Biuletyn Informacji Publicznej: Starostwo Powiatowe w Kłodzku strona informacyjna: http://www.powiat.klodzko.pl/ 

Kodeks etyki pracowników Starostwa Powiatowego w Kłodzku


Kodeks etyki pracowników Starostwa Powiatowego w Kłodzku

Niniejszy kodeks zawiera zasady oraz wartości etyczne wyznaczające standardy postępowania pracowników oraz klientów Starostwa Powiatowego w Kłodzku i został oparty na fundamentalnych wartościach: uczciwości, sprawiedliwości, szacunku, prawdzie, godności i lojalności. Postanowienia kodeksu znajdują źródło w regulacjach Europejskiego Kodeksu Dobrej Administracji przyjętego przez Parlament Europejski dnia 6 września 2001 roku. Poszanowanie i przestrzeganie tych wartości służyć będzie tworzeniu efektywnej, uczciwej i przyjaznej administracji samorządowej. Celem kodeksu jest także określenie i kształtowanie właściwych relacji pracowników starostwa ze społecznością lokalną oraz właściwych relacji pomiędzy pracownikami urzędu. Starostwo Powiatowe w Kłodzku pragnie być postrzegane przez społeczność lokalną jako jednostka doskonaląca się, stawiająca sobie za cel nadrzędny wypełnianie wskazanych standardów oraz postrzegająca służbę na rzecz społeczności lokalnej przez pryzmat jej oczekiwań. W szczególności w Starostwie nie dopuszcza się do zaistnienia korupcji, nepotyzmu, mobbingu i konfliktu interesów. Celem kodeksu jest również poinformowanie klientów starostwa o standardach zachowania, jakich mają prawo oczekiwać od pracowników samorządowych oraz o oczekiwaniach dotyczących zachowania się klientów wobec pracowników. Standardy postępowania zostały opracowane przez zespół pracowników, skonsultowane i podane do wiadomości pracownikom urzędu.

Rozdział I

ZASADY OGÓLNE

§1

1. Pracownicy Starostwa Powiatowego w Kłodzku mają świadomość służebnej roli administracji wobec społeczności lokalnej.

2. Przy wykonywaniu swoich obowiązków pracownicy Starostwa Powiatowego w Kłodzku mają na względzie dobro wspólnoty samorządowej:

a) działają tak, aby postępowanie mogło być wzorem praworządności i prowadziło do pogłębiania zaufania klientów do Starostwa Powiatowego w Kłodzku,

b) wykonują pracę z poszanowaniem godności innych oraz poczuciem godności własnej,

c) pamiętają, że swoim postępowaniem współtworzą wizerunek Starostwa Powiatowego w Kłodzku,

d) działają zgodnie z zasadami:

 • praworządności,
 • bezstronności,
 • bezinteresowności,
 • obiektywizmu,
 • uczciwości i rzetelności,
 • odpowiedzialności,
 • profesjonalizmu,
 • jawności,
 • lojalności,
 • uprzejmości i życzliwości,
 • godnego zachowania w miejscu pracy i poza nim.
§2

Zawarte w kodeksie zasady postępowania obowiązują wszystkich pracowników i odnoszą się do następujących obszarów działalności starostwa:

1) Wzajemnych relacji pomiędzy pracownikami a klientami,

2) Wzajemnych relacji pomiędzy kierownictwem starostwa a pracownikami,

3) Wzajemnych relacji pomiędzy pracownikami....”

Wyciąg z załącznika nr 1 Zarządzenia nr 44/2011 Starosty Kłodzkiego z dnia 28 czerwca 2011 w sprawie ustanowienia Kodeksu Etyki Pracowników Starostwa Powiatowego w Kłodzku.

[ zamknij ]