Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarząd Powiatu Kłodzkiego ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Nowej Rudzie przy ul. Obozowej

ZARZĄD POWIATU KŁODZKIEGO

ogłasza

IV PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości położonej w Nowej Rudzie przy ul. Obozowej,  ozn. geodezyjnie jako dz. nr  98/33, (AM-3), obręb 4 - Nowa Ruda o powierzchni 0,0680 ha, zabudowanej budynkiem użytkowym o powierzchni użytkowej 244,41 m².  Stan techniczny budynku średni. Budynek posiada dostęp do energii elektrycznej, wodociągu gminnego, kanalizacji ogólnospławnej, ogrzewania ze wspólnej kotłowni.

Dla działki nr 98/33 prowadzona jest księga wieczysta nr SW2K/00010888/7.  Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Górniczej  i  Świdnickiej w Nowej Rudzie działka zlokalizowana jest w jednostce przeznaczenia terenu oznaczonej symbolem A16.UO - teren zabudowy usług oświaty:

1) przeznaczenie podstawowe: a) pod zabudowę usług nieuciążliwych, w zakresie:

usług oświaty i kultury;  usługi sportu i rekreacji;  usług związanych z obsługą biznesu, w zakresie: biura, sale konferencyjne, itp.;  usług handlu o powierzchni sprzedaży maksymalnie: 400 m²,

2) przeznaczenie towarzyszące:

a) lokale usługowe drobnej, nieuciążliwej przedsiębiorczości;

b) lokale mieszkalne związane z funkcją usługową;

c) pod obiekty i budynki gospodarcze;

d) pod obiekty małej architektury;

e) pod drogi wewnętrzne, miejsca postojowe i garaże;

f) pod sieci i urządzenia infrastruktury technicznej;

g) pod zieleń urządzoną.

 

Nieruchomość obciążona jest umową najmu zawartą na czas nieokreślony.

Nieruchomość nie jest przedmiotem innych niż ww. obciążeń i zobowiązań.

 

Pierwszy przetarg zaplanowany na dzień 29.12.2020 r. zakończył się wynikiem negatywnym. Drugi przetarg zaplanowany na dzień 20.04.2021 r. zakończył się wynikiem negatywnym. Trzeci przetarg zaplanowany na dzień 29.06.2021 r. zakończył się wynikiem negatywnym.

 

Warunki przetargu:

 1. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 159 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt dziewięć  tysięcy złotych).
 2. Minimalne postąpienie przetargowe wynosi   1 590,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset dziewięćdziesiąt złotych).
 3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości         15 900,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy dziewięćset złotych)  na konto Starostwa Powiatowego w Kłodzku –   Getin Noble Bank S.A. nr  50 1560 0013 2005 4225 7000 0005 w terminie do dnia  24.09.2021 r.    W tytule przelewu należy podać: „wadium, IV przetarg, Nowa Ruda, ul. Obozowa” oraz nazwę podmiotu, który będzie nieruchomość nabywał. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazany rachunek bankowy.
 4. Przetarg odbędzie się 30.09.2021 r.   o godz. 10.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Kłodzku, ul. Okrzei 1, Biuro Rady, pokój nr 302.
 5. Warunkiem udziału w przetargu jest:
 1. przedstawienie Komisji przetargowej dowodu wpłacenia wadium,
 2. osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa z notarialnym poświadczeniem podpisu,
 3. w przypadku udziału w przetargu osób pozostających w związku małżeńskim, które obowiązuje ustawowa wspólność majątkowa konieczne jest stawiennictwo obojga małżonków lub w przypadku udziału jednego z nich  konieczne jest przedłożenie  pisemnej zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu; w przypadku rozdzielności majątkowej - przedstawienie dokumentu ustanawiającego rozdzielność,
 4. w przypadku przedsiębiorców, przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru oraz dokumentów upoważniających do działania w ich imieniu.
 1. Jeżeli osoba, która wystąpi o nabycie nieruchomości jest cudzoziemcem w rozumieniu ustawy   z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, zobowiązana jest przedłożyć w dniu przetargu komisji przetargowej zezwolenie, o którym mowa w art. 1 ust 1 w/w ustawy lub promesę uzyskania takiego zezwolenia, chyba że ustawa stanowi inaczej.
 2. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia.
 3. Nieruchomość  sprzedawana jest w istniejącym  stanie technicznym.
 4. Sprzedaż nieruchomości odbywa się na podstawie danych ewidencyjnych. Nabywca na własny koszt ustala granice nieruchomości. Powiat nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne różnice pomiędzy danymi ewidencyjnymi, a ustaleniami dokonanymi w oparciu o wykonane prace geodezyjne.
 5. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, Zarząd Powiatu Kłodzkiego może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

11. Osobom, które nie wygrały przetargu, wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

12.  Nabywca nieruchomości ponosi koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży.

13. Zarząd Powiatu Kłodzkiego zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu  z uzasadnionych przyczyn.

14. Na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 98/33, będącej przedmiotem tego przetargu, ustanowiona zostanie służebność drogowa na działce nr 98/34, AM-3, obręb 4-Nowa Ruda. Jednorazowe wynagrodzenie za ustanowienie ww. służebności wynosi 21 000,00 zł + 23% pod. VAT, tj. 25 830,00 zł brutto, które płatne jest wraz z ceną nabycia nieruchomości. 

15. Dodatkowych informacji dotyczących przetargu udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kłodzku, ul. Okrzei 1, pokój nr 217, tel. 74/865-75-76.

16. Ogłoszenie o przetargu wywieszone zostało na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego   w Kłodzku przy ul. Okrzei 1, opublikowane  na stronie internetowej Powiatu Kłodzkiego www.powiat.klodzko.pl (zakładka: Starostwo), Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.klodzko.pl (zakładka: przetargi na nieruchomości), na portalu internetowym www.doba.pl

17. Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych uczestników przetargu na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego   i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku         z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L 119   z 4.5.2016) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2020, poz.65 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  14 września 2004 r.  w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014, poz. 1490). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Starostwo Powiatowe w Kłodzku można uzyskać na stronie:

www.bip.powiat.klodzko.pl/841/226/klauzula-informacyjna-dot-przetwarzania-danych-osobowych.html

DOCXklauzula-informacyjna-dla-klientow-starostwa-powiatowego-w-klodzku.docx
 

 

GN.6840.2.3.2019.GN6

Sporządziła: Ilona Siudak