Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o posiedzeniu w dniu 22 stycznia 2021 roku

ORG.BR.0012.7.2021.BR2                                           Kłodzko, 18 stycznia 2021 roku

                                                                                                                     Radni,

Członkowie

            Komisji Edukacji

Informuję, iż zwołuję w dniu 22 stycznia 2021 roku, o godz. 10.00 posiedzenie Komisji Edukacji Rady Powiatu Kłodzkiego. Na podstawie art. 15zzx ust. 2 i 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.1842.ze zm.), zarządzam obradowanie w zdalnym trybie.

Porządek obrad:

  1. Ustalenie porządku obrad komisji.
  2. Bieżąca informacja Dyrektora Wydziału Oświaty
  3. Zaopiniowanie projektów uchwał, przewidzianych w porządku obrad I sesji Rady Powiatu Kłodzkiego, w sprawie:
    1. zmiany Uchwały nr IV/21/2020 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę, zasady przyznawania dodatków do wynagrodzenia, innych dodatków oraz trybu i kryteriów przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród, dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Powiat Kłodzki
    2. ustalenia na rok 2021 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez uczelnie oraz form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kłodzki

4.Sport szkolny - baza, funkcjonowanie i sukcesy uczniów w szkołach prowadzonych przez Powiat Kłodzki

5. Edukacja seksualna w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Kłodzki

6. Sprawozdanie z działalności komisji w 2020 roku

7. Sprawy różne:

  1. a. ustalenie daty i tematów kolejnego posiedzenia Komisji Edukacji,
  2. przyjęcie protokołu nr 9/20 z posiedzenia Komisji Edukacji w dniu 23 listopada 2020 roku.

 

Niniejsze zawiadomienie jest jednocześnie wnioskiem o udzielenie zwolnienia od pracy zawodowej na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. 2020 r. poz. 920).

 

                                                                                                    Przewodniczący Komisji

                                                                                                          Jarosław Przybył

 

Sprawę prowadzi:

Diana Zając

Biuro Rady Powiatu Tel. 74 865 75 31

e-mail:

rada@powiat.kłodzko.pl