Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

UCHWAŁA NR 217/2020 ZARZĄDU POWIATU KŁODZKIEGO z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Uchwała Nr 217/2020
Zarządu Powiatu Kłodzkiego

z dnia 16 grudnia 2020 r.

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 2020, poz. 920)  oraz art. 13 ust. 1, art. 25b, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.   o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2020, poz. 1990)  Zarząd Powiatu Kłodzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. Z Powiatowego Zasobu Nieruchomości przeznacza się do oddania w dzierżawę w trybie przetargu ustnego nieograniczonego na czas nieoznaczony część nieruchomości zabudowanej o powierzchni użytkowej 1508, 95 m², położonej w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Sienkiewicza 6 wraz  z działką oznaczoną geodezyjnym nr 378, AM-4, obręb Centrum,  wpisanej do księgi wieczystej SW1K/00063000/8, opisanej w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały, z przeznaczeniem na działalność usługową.

§ 2. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kłodzku przy ul. Okrzei 1, a także zamieszcza się na stronach internetowych Starostwa (www.bip. powiat.klodzko.pl, www.powiat.klodzko.pl). Informację o zamieszczeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami.

§ 4. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik do uchwały Zarządu Powiatu Kłodzkiego

nr 217/2020 z dnia 16 grudnia 2020 r.

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kłodzkiego przeznaczonej do oddania  w dzierżawę  w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na czas nieoznaczony

Nr działki (oznaczenie użytku wg danych ewidencji gruntów, powierzchnia)

Dz. nr 378, AM-4, obręb 0002 Centrum

Bi – inne tereny zabudowane, pow. 0,1542 ha

 

Położenie

Bystrzyca Kłodzka, ul. Henryka Sienkiewicza 6

Opis nieruchomości

Część nieruchomości położonej w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Henryka Sienkiewicza 6,  zabudowanej budynkiem użytkowym              o powierzchni użytkowej 1 508,95 m²

 

Księga wieczysta

SW1K/00063000/8

Przeznaczona do dzierżawy:

Cel: działalność usługowa zgodna z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 

 

Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania terenu dla części miasta Bystrzyca Kłodzka zatwierdzonym Uchwałą nr LXII/540/10 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 29.10.2010 r. przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem A31UA- przeznaczenie podstawowe: usługi administracji samorządowej; przeznaczenie uzupełniające: inne usługi administracji, usługi finansowe, obsługa firm, działalność                                   o charakterze biurowym itp., usługi gastronomii.

 

Sposób zagospodarowania zgodny z miejscowym planem

 

 

Wysokość czynszu dzierżawnego

Cena wywoławcza:  7 002 zł + 23% podatku VAT

 

Termin wnoszenia opłat za dzierżawę

Czynsz dzierżawny płatny miesięcznie z góry do 10 dnia każdego miesiąca na konto wskazane w umowie dzierżawy

Zasady aktualizacji opłat

Corocznie o stopień inflacji za rok poprzedni

 

Informacja o przeznaczeniu do dzierżawy

Dzierżawa nieruchomości na czas nieoznaczony

 

Termin wywieszenia:  od 12.01.2021 r.  do 02.02.2021 r.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kłodzku przy ul. Okrzei 1, a także zamieszcza się na stronach internetowych Starostwa Powiatowego  w Kłodzku. Informację o zamieszczeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.

GN.6845.2..2020.GN6