Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ogłoszenie Starosty Kłodzkiego w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia - garaż nr 40 w Stroniu Śląskim

OGŁOSZENIE

STAROSTY KŁODZKIEGO

Z DNIA 18.08. 2021 r.

 

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

 

Działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r.  poz. 1990 t.j.) Starosta Kłodzki ogłasza co następuje:

 

I

 

Z zasobu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczam do zbycia prawo własności lokalu niemieszkalnego będącego odrębną nieruchomością wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego, szczegółowo opisanego w poniższym wykazie.

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

 

Lp.

1.

2.

1.

Ozn. geodez. działki

559/13 AM – 11, obręb Stronie Śląskie, udział                               w wysokości 187/10000

2.

Położenie nieruchomości

Stronie Śląskie, ul. Sudecka

3.

Opis nieruchomości

Nieruchomość zabudowana lokalem niemieszkalnym – garażem nr 40, o pow. 15m² stanowiącym odrębną nieruchomość   wraz z udziałem 187/10000 w prawie  użytkowania wieczystego gruntu.

4.

Pow. działki w ha

0,2789 ha

5.

Nr KW

SW1K/00103228/5 – księga wieczysta lokalowa

SW1K/00068004/1 – księga wieczysta gruntowa

6.

Przeznaczenie nieruchomości

I sposób jej zagospodarowania

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego działka wchodzi w skład obszaru oznaczonego symbolem 12 KS tereny parkingów           i garaży.

Sposób zagospodarowania zgodnie z przeznaczeniem.

7.

Przeznaczona do:

Zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

8.

Cena nieruchomości:

10 500,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy pięćset zł 00/100), w tym:

2 625,00 zł. (słownie: dwa tysiące sześćset dwadzieścia pięć zł) – cena udziału w  gruncie w wysokości 187/10000

7 875,00 zł (słownie: siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć  zł 00/100) – cena lokalu użytkowego – garażu nr 40

9.

Wys. stawek procentowych

opłat rocznych

1%  + podatek VAT w wysokości 23%.

10.

Wys. stawki procentowej

 pierwszej opłaty

25%   + podatek VAT w wysokości 23%.

 

 

II

 

Pierwsza opłata za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczystej podlega zapłacie jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy o oddanie tej nieruchomości w użytkowanie wieczyste.

III

 

Opłaty roczne wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok.

 

IV

 

Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej podlega aktualizacji nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie.

 

V

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1, pkt. 1 i 2 cyt. wyżej ustawy wynosi 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

VI

 

Zgodnie z art. 35 ust. 1 powołanej wyżej ustawy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni   w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kłodzku przy ul. Okrzei 1, w terminie od 18.08 2021 r. do 08.09. 2021 r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządził:

 S. Świniańska

Tel. 74/ 865 75 32

GN. 6840.1.10a.2016.GN 3