Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Starosty Kłodzkiego

GN.683.6.2018.GN4

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.),

STAROSTA KŁODZKI PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

informację, że w dniu 6 sierpnia 2021 r. wydana została decyzja Starosty Kłodzkiego nr GN.683.6.2018.GN4 w sprawie ustalenia i wypłacenia odszkodowania za utratę prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Boboszowie, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 59/3 (AM-1), o powierzchni 0,8713 ha, obręb 0001 Boboszów, dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SW1K/00035874/0. Odszkodowanie zostało ustalone m.in. za udział wynoszący2/64 w części prawa własności nieruchomości, który należał do osób zmarłych oraz zobowiązującą Gminę Międzylesie do wpłaty tego odszkodowania do depozytu sądowego w terminie 14 dni od dnia w którym decyzja odszkodowawcza stanie się ostateczna.

Zgodnie z art. 12 ust. 5 i art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1474 t.j.)
do ustalenia wysokości i wypłacenia odszkodowania stosuje się przepisy o gospodarce nieruchomościami. W związku z czym decyzja podlega ogłoszeniu w sposób określony
w art. 49 kodeksu postepowania administracyjnego w związku z art. 118a ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w terminie od dnia   10  sierpnia
do dnia  25 sierpnia 2021 r.  Z treścią decyzji można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Kłodzku
ul. Okrzei 1, 57 – 300 Kłodzko, Wydział Gospodarki Nieruchomościami (II piętro, pok. nr 215)
od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530.

Od wyżej wymienionej decyzji stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania w terminie
14 dni od skutecznego doręczenia, do Wojewody Dolnośląskiego za pośrednictwem Starosty Kłodzkiego. Zgodnie z art. 49 k.p.a. doręczenie uważa się za dokonane po upływie
14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie:

 

  • na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Kłodzku, ul. Okrzei 1, 57 – 300 Kłodzko,

 

 

Sporządziła: K.Pawlus, tel.: (74)8657532.