Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie nabycia mienia po Alfa Food Trzebieszowice

GN. 6820.8.2016.GN 3                                                                         Kłodzko, dnia   15  czerwca 2021 r.

 

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

Starosta Kłodzki działając na podstawie art. 61 § 1, 4 i 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. 2021 poz. 735),  art. 9 ust. 2a, 2b i 2i ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym rejestrze sądowym (Dz. U. z 1997 r., Nr 121, poz. 770 ze zm.) zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w  sprawie nieodpłatnego nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa reprezentowany przez Starostę Kłodzkiego, mienia pozostałego po podmiocie Zakład Przetwórstwa Rolno–Spożywczego Alfa Food Spółka Akcyjna   z siedzibą w Trzebieszowicach, o numerze RHB 1479 uznaną za wykreśloną z Rejestru Handlowego  z dniem 1 stycznia 2016 r., która nie złożyła wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego  do dnia 31 grudnia 2015 r.

W skład mienia  wchodzi prawo własności w udziale 1766/10000 w nieruchomości zabudowanej położonej w Lądku–Zdroju, przy ul. Zwycięstwa 10A, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 98 (AM – 3) obręb Stary Zdrój o pow.0,1231 ha dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku prowadzi księgę wieczystą nr SW1K/00028183/7.

Jednocześnie, zgodnie z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. 2021 poz. 735) zawiadamia, iż strony mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 14 – dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Zgodnie z art. 41 Kodeksu postępowania administracyjnego w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W zakresie zaniedbania tego obowiązku doręczenia pism pod dotychczasowym adresem mają skutek prawny.

            Akta sprawy znajdują się do wglądu w Starostwie Powiatowym w Kłodzku, przy ul. Okrzei 1, pok. nr 214 (II – gie piętro), w godz. 7.30–14.30, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym 74/ 865 75 32.

 

 

 

Do wiadomości:

1.Prokuratura Rejonowa w Kłodzku

    Plac Bolesława Chrobrego 20

    50 – 300 Kłodzko

2.Sąd Rejonowy w Kłodzku

   I Wydział Cywilny

   (dot. sygn.akt.  I C 1275/20)

   Ul. Bohaterów Getta 15

 1. – 300 Kłodzko

3.Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

   Wydział Funduszu Gwarantowanych

   Świadczeń Pracowniczych

   ul. Międzyleska 4

  50 – 514 Wrocław

Opublikowano:

 1. Na stronie internetowej www.powiat.klodzko.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej
 2. Na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Kłodzku.
 3. Na stronie internetowej – komunikaty doba.pl

 

Sporządził: S. Świniańska

Tel. 74/ 865 75 32

 

 

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Kłodzki z siedzibą w Kłodzku, ul. Okrzei 1.
 2. W sprawie ochrony swoich danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym przez administratora Inspektorem Ochrony Danych Panią Ewą Wiórko na adres email: .
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu, w jakim administrator je od Pani/Pana pozyskał i w zakresie niezbędnym do:
 1. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
 2. wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e) RODO);
 3. realizacji celu w jakim Pani/Pan wyraziła/wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) lub wyraźną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych wskazanych w art. 9 ust. 1 RODO (art. 9 ust. 2 lit. a) RODO);
 4. wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
 5. ochrony żywotnych interesów Pani/Pana lub innej osoby fizycznej (art. 6 ust. 1 lit. d) RODO).
 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być instytucje, którym administrator zobowiązany jest lub może przekazywać Pani/Pana dane osobowe na mocy przepisów prawa, jak również inne podmioty zewnętrzne wspierające administratora w wypełnieniu ciążącego na nim obowiązku prawnego, poprzez świadczenie usług informatycznych, doradczych, szkoleniowych, konsultacyjnych, audytowych, pocztowych, finansowych, windykacyjnych oraz pomocy prawnej.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu RODO.
 3. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji celu, w jakim administrator je od Pani/Pana pozyskał, niezbędny do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi lub realizacji celu, w jakim administrator je od Pani/Pana pozyskał na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody, a także po jego zrealizowaniu, przez okres niezbędny do wywiązania się przez administratora z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania Pani/Pana danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub okres niezbędny do ewentualnego ustalenia i dochodzenia przez administratora roszczeń wobec Pani/Pana lub obrony przed Pani/Pana roszczeniami wobec administratora.
 4. Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do ich przenoszenia.
 5. Jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
 6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa.

Biuro Prezesa Urzędu Danych Osobowych

Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

 1. Podanie przez Panią/Pana swoich danych osobowych jest:
 1. wymogiem ustawowym, w przypadku, kiedy cel, w jakim Pani/Pan je podaje, skutkuje koniecznością wypełnienia przez administratora obowiązku prawnego ciążącego na administratorze lub koniecznością wykonania przez administratora zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi. W takim przypadku jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany do ich podania, a ewentualne ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji Pani/Pana interesu prawnego;
 2. wymogiem umownym, w przypadku, kiedy tak stanowią zapisy umowy. W takim przypadku jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany do ich podania, a ewentualne ich niepodanie będzie skutkowało w szczególności problemami z prawidłowym wykonaniem umowy lub niewykonaniem umowy;
 3. warunkiem zawarcia umowy, w przypadku, kiedy celem, w jakim Pani/Pan je podaje, jest zawarcie umowy. W takim przypadku jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany do ich podania, a ewentualne ich niepodanie będzie skutkowało nie zawarciem umowy;
 4. nieobligatoryjne, w przypadku, kiedy cel, w jakim administrator je od Pani/Pana pozyskał, nie skutkuje koniecznością wypełnienia przez administratora żadnego obowiązku prawnego lub nie skutkuje koniecznością wykonania przez administratora żadnego zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.