Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - nieruchomość zabudowana poł. w Kłodzku w rejonie ul. Szpitalnej, ozn. jako działka nr 14, AM-2, obręb Jurandów

Uchwała Nr 76/2021
Zarządu Powiatu Kłodzkiego

z dnia 24 maja 2021 r.

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 2020, poz. 920) oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2020, poz. 1990) Zarząd Powiatu Kłodzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. Z Powiatowego Zasobu Nieruchomości przeznacza się do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość zabudowaną ruinami budynków i budowli: agregatu, stacji pomp, oczyszczalni, zbiornika p/pożarowego, położoną w Kłodzku w rejonie ul. Szpitalnej, oznaczoną jako działka nr 14, AM-2, obręb Jurandów o powierzchni 2,4812 ha, wpisaną w księdze wieczystej SW1K/00032137/1, opisaną w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykaz wywiesza się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kłodzku przy ul. Okrzei 1 w okresie od 02.06.2021 r.  do 23.06.2021 r.  także zamieszcza się go na stronach internetowych Starostwa Powiatowego w Kłodzku. Informację o zamieszczeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

      Załącznik do uchwały nr 76/2021

Zarządu Powiatu Kłodzkiego

 z dnia  24.05.2021 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Nr działki (oznaczenie użytku wg danych ewidencji gruntów)

dz. nr 14, AM-2, obręb Jurandów

Bz – tereny rekreacyjno-wypoczynkowe

Bi- inne tereny zabudowane

S-RIVa – sady

Ws- grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi

 

Położenie

Kłodzko, rejon ul. Szpitalnej

Opis nieruchomości

Nieruchomość zabudowana ruinami budynków i budowli: agregatu, stacji pomp, oczyszczalni, zbiornika p/pożarowego (zużyte funkcjonalnie i  technicznie                  w 100 %).

Kształt działki nieregularny, wydłużony. Ukształtowanie sytuacyjno-wysokościowe działki przeciętne – teren                z deniwelacjami. Dojazd drogą asfaltową. Przez teren działki  przebiegają sieci uzbrojenia terenu: wodociąg, kanalizacja, energia elektryczna.

Działka zadrzewiona – drzewostan liściasty na części działki.

Powierzchnia działki

2,4812 ha

Księga wieczysta

SW1K/00032137/1

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego między ul. Piłsudzkiego, Rzeką Nysą Kłodzką, ul. Podgrodzie i ul. Warty w Kłodzku uchwalonym uchwałą nr LIII/434/2006 r. Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 29.06.2006 r.  działka nr 14 wchodzi w skład obszaru oznaczonego symbolem:

● A 11 WS – przeznaczenie podstawowe: wody powierzchniowe stojące

● A 9 ZN – przeznaczenie podstawowe: zieleń niska

● A 8 ZN - przeznaczenie podstawowe: zieleń niska

● A 10 K – przeznaczenie podstawowe: oczyszczalnia ścieków bytowych

● A 7 W – przeznaczenie podstawowe: teren ochrony pośredniej ujęć wód podziemnych

● A 6 ZW – przeznaczenie podstawowe: zieleń wysoka

● A 5 ZN (R) – przeznaczenie podstawowe: zieleń niska; przeznaczenie uzupełniające: uprawy rolnicze

 

W granicach planu miejscowego zakazuje się realizacji:

  1. obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m²
  2. przekaźnikowych stacji bazowych telefonii komórkowej na terenach zabudowy mieszkaniowej.

Działka położona w obszarze bezpośredniego zagrożenia powodziowego rzeki Nysy Kłodzkiej (Q 10%), w zasięgu strefy ochrony sanitarnej istniejącego cmentarza.

Wokół granic terenu istniejącego i projektowanego cmentarza ustala się strefę ochrony sanitarnej o szerokości 50 m.

Sposób zagospodarowania zgodny z miejscowym planem.

Przeznaczona do:

Sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Cena nieruchomości:

275 324,00 zł  (słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy trzysta dwadzieścia cztery złote)

Sprzedaż zwolniona z podatku VAT na podstawie ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług

 

Termin wywieszenia: od  02.06.2021 r.   do  23.06.2021 r.  

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kłodzku przy ul. Okrzei 1, a także zamieszcza się na stronach internetowych Starostwa Powiatowego w Kłodzku. Informację o zamieszczeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu  nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2020, poz. 1990) wynosi 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

 

GN.6840.2.3.2021.GN6

Sporządziła: Ilona Siudak