Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół sesji - VI sesja Rady Powiatu Kłodzkiego w dniu 31 maja 2021 roku

Protokół nr VI/21

z VI sesji Rady Powiatu Kłodzkiego

w dniu 31 maja 2021 roku

Informacje ogólne:

Obrady rozpoczęto 31-05-2021 o godz. 09:59, a zakończono o godz. 14:16 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 22 członków:

 1. Marek Mazurkiewicz
 2. Mariusz Borcz
 3. Michał Cisakowski
 4. Robert Duma
 5. Jacek Hecht
 6. Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk
 7. Małgorzata Kanecka
 8. Józef Kołt
 9. Grzegorz Kuzak
 10. Adam Łącki
 11. Zbigniew Łopusiewicz
 12. Agnieszka Mandryk - Kryniecka
 13. Piotr Marchewka
 14. Ryszard Niebieszczański
 15. Anita Piszko
 16. Paweł Szafran
 17. Krystyna Śliwińska
 18. Joanna Walaszczyk
 19. Renata Wolan-Niemczyk
 20. Tadeusz Zieliński
 21. Maciej Awiżeń
 22. Tomasz Nowicki

1. Otwarcie sesji. (09:59:00)

Nastąpiła zmiana quorum (10:04:00)

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 24

Do sesji dołączyli radni:

 1. Jarosław Przybył
 2. Ewelina Ptak

Nastąpiła zmiana quorum (10:04:00)

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 25

Do sesji dołączyli radni:

 1. Sławomir Karwowski

Przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego p. Zbigniew Łopusiewicz otworzył obrady VI sesji, powitał osoby uczestniczące w sesji - radnych oraz zaproszonych gości. Odczytał listę obecności.

Oznajmił, że w sesji uczestniczy zdalnie 25 radnych i stwierdził prawomocność obrad.

Lista zdalnej obecności radnych stanowi załącznik do protokołu - załącznik nr 1.

Lista gości uczestniczących zdalnie w sesji stanowi załącznik do protokołu - załącznik nr 2.

2. Ustalenie porządku obrad. (10:05:00)

Porządek obrad VI sesji:

1. Otwarcie sesji.

2. Ustalenie porządku obrad.

3. Rozpatrzenie Raportu o stanie Powiatu Kłodzkiego za 2020 rok:

a) przedstawienie pod debatę Raportu o stanie Powiatu Kłodzkiego za 2020 rok,

b) debata nad Raportem o stanie Powiatu Kłodzkiego za 2020 rok,

c) rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielania Zarządowi Powiatu Kłodzkiego wotum zaufania (druk nr VI/1).

 4. Wykonanie budżetu Powiatu Kłodzkiego za 2020 rok i absolutorium dla Zarządu Powiatu Kłodzkiego z wykonania budżetu Powiatu Kłodzkiego za 2020 rok:

a) przedstawienie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Kłodzkiego za 2020 rok,

b) zapoznanie się z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie opinii o przedłożonym przez    Zarząd Powiatu Kłodzkiego sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Powiatu Kłodzkiego za 2020 rok,

c) przedstawienie sprawozdania finansowego Powiatu Kłodzkiego za 2020 rok, w tym:

- bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,

- łącznego bilansu samorządowych jednostek budżetowych,

- łącznego rachunku zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych,

- łącznego zestawienia zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych,

            - informacji dodatkowej,

d) zapoznanie się z opinią biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Powiatu Kłodzkiego za 2020 rok,

e) zapoznanie się z informacją o stanie mienia Powiatu Kłodzkiego za 2020 rok,

f) zapoznanie się z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 11 maja 2021 roku w sprawie wykonania budżetu za 2020 rok i udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Kłodzkiego,

g) przedstawienie opinii pozostałych komisji w sprawie wykonania budżetu Powiatu Kłodzkiego za 2020 rok,

h) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kłodzkiego w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Kłodzkiego z wykonania budżetu Powiatu Kłodzkiego za 2020 rok,

i) zapoznanie się z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu Kłodzkiego z wykonania budżetu Powiatu Kłodzkiego za 2020 rok,

j) debata nad wykonaniem budżetu Powiatu Kłodzkiego za 2020 rok w świetle przedstawionych sprawozdań, opinii, informacji i wniosku Komisji Rewizyjnej,

k) rozpatrzenie projektu uchwały i podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Kłodzkiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Kłodzkiego za 2020 rok (druk nr VI/2),

l) rozpatrzenie projektu uchwały i podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Kłodzkiego z wykonania budżetu Powiatu Kłodzkiego za 2020 rok (druk nr VI/3).

5. Sprawozdanie za 2020 rok z realizacji działań naprawczych i osiągniętych efektów określonych w programie naprawczym dla Powiatu Kłodzkiego.

6. Informacja o działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku za 2020 rok.

7. Informacja na temat realizacji za 2020 rok "Wieloletniego planu inwestycyjnego dla Powiatu Kłodzkiego na lata 2015-2020”, przyjętego uchwałą nr I/4/2015 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 28 stycznia 2015 roku

8. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach:

a) zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2021 rok (druk nr VI/4),

b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr VI/5),

c) przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie Budżetu Obywatelskiego Powiatu Kłodzkiego na 2022 rok (druk nr VI/6),

d) zwiększenia wysokości środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo- wychowawczej typu rodzinnego na terenie powiatu kłodzkiego (druk nr VI/7),

e) przyjęcia informacji z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2016- 2020 (druk nr VI/8),

f) przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2021- 2027 (druk nr VI/9),

g) zawarcia przez Powiat Kłodzki z Gminą Miejską Nowa Ruda porozumienia dotyczącego założenia i prowadzenia przez Powiat Kłodzki przedszkola specjalnego w Zespole Szkół Specjalnych w Nowej Rudzie (druk nr VI/10),

h) stanowiska Rady Powiatu Kłodzkiego dotyczącego zamiaru likwidacji IV Wydziału Pracy w Sądzie Rejonowym w Kłodzku (druk nr VI/11),

i) rozpatrzenia skargi z dnia 22 kwietnia 2021 roku na Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku (druk nr VI/12),

j) rozpatrzenia skargi z dnia 26 kwietnia 2021 roku na Starostę Kłodzkiego (druk nr VI/13).

9. Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Powiatu Kłodzkiego w dniu 28 kwietnia 2021 roku.

10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej w zakresie realizacji zadań statutowych i regulaminowych, finansów, stanu zatrudnienia, opieki lekarskiej podopiecznych, stanu technicznego obiektu- inwestycji, remontów w jednostce, warunków mieszkaniowych oraz aktualności dokumentacji technicznej, przeprowadzonej w dniu 20 kwietnia 2021 roku.

11. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Kłodzkiego w okresie między sesjami, w tym informacja Starosty Kłodzkiego z wyjazdów i spotkań.

12. Interpelacje i pytania radnych.

13. Wnioski i oświadczenia radnych.

14. Sprawy różne.

15. Zamknięcie obrad VI sesji Rady Powiatu Kłodzkiego.

 

3. Rozpatrzenie Raportu o stanie Powiatu Kłodzkiego za 2020 rok: (10:05:00)

a. przedstawienie pod debatę Raportu o stanie Powiatu Kłodzkiego za 2020 rok, (10:05:00)

Przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego- poinformował, że raport ten uwzględnia wszystkie uwagi, które były poruszane podczas ubiegłorocznej sesji, na której było uchwalane wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Kłodzkiego. Poinformował również, że zgodnie z przepisami mieszkańcy mogą zgłaszać się do debaty i jednocześnie poinformował, że nie wpłynął wniosek od mieszkańców. Następnie udzielił głosu Staroście Kłodzkiemu.

b. debata nad Raportem o stanie Powiatu Kłodzkiego za 2020 rok, (10:08:00)

Głos w dyskusji nad Raportem o stanie powiatu za rok 2020 zabrali: Starosta Kłodzki, p. Maciej Awiżeń, Radna, p. Krystyna Śliwińska, Radny, p. Tadeusz Zieliński, Radna, p. Joanna Walaszczyk, Przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego, p. Zbigniew Łopusiewicz, Etatowy Członek, p. Piotr Marchewka, Radny, p. Adam Łącki, Radny, p. Jacek Hecht, Radny, p. Marek Mazurkiewicz, Radny, p. Michał Cisakowski.

c. rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielania Zarządowi Powiatu Kłodzkiego wotum zaufania (druk nr VI/1). (11:22:00)

Nastąpiła zmiana quorum (11:23:00)

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 26

Do sesji dołączyli radni:

 1. Borysław Zatoka

Przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego- poinformował, że wszystkie komisje merytoryczne pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.

Przewodniczący Rady – spytał, czy ktoś chciałby zabrać głos w tej sprawie.

Nikt nie zabrał głosu.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie imienne nad projektem uchwały.

Podjęcie uchwały w sprawie udzielania Zarządowi Powiatu Kłodzkiego wotum zaufania. (11:25:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Grzegorz Kuzak, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Małgorzata Kanecka, Sławomir Karwowski, Paweł Szafran, Renata Wolan-Niemczyk, Maciej Awiżeń, Jarosław Przybył, Tadeusz Zieliński, Robert Duma, Piotr Marchewka, Anita Piszko, Ryszard Niebieszczański, Ewelina Ptak, Marek Mazurkiewicz, Adam Łącki, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Michał Cisakowski
 • PRZECIW (3):
  Joanna Walaszczyk, Krystyna Śliwińska, Józef Kołt
 • WSTRZYMUJE SIĘ (3):
  Borysław Zatoka, Tomasz Nowicki, Mariusz Borcz
 • BRAK GŁOSU(3):
  Waldemar Bicz, Jacek Hecht, Zbigniew Łopusiewicz

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 18 radnych głosowało za, 3 radnych głosowało przeciw,  3 radnych wstrzymało się od głosu, 3 radnych nie brało udziału w głosowaniu. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr VI/32/2021 - załącznik nr 3

Raport o stanie Powiatu Kłodzkiego za 2020 rok wraz z projektem uchwały został zamieszczony na stronie http://www.powiatklodzki.rada365.pl  oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP).

4. Wykonanie budżetu Powiatu Kłodzkiego za 2020 rok i absolutorium dla Zarządu Powiatu Kłodzkiego z wykonania budżetu Powiatu Kłodzkiego za 2020 rok: (11:27:00)

Przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego- poinformował, że w ramach materiałów dotyczących wykonania budżetu i absolutorium za 2020 rok radnym przedstawione zostały poszczególne dokumenty:

a. sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Kłodzkiego za 2020 rok, (11:27:00)

b. uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Kłodzkiego sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Powiatu Kłodzkiego za 2020 rok, (11:27:00)

c. sprawozdanie finansowe Powiatu Kłodzkiego za 2020 rok, w tym: - bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, - łącznego bilansu samorządowych jednostek budżetowych, - łącznego rachunku zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych, - łącznego zestawienia zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych, - informacji dodatkowej, (11:28:00)

d. opinię biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Powiatu Kłodzkiego za 2020 rok, (11:28:00)

e. informację o stanie mienia Powiatu Kłodzkiego za 2020 rok, (11:28:00)

f. opinię Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 11 maja 2021 roku w sprawie wykonania budżetu za 2020 rok i udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Kłodzkiego, (11:28:00)

g. opinie pozostałych komisji w sprawie wykonania budżetu Powiatu Kłodzkiego za 2020 rok, (11:28:00)

h. wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kłodzkiego w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Kłodzkiego z wykonania budżetu Powiatu Kłodzkiego za 2020 rok, (11:29:00)

i. uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu Kłodzkiego z wykonania budżetu Powiatu Kłodzkiego za 2020 rok, (11:29:00)

j. debata nad wykonaniem budżetu Powiatu Kłodzkiego za 2020 rok w świetle przedstawionych sprawozdań, opinii, informacji i wniosku Komisji Rewizyjnej, (11:29:00)

Przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego oddał głos Staroście Kłodzkiemu, który przedstawił krótką prezentację w zakresie wykonania budżetu Powiatu Kłodzkiego za 2020 rok.

Głos w debacie nad wykonaniem budżetu Powiatu Kłodzkiego zabrali: Przewodniczący Rady Powiatu, p. Zbigniew Łopusiewicz, Radna, p. Joanna Walaszczyk, Skarbnik Powiatu Kłodzkiego, p. Henryka Popiel, Etatowy Członek Zarządu, p. Piotr Marchewka.

k. rozpatrzenie projektu uchwały i podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Kłodzkiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Kłodzkiego za 2020 rok (druk nr VI/2), (11:58:00)

Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Kłodzkiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Kłodzkiego za 2020 rok (12:00:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Grzegorz Kuzak, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Maciej Awiżeń, Renata Wolan-Niemczyk, Małgorzata Kanecka, Robert Duma, Tadeusz Zieliński, Adam Łącki, Sławomir Karwowski, Ewelina Ptak, Ryszard Niebieszczański, Anita Piszko, Piotr Marchewka, Jarosław Przybył, Paweł Szafran, Michał Cisakowski, Marek Mazurkiewicz
 • PRZECIW (3):
  Józef Kołt, Joanna Walaszczyk, Krystyna Śliwińska
 • WSTRZYMUJE SIĘ (4):
  Borysław Zatoka, Tomasz Nowicki, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Mariusz Borcz
 • BRAK GŁOSU(3):
  Waldemar Bicz, Jacek Hecht, Zbigniew Łopusiewicz

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 17 radnych głosowało za, 3 radnych głosowało przeciw, 4 radnych wstrzymało się od głosu, 3 radnych nie brało udziału w głosowaniu. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr VI/33/2021 - załącznik nr 4

Przewodniczący Rady Powiatu zarządził przerwę do godziny 12.15.

Po przerwie.

l. rozpatrzenie projektu uchwały i podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Kłodzkiego z wykonania budżetu Powiatu Kłodzkiego za 2020 rok (druk nr VI/3). (12:01:00)

Przewodniczący Rady-  poinformował, że zgodnie z § 22 ust. 4 pkt. 1 statutu Powiatu Kłodzkiego podmioty zobligowane do opiniowania projektów uchwał nie wydają opinii  w przedmiocie uchwały absolutoryjnej. Była opinia Komisji Rewizyjnej i ta opinia została przekazana do  Regionalnej Izby Obrachunkowej. Została ona zaopiniowana pozytywnie. Następnie spytał, czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie samego projektu uchwały.

Nikt nie zabrał głosu.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie imienne nad projektem uchwały.

Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Kłodzkiego z wykonania budżetu Powiatu Kłodzkiego za 2020 rok (12:21:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Grzegorz Kuzak, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Renata Wolan-Niemczyk, Maciej Awiżeń, Małgorzata Kanecka, Tadeusz Zieliński, Adam Łącki, Sławomir Karwowski, Robert Duma, Piotr Marchewka, Anita Piszko, Marek Mazurkiewicz, Paweł Szafran, Ryszard Niebieszczański, Michał Cisakowski, Ewelina Ptak, Jacek Hecht, Jarosław Przybył
 • PRZECIW (2):
  Joanna Walaszczyk, Krystyna Śliwińska
 • WSTRZYMUJE SIĘ (4):
  Tomasz Nowicki, Borysław Zatoka, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Mariusz Borcz
 • BRAK GŁOSU(3):
  Waldemar Bicz, Józef Kołt, Zbigniew Łopusiewicz

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 18 radnych głosowało za, 2 radnych głosowało przeciw, 4 radnych wstrzymało się od głosu, 3 radnych nie brało udziału w głosowaniu. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr VI/34/2021 - załącznik nr 5

5. Sprawozdanie za 2020 rok z realizacji działań naprawczych i osiągniętych efektów określonych w programie naprawczym dla Powiatu Kłodzkiego. (12:21:00)

Brak głosów w dyskusji.

6. Informacja o działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku za 2020 rok. (12:22:00)

Brak głosów w dyskusji.

7. Informacja na temat realizacji za 2020 rok "Wieloletniego planu inwestycyjnego dla Powiatu Kłodzkiego na lata 2015-2020”, przyjętego uchwałą nr I/4/2015 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 28 stycznia 2015 roku. (12:23:00)

Brak głosów w dyskusji.

8. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach: (12:23:00)

a. zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2021 rok (druk nr VI/4), (12:23:00)

Przewodniczący Rady poinformował, że w dniu 25 maja 2021 roku do projektu uchwały wpłynęła autopoprawka Zarządu Powiatu Kłodzkiego.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2021 rok, (12:27:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (24):
  Grzegorz Kuzak, Mariusz Borcz, Renata Wolan-Niemczyk, Maciej Awiżeń, Tomasz Nowicki, Piotr Marchewka, Robert Duma, Adam Łącki, Ryszard Niebieszczański, Sławomir Karwowski, Ewelina Ptak, Borysław Zatoka, Małgorzata Kanecka, Anita Piszko, Jacek Hecht, Zbigniew Łopusiewicz, Joanna Walaszczyk, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Paweł Szafran, Marek Mazurkiewicz, Krystyna Śliwińska, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Michał Cisakowski, Jarosław Przybył
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Józef Kołt
 • BRAK GŁOSU(2):
  Waldemar Bicz, Tadeusz Zieliński

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 24 radnych głosowało za, 1 radny wstrzymał się od głosu, 2 radnych nie brało udziału w głosowaniu. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr VI/35/2021 - załącznik nr 6

b. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr VI/5), (12:28:00)

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego, (12:29:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (25):
  Grzegorz Kuzak, Małgorzata Kanecka, Ewelina Ptak, Mariusz Borcz, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Borysław Zatoka, Robert Duma, Marek Mazurkiewicz, Michał Cisakowski, Piotr Marchewka, Tadeusz Zieliński, Renata Wolan-Niemczyk, Zbigniew Łopusiewicz, Maciej Awiżeń, Tomasz Nowicki, Ryszard Niebieszczański, Adam Łącki, Sławomir Karwowski, Józef Kołt, Paweł Szafran, Joanna Walaszczyk, Krystyna Śliwińska, Jarosław Przybył, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Anita Piszko
 • BRAK GŁOSU(2):
  Waldemar Bicz, Jacek Hecht

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 25 radnych głosowało za, 2 radnych nie brało udziału w głosowaniu. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr VI/36/2021 - załącznik nr 7

c. przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie Budżetu Obywatelskiego Powiatu Kłodzkiego na 2022 rok (druk nr VI/6), (12:30:00)

Brak głosów w dyskusji.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie imienne nad projektem uchwały.

Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie Budżetu Obywatelskiego Powiatu Kłodzkiego na 2022 rok (druk nr VI/6), (12:31:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (24):
  Grzegorz Kuzak, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Marek Mazurkiewicz, Maciej Awiżeń, Małgorzata Kanecka, Robert Duma, Zbigniew Łopusiewicz, Borysław Zatoka, Jarosław Przybył, Tadeusz Zieliński, Renata Wolan-Niemczyk, Anita Piszko, Tomasz Nowicki, Ewelina Ptak, Adam Łącki, Ryszard Niebieszczański, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Mariusz Borcz, Józef Kołt, Joanna Walaszczyk, Jacek Hecht, Paweł Szafran, Piotr Marchewka, Michał Cisakowski
 • WSTRZYMUJE SIĘ (2):
  Sławomir Karwowski, Krystyna Śliwińska
 • BRAK GŁOSU(1):
  Waldemar Bicz

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 24 radnych głosowało za, 2 radnych wstrzymało się od głosu, 1 radny nie brał udziału w głosowaniu. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr VI/37/2021 - załącznik nr 8

d. zwiększenia wysokości środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo- wychowawczych typu rodzinnego na terenie powiatu kłodzkiego (druk nr VI/7), (12:31:00)

Przewodnicząca Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych poinformowała, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

Brak głosów w dyskusji.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie imienne nad projektem uchwały.

Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia wysokości środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo- wychowawczych typu rodzinnego na terenie powiatu kłodzkiego, (12:33:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (26):
  Ewelina Ptak, Renata Wolan-Niemczyk, Małgorzata Kanecka, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Marek Mazurkiewicz, Grzegorz Kuzak, Robert Duma, Zbigniew Łopusiewicz, Borysław Zatoka, Paweł Szafran, Tadeusz Zieliński, Jacek Hecht, Jarosław Przybył, Sławomir Karwowski, Tomasz Nowicki, Ryszard Niebieszczański, Adam Łącki, Joanna Walaszczyk, Michał Cisakowski, Anita Piszko, Józef Kołt, Krystyna Śliwińska, Maciej Awiżeń, Mariusz Borcz, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Piotr Marchewka
 • BRAK GŁOSU(1):
  Waldemar Bicz

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 26 radnych głosowało za, 1 radny nie brał udziału w głosowaniu. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr VI/38/2021 - załącznik nr 9

e. przyjęcia informacji z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2016- 2020 (druk nr VI/8), (12:33:00)

Przewodniczący Komisji Rozwoju, Promocji, Turystyki i Ochrony Środowiska poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

Brak głosów w dyskusji.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie imienne nad projektem uchwały.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2016- 2020, (12:34:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (23):
  Grzegorz Kuzak, Małgorzata Kanecka, Ewelina Ptak, Renata Wolan-Niemczyk, Maciej Awiżeń, Robert Duma, Adam Łącki, Tadeusz Zieliński, Ryszard Niebieszczański, Mariusz Borcz, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Tomasz Nowicki, Józef Kołt, Borysław Zatoka, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Piotr Marchewka, Jacek Hecht, Sławomir Karwowski, Krystyna Śliwińska, Zbigniew Łopusiewicz, Marek Mazurkiewicz, Jarosław Przybył, Michał Cisakowski
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Joanna Walaszczyk
 • BRAK GŁOSU(3):
  Waldemar Bicz, Anita Piszko, Paweł Szafran

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 23 radnych głosowało za, 1 radny wstrzymał się od głosu, 3 radnych nie brało udziału w głosowaniu. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr VI/39/2021 - załącznik nr 10

f. przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2021- 2027 (druk nr VI/9), (12:35:00)

Przewodniczący Komisji Rozwoju, Promocji, Turystyki i Ochrony Środowiska poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

Brak głosów w dyskusji.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie imienne nad projektem uchwały.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2021- 2027 (12:36:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (22):
  Mariusz Borcz, Małgorzata Kanecka, Grzegorz Kuzak, Sławomir Karwowski, Tadeusz Zieliński, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Robert Duma, Renata Wolan-Niemczyk, Ewelina Ptak, Zbigniew Łopusiewicz, Jarosław Przybył, Tomasz Nowicki, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Anita Piszko, Adam Łącki, Jacek Hecht, Maciej Awiżeń, Marek Mazurkiewicz, Ryszard Niebieszczański, Krystyna Śliwińska, Michał Cisakowski, Piotr Marchewka
 • WSTRZYMUJE SIĘ (2):
  Joanna Walaszczyk, Józef Kołt
 • BRAK GŁOSU(3):
  Waldemar Bicz, Paweł Szafran, Borysław Zatoka

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 22 radnych głosowało za, 2 radnych wstrzymało się od głosu, 3 radnych nie brało udziału w głosowaniu. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr VI/40/2021 - załącznik nr 11

g. zawarcia przez Powiat Kłodzki z Gminą Miejską Nowa Ruda porozumienia dotyczącego założenia i prowadzenia przez Powiat Kłodzki przedszkola specjalnego w Zespole Szkół Specjalnych w Nowej Rudzie (druk nr VI/10), (12:37:00)

Przewodniczący Komisji Edukacji poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

Brak głosów w dyskusji.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie imienne nad projektem uchwały.

Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia przez Powiat Kłodzki z Gminą Miejską Nowa Ruda porozumienia dotyczącego założenia i prowadzenia przez Powiat Kłodzki przedszkola specjalnego w Zespole Szkół Specjalnych w Nowej Rudzie (12:39:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (25):
  Grzegorz Kuzak, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Jarosław Przybył, Tomasz Nowicki, Robert Duma, Renata Wolan-Niemczyk, Tadeusz Zieliński, Maciej Awiżeń, Marek Mazurkiewicz, Mariusz Borcz, Jacek Hecht, Sławomir Karwowski, Anita Piszko, Joanna Walaszczyk, Józef Kołt, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Małgorzata Kanecka, Zbigniew Łopusiewicz, Ryszard Niebieszczański, Krystyna Śliwińska, Adam Łącki, Michał Cisakowski, Ewelina Ptak, Borysław Zatoka, Piotr Marchewka
 • BRAK GŁOSU(2):
  Waldemar Bicz, Paweł Szafran

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 25 radnych głosowało za, 2 radnych nie brało udziału w głosowaniu. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr VI/41/2021 - załącznik nr 12

h. stanowiska Rady Powiatu Kłodzkiego dotyczącego zamiaru likwidacji IV Wydziału Pracy w Sądzie Rejonowym w Kłodzku (druk nr VI/11), (12:39:00)

Przewodniczący Komisji Rozwoju, Promocji, Turystyki i Ochrony Środowiska poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

Na wniosek radnej, p. Krystyny Śliwińskiej Starosta Kłodzki, p . Maciej Awiżeń zgłosił autopoprawkę do uzasadnienia uchwały w następującym brzmieniu: Wnioskujemy o rozważenie możliwości delegowania dodatkowego sędziego do IV Wydziału Pracy w Sądzie Rejonowym w Kłodzku”.

Głos w dyskusji nad projektem uchwały zabrali: Starosta Kłodzki, p. Maciej Awiżeń, Radny, p. Borysław Zatoka, Radny, p. Marek Mazurkiewicz, Radny, p. Tadeusz Zieliński, Radny, p. Adam Łącki, Wicestarosta p. Małgorzata Jędrzejewska – Skrzypczyk.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie imienne nad projektem uchwały wraz z autopoprawką.

Podjęcie uchwały w sprawie stanowiska Rady Powiatu Kłodzkiego dotyczącego zamiaru likwidacji IV Wydziału Pracy w Sądzie Rejonowym w Kłodzku (13:09:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (24):
  Maciej Awiżeń, Małgorzata Kanecka, Grzegorz Kuzak, Marek Mazurkiewicz, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Renata Wolan-Niemczyk, Tadeusz Zieliński, Mariusz Borcz, Adam Łącki, Ewelina Ptak, Borysław Zatoka, Zbigniew Łopusiewicz, Józef Kołt, Robert Duma, Jacek Hecht, Paweł Szafran, Tomasz Nowicki, Michał Cisakowski, Piotr Marchewka, Sławomir Karwowski, Joanna Walaszczyk, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Krystyna Śliwińska, Ryszard Niebieszczański
 • BRAK GŁOSU(3):
  Waldemar Bicz, Anita Piszko, Jarosław Przybył

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 24 radnych głosowało za, 3 radnych nie brało udziału w głosowaniu. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr VI/42/2021 - załącznik nr 13

i. rozpatrzenia skargi z dnia 22 kwietnia 2021 roku na Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku (druk nr VI/12), (13:09:00)

Przewodniczący Rady sporządził projekt uchwały na podstawie opinii Komisji Skarg Wniosków i Petycji, a następnie na podstawie §22 ust. 4 Statutu Rady Powiatu Kłodzkiego przekazał go Zarządowi Powiatu Kłodzkiego do zaopiniowania. Zarząd Powiatu Kłodzkiego nie wniósł uwag do projektu tej uchwały i zaopiniował go pozytywnie.

Głos w dyskusji nad projektem uchwały zabrali: Radna p. Anita Piszko, Radna, p. Krystyna Śliwińska.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie imienne nad projektem uchwały.

Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 22 kwietnia 2021 roku na Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku (druk nr VI/12), (13:16:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (21):
  Małgorzata Kanecka, Renata Wolan-Niemczyk, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Maciej Awiżeń, Mariusz Borcz, Ewelina Ptak, Joanna Walaszczyk, Tadeusz Zieliński, Tomasz Nowicki, Grzegorz Kuzak, Zbigniew Łopusiewicz, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Anita Piszko, Piotr Marchewka, Robert Duma, Jarosław Przybył, Marek Mazurkiewicz, Ryszard Niebieszczański, Jacek Hecht, Michał Cisakowski, Paweł Szafran
 • WSTRZYMUJE SIĘ (3):
  Sławomir Karwowski, Józef Kołt, Krystyna Śliwińska
 • BRAK GŁOSU(3):
  Waldemar Bicz, Adam Łącki, Borysław Zatoka

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 21 radnych głosowało za, 3 radnych wstrzymało się od głosu, 3 radnych nie brało udziału w głosowaniu. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr VI/43/2021 - załącznik nr 14

j. rozpatrzenia skargi z dnia 26 kwietnia 2021 roku na Starostę Kłodzkiego (druk nr VI/13). (13:16:00)

Przewodniczący Rady sporządził projekt uchwały na podstawie opinii Komisji Skarg Wniosków i Petycji, a następnie na podstawie §22 ust. 4 Statutu Rady Powiatu Kłodzkiego przekazał go Zarządowi Powiatu Kłodzkiego do zaopiniowania. Zarząd Powiatu Kłodzkiego nie wniósł uwag do projektu tej uchwały i zaopiniował go pozytywnie.

Głos w dyskusji nad projektem uchwały zabrali: Radna p. Anita Piszko, Radny, p. Sławomir Karwowski, Przewodniczący Rady, p. Zbigniew Łopusiewicz.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie imienne nad projektem uchwały.

Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 26 kwietnia 2021 roku na Starostę Kłodzkiego (13:29:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (22):
  Grzegorz Kuzak, Renata Wolan-Niemczyk, Tadeusz Zieliński, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Tomasz Nowicki, Małgorzata Kanecka, Adam Łącki, Marek Mazurkiewicz, Robert Duma, Borysław Zatoka, Maciej Awiżeń, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Ewelina Ptak, Zbigniew Łopusiewicz, Piotr Marchewka, Mariusz Borcz, Joanna Walaszczyk, Anita Piszko, Paweł Szafran, Jarosław Przybył, Ryszard Niebieszczański, Michał Cisakowski
 • WSTRZYMUJE SIĘ (3):
  Sławomir Karwowski, Józef Kołt, Krystyna Śliwińska
 • BRAK GŁOSU(2):
  Waldemar Bicz, Jacek Hecht

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 22 radnych głosowało za, 3 radnych wstrzymało się od głosu, 2 radnych nie brało udziału w głosowaniu. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr VI/44/2021 - załącznik nr 15

9. Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Powiatu Kłodzkiego w dniu 28 kwietnia 2021 roku. (13:29:00)

Nie było uwag do protokołu.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie imienne nad protokołem z V sesji.

Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Powiatu Kłodzkiego w dniu 28 kwietnia 2021 roku. (13:31:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (25):
  Maciej Awiżeń, Grzegorz Kuzak, Małgorzata Kanecka, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Tadeusz Zieliński, Borysław Zatoka, Robert Duma, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Piotr Marchewka, Józef Kołt, Ewelina Ptak, Joanna Walaszczyk, Anita Piszko, Marek Mazurkiewicz, Adam Łącki, Renata Wolan-Niemczyk, Tomasz Nowicki, Zbigniew Łopusiewicz, Paweł Szafran, Sławomir Karwowski, Mariusz Borcz, Krystyna Śliwińska, Ryszard Niebieszczański, Michał Cisakowski, Jarosław Przybył
 • BRAK GŁOSU(2):
  Waldemar Bicz, Jacek Hecht

Przewodniczący Rady poinformował, że 25 radnych głosowało za, 2 radnych nie brało udziału w głosowaniu. Protokół został przyjęty.

10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej w zakresie realizacji zadań statutowych i regulaminowych, finansów, stanu zatrudnienia, opieki lekarskiej podopiecznych, stanu technicznego obiektu- inwestycji, remontów w jednostce, warunków mieszkaniowych oraz aktualności dokumentacji technicznej, przeprowadzonej w dniu 20 kwietnia 2021 roku. (13:31:00)

Brak głosów w dyskusji.

11. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Kłodzkiego w okresie między sesjami, w tym informacja Starosty Kłodzkiego z wyjazdów i spotkań. (13:32:00)

Brak głosów w dyskusji.

12. Interpelacje i pytania radnych. (13:32:00)

Przewodniczący Rady poinformował, że nie wpłynęła pisemna interpelacja.

Pytania do Zarządu Powiatu Kłodzkiego przedłożyli: Radna, p. Krystyna Śliwińska, Radny, p. Sławomir Karwowski, Radna, p. Borysław Zatoka, Etatowy Członek Zarządu, p. Piotr Marchewka.

13. Wnioski i oświadczenia radnych. (14:06:00)

Brak głosów w dyskusji.

14. Sprawy różne. (14:07:00)

W sprawach różnych głos zabrali: Radna, p. Krystyna Śliwińska, Radny, p. Sławomir Karwowski, Radny, p. Borysław Zatoka.

15. Zamknięcie obrad VI sesji Rady Powiatu Kłodzkiego. (14:16:00)

Przewodniczący Rady po wyczerpaniu porządku, zamknął obrady VI sesji Rady Powiatu Kłodzkiego.

Imienny wykaz głosowań radnych Rady Powiatu Kłodzkiego stanowi załącznik do protokołu- załącznik nr 16.

Cyfrowe nagranie z przebiegu sesji stanowi załącznik do protokołu - załącznik nr 17.

Transmisja sesji, zgodnie z art. 15 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym, udostępniona jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kłodzku oraz na stronie internetowej Powiatu Kłodzkiego.

Na tym protokół zakończono.

                                                                    Przewodniczący Rady Powiatu   Kłodzkiego

           Zbigniew Łopusiewicz

 

Protokołowały:

Marta Paprocka

Diana Zając

Sporządziła:

Diana Zając

Wersja pdf z podpisami:

PDFProtokół nr VI/21 z VI sesji RPK w dniu 31 maja 2021 roku.pdf (1,10MB)