Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ogłoszenie Starosty Kłodzkiego o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż garażu nr 31 w Stroniu Śląskim

 GN. 6840.1.10 .2016.GN 3                                                                                Kłodzko, dn.    29  czerwca  2021 r. 

STAROSTA KŁODZKI

ogłasza

 przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż prawa własności lokalu niemieszkalnego – garażu nr 31 o pow. 20,60m², będącego odrębną nieruchomością stanowiącą własność Skarbu Państwa, dla której prowadzona jest lokalowa księga wieczysta nr SW1K/00103227/8 wraz z udziałem 249/10000 w prawie użytkowania wieczystego gruntu, usytuowanego na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Stroniu Śląskim, przy ul. Sudeckiej, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 559/13 AM – 11, obręb  Stronie Śląskie   o pow. 0,2789 ha dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku  prowadzi  księgę wieczystą    nr SW1K/00068004/1.

Opis nieruchomości:

Nieruchomość zabudowana lokalem niemieszkalnym – garażem nr 31, będącym odrębną nieruchomością o pow. 20,60m² wraz z udziałem 249/10000  w prawie użytkowania wieczystego gruntu. Budynek garażu położny jest   w ciągu garaży przy ul. Sudeckiej w Stroniu Śląskim.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą Nr XXXVII/249/17 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 13 maja 2017 r. działka wchodzi w skład obszaru oznaczonego symbolem 12KS, z przeznaczeniem na tereny parkingów  i garaży.

Nieruchomość jest obciążona umową najmu z osobą fizyczną zawartą na czas nieoznaczony.

Nieruchomość nie jest przedmiotem innych niż ww. obciążeń i zobowiązań.

Warunki  przetargu:

 1. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 19 000,00 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy zł 00/100 ).   W skład ceny wchodzi wartość udziału 249/10000 w  gruncie w wysokości  3 230,00 zł co stanowi 17% ceny wywoławczej oraz wartość lokalu niemieszkalnego – garażu nr 31 w wysokości  15 770,00 zł, co stanowi 83% ceny wywoławczej. W cenie uzyskanej w wyniku przetargu, dla odrębnego ustalenia ceny za lokal niemieszkalny – garażu nr 31 oraz za grunt przyjmuje się proporcje zachodzące między nimi   w cenie wywoławczej.
 2. Minimalne postąpienie przetargowe wynosi: 190,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt zł 00/100).
 3. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego kształtuje się  w następujący sposób:

- stawka procentowa pierwszej opłaty wynosi 25% ceny nieruchomości gruntowej uzyskanej    w  wyniku przetargu,

- stawka procentowa opłaty rocznej wynosi 1% ceny nieruchomości gruntowej uzyskanej  w  wyniku przetargu. Do ustalonych opłat: pierwszej opłaty oraz opłaty rocznej zostanie doliczony podatek VAT   w obowiązującej wysokości, tj. 23%.

4.    Sprzedaż budynku garażu  zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 i 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

5.    Pierwsza opłata za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczystej podlega zapłacie jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy o oddanie tej nieruchomości w użytkowanie wieczyste.

6.    Opłaty roczne wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok.

7.    Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej podlega aktualizacji nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie.

8.    Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości:  950,00 zł (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt zł  00/100) na  konto  Starostwa Powiatowego w   Kłodzku   –   Getin Noble Bank S.A.  nr  50 1560 0013 2005 4225 7000 0005   w terminie do dnia 26 lipca 2021 r.  w  tytule przelewu należy podać: „wadium,  przetarg, Stronie Śląskie, garaż nr 31 wraz       z udziałem 249/10000 w gruncie dz. nr 559/13 ” oraz nazwę podmiotu, który będzie nieruchomość nabywał. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu środków na wskazany rachunek bankowy.

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 30 lipca 2021 r.  o godz. 10.00 w budynku Starostwa Powiatowego  w Kłodzku, ul. Okrzei 1, pokój nr 302, Biuro Rady Powiatu.                             
 2. Warunkiem udziału w  przetargu jest:

-              przedłożenie Komisji przetargowej dowodu wpłacenia wadium;

-              osobiste stawiennictwo w dniu  przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na  podstawie pełnomocnictwa z notarialnym poświadczeniem podpisu;

-              w przypadku udziału w przetargu osób pozostających w związku małżeńskim, które obowiązuje ustawowa wspólność majątkowa konieczne jest stawiennictwo obojga małżonków lub w przypadku udziału jednego z nich przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu; w przypadku rozdzielności majątkowej - przedstawienie dokumentu ustanawiającego rozdzielność;

-              w przypadku przedsiębiorców, przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru oraz dokumentów upoważniających do działania w ich imieniu.

11.          Jeżeli osoba, która wystąpi o nabycie nieruchomości jest cudzoziemcem w rozumieniu ustawy  z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, zobowiązana jest przedłożyć w dniu przetargu komisji przetargowej zezwolenie, o którym mowa w art. 1 ust 1 w/w  ustawy lub promesę uzyskania takiego zezwolenia, chyba że ustawa stanowi inaczej.

12.          Osoby, którym przysługują uprawnienia określone w ustawie z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami  Rzeczypospolitej Polskiej  (Dz.U. 2017,  poz. 2097) zgodnie z art. 14 ust. 4 cytowanej wyżej ustawy zwolnione są  z obowiązku wpłacenia wadium, jeżeli w terminie do dnia 26 lipca 2021.  r. w pokoju nr 214 w siedzibie Starostwa Powiatowego  w Kłodzku dołączą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości ustalonego wadium  w razie uchylenia się od zawarcia umowy oraz przedstawią we wskazanym wyżej terminie dokument potwierdzający prawo do rekompensaty (zaświadczenie lub decyzję)  z adnotacją Wojewody o wybranej formie realizacji prawa do rekompensaty i zarejestrowaniu we właściwym rejestrze.

13           Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia  nieruchomości.

14.          Nabywca nieruchomości ponosi koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy  sprzedaży.

15.          Nieruchomość jest sprzedawana w istniejącym stanie technicznym, na podstawie danych   z ewidencji gruntów.  Wznowienie i okazanie granic na koszt i staraniem nabywcy.

16.          Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do   zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, Starosta Kłodzki może  odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

17.          Osobom, które nie wygrały przetargu, wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub  zamknięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia,  unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

18.          Starosta Kłodzki zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.

19.          Dodatkowych informacji dotyczących przetargu udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki   Nieruchomościami, ul. Okrzei 1, pokój 214, tel. 74 865 75 32.

20.          Ogłoszenie o przetargu publikowane jest na stronie internetowej Powiatu Kłodzkiego,  w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.klodzko.pl (zakładka: przetargi na nieruchomości), na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Kłodzku   przy   ul.   Okrzei 1 (parter). Wyciąg    z ogłoszenia publikowany jest  na stronie internetowej – komunikaty doba.pl.

 

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych uczestników przetargu na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L 119 z 4.5.2016) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.                         o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2020, poz.65 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.  w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014, poz. 1490). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Starostwo Powiatowe   w Kłodzku można uzyskać na stronie www.bip.powiat.klodzko.pl w zakładce: Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym  w Kłodzku.

Sporządził: S.Świniańska

Tel. 74/ 865 75 32

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Kłodzki z siedzibą w Kłodzku, ul. Okrzei 1.
 2. W sprawie ochrony swoich danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym przez administratora Inspektorem Ochrony Danych Panią Ewą Wiórko na adres email: .
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu, w jakim administrator je od Pani/Pana pozyskał i w zakresie niezbędnym do:
 1. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
 2. wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e) RODO);
 3. realizacji celu w jakim Pani/Pan wyraziła/wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) lub wyraźną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych wskazanych w art. 9 ust. 1 RODO (art. 9 ust. 2 lit. a) RODO);
 4. wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
 5. ochrony żywotnych interesów Pani/Pana lub innej osoby fizycznej (art. 6 ust. 1 lit. d) RODO).
 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być instytucje, którym administrator zobowiązany jest lub może przekazywać Pani/Pana dane osobowe na mocy przepisów prawa, jak również inne podmioty zewnętrzne wspierające administratora w wypełnieniu ciążącego na nim obowiązku prawnego, poprzez świadczenie usług informatycznych, doradczych, szkoleniowych, konsultacyjnych, audytowych, pocztowych, finansowych, windykacyjnych oraz pomocy prawnej.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu RODO.
 3. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji celu, w jakim administrator je od Pani/Pana pozyskał, niezbędny do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi lub realizacji celu, w jakim administrator je od Pani/Pana pozyskał na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody, a także po jego zrealizowaniu, przez okres niezbędny do wywiązania się przez administratora z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania Pani/Pana danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub okres niezbędny do ewentualnego ustalenia i dochodzenia przez administratora roszczeń wobec Pani/Pana lub obrony przed Pani/Pana roszczeniami wobec administratora.
 4. Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do ich przenoszenia.
 5. Jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
 6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa.

Biuro Prezesa Urzędu Danych Osobowych

Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

 1. Podanie przez Panią/Pana swoich danych osobowych jest:
 1. wymogiem ustawowym, w przypadku, kiedy cel, w jakim Pani/Pan je podaje, skutkuje koniecznością wypełnienia przez administratora obowiązku prawnego ciążącego na administratorze lub koniecznością wykonania przez administratora zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi. W takim przypadku jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany do ich podania, a ewentualne ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji Pani/Pana interesu prawnego;
 2. wymogiem umownym, w przypadku, kiedy tak stanowią zapisy umowy. W takim przypadku jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany do ich podania, a ewentualne ich niepodanie będzie skutkowało w szczególności problemami z prawidłowym wykonaniem umowy lub niewykonaniem umowy;
 3. warunkiem zawarcia umowy, w przypadku, kiedy celem, w jakim Pani/Pan je podaje, jest zawarcie umowy. W takim przypadku jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany do ich podania, a ewentualne ich niepodanie będzie skutkowało nie zawarciem umowy;
 4. nieobligatoryjne, w przypadku, kiedy cel, w jakim administrator je od Pani/Pana pozyskał, nie skutkuje koniecznością wypełnienia przez administratora żadnego obowiązku prawnego lub nie skutkuje koniecznością wykonania przez administratora żadnego zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.