Serwis wykorzystuje pliki cookies » szczegóły
wersja dla niedowidzących Wersja dla niedowidzącychmapa strony Mapa strony
Kliknij, aby przejść na Stronę Główną Biuletynu Informacji Publicznej Kliknij, aby przejść na Stronę Podmiotową Biuletynu Informacji Publicznej
 

 EFQM

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

STAROSTWO POWIATOWE w Kłodzku

Strona internetowa instytucji: http://www.powiat.klodzko.pl/

Strona główna BIP: www.bip.gov.pl

 
 

Informacja publiczna - szczegóły

Powiększ tekst Pomniejsz tekst

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej

 

Przez ponowne wykorzystywanie należy rozumieć wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zwane dalej "użytkownikami", informacji sektora publicznego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.

 

  1. Każdemu przysługuje prawo do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego:
    udostępnionych w systemie teleinformatycznym, a w szczególności na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej podmiotu zobowiązanego lub w centralnym repozytorium informacji publicznej, lub w inny sposób;
  2. przekazanych na wniosek o ponowne wykorzystywanie.

 

Informacje sektora publicznego udostępnia się lub przekazuje w celu ich ponownego wykorzystywania bezpłatnie.

 

Rozpatrzenie wniosku następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli wniosek o ponowne wykorzystywanie nie może zostać rozpatrzony w terminie 14 dni, podmiot zobowiązany zawiadamia w tym terminie wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia oraz o terminie, w jakim rozpatrzy wniosek, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia tego wniosku.

 

Podmiot zobowiązany po rozpatrzeniu wniosku:

 

1) przekazuje informację sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania bez określania warunków ponownego wykorzystywania;

 

2) informuje o braku warunków ponownego wykorzystywania w przypadku posiadania informacji sektora publicznego przez wnioskodawcę;

 

3) składa ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie;

 

Wnioskodawca, który otrzymał ofertę, o której mowa w ust. 1 pkt 3, może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić podmiot zobowiązany o przyjęciu oferty. Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.
W przypadku otrzymania sprzeciwu podmiot zobowiązany, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie.

 

4) odmawia, w drodze decyzji, wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

 

Podmiot zobowiązany, w drodze decyzji, odmawia wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, w przypadku gdy prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniom, o których mowa w art. 6 ustawy o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego.
Podmiot zobowiązany może, w drodze decyzji, odmówić wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego w przypadku, o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego.
W przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego ze względu na prawa autorskie i prawa pokrewne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, prawa do baz danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, prawa do odmian roślin w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin, prawa własności przemysłowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej lub prawa własności przemysłowej podlegającego ochronie na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa Unii Europejskiej, przysługujące podmiotom innym niż podmioty zobowiązane, podmiot zobowiązany wskazuje osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która posiada prawa własności intelektualnej, jeżeli jest znana, albo licencjodawcę, od którego podmiot zobowiązany uzyskał dany przedmiot praw własności intelektualnej.

 


Zasady ponownego wykorzystywania informacji publicznych udostępnionych w BIP Starostwa:


1. Ponowne wykorzystywanie informacji zawartych w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu,  jest bezpłatne. Dalsze udostępnianie informacji w tej samej nie przetworzonej formie przez podmiot ponownie je wykorzystujący również następuje bezpłatnie.


2. Podmiot ponownie wykorzystujący informacje udostępnione przez Starostwo na stronie BIP jest zobowiązany do podania źródła ich pochodzenia i czasie wytworzenia.


3. Podmiot dokonujący przetworzenia informacji publicznych pozyskanych w celu ich ponownego wykorzystania zobowiązany jest do wskazania tego faktu, a w szczególności do wskazania, czy wykorzystuje je w całości czy we fragmentach, a jeżeli tak to w jakich.

 

Zasady ponownego wykorzystywania informacji publicznej na wniosek:


1. Informacje publiczne, które nie zostały udostępnione w BIP Starostwa lub informacje publiczne które wnioskodawca zamierza wykorzystywać na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone, udostępniane są na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.


2. Zasady i warunki  ponownego wykorzystania informacji publicznej określane są indywidualnie.


3. Starosta, rozpoznając wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej, może przedstawić wnioskodawcy ofertę określającą warunki ponownego wykorzystywania żądanych informacji publicznych oraz opłat z tym związanych.


4. Wnioskodawca, do którego została skierowana oferta może, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej. W razie wniesienia sprzeciwu Starosta rozstrzyga, w drodze decyzji, o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej lub o wysokości opłat.

 

 

Starostwo Powiatowe w Kłodzku nie ponosi odpowiedzialności za dalsze udostępnienie informacji przez podmioty ponownie je wykorzystujące z naruszeniem przepisów regulujących ich ochronę, w tym ochrony danych osobowych, tajemnic ustawowo chronionych, ochrony prawa do prywatności itp.

 


Podstawa prawna: ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego

powiązanie z wydziałem Informacja powiązana z wydziałem:   Wydział Organizacyjny (ORG)

wersja do wydruku wersja do wydruku

Pliki powiązane z informacją
  • Brak plików do pobrania
  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Joanna Szkutnik
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Joanna Szkutnik
Autor ostatniej poprawki:   Joanna Szkutnik
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Joanna Szkutnik
ilość wyświetleń:   1612
data wytworzenia informacji:  26.10.2016
data wprowadzenia do BIP:  26.10.2016 10:28
data weryfikacji:   26.10.2016 10:33
data ostatniej zmiany:   26.10.2016 10:33 Rejestr zmian