Serwis wykorzystuje pliki cookies » szczegóły
wersja dla niedowidzących Wersja dla niedowidzącychmapa strony Mapa strony
Kliknij, aby przejść na Stronę Główną Biuletynu Informacji Publicznej Kliknij, aby przejść na Stronę Podmiotową Biuletynu Informacji Publicznej
 

 EFQM

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

STAROSTWO POWIATOWE w Kłodzku

Strona internetowa instytucji: http://www.powiat.klodzko.pl/

Strona główna BIP: www.bip.gov.pl

 
 

Dane o wydziale

Powiększ tekst Pomniejsz tekst

Referat Audytu Wewnętrznego i Kontroli

Opis:

ul. Okrzei 1


57-300 Kłodzko


Biuro znajduje się w Oddziale Banku Zachodniego WBK
w Kłodzku, ul. Kościuszki 7, II piętro, pokój nr 300.


Gabriela Waszczuk - Audytor Wewnętrzny


Ewa Wiórko - Główny Specjalista


Agnieszka Łysiak - Główny Specjalista


kontakt e-mail:


g.waszczuk@powiat.klodzko.pl


e.wiorko@powiat.klodzko.pl


a.lysiak@powiat.klodzko.pl


Telefon: +48 74 865 75 15


Zadania Referatu:


§ 22 Regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kłodzku przyjętego uchwałą Zarządu Powiatu Kłodzkiego 156/2017 w dniu 17 sierpnia 2017 r. stanowi:


Do zadań Referatu Audytu Wewnętrznego i Kontroli (AWK) należy:


1) W zakresie obowiązków Audytora Wewnętrznego:


a)   przeprowadzanie audytu wewnętrznego w formie zadań audytowych zapewniających, czynności doradczych i sprawdzających zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz standardami na podstawie rocznego planu audytu wewnętrznego.


b)   przygotowywanie w porozumieniu ze Starostą rocznego planu audytu wewnętrznego,


c)   przedstawianie Staroście sprawozdania z wykonania planu audytu wewnętrznego,


d)   sporządzanie sprawozdań z poczynionych ustaleń, przedstawianie uwag i zaleceń,


e)   prowadzenie dokumentacji związanej z działalnością audytu wewnętrznego, w tym opracowywanie regulacji wewnętrznych określających zasady prowadzenia audytu wewnętrznego i dokumentowania jego wyników,


f)    niezależna i obiektywna ocena procesów, systemów oraz procedur istniejących
w jednostkach organizacyjnych powiatu kłodzkiego,


g)   dokonywanie oceny systemu kontroli zarządczej starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu, wspieranie kierowników jednostek w realizacji celów i zadań poprzez systematyczną ocenę adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej oraz czynności doradcze w szczególności:


-    przegląd ustanowionych mechanizmów kontroli oraz wiarygodności informacji operacyjnych, zarządczych i finansowych,


-    ocenę zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi oraz programów, strategii i standardów ustanowionych przez właściwe organy,


-    ocenę ochrony zasobów jednostki,


-    ocenę efektywności i skuteczności działania,


-    ocenę przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,


-    ocenę efektywności i skuteczności przepływu informacji,


-    przegląd programów i projektów w celu ustalenia zgodności funkcjonowania jednostki z planowanymi wynikami i celami,


-    przegląd dostosowania działań jednostki do przedstawionych wcześniej zaleceń audytu lub kontroli,


-    wspieranie i doradzanie kierownikowi jednostki w identyfikacji obszarów ryzyka oraz w sprawach związanych z zarządzaniem ryzykiem.


h)   pomoc doradcza w pracach zespołu ds. kontroli zarządczej,


i)    realizacja celów i zadań określonych dla komórki organizacyjnej w strategii rozwoju powiatu i w rocznych planach działalności, monitorowanie stopnia ich realizacji oraz gromadzenie danych o wysokości osiągniętych wskaźników i mierników.


2) W zakresie obowiązków Stanowisk ds. kontroli:


a)   przygotowywanie rocznych planów kontroli w Starostwie Powiatowym oraz w jednostkach organizacyjnych powiatu,


b)   sporządzanie rocznych sprawozdań dotyczących realizacji planu kontroli oraz realizacji wystąpień pokontrolnych dla potrzeb Zarządu Powiatu oraz Rady Powiatu,


c)   przeprowadzanie kontroli planowych oraz doraźnych w starostwie i jednostkach organizacyjnych na podstawie stosownych upoważnień, z uwzględnieniem zagadnień finansowych, a także pod kątem rzetelności, legalności, terminowości, celowości
i gospodarności podejmowanych działań przez kontrolowane komórki organizacyjne i jednostki,


d)   przeprowadzanie kontroli instytucjonalnej zgodnie z zasadami określonymi w odrębnym zarządzeniu Starosty,


e)   sporządzanie protokołów z kontroli, formułowanie wniosków i zaleceń pokontrolnych i przedkładanie ich Staroście,


f)   przygotowywanie zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych,


g)  ewidencjonowanie dokumentacji z przeprowadzonych kontroli w starostwie i jednostkach organizacyjnych powiatu,


 


h)    przekazywanie do realizacji wystąpień pokontrolnych.


 
 


 

Wyświetl informacje publiczne opublikowane przez "Referat Audytu Wewnętrznego i Kontroli"

Kliknij, żeby wypisać wersję do wydruku wersja do wydruku

Pliki powiązane z informacją
  • Brak plików do pobrania
Odnośniki powiązane z informacją
  • Brak odnośników do wyświetlenia
  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Agnieszka Łysiak
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Agnieszka Łysiak
Autor ostatniej poprawki:   Agnieszka Łysiak
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Agnieszka Łysiak
ilość wyświetleń:   1816
data wytworzenia informacji:  17.08.2017
data wprowadzenia do BIP:  04.04.2017 08:26
data weryfikacji:   10.07.2018 10:51
data ostatniej zmiany:   10.07.2018 10:52 Rejestr zmian