Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

UDOSTĘPNIANIE DANYCH ZGROMADZONYCH W REJESTRACH PUBLICZNYCH, PROWADZONYCH PRZEZ STAROSTĘ KŁODZKIEGO JAKO ORGAN SŁUŻBY GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ

UDOSTĘPNIANIE DANYCH ZGROMADZONYCH W REJESTRACH PUBLICZNYCH, PROWADZONYCH PRZEZ STAROSTĘ KŁODZKIEGO JAKO ORGAN SŁUŻBY GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ

 

Działając na podstawie:

§ 3 ust. 3 oraz § 5 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (Dz.U. z 2018 r. poz. 29 ze zm.),

w związku z:

Art. 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2021 r. poz. 670 ze zm.),

Art. 14 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U.2021 r. poz.214 ze zm.),

Art. 7d pkt 1, art. 4 ust. 1a pkt 2, pkt 3, pkt 7, pkt 10 i ust. 1b oraz art. 40a ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2020 r. poz. 276 ze zm.)

Starosta Kłodzki  

jako organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, prowadzący zbiory danych, wchodzące w skład państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego informuje o:

 1. warunkach, sposobie, zakresie i terminie udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym,
 2. formacie, w którym dane są udostępniane,
 3. warunkach zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych niezbędnych do uzyskania dostępu do danych zgromadzonych w rejestrze publicznym.

 

Warunki ogólne:

Podmiotowi publicznemu albo podmiotowi niebędącemu podmiotem publicznym, realizującym zadania publiczne na podstawie odrębnych przepisów albo na skutek powierzenia lub zlecenia przez podmiot publiczny ich realizacji, zapewnia się nieodpłatny dostęp do danych zgromadzonych w prowadzonym rejestrze, w zakresie niezbędnym do realizacji tych zadań.

Forma wniosku:

Wzór wniosku stanowi załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 września 2005r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (Dz.U. z 2018 r. poz. 29).

Sposób i miejsce złożenia wniosku:

 1. Osobiście: w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kłodzku – Kłodzko, ul. Okrzei 1 w godzinach racy urzędu.
 2. Tradycyjną pocztą: na adres Starostwo Powiatowe w Kłodzku – 57-300 Kłodzko, ul. Okrzei 1
 3. Drogą elektroniczną:
 • z wykorzystaniem poczty elektronicznej na adres: bok@powiat.klodzko.pl – wniosek musi zostać podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1173 ze zm.),
 • z wykorzystaniem elektronicznej skrzynki podawczej (ePUAP) na adresy: ESP epuap: 1. /spklodzko/skrytka 2. /spklodzko/SkrytkaESP - wniosek musi zostać podpisany podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1194 ze zm.) lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2020 r . poz. 1173 ze zm),

Sposób udostępnienia danych:

Za pomocą:

 1. środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w art. 3 pkt 4 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2021 r. poz. 670 ze zm.), w tym w szczególności: z wykorzystaniem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP, serwera FTP itp.,
 2. z wykorzystaniem sieciowych usług udostępniania, o których mowa w art. 24 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2020 r. poz. 276 ze zm.).

Zakres udostępniania:

 1. Zbiory danych bazy danych ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości)
  • Zbiór danych bazy danych EGiB
   1. Pełny zbiór (dane podmiotowe i przedmiotowe)
   2. Tylko dane przedmiotowe (opisowe i geometryczne)
   3. Tylko dane przedmiotowe opisowe
   4. Tylko dane przedmiotowe geometryczne
  • Zbiór danych bazy danych EGiB dotyczący punktów granicznych
  • Zbiór danych bazy danych EGiB dotyczący działek ewidencyjnych albo budynków albo lokali
   1. Pełny zbiór – działki ewidencyjne
   2. Pełny zbiór – budynki
   3. Pełny zbiór – lokale
   4. Tylko dane opisowe – działki ewidencyjne
   5. Tylko dane opisowe – budynki
   6. Tylko dane geometryczne – działki ewidencyjne
   7. Tylko dane geometryczne  - budynki
  • Zbiór danych bazy danych EGiB dotyczący konturów użytków gruntowych
  • Zbiór danych bazy danych EGiB dotyczący konturów klasyfikacyjnych
  • Zbiór danych bazy danych EGiB dotyczący podmiotów wykazanych w ewidencji gruntów i budynków
  • Zbiór danych bazy danych EGiB dotyczący innych obiektów EGiB
 2. Zbiory danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu
  • Pełny zbiór
  • Wybrany zbiór wg. określonych klas obiektów
 3. Zbiory danych rejestru cen i wartości nieruchomości
  • Zbiór dotyczący cen transakcyjnych
  • Zbiór dotyczący wartości nieruchomości
 4. Zbiory danych szczegółowych osnów geodezyjnych
  • Pełny zbiór
  • Zbiór danych bez obserwacji
 5. Zbiory danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000:
 • Pełny zbiór
 • Wybrany zbiór (kategoria)
 1. Mapa zasadnicza
 2. Mapa ewidencyjna

Terminy udostępnienia:

Nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia wniosku o udostępnienie. W przypadku formalnych braków we wniosku wnioskodawca wzywany jest o ich uzupełnienie w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Odmowa udostępnienia:

W postępowaniu administracyjnym zakończonym wydaniem decyzji administracyjnej, od której służy odwołanie do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego we Wrocławiu.

Format udostępnienia:   GML

Format udostępnienia danych określony został odpowiednio przepisami:

 1. § 51 ust. 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2019 r. poz. 393 ze zm.) - baza EGiB,
 2. § 12 ust.1 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z 21 października 2015r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz.U. poz. 1938) – baza GESUT;
 3. § 11 ust. 1 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz.U. poz. 2028) – baza BDOT500.

 

Warunki zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych:

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247 ze zm.)

Uwagi:

Stosownie do przepisu § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (Dz.U. z 2018 r. poz. 29):

 1. Podmiot, któremu udostępniono dane zgromadzone w rejestrze, zabezpiecza otrzymane dane przed dostępem osób nieupoważnionych lub nieuprawnioną zmianą ich zawartości oraz przed ich wykorzystaniem niezgodnym z celem, dla którego zostały uzyskane.
 2. Podmiot, któremu udostępniono dane zgromadzone w rejestrze, odpowiada za bezpieczeństwo i integralność uzyskanych danych.