Serwis wykorzystuje pliki cookies » szczegóły
wersja dla niedowidzących Wersja dla niedowidzącychmapa strony Mapa strony
Kliknij, aby przejść na Stronę Główną Biuletynu Informacji Publicznej Kliknij, aby przejść na Stronę Podmiotową Biuletynu Informacji Publicznej
 

 EFQM

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

STAROSTWO POWIATOWE w Kłodzku

Strona internetowa instytucji: http://www.powiat.klodzko.pl/

Strona główna BIP: www.bip.gov.pl

 
 

Dane o wydziale

Powiększ tekst Pomniejsz tekst

Samodzielne Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (BHP)

Opis:

Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy podlega bezpośrednio Staroście.


Wykonywanie zadań na wym. stanowisko wykonuje: Starszy inspektor ds. BHP – Tomasz Koptyra


Tel. 74 865 75 40, fax. 74 867 32 32


Zadania i uprawnienia na w/wym. stanowisku zostały określone na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 109, poz. 704).


I. Należy do nich:


1) przeprowadzanie kontroli warunków pracy w Starostwie oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,


2) bieżące informowanie Starosty o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń,


3) sporządzanie i przedstawianie Staroście, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy,


4) udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju oraz przedstawianie propozycji dotyczących uwzględnienia w tych planach rozwiązań techniczno-organizacyjnych zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,


5) udział w ocenie założeń i dokumentacji dotyczących modernizacji obiektów Starostwa, a także nowych inwestycji, oraz zgłaszanie wniosków dotyczących uwzględnienia wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w tych założeniach i dokumentacji,


6) udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych albo ich części, w których przewiduje się pomieszczenia pracy, urządzeń i innych urządzeń mających wpływ na warunki pracy i bezpieczeństwo pracowników,


7) zgłaszanie wniosków dotyczących wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w stosowanych oraz nowo wprowadzanych procesach pracy,


8) przedstawianie pracodawcy wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy,


9) udział w opracowywaniu, wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w ustalaniu zadań osób kierujących pracownikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,


10) opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy,


11) udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków,


12) prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,


13) doradztwo w zakresie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,


14) udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą,


15) doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe, oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej,


16) współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami, w szczególności w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników,


17) współpraca z laboratoriami upoważnionymi, zgodnie z odrębnymi przepisami, do dokonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych, występujących w środowisku pracy, w zakresie organizowania tych badań i pomiarów oraz sposobów ochrony pracowników przed tymi czynnikami lub warunkami,


18) współpraca z laboratoriami i innymi jednostkami zajmującymi się pomiarami stanu środowiska naturalnego, działającymi w systemie państwowego monitoringu środowiska, określonego w odrębnych przepisach,


19) współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, a w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich pracowników,


20) uczestniczenie w pracach, powołanej przez pracodawcę, komisji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w innych zakładowych komisjach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zapobieganiem chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy,


21) inicjowanie i rozwijanie na terenie zakładu pracy różnych form popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii.


II. Uprawnienia do:


1) przeprowadzania kontroli stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przestrzegania przepisów oraz zasad w tym zakresie w Starostwie i w każdym innym miejscu wykonywania pracy,


2) występowania do osób kierujących pracownikami z zaleceniami usunięcia stwierdzonych zagrożeń wypadkowych i szkodliwości zawodowych oraz uchybień w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,


3) występowania do Starosty z wnioskiem o nagradzanie pracowników wyróżniających się w działalności na rzecz poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,


4) występowania do Starosty o zastosowaniu kar porządkowych w stosunku do pracowników odpowiedzialnych za zaniedbanie obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,


5) niezwłocznego wstrzymania pracy w razie wystąpienia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracownika albo innych osób,


6) niezwłocznego odsunięcia od pracy pracownika zatrudnionego przy pracy wzbronionej,


7) niezwłocznego odsunięcia od pracy pracownika, który swoim zachowaniem lub sposobem wykonywania pracy stwarza bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia własnego albo innych osób,


8) wnioskowania do Starosty o niezwłoczne wstrzymanie pracy w miejscu wyznaczonym przez Starostę do wykonywania pracy, w wypadku stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracowników albo innych osób.


 

Wyświetl informacje publiczne opublikowane przez "Samodzielne Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (BHP)"

Kliknij, żeby wypisać wersję do wydruku wersja do wydruku

Pliki powiązane z informacją
  • Brak plików do pobrania
Odnośniki powiązane z informacją
  • Brak odnośników do wyświetlenia
  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Tomasz Koptyra
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Paweł Kopcio
Autor ostatniej poprawki:   BHP
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Tomasz Koptyra
ilość wyświetleń:   7932
data wprowadzenia do BIP:  03.06.2004 09:44
data weryfikacji:   21.06.2017 15:26
data ostatniej zmiany:   13.09.2007 15:35 Rejestr zmian