Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół sesji - V sesja Rady Powiatu Kłodzkiego w dniu 28 kwietnia 2021 roku

Protokół nr V/21

z V sesji Rady Powiatu Kłodzkiego

w dniu 28 kwietnia  2021 roku

Informacje ogólne

Obrady rozpoczęto 2021-04-28 o godz. 10:00:08, a zakończono o godz. 12:36:27 tego samego dnia.

Posiedzenie odbywało się w trybie zdalnym, poprzez wideokonferencję w aplikacji Microsoft Teams. Podstawa prawna- art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.1842. ze zm.)

W posiedzeniu wzięło udział 21 członków:

 1. Michał Cisakowski
 2. Robert Duma
 3. Jacek Hecht
 4. Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk
 5. Małgorzata Kanecka
 6. Sławomir Karwowski
 7. Józef Kołt
 8. Grzegorz Kuzak
 9. Zbigniew Łopusiewicz
 10. Agnieszka Mandryk - Kryniecka
 11. Piotr Marchewka
 12. Ryszard Niebieszczański
 13. Anita Piszko
 14. Ewelina Ptak
 15. Paweł Szafran
 16. Krystyna Śliwińska
 17. Joanna Walaszczyk
 18. Renata Wolan-Niemczyk
 19. Tadeusz Zieliński
 20. Maciej Awiżeń
 21. Tomasz Nowicki

1. Otwarcie sesji. (10:00:00)

Nastąpiła zmiana quorum (10:04:00)

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 25

Do sesji dołączyli radni:

 1. Marek Mazurkiewicz
 2. Mariusz Borcz
 3. Adam Łącki
 4. Borysław Zatoka

Przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego p. Zbigniew Łopusiewicz otworzył obrady V sesji, powitał osoby uczestniczące w sesji - radnych oraz zaproszonych gości. Odczytał listę obecności.

Oznajmił, że w sesji uczestniczy zdalnie 25 radnych i stwierdził prawomocność obrad.

Lista zdalnej obecności radnych stanowi załącznik do protokołu - załącznik nr 1.

Lista gości uczestniczących zdalnie w sesji stanowi załącznik do protokołu - załącznik nr 2.

2. Ustalenie porządku obrad. (10:05:00)

Porządek obrad V sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Informacja o realizacji Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2016- 2020 za 2020 rok:
  • rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały w sprawie oceny realizacji Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych za 2020 rok.
 4. Ocena za 2020 rok realizacji Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Kłodzkiego na lata 2016- 2020:
  • rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały w sprawie oceny za 2020 rok realizacji Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Kłodzkiego na lata 2016- 2020.
 5. Sprawozdanie za 2020 rok z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej (art. 112 ust. 12 ustawy o pomocy społecznej):
  • rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania za 2020 rok z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach:
  • zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2021 rok,
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego,
  • przyjęcia „Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Kłodzkiego na lata 2021 – 2024 z perspektywą na lata 2025 – 2028”,
  • przejęcia od Gminy Miejskiej Nowa Ruda zadania publicznego z zakresu oświaty,
  • przekazania przez Powiat Kłodzki Gminie Lewin Kłodzki zadania własnego powiatu w zakresie letniego utrzymania dróg powiatowych.
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Podzamku w zakresie realizacji zadań statutowych i regulaminowych, finansów, stanu zatrudnienia, opieki lekarskiej podopiecznych, stanu technicznego obiektu- inwestycji, remontów w jednostce, warunków mieszkaniowych oraz aktualności dokumentacji technicznej, przeprowadzonej w dniach 23 lutego i 16 marca 2021 roku.
 8. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Kłodzkiego w okresie między sesjami, w tym informacja Starosty Kłodzkiego z wyjazdów i spotkań oraz informacja o realizacji uchwał Rady Powiatu Kłodzkiego, podjętych w I kwartale 2021 roku.
 9. Interpelacje i pytania radnych.
 10. Wnioski i oświadczenia radnych.
 11. Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Powiatu Kłodzkiego w dniu 31 marca 2021 roku.
 12. Sprawy różne.
 13. Zamknięcie obrad V sesji Rady Powiatu Kłodzkiego.

3. Informacja o realizacji Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2016- 2020 za 2020 rok: (10:05:00)

a. rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały w sprawie oceny realizacji Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych za 2020 rok (druk nr V/1). (10:05:00)

Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych  poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Brak głosów w dyskusji.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie imienne nad projektem uchwały.

Podjęcie uchwały w sprawie oceny realizacji Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych za 2020 rok (druk nr V/1). (10:09:00)
 

Wyniki imienne:

 • ZA (22):
  Grzegorz Kuzak, Ewelina Ptak, Małgorzata Kanecka, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Maciej Awiżeń, Sławomir Karwowski, Paweł Szafran, Tadeusz Zieliński, Robert Duma, Ryszard Niebieszczański, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Zbigniew Łopusiewicz, Renata Wolan-Niemczyk, Piotr Marchewka, Adam Łącki, Krystyna Śliwińska, Jacek Hecht, Marek Mazurkiewicz, Michał Cisakowski, Anita Piszko, Józef Kołt, Borysław Zatoka
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Joanna Walaszczyk
 • BRAK GŁOSU(4):
  Waldemar Bicz, Mariusz Borcz, Jarosław Przybył, Tomasz Nowicki

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 22 radnych głosowało za, 1 radny wstrzymał się od głosu, 4 radnych nie brało udziału w głosowaniu. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr V/24/2021 - załącznik nr 3.

4. Ocena za 2020 rok realizacji Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Kłodzkiego na lata 2016- 2020: (10:10:00)

a. rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały w sprawie oceny za 2020 rok realizacji Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Kłodzkiego na lata 2016- 2020 (druk nr V/2). (10:10:00)

Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych  poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Brak głosów w dyskusji.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie imienne nad projektem uchwały.

Podjęcie uchwały w sprawie oceny za 2020 rok realizacji Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Kłodzkiego na lata 2016- 2020 (druk nr V/2). (10:12:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (22):
  Grzegorz Kuzak, Ewelina Ptak, Małgorzata Kanecka, Renata Wolan-Niemczyk, Michał Cisakowski, Anita Piszko, Sławomir Karwowski, Marek Mazurkiewicz, Borysław Zatoka, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Zbigniew Łopusiewicz, Robert Duma, Paweł Szafran, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Piotr Marchewka, Krystyna Śliwińska, Maciej Awiżeń, Mariusz Borcz, Adam Łącki, Ryszard Niebieszczański, Józef Kołt, Tadeusz Zieliński
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Joanna Walaszczyk
 • BRAK GŁOSU(4):
  Waldemar Bicz, Jacek Hecht, Jarosław Przybył, Tomasz Nowicki

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 22 radnych głosowało za, 1 radny wstrzymał się od głosu, 4 radnych nie brało udziału w głosowaniu. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr V/25/2021 - załącznik nr 4.

5. Sprawozdanie za 2020 rok z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej (art. 112 ust. 12 ustawy o pomocy społecznej): (10:13:00)

a. rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania za 2020 rok z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej (druk nr V/3). (10:13:00)

Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych  poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Brak głosów w dyskusji.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie imienne nad projektem uchwały.

Nastąpiła zmiana quorum (10:14:00)

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 26

Do sesji dołączyli radni:

 1. Jarosław Przybył

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania za 2020 rok z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej (druk nr V/3). (10:15:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (24):
  Grzegorz Kuzak, Piotr Marchewka, Renata Wolan-Niemczyk, Ewelina Ptak, Małgorzata Kanecka, Sławomir Karwowski, Jarosław Przybył, Zbigniew Łopusiewicz, Jacek Hecht, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Paweł Szafran, Tadeusz Zieliński, Adam Łącki, Robert Duma, Mariusz Borcz, Anita Piszko, Maciej Awiżeń, Michał Cisakowski, Ryszard Niebieszczański, Joanna Walaszczyk, Marek Mazurkiewicz, Krystyna Śliwińska, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Borysław Zatoka
 • BRAK GŁOSU(3):
  Waldemar Bicz, Józef Kołt, Tomasz Nowicki

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 24 radnych głosowało za, 3 radnych nie brało udziału w głosowaniu. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr V/26/2021 - załącznik nr 5.

6. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach: (10:15:00)

a. zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2021 rok (druk nr V/4), (10:15:00)

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

Brak głosów w dyskusji.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie imienne nad projektem uchwały.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2021 rok (druk nr V/4) (10:25:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (22):
  Marek Mazurkiewicz, Grzegorz Kuzak, Jarosław Przybył, Tadeusz Zieliński, Małgorzata Kanecka, Zbigniew Łopusiewicz, Piotr Marchewka, Paweł Szafran, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Robert Duma, Renata Wolan-Niemczyk, Tomasz Nowicki, Joanna Walaszczyk, Ewelina Ptak, Ryszard Niebieszczański, Jacek Hecht, Borysław Zatoka, Adam Łącki, Anita Piszko, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Michał Cisakowski, Maciej Awiżeń
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Krystyna Śliwińska
 • BRAK GŁOSU(4):
  Waldemar Bicz, Mariusz Borcz, Sławomir Karwowski, Józef Kołt

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 22 radnych głosowało za, 1 radny wstrzymał się od głosu, 4 radnych nie brało udziału w głosowaniu. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr V/27/2021 - załącznik nr 6.

b. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr V/6), (10:26:00)

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

Brak głosów w dyskusji.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr V/6), (10:27:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (21):
  Grzegorz Kuzak, Jarosław Przybył, Renata Wolan-Niemczyk, Marek Mazurkiewicz, Borysław Zatoka, Maciej Awiżeń, Małgorzata Kanecka, Michał Cisakowski, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Tomasz Nowicki, Anita Piszko, Ewelina Ptak, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Tadeusz Zieliński, Robert Duma, Zbigniew Łopusiewicz, Paweł Szafran, Joanna Walaszczyk, Ryszard Niebieszczański, Piotr Marchewka, Adam Łącki
 • WSTRZYMUJE SIĘ (3):
  Krystyna Śliwińska, Józef Kołt, Jacek Hecht
 • BRAK GŁOSU(3):
  Waldemar Bicz, Mariusz Borcz, Sławomir Karwowski

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 21 radnych głosowało za, 3 radnych wstrzymało się od głosu, 3 radnych nie brało udziału w głosowaniu. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr V/28/2021 - załącznik nr 7.

c. przyjęcia „Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Kłodzkiego na lata 2021 – 2024 z perspektywą na lata 2025 – 2028” (druk nr V/6) (10:28:00)

Przewodniczący Komisji Rozwoju, Promocji, Turystyki i Ochrony Środowiska poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

Głos w dyskusji nad projektem uchwały zabrali: Starosta Kłodzki, p. Maciej Awiżeń, Radny, p. Borysław Zatoka, p. Sebastian Kulikowski, Radny, p. Adam Łącki, Radna, p. Krystyna Śliwińska, Radny, p. Marek Mazurkiewicz, Radna, p. Joanna Walaszczyk, Przewodniczący Rady Powiatu, p. Zbigniew Łopusiewicz, adw. p. Paweł Totuszyński.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie imienne nad projektem uchwały.

Podjęcie uchwały w sprawie „Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Kłodzkiego na lata 2021 – 2024 z perspektywą na lata 2025 – 2028” (druk nr V/6) (10:56:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (23):
  Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Maciej Awiżeń, Renata Wolan-Niemczyk, Marek Mazurkiewicz, Tomasz Nowicki, Małgorzata Kanecka, Sławomir Karwowski, Ewelina Ptak, Tadeusz Zieliński, Michał Cisakowski, Jacek Hecht, Robert Duma, Józef Kołt, Zbigniew Łopusiewicz, Ryszard Niebieszczański, Adam Łącki, Piotr Marchewka, Grzegorz Kuzak, Jarosław Przybył, Anita Piszko, Paweł Szafran, Mariusz Borcz, Agnieszka Mandryk - Kryniecka
 • WSTRZYMUJE SIĘ (2):
  Borysław Zatoka, Krystyna Śliwińska
 • BRAK GŁOSU(2):
  Waldemar Bicz, Joanna Walaszczyk

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 23 radnych głosowało za, 2 radnych wstrzymało się od głosu, 2 radnych nie brało udziału w głosowaniu. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr V/29/2021 - załącznik nr 8.

d. przejęcia od Gminy Miejskiej Nowa Ruda zadania publicznego z zakresu oświaty (druk nr V/7) (10:57:00)

Przewodniczący Komisji Edukacji poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

Brak głosów w dyskusji.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie imienne nad projektem uchwały.

Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od Gminy Miejskiej Nowa Ruda zadania publicznego z zakresu oświaty (druk nr V/7) (10:58:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (26):
  Grzegorz Kuzak, Renata Wolan-Niemczyk, Jarosław Przybył, Ewelina Ptak, Marek Mazurkiewicz, Tomasz Nowicki, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Borysław Zatoka, Sławomir Karwowski, Tadeusz Zieliński, Zbigniew Łopusiewicz, Maciej Awiżeń, Małgorzata Kanecka, Robert Duma, Józef Kołt, Krystyna Śliwińska, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Mariusz Borcz, Paweł Szafran, Anita Piszko, Michał Cisakowski, Piotr Marchewka, Joanna Walaszczyk, Ryszard Niebieszczański, Jacek Hecht, Adam Łącki
 • BRAK GŁOSU(1):
  Waldemar Bicz

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 26 radnych głosowało za, 1 radny nie brał udziału w głosowaniu. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr V/30/2021 - załącznik nr 9.

e. przekazania przez Powiat Kłodzki Gminie Lewin Kłodzki zadania własnego powiatu w zakresie letniego utrzymania dróg powiatowych (druk nr V/8) (10:58:00)

Wiceprzewodniczący Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Infrastruktury Drogowej poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

Brak głosów w dyskusji.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie imienne nad projektem uchwały.

Podjęcie uchwały w sprawie przekazania przez Powiat Kłodzki Gminie Lewin Kłodzki zadania własnego powiatu w zakresie letniego utrzymania dróg powiatowych (druk nr V/8) (11:00:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (25):
  Renata Wolan-Niemczyk, Grzegorz Kuzak, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Jarosław Przybył, Tomasz Nowicki, Tadeusz Zieliński, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Marek Mazurkiewicz, Zbigniew Łopusiewicz, Krystyna Śliwińska, Ryszard Niebieszczański, Robert Duma, Sławomir Karwowski, Małgorzata Kanecka, Joanna Walaszczyk, Józef Kołt, Ewelina Ptak, Anita Piszko, Paweł Szafran, Adam Łącki, Piotr Marchewka, Maciej Awiżeń, Borysław Zatoka, Michał Cisakowski, Jacek Hecht
 • BRAK GŁOSU(2):
  Waldemar Bicz, Mariusz Borcz

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 25 radnych głosowało za, 2 radnych nie brało udziału w głosowaniu. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr V/31/2021 - załącznik nr 10.

7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Podzamku w zakresie realizacji zadań statutowych i regulaminowych, finansów, stanu zatrudnienia, opieki lekarskiej podopiecznych, stanu technicznego obiektu- inwestycji, remontów w jednostce, warunków mieszkaniowych oraz aktualności dokumentacji technicznej, przeprowadzonej w dniach 23 lutego i 16 marca 2021 roku. (11:01:00)

Głos w dyskusji zabrali: Radna, p. Krystyna Śliwińska, Radny, p. Grzegorz Kuzak.

8. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Kłodzkiego w okresie między sesjami, w tym informacja Starosty Kłodzkiego z wyjazdów i spotkań oraz informacja o realizacji uchwał Rady Powiatu Kłodzkiego, podjętych w I kwartale 2021 roku. (11:03:00)

Brak głosów w dyskusji.

9. Interpelacje i pytania radnych. (11:11:00)

Przewodniczący Rady poinformował, że nie wpłynęła pisemna interpelacja.

Pytania do Zarządu Powiatu Kłodzkiego przedłożyli: Radny, p. Józef Kołt, Radna, p. Joanna Walaszczyk.

Odpowiedzi udzielili: Etatowy Członek Zarządu Powiatu Kłodzkiego p. Piotr Marchewka, Starosta Kłodzki, p.  Maciej Awiżeń.

10. Wnioski i oświadczenia radnych. (11:11:00)

Wnioski i oświadczenia złożyli: Przewodniczący Rady Powiatu, p. Zbigniew Łopusiewicz, Radny, p. Jarosław Przybył, Radny, p. Borysław Zatoka, Radny, p. Marek Mazurkiewicz, Radna, p. Joanna Walaszczyk, Radna, p.  Krystyna Śliwińska.

11. Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Powiatu Kłodzkiego w dniu 31 marca 2021 roku. (12:07:00)

Nie było uwag do protokołu.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie imienne nad protokołem z IV sesji.

Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Powiatu Kłodzkiego w dniu 31 marca 2021 roku. (12:10:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (21):
  Grzegorz Kuzak, Ewelina Ptak, Marek Mazurkiewicz, Renata Wolan-Niemczyk, Maciej Awiżeń, Małgorzata Kanecka, Tomasz Nowicki, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Ryszard Niebieszczański, Michał Cisakowski, Zbigniew Łopusiewicz, Joanna Walaszczyk, Robert Duma, Adam Łącki, Borysław Zatoka, Sławomir Karwowski, Anita Piszko, Jarosław Przybył, Paweł Szafran, Piotr Marchewka, Agnieszka Mandryk - Kryniecka
 • BRAK GŁOSU(6):
  Waldemar Bicz, Mariusz Borcz, Jacek Hecht, Józef Kołt, Krystyna Śliwińska, Tadeusz Zieliński.

Przewodniczący Rady poinformował, że 21 radnych głosowało za, 6 radnych nie brało udziału w głosowaniu. Protokół został przyjęty.

12. Sprawy różne. (12:11:00)

Głos w dyskusji w sprawach różnych wzięli: Radny, p. Borysław Zatoka, Starosta Kłodzki, p. Maciej Awiżeń, Radny, p. Michał Cisakowski, Radny, p. Sławomir Karwowski, Radna, p. Krystyna Śliwińska.

13. Zamknięcie obrad V sesji Rady Powiatu Kłodzkiego. (12:35:00)

Przewodniczący Rady po wyczerpaniu porządku, zamknął obrady V sesji Rady Powiatu Kłodzkiego.

Imienny wykaz głosowań radnych Rady Powiatu Kłodzkiego stanowi załącznik do protokołu- załącznik nr 11.

Cyfrowe nagranie z przebiegu sesji stanowi załącznik do protokołu - załącznik nr 12.

Transmisja sesji, zgodnie z art. 15 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym, udostępniona jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kłodzku oraz na stronie internetowej Powiatu Kłodzkiego.

Na tym protokół zakończono.

                                                                                              Przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego

                                                                                                              Zbigniew Łopusiewicz

Protokołowały:

Marta Paprocka

Diana Zając

Sporządziła:

Diana Zając

Wersja pdf z podpisami:

PDFProtokół z V sesji RPK w dniu 28 kwietnia 2021 roku.pdf (649,37KB)