Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół sesji - IV sesja Rady Powiatu Kłodzkiego w dniu 31 marca 2021 roku

Protokół nr IV/21

z IV sesji Rady Powiatu Kłodzkiego

w dniu 31 marca 2021 roku

Informacje ogólne

Obrady rozpoczęto 2021-03-31 o godz. 10:00:38, a zakończono o godz. 12:53:43 tego samego dnia.

Posiedzenie odbywało się w trybie zdalnym, poprzez wideokonferencję w aplikacji Microsoft Teams. Podstawa prawna- art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.1842. ze zm.)

W posiedzeniu wzięło udział 23 członków:

 1. Maciej Awiżeń
 2. Mariusz Borcz
 3. Michał Cisakowski
 4. Robert Duma
 5. Jacek Hecht
 6. Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk
 7. Małgorzata Kanecka
 8. Sławomir Karwowski
 9. Grzegorz Kuzak
 10. Zbigniew Łopusiewicz
 11. Agnieszka Mandryk - Kryniecka
 12. Piotr Marchewka
 13. Marek Mazurkiewicz
 14. Ryszard Niebieszczański
 15. Tomasz Nowicki
 16. Anita Piszko
 17. Jarosław Przybył
 18. Ewelina Ptak
 19. Krystyna Śliwińska
 20. Joanna Walaszczyk
 21. Renata Wolan-Niemczyk
 22. Borysław Zatoka
 23. Tadeusz Zieliński

1. Otwarcie sesji. (10:00:00)

Nastąpiła zmiana quorum (10:05:00)

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 24

Do sesji dołączyli radni:

 1. Józef Kołt

Przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego p. Zbigniew Łopusiewicz otworzył obrady IV sesji, powitał osoby uczestniczące w sesji - radnych oraz zaproszonych gości. Odczytał listę obecności.

Oznajmił, że w sesji uczestniczy zdalnie 24 radnych i stwierdził prawomocność obrad.

Lista zdalnej obecności radnych stanowi załącznik do protokołu - załącznik nr 1.

Lista gości uczestniczących zdalnie w sesji stanowi załącznik do protokołu - załącznik nr 2.

2. Ustalenie porządku obrad. (10:06:00)

Porządek obrad IV sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Ocena działania służb, inspekcji i straży w 2020 roku w zakresie stanu bezpieczeństwa publicznego w Powiecie Kłodzkim:
  • rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały w sprawie stanowiska Rady Powiatu Kłodzkiego dotyczącego pozytywnej oceny działalności służb, inspekcji i straży w roku 2020 w zakresie stanu bezpieczeństwa publicznego w Powiecie Kłodzkim (druk nr IV/1).
 4. Informacja Dyrektora "Zespołu Opieki Zdrowotnej" w Kłodzku na temat sposobu i wysokości finansowania świadczeń zdrowotnych w "Zespole Opieki Zdrowotnej„ w Kłodzku w 2021 roku oraz podsumowanie finansowania za rok 2020.
 5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z realizacji w 2020 roku rocznego planu kontroli.
 6. Sprawozdania komisji stałych Rady Powiatu Kłodzkiego z działalności w 2020 roku.
 7. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach:
  • zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2021 rok (druk nr IV/2),
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr IV/3),
  • włączenia Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej nr 3 w Kłodzku do Zespołu Szkół Specjalnych w Kłodzku (druk nr IV/4),
  • Powiatowego Programu działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2021 – 2025 (druk nr IV5),
  • Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Kłodzkiego na lata 2021 – 2025 (druk nr IV/6),
  • przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Powiatu Kłodzkiego na lata 2021 – 2023 (druk nr IV/7),
  • określenia zadań i podziału środków finansowanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (druk nr IV/8).
 8. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Kłodzkiego w okresie między sesjami, w tym informacja Starosty Kłodzkiego z wyjazdów i spotkań.
 9. Interpelacje i pytania radnych.
 10. Wnioski i oświadczenia radnych.
 11. Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Powiatu Kłodzkiego w dniu 24 lutego 2021 roku.
 12. Sprawy różne.
 13. Zamknięcie obrad IV sesji Rady Powiatu Kłodzkiego.

3. Ocena działania służb, inspekcji i straży w 2020 roku w zakresie stanu bezpieczeństwa publicznego w Powiecie Kłodzkim:: (10:08:00)

a. rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały w sprawie stanowiska Rady Powiatu Kłodzkiego dotyczącego pozytywnej oceny działalności służb, inspekcji i straży w roku 2020 w zakresie stanu bezpieczeństwa publicznego w Powiecie Kłodzkim (druk nr IV/1). (10:08:00)

Nastąpiła zmiana kworum (10:10)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 25

Do sesji dołączyli radni:

1. Adam Łącki

Nastąpiła zmiana kworum (10:15)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 26

Do sesji dołączyli radni:

1. Paweł Szafran

Wiceprzewodniczący Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Infrastruktury Drogowej poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Głos w dyskusji nad projektem uchwały zabrali: Starosta Kłodzki, p. Maciej Awiżeń, Radny, p. Adam Łącki.

Przewodniczący Rady po zakończonej dyskusji, zarządził głosowanie imienne nad projektem uchwały.

Podjęcie uchwały w sprawie stanowiska Rady Powiatu Kłodzkiego dotyczącego pozytywnej oceny działalności służb, inspekcji i straży w roku 2020 w zakresie stanu bezpieczeństwa publicznego w Powiecie Kłodzkim (druk nr IV/1). (10:19:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (23):
  Grzegorz Kuzak, Renata Wolan-Niemczyk, Małgorzata Kanecka, Sławomir Karwowski, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Ewelina Ptak, Robert Duma, Jarosław Przybył, Maciej Awiżeń, Mariusz Borcz, Tomasz Nowicki, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Zbigniew Łopusiewicz, Anita Piszko, Marek Mazurkiewicz, Krystyna Śliwińska, Piotr Marchewka, Paweł Szafran, Joanna Walaszczyk, Józef Kołt, Ryszard Niebieszczański, Tadeusz Zieliński, Michał Cisakowski
 • BRAK GŁOSU(4):
  Waldemar Bicz, Jacek Hecht, Adam Łącki, Borysław Zatoka

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 23 radnych głosowało za, 4 radnych nie brało udziału w głosowaniu. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr IV/16/2021 - załącznik nr 3.

4. Informacja Dyrektora "Zespołu Opieki Zdrowotnej" w Kłodzku na temat sposobu i wysokości finansowania świadczeń zdrowotnych w "Zespole Opieki Zdrowotnej„ w Kłodzku w 2021 roku oraz podsumowanie finansowania za rok 2020. (10:19:00)

Głos w dyskusji zabrała Dyrektor ZOZ w Kłodzku, p. Jadwiga Radziejewska.

5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z realizacji w 2020 roku rocznego planu kontroli. (10:34:00)

Brak głosów w dyskusji.

6. Sprawozdania komisji stałych Rady Powiatu Kłodzkiego z działalności w 2020 roku. (10:34:00)

Brak głosów w dyskusji.

7. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach: (10:34:00)

a. zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2021 rok (druk nr IV/2), (10:34:00)

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

Głos w dyskusji nad projektem uchwały zabrał Starosta Kłodzki, p. Maciej Awiżeń.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie imienne nad projektem uchwały.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2021 rok (10:42:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (23):
  Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Sławomir Karwowski, Grzegorz Kuzak, Renata Wolan-Niemczyk, Jarosław Przybył, Małgorzata Kanecka, Zbigniew Łopusiewicz, Ryszard Niebieszczański, Maciej Awiżeń, Joanna Walaszczyk, Tomasz Nowicki, Ewelina Ptak, Anita Piszko, Marek Mazurkiewicz, Robert Duma, Paweł Szafran, Tadeusz Zieliński, Borysław Zatoka, Piotr Marchewka, Krystyna Śliwińska, Adam Łącki, Michał Cisakowski
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Mariusz Borcz
 • BRAK GŁOSU(3):
  Waldemar Bicz, Jacek Hecht, Józef Kołt

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 23 radnych głosowało za, 1 radny wstrzymał się od głosu, 3 radnych nie brało udziału w głosowaniu. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr IV/17/2021 - załącznik nr 4.

b. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr IV/3), (10:42:00)

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

Brak głosów w dyskusji

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie imienne nad projektem uchwały.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr IV/3), (10:44:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (23):
  Małgorzata Kanecka, Sławomir Karwowski, Grzegorz Kuzak, Tomasz Nowicki, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Zbigniew Łopusiewicz, Renata Wolan-Niemczyk, Borysław Zatoka, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Piotr Marchewka, Joanna Walaszczyk, Marek Mazurkiewicz, Ryszard Niebieszczański, Maciej Awiżeń, Robert Duma, Jarosław Przybył, Paweł Szafran, Anita Piszko, Ewelina Ptak, Adam Łącki, Tadeusz Zieliński, Krystyna Śliwińska, Michał Cisakowski
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Mariusz Borcz
 • BRAK GŁOSU(3):
  Waldemar Bicz, Jacek Hecht, Józef Kołt

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 23 radnych głosowało za, 1 radny wstrzymał się od głosu, 3 radnych nie brało udziału w głosowaniu. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr IV/18/2021 - załącznik nr 5.

c. włączenia Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej nr 3 w Kłodzku do Zespołu Szkół Specjalnych w Kłodzku (druk nr IV/4), (10:44:00)

Przewodniczący Komisji Edukacji poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

Brak głosów w dyskusji

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie imienne nad projektem uchwały.

Podjęcie uchwały w sprawie włączenia Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej nr 3 w Kłodzku do Zespołu Szkół Specjalnych w Kłodzku (druk nr IV/4), (10:46:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (22):
  Grzegorz Kuzak, Ewelina Ptak, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Adam Łącki, Tomasz Nowicki, Renata Wolan-Niemczyk, Jarosław Przybył, Małgorzata Kanecka, Borysław Zatoka, Sławomir Karwowski, Ryszard Niebieszczański, Mariusz Borcz, Zbigniew Łopusiewicz, Robert Duma, Krystyna Śliwińska, Maciej Awiżeń, Paweł Szafran, Piotr Marchewka, Marek Mazurkiewicz, Tadeusz Zieliński, Michał Cisakowski, Anita Piszko
 • WSTRZYMUJE SIĘ (3):
  Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Joanna Walaszczyk, Józef Kołt
 • BRAK GŁOSU(2):
  Waldemar Bicz, Jacek Hecht

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 22 radnych głosowało za, 3 radnych wstrzymało się od głosu, 2 radnych nie brało udziału w głosowaniu. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr IV/19/2021 - załącznik nr 6.

d. Powiatowego Programu działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2021 – 2025 (druk nr IV/5), (10:46:00)

Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych poinformowała, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

Brak głosów w dyskusji.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie imienne nad projektem uchwały.

Podjęcie uchwały w sprawie Powiatowego Programu działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2021 – 2025 (druk nr IV/5), (10:48:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (25):
  Grzegorz Kuzak, Renata Wolan-Niemczyk, Zbigniew Łopusiewicz, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Sławomir Karwowski, Maciej Awiżeń, Robert Duma, Piotr Marchewka, Marek Mazurkiewicz, Joanna Walaszczyk, Tomasz Nowicki, Tadeusz Zieliński, Małgorzata Kanecka, Anita Piszko, Jarosław Przybył, Mariusz Borcz, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Krystyna Śliwińska, Paweł Szafran, Adam Łącki, Ryszard Niebieszczański, Józef Kołt, Borysław Zatoka, Ewelina Ptak, Michał Cisakowski
 • BRAK GŁOSU(2):
  Waldemar Bicz, Jacek Hecht

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 25 radnych głosowało za, 2 radnych nie brało udziału w głosowaniu. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr IV/20/2021 - załącznik nr 7.

e. Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Kłodzkiego na lata 2021 – 2025 (druk nr IV/6), (10:49:00)

Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych poinformowała, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

Brak głosów w dyskusji

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie imienne nad projektem uchwały.

Podjęcie uchwały w sprawie Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Kłodzkiego na lata 2021 – 2025 (druk nr IV/6), (10:51:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (25):
  Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Sławomir Karwowski, Tadeusz Zieliński, Borysław Zatoka, Renata Wolan-Niemczyk, Adam Łącki, Tomasz Nowicki, Zbigniew Łopusiewicz, Ryszard Niebieszczański, Grzegorz Kuzak, Małgorzata Kanecka, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Maciej Awiżeń, Marek Mazurkiewicz, Joanna Walaszczyk, Jarosław Przybył, Ewelina Ptak, Józef Kołt, Paweł Szafran, Krystyna Śliwińska, Robert Duma, Anita Piszko, Piotr Marchewka, Mariusz Borcz, Michał Cisakowski
 • BRAK GŁOSU(2):
  Waldemar Bicz, Jacek Hecht

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 25 radnych głosowało za, 2 radnych nie brało udziału w głosowaniu. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr IV/21/2021 - załącznik nr 8.

f. przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Powiatu Kłodzkiego na lata 2021 – 2023 (druk nr IV/7), (10:51:00)

Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych poinformowała, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

Brak głosów w dyskusji

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie imienne nad projektem uchwały.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Powiatu Kłodzkiego na lata 2021 – 2023 (druk nr IV/7), (10:53:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (25):
  Grzegorz Kuzak, Ewelina Ptak, Sławomir Karwowski, Renata Wolan-Niemczyk, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Adam Łącki, Tomasz Nowicki, Maciej Awiżeń, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Małgorzata Kanecka, Paweł Szafran, Marek Mazurkiewicz, Tadeusz Zieliński, Borysław Zatoka, Robert Duma, Ryszard Niebieszczański, Krystyna Śliwińska, Zbigniew Łopusiewicz, Anita Piszko, Joanna Walaszczyk, Mariusz Borcz, Jarosław Przybył, Piotr Marchewka, Józef Kołt, Michał Cisakowski
 • BRAK GŁOSU(2):
  Waldemar Bicz, Jacek Hecht

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 25 radnych głosowało za, 2 radnych nie brało udziału w głosowaniu. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr IV/22/2021 - załącznik nr 9.

g. określenia zadań i podziału środków finansowanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (druk nr IV/8). (10:53:00)

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów oraz Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych poinformowali, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

Brak głosów w dyskusji

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie imienne nad projektem uchwały.

Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań i podziału środków finansowanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (10:55:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (23):
  Grzegorz Kuzak, Piotr Marchewka, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Ewelina Ptak, Tomasz Nowicki, Maciej Awiżeń, Sławomir Karwowski, Marek Mazurkiewicz, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Ryszard Niebieszczański, Zbigniew Łopusiewicz, Joanna Walaszczyk, Borysław Zatoka, Adam Łącki, Paweł Szafran, Małgorzata Kanecka, Jarosław Przybył, Renata Wolan-Niemczyk, Mariusz Borcz, Robert Duma, Anita Piszko, Michał Cisakowski, Tadeusz Zieliński
 • WSTRZYMUJE SIĘ (2):
  Józef Kołt, Krystyna Śliwińska
 • BRAK GŁOSU(2):
  Waldemar Bicz, Jacek Hecht

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 23 radnych głosowało za, 2 radnych wstrzymało się od głosu, 2 radnych nie brało udziału w głosowaniu. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr IV/23/2021 - załącznik nr 10.

8. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Kłodzkiego w okresie między sesjami, w tym informacja Starosty Kłodzkiego z wyjazdów i spotkań. (10:55:00)

Brak głosów w dyskusji.

9. Interpelacje i pytania radnych. (10:56:00)

Głos w dyskusji oraz pytania do Zarządu Powiatu Kłodzkiego przedłożyli: Radny p. Józef Kołt, Etatowy Członek Zarządu Powiatu Kłodzkiego p. Piotr Marchewka, Radna, p. Krystyna Śliwińska, Starosta Kłodzki, p. Maciej Awiżeń, Radny, p. Sławomir Karwowski, Radny, p. Borysław Zatoka, Radny, p. Jacek Hecht,

10. Wnioski i oświadczenia radnych. (11:41:00)

Wnioski i oświadczenia złożyli: Radny, p. Borysław Zatoka. Etatowy Członek Zarządu Powiatu Kłodzkiego p. Piotr Marchewka.

11. Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Powiatu Kłodzkiego w dniu 24 lutego 2021 roku. (11:45:00)

Nie było uwag do protokołu.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie imienne nad protokołem z III sesji.

Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Powiatu Kłodzkiego w dniu 24 lutego 2021 roku. (11:47:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (25):
  Grzegorz Kuzak, Piotr Marchewka, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Joanna Walaszczyk, Renata Wolan-Niemczyk, Tomasz Nowicki, Anita Piszko, Jarosław Przybył, Marek Mazurkiewicz, Józef Kołt, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Sławomir Karwowski, Tadeusz Zieliński, Ryszard Niebieszczański, Małgorzata Kanecka, Mariusz Borcz, Paweł Szafran, Borysław Zatoka, Ewelina Ptak, Zbigniew Łopusiewicz, Maciej Awiżeń, Jacek Hecht, Krystyna Śliwińska, Adam Łącki, Michał Cisakowski
 • BRAK GŁOSU(2):
  Waldemar Bicz, Robert Duma

Przewodniczący Rady poinformował, że 25 radnych głosowało za, 2 radnych nie brało udziału w głosowaniu. Protokół został przyjęty.

12. Sprawy różne. (11:47:00)

Głos w dyskusji w sprawach różnych wzięli: Przewodniczący Rady p. Zbigniew Łopusiewicz, Radny, p. Adam Łącki, Radny, p. Borysław Zatoka, Starosta Kłodzki, p. Maciej Awiżeń, Radny, p. Jacek Hecht, Radny, p. Sławomir Karwowski, Radna, p. Krystyna Śliwińska.

13. Zamknięcie obrad IV sesji Rady Powiatu Kłodzkiego. (12:53:00)

Przewodniczący Rady po wyczerpaniu porządku, zamknął obrady IV sesji Rady Powiatu Kłodzkiego.

Imienny wykaz głosowań radnych Rady Powiatu Kłodzkiego stanowi załącznik do protokołu- załącznik nr 11.

Cyfrowe nagranie z przebiegu sesji stanowi załącznik do protokołu - załącznik nr 12.

Transmisja sesji, zgodnie z art. 15 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym, udostępniona jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kłodzku oraz na stronie internetowej Powiatu Kłodzkiego.

Na tym protokół zakończono.

                                                                                              Przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego

                                                                                                              Zbigniew Łopusiewicz

Protokołowały:

Marta Paprocka

Diana Zając

Sporządziła:

Diana Zając

 

Wersja pdf z podpisami:

PDFProtokól nr IV/21 z IV sesji RPK w dniu 31.03.2021.pdf (704,50KB)