Serwis wykorzystuje pliki cookies » szczegóły
wersja dla niedowidzących Wersja dla niedowidzącychmapa strony Mapa strony
Kliknij, aby przejść na Stronę Główną Biuletynu Informacji Publicznej Kliknij, aby przejść na Stronę Podmiotową Biuletynu Informacji Publicznej
 

 EFQM

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

STAROSTWO POWIATOWE w Kłodzku

Strona internetowa instytucji: http://www.powiat.klodzko.pl/

Strona główna BIP: www.bip.gov.pl

 
 

Informacja publiczna - szczegóły

Powiększ tekst Pomniejsz tekst

Przedmiot działalności i kompetencje

Zakres zadań i kompetencji powiatu określa ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowymoraz ustawy określające kompetencje organów administracji publicznej w związku z wdrożeniem reformy ustrojowej państwa.

Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie m. in.:  -  edukacji publicznej,   -  promocji i ochrony zdrowia,   -  pomocy społecznej,  -  polityki prorodzinnej,  -  wspierania osób niepełnosprawnych,  -  transportu zbiorowego i dróg publicznych,  -  kultury i ochrony dóbr kultury,   -  kultury fizycznej i turystyki,  -  geodezji, kartografii i katastru,  -  gospodarki nieruchomościami,  -  administracji architektoniczno – budowlanej,  -  gospodarki wodnej,   -  ochrony środowiska i przyrody,  -  rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego,  -  porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,  -  ochrony przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania  -  powiatowego magazynu przeciwpowodziowego, przeciwpożarowego i  -  zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi  -  oraz środowiska,  -  przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji rynku pracy,  -  ochrony praw konsumenta,  -  utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej  -  oraz obiektów administracyjnych,  -  obronności,  -  promocji powiatu,  -  współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Do zadań publicznych należy również zapewnienie wykonywania określonych w ustawach zadań i kompetencji kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży. Ustawy mogą określać inne zadania powiatu oraz niektóre sprawy należące do zakresu działania powiatu jako zadania z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez powiat. Powiat może również na uzasadniony wniosek zainteresowanej gminy przekazać jej zadania z zakresu swojej właściwości na warunkach ustalonych w porozumieniu. Zadania powiatu nie mogą naruszać zakresu działania gmin. Powiat może zawierać z organami administracji rządowej porozumienia w sprawie wykonywania zadań publicznych z zakresu administracji rządowej. Ponadto powiat może zawierać porozumienia w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych z jednostkami lokalnego samorządu terytorialnego, a także z województwem, na którego obszarze znajduje się terytorium powiatu.W celu wspólnego wykonywania zadań publicznych, w tym wydawania decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, powiaty mogą tworzyć związki z innymi powiatami. Związek wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Związek ma osobowość prawną. Powiaty mogą tworzyć stowarzyszenia, w tym również z gminami i województwami oraz zawierać porozumienia w sprawie powierzenia jednemu z nich prowadzenia zadań publicznych. Zasady z tego zakresu określa Rozdział 7 ustawy o samorządzie powiatowym. Ponadto w oparciu o odrębne przepisy powiat może przystępować do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych oraz regionalnych.

powiązanie z wydziałem Informacja powiązana z wydziałem:   Wydział Organizacyjny (ORG)

wersja do wydruku wersja do wydruku

Pliki powiązane z informacją
  • Brak plików do pobrania
  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Halina Mielnik
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Halina Mielnik
Autor ostatniej poprawki:   Joanna Szkutnik
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Joanna Szkutnik
ilość wyświetleń:   7747
data wprowadzenia do BIP:  25.06.2003 14:44
data weryfikacji:   08.03.2016 13:58
data ostatniej zmiany:   08.03.2016 13:58 Rejestr zmian