Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

VI sesja Rady Powiatu Kłodzkiego w dniu 31 maja 2021 roku

OGŁOSZENIE

Przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego

zawiadamia, że w dniu 31 maja 2021 roku, o godz. 10.00

odbędzie się VI sesja Rady Powiatu Kłodzkiego.

Ponadto, na podstawie art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia  2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.1842 ze zm.), Przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego zarządza obradowanie w zdalnym trybie.

 

Porządek obrad VI sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie Raportu o stanie Powiatu Kłodzkiego za 2020 rok:
 1. przedstawienie pod debatę Raportu o stanie Powiatu Kłodzkiego za 2020 rok,
 2. debata nad Raportem o stanie Powiatu Kłodzkiego za 2020 rok,
 3. rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielania Zarządowi Powiatu Kłodzkiego wotum zaufania.
 1. Wykonanie budżetu Powiatu Kłodzkiego za 2020 rok i absolutorium dla Zarządu Powiatu Kłodzkiego z wykonania   budżetu Powiatu Kłodzkiego za 2020 rok:
 1. przedstawienie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Kłodzkiego za 2020 rok,
 2. zapoznanie się z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Kłodzkiego sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Powiatu Kłodzkiego za 2020 rok,
 3. przedstawienie sprawozdania finansowego Powiatu Kłodzkiego za 2020 rok, w tym:

- bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,

- łącznego bilansu samorządowych jednostek budżetowych,

- łącznego rachunku zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych,

- łącznego zestawienia zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych,

- informacji dodatkowej,

 1. zapoznanie się z opinią biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Powiatu Kłodzkiego za 2020 rok,
 2. zapoznanie się z informacją o stanie mienia Powiatu Kłodzkiego za 2020 rok,
 3. zapoznanie się z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 11 maja 2021 roku w sprawie wykonania budżetu za 2020 rok i udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Kłodzkiego,
 4. przedstawienie opinii pozostałych komisji w sprawie wykonania budżetu Powiatu Kłodzkiego za 2020 rok,
 5. przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kłodzkiego w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Kłodzkiego z wykonania budżetu Powiatu Kłodzkiego za 2020 rok,
 6. zapoznanie się z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu Kłodzkiego z wykonania budżetu Powiatu Kłodzkiego za 2020 rok,
 7. debata nad wykonaniem budżetu Powiatu Kłodzkiego za 2020 rok w świetle przedstawionych sprawozdań, opinii, informacji i wniosku Komisji Rewizyjnej,
 8. rozpatrzenie projektu uchwały i podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Kłodzkiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Kłodzkiego za 2020 rok,
 9. rozpatrzenie projektu uchwały i podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Kłodzkiego z wykonania budżetu Powiatu Kłodzkiego za 2020 rok.
 1. Sprawozdanie za 2020 rok z realizacji działań naprawczych i osiągniętych efektów określonych w programie naprawczym dla Powiatu Kłodzkiego.
 2. Informacja o działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku za 2020 rok.
 3. Informacja na temat realizacji za 2020 rok "Wieloletniego planu inwestycyjnego dla Powiatu Kłodzkiego na lata 2015-2020”, przyjętego uchwałą nr I/4/2015 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 28 stycznia 2015 roku.
 4. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2021 rok,
  2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego,
  3. przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie Budżetu Obywatelskiego Powiatu Kłodzkiego na 2022 rok,
  4. zwiększenia wysokości środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo- wychowawczej typu rodzinnego na terenie powiatu kłodzkiego,
  5. przyjęcia informacji z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2016- 2020,
  6. przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2021- 2027,
  7. zawarcia przez Powiat Kłodzki z Gminą Miejską Nowa Ruda porozumienia dotyczącego założenia i prowadzenia przez Powiat Kłodzki przedszkola specjalnego w Zespole Szkół Specjalnych w Nowej Rudzie,
  8. stanowiska Rady Powiatu Kłodzkiego dotyczącego zamiaru likwidacji IV Wydziału Pracy w Sądzie Rejonowym w Kłodzku,
  9. rozpatrzenia skargi z dnia 22 kwietnia 2021 roku na Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku,
  10. rozpatrzenia skargi z dnia 26 kwietnia 2021 roku na Starostę Kłodzkiego.
 5. Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Powiatu Kłodzkiego w dniu 28 kwietnia 2021 roku.
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej w zakresie realizacji zadań statutowych i regulaminowych, finansów, stanu zatrudnienia, opieki lekarskiej podopiecznych, stanu technicznego obiektu- inwestycji, remontów w jednostce, warunków mieszkaniowych oraz aktualności dokumentacji technicznej, przeprowadzonej w dniu 20 kwietnia 2021 roku.
 7. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Kłodzkiego w okresie między sesjami, w tym informacja Starosty Kłodzkiego z wyjazdów i spotkań.
 8. Interpelacje i pytania radnych.
 9. Wnioski i oświadczenia radnych.
 10. Sprawy różne.
 11. Zamknięcie obrad VI sesji Rady Powiatu Kłodzkiego.

 

                                                                    Przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego

                            

               Zbigniew Łopusiewicz