Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji w dniu 28 maja 2021 roku

Komisja Budżetu i Finansów                                                                    Kłodzko, 24 maja 2021 roku

ORG.BR.0012.32.2021.BR1

Radni,

Członkowie

Komisji Budżetu i Finansów

 

Informuję, iż zwołuję w dniu 28 maja 2021 roku, o godz. 12.30 posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Kłodzkiego. Na podstawie art. 15zzx ust. 2 i 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.1842 ze zm.), zarządzam obradowanie w zdalnym trybie.

 

Porządek posiedzenia:

  1. Ustalenie porządku obrad komisji.
  2. Monitorowanie sytuacji finansowej „Zespołu Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku.
  3. Zaopiniowanie projektów uchwał, przewidzianych w porządku obrad VI sesji Rady Powiatu Kłodzkiego w sprawie:
  1. zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2021 rok,
  2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego,
  3. zwiększenia wysokości środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo- wychowawczych typu rodzinnego na terenie Powiatu Kłodzkiego,
  4. przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie budżetu obywatelskiego powiatu kłodzkiego na 2022 rok.
  1. Zaopiniowanie Raportu o stanie Powiatu Kłodzkiego za 2020 rok, stanowiącego załącznik do projektu uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Kłodzkiego wotum zaufania.
  2. Opinia na temat sprawozdania zarządu z realizacji budżetu Powiatu Kłodzkiego za rok 2020.
  3. Informacja za 2020 rok o realizacji działań naprawczych i osiągniętych efektów określonych w programie naprawczym dla Powiatu Kłodzkiego.

      4. Sprawy różne

       a. ustalenie daty i tematów kolejnego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów
       b.  przyjęcie protokołu nr 4/21 z posiedzenia w dniu 26 kwietnia 2021 roku.

 

Niniejsze zawiadomienie jest jednocześnie wnioskiem o udzielenie zwolnienia od pracy zawodowej na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920).

Z poważaniem

 

Przewodniczący Komisji

                                     Marek Mazurkiewicz