Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

IV sesja Rady Powiatu Kłodzkiego w dniu 31 marca 2021 roku

                                                                                                        OGŁOSZENIE

         Przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego zawiadamia, że w dniu 31 marca 2021 roku,

o godz. 10.00 odbędzie się IV sesja Rady Powiatu Kłodzkiego.

Ponadto, na podstawie art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.1842 ze zm.), Przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego zarządza obradowanie w zdalnym trybie.

Porządek obrad IV sesji:

 1. 1. Otwarcie sesji.
 2. 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. 3. Ocena działania służb, inspekcji i straży w 2020 roku w zakresie stanu bezpieczeństwa publicznego w Powiecie Kłodzkim::
  1. a. rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały w sprawie stanowiska Rady Powiatu Kłodzkiego dotyczącego pozytywnej oceny działalności służb, inspekcji i straży w roku 2020 w zakresie stanu bezpieczeństwa publicznego w Powiecie Kłodzkim.
 4. 4. Informacja Dyrektora "Zespołu Opieki Zdrowotnej" w Kłodzku na temat sposobu i wysokości finansowania świadczeń zdrowotnych w "Zespole Opieki Zdrowotnej„ w Kłodzku w 2021 roku oraz podsumowanie finansowania za rok 2020.
 5. 5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z realizacji w 2020 roku rocznego planu kontroli.
 6. 6. Sprawozdania komisji stałych Rady Powiatu Kłodzkiego z działalności w 2020 roku.
 7. 7. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach:
  1. a. zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2021 rok,
  2. b. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego,
  3. c. włączenia Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej nr 3 w Kłodzku do Zespołu Szkół Specjalnych w Kłodzku,
  4. d. Powiatowego Programu działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2021 – 2025,
  5. e. Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Kłodzkiego na lata 2021 – 2025,
  6. f. przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Powiatu Kłodzkiego na lata 2021 – 2023,
  7. g. określenia zadań i podziału środków finansowanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 8. 8. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Kłodzkiego w okresie między sesjami, w tym informacja Starosty Kłodzkiego z wyjazdów i spotkań.
 9. 9. Interpelacje i pytania radnych.
 10. 10. Wnioski i oświadczenia radnych.
 11. 11. Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Powiatu Kłodzkiego w dniu 24 lutego 2021 roku.
 12. 12. Sprawy różne.
 13. 13. Zamknięcie obrad IV sesji Rady Powiatu Kłodzkiego.

                                                                              Przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego

               Zbigniew Łopusiewicz