Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji w dniu 22 lutego 2021 roku

Komisja Budżetu i Finansów                                                       Kłodzko, 15 lutego 2021 roku

ORG.BR.0012.9.2021.BR1

Radni,

Członkowie

Komisji Budżetu i Finansów

 

Informuję, iż zwołuję w dniu 22 lutego 2021 roku, o godz. 12.30 posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Kłodzkiego. Na podstawie art. 15zzx ust. 2 i 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.1842 ze zm.), zarządzam obradowanie w zdalnym trybie.

Porządek posiedzenia:

 1. Ustalenie porządku obrad komisji.
 2. Zaopiniowanie projektów uchwał, przewidzianych w porządku obrad III sesji Rady Powiatu Kłodzkiego w sprawie:
  1. 1. zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2021 rok,
  2. 2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego,
  3. 3. sprzedaży nieruchomości za cenę niższą niż rynkowa,
  4. 4. zmiany uchwały nr X/83/2020 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym treningowym.
 3. Sytuacja finansowa Zarządu Dróg Powiatowych w Kłodzku.
 4. Ocena realizacji za 2020 rok zadań inwestycyjnych zrealizowanych na drogach Powiatu Kłodzkiego.
 5. Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji Budżetu i Finansów w 2020 roku.
 6. Sprawy różne:
  1. 1.ustalenie daty i tematów kolejnego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów,
  2. 2.przyjęcie protokołu nr 1/21 z posiedzenia w dniu 22 stycznia 2021 roku.

 

Niniejsze zawiadomienie jest jednocześnie wnioskiem o udzielenie zwolnienia od pracy zawodowej na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920).

Z poważaniem

Przewodniczący Komisji

                                         Marek Mazurkiewicz