Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół sesji - VII sesja Rady Powiatu Kłodzkiego w dniu 30 czerwca 2021 roku

Protokół nr VII/21

z VII sesji Rady Powiatu Kłodzkiego

w dniu 30 czerwca 2021 roku

Informacje ogólne:

Obrady rozpoczęto 2021-06-30 o godz. 09:59:27, a zakończono o godz. 13:05:27 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 23 członków:

 1. Marek Mazurkiewicz
 2. Mariusz Borcz
 3. Michał Cisakowski
 4. Jacek Hecht
 5. Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk
 6. Małgorzata Kanecka
 7. Sławomir Karwowski
 8. Grzegorz Kuzak
 9. Adam Łącki
 10. Zbigniew Łopusiewicz
 11. Agnieszka Mandryk - Kryniecka
 12. Piotr Marchewka
 13. Ryszard Niebieszczański
 14. Anita Piszko
 15. Jarosław Przybył
 16. Ewelina Ptak
 17. Paweł Szafran
 18. Krystyna Śliwińska
 19. Joanna Walaszczyk
 20. Renata Wolan-Niemczyk
 21. Tadeusz Zieliński
 22. Maciej Awiżeń
 23. Tomasz Nowicki

1. Otwarcie sesji. (09:59:00)

Nastąpiła zmiana quorum (10:04:00)

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 26

Do sesji dołączyli radni:

 1. Robert Duma
 2. Józef Kołt
 3. Borysław Zatoka

Przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego p. Zbigniew Łopusiewicz otworzył obrady VII sesji, powitał osoby uczestniczące w sesji - radnych oraz zaproszonych gości. Odczytał listę obecności.

Oznajmił, że w sesji uczestniczy zdalnie 26 radnych i stwierdził prawomocność obrad.

Lista zdalnej obecności radnych stanowi załącznik do protokołu - załącznik nr 1.

Lista gości uczestniczących zdalnie w sesji stanowi załącznik do protokołu - załącznik nr 2.

2. Ustalenie porządku obrad. (10:04:00)

Porządek obrad VII sesji:

1. Otwarcie sesji.

2. Ustalenie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Powiatu Kłodzkiego w dniu 31 maja 2021 roku.

4. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2020 rok „Zespołu Opieki Zdrowotnej" w Kłodzku:

a) rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego podmiotu leczniczego ,,Zespołu Opieki Zdrowotnej" w Kłodzku za rok 2020 rok (druk nr VII/1),

5. Rozpatrzenie projektów uchwal oraz podjęcie uchwal w sprawach:

a) zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2021 rok (druk nr VII/2),

b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr VII/3),

c) zmiany Statutu podmiotu leczniczego  „Zespołu Opieki Zdrowotnej" w Kłodzku (druk nr VII/4),

d) założenia Przedszkola Specjalnego w Zespole Szkół Specjalnych w Nowej Rudzie oraz nadania statutu (druk     nr VII/5),

e) rozpatrzenia skargi z dnia 21 maja 2021 roku na Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku (druk nr VII/6).

6. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Kłodzkiego w okresie między sesjami, w tym informacja Starosty Kłodzkiego z wyjazdów i spotkań.

7. Interpelacje i pytania radnych.

8. Wnioski i oświadczenia radnych.

9. Sprawy różne.

10. Zamknięcie obrad VII sesji Rady Powiatu Kłodzkiego.

3. Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Powiatu Kłodzkiego w dniu 31 maja 2021 roku. (10:04:00)

Nie było uwag do protokołu.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie imienne nad protokołem z VI sesji.

Przewodniczący Rady z uwagi na problemy techniczne z głosowaniem elektronicznym, zgłoszone przez trzech radnych: p. Zbigniewa Łopusiewicza, p. Pawła Szafrana i p. Adama Łąckiego, na podstawie  § 25 pkt 2 Statutu Rady Powiatu Kłodzkiego, zapytał radnych imiennie, czy głosują: „za”, „przeciw’, „wstrzymuje się”.

Adam Łącki, Zbigniew Łopusiewicz, Paweł Szafran – kolejno odpowiedzieli, że głosują „za”.

Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Powiatu Kłodzkiego w dniu 31 maja 2021 roku. (10:07:00)

Wyniki imienne:

ZA(26):

Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Grzegorz Kuzak, Tomasz Nowicki, Jarosław Przybył, Renata Wolan-Niemczyk, Tadeusz Zieliński, Anita Piszko, Małgorzata Kanecka, Michał Cisakowski, Marek Mazurkiewicz, Sławomir Karwowski, Robert Duma, Mariusz Borcz, Ewelina Ptak, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Krystyna Śliwińska, Maciej Awiżeń, Borysław Zatoka, Jacek Hecht, Piotr Marchewka, Joanna Walaszczyk, Ryszard Niebieszczański, Józef Kołt, Adam Łącki, Zbigniew Łopusiewicz, Paweł Szafran

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Waldemar Bicz

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 26 radnych głosowało za, 1 radny nie brał udziału w głosowaniu. Stwierdził, że protokół z VI sesji został przyjęty.

4. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2020 rok „Zespołu Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku: (10:19:00)

a. rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego podmiotu leczniczego „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku za rok 2020 rok (druk nr VII/1), (10:19:00)

Nikt nie zabrał głosu.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie imienne nad projektem uchwały.

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego podmiotu leczniczego „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku za rok 2020 rok (druk nr VII/1), (10:24:00)

Przewodniczący Rady na podstawie § 25 pkt 2 Statutu Rady Powiatu Kłodzkiego, zapytał radnych mający problem techniczny z głosowaniem elektronicznym, imiennie czy są „za”, „przeciw’, „wstrzymuje się”:

Adam Łącki, Zbigniew Łopusiewicz – odpowiedzieli kolejno, że są „za”,

Józef Kołt, Paweł Szafran, Krystyna Śliwińska – „wstrzymuje się”.

Wyniki imienne:

ZA(23):

Grzegorz Kuzak, Sławomir Karwowski, Tadeusz Zieliński, Anita Piszko, Renata Wolan-Niemczyk, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Małgorzata Kanecka, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Robert Duma, Marek Mazurkiewicz, Ewelina Ptak, Mariusz Borcz, Joanna Walaszczyk, Ryszard Niebieszczański, Piotr Marchewka, Michał Cisakowski, Jarosław Przybył, Borysław Zatoka, Tomasz Nowicki, Jacek Hecht, Adam Łącki, Zbigniew Łopusiewicz, Maciej Awiżeń

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(3):

Józef Kołt, Paweł Szafran, Krystyna Śliwińska.

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Waldemar Bicz

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 23 radnych głosowało za, 3 radnych wstrzymało się od głosu, 1 radny nie brał udziału w głosowaniu. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr VII/45/2021 - załącznik nr 3

5. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach: (10:26:00)

a. zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2021 rok (druk nr VII/2) (10:26:00)

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

Nikt nie zabrał głosu.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie imienne nad projektem uchwały.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2021 rok (druk nr VII/2) (10:27:00)

Przewodniczący Rady na podstawie § 25 pkt 2 Statutu Rady Powiatu Kłodzkiego, zapytał radnych mający problem techniczny z głosowaniem elektronicznym, imiennie czy są „za”, „przeciw’, „wstrzymuje się”:

Jacek Hecht, Adam Łącki, Zbigniew Łopusiewicz - odpowiedzieli kolejno, że są „za”.

Joanna Walaszczyk, Krystyna Śliwińska, Józef Kołt, Paweł Szafran – odpowiedzieli kolejno: „wstrzymuje się”.

Wyniki imienne:

ZA(22):

Tomasz Nowicki, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Małgorzata Kanecka, Anita Piszko, Jarosław Przybył, Tadeusz Zieliński, Renata Wolan-Niemczyk, Sławomir Karwowski, Maciej Awiżeń, Marek Mazurkiewicz, Ewelina Ptak, Borysław Zatoka, Robert Duma, Grzegorz Kuzak, Piotr Marchewka, Mariusz Borcz, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Michał Cisakowski, Ryszard Niebieszczański, Jacek Hecht, Adam Łącki, Zbigniew Łopusiewicz

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(4):

Joanna Walaszczyk, Krystyna Śliwińska, Józef Kołt, Paweł Szafran.

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Waldemar Bicz

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 22 radnych głosowało za, 4 radnych wstrzymało się od głosu, 1 radny nie brał udziału w głosowaniu. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr VII/46/2021 - załącznik nr 4

b. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr VII/3) (10:28:00)

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

Nikt nie zabrał głosu.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie imienne nad projektem uchwały.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr VII/3), (10:30:00)

Przewodniczący Rady na podstawie § 25 pkt 2 Statutu Rady Powiatu Kłodzkiego, zapytał radnych mający problem techniczny z głosowaniem elektronicznym, imiennie czy są „za”, „przeciw’, „wstrzymuje się”:

Adam Łącki, Zbigniew Łopusiewicz odpowiedzieli kolejno: „za”.

Józef Kołt, Paweł Szafran, Krystyna Śliwińska odpowiedzieli: „wstrzymuje się”.

Wyniki imienne:

ZA(22):

Grzegorz Kuzak, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Renata Wolan-Niemczyk, Tadeusz Zieliński, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Anita Piszko, Jarosław Przybył, Robert Duma, Mariusz Borcz, Małgorzata Kanecka, Sławomir Karwowski, Tomasz Nowicki, Piotr Marchewka, Maciej Awiżeń, Borysław Zatoka, Michał Cisakowski, Marek Mazurkiewicz, Jacek Hecht, Ewelina Ptak, Ryszard Niebieszczański, Adam Łącki, Zbigniew Łopusiewicz.

PRZECIW(1):

Joanna Walaszczyk

WSTRZYMUJĘ SIĘ(3):

Józef Kołt, Paweł Szafran, Krystyna Śliwińska

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Waldemar Bicz

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 22 radnych głosowało za, 1 przeciw, 3 radnych wstrzymało się od głosu, 1 radny nie brał udziału w głosowaniu. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr VII/47/2021 - załącznik nr 5

c. zmiany Statutu podmiotu leczniczego „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku (druk nr VII/4), (10:31:00)

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów oraz Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych poinformowali, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

Głos w dyskusji zabrali: Dyrektor ZOZ w Kłodzku, p. Jadwiga Radziejewska, Radny, p. Józef Kołt.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie imienne nad projektem uchwały.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu podmiotu leczniczego „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku (druk nr VII/4), (10:33:00)

Przewodniczący Rady na podstawie § 25 pkt 2 Statutu Rady Powiatu Kłodzkiego, zapytał radnych mający problem techniczny z głosowaniem elektronicznym, imiennie czy są „za”, „przeciw’, „wstrzymuje się”:

Adam Łącki, Zbigniew Łopusiewicz, Paweł Szafran odpowiedzieli kolejno: „za”

Wyniki imienne:

ZA(25):

Małgorzata Kanecka, Grzegorz Kuzak, Ewelina Ptak, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Tomasz Nowicki, Anita Piszko, Sławomir Karwowski, Tadeusz Zieliński, Renata Wolan-Niemczyk, Jarosław Przybył, Mariusz Borcz, Piotr Marchewka, Robert Duma, Jacek Hecht, Michał Cisakowski, Maciej Awiżeń, Marek Mazurkiewicz, Józef Kołt, Ryszard Niebieszczański, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Krystyna Śliwińska, Borysław Zatoka, Adam Łącki, Zbigniew Łopusiewicz, Paweł Szafran

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):

Waldemar Bicz, Joanna Walaszczyk

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 25 radnych głosowało za, 2 radnych nie brało udziału w głosowaniu. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr VII/48/2021 - załącznik nr 6

d. założenia Przedszkola Specjalnego w Zespole Szkół Specjalnych w Nowej Rudzie oraz nadania statutu (druk nr VII/5) (10:34:00)

Przewodniczący Komisji Edukacji poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

Nikt nie zabrał głosu.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie imienne nad projektem uchwały.

Podjęcie uchwały w sprawie założenia Przedszkola Specjalnego w Zespole Szkół Specjalnych w Nowej Rudzie oraz nadania statutu (druk nr VII/5), (10:36:00)

Przewodniczący Rady na podstawie § 25 pkt 2 Statutu Rady Powiatu Kłodzkiego, zapytał radnych mający problem techniczny z głosowaniem elektronicznym, imiennie czy są „za”, „przeciw’, „wstrzymuje się”:

Adam Łącki, Zbigniew Łopusiewicz, Paweł Szafran kolejno poinformowali: „za”.

Wyniki imienne:

ZA(25):

Renata Wolan-Niemczyk, Grzegorz Kuzak, Jarosław Przybył, Anita Piszko, Małgorzata Kanecka, Michał Cisakowski, Jacek Hecht, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Ewelina Ptak, Mariusz Borcz, Borysław Zatoka, Robert Duma, Sławomir Karwowski, Maciej Awiżeń, Joanna Walaszczyk, Ryszard Niebieszczański, Tadeusz Zieliński, Piotr Marchewka, Tomasz Nowicki, Marek Mazurkiewicz, Krystyna Śliwińska, Adam Łącki, Zbigniew Łopusiewicz, Paweł Szafran

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1):

Józef Kołt

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Waldemar Bicz

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 25 radnych głosowało za, 1 radny wstrzymał się od głosu, 1 radny nie brał udziału w głosowaniu. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr VII/49/2021 - załącznik nr 7

e. rozpatrzenia skargi z dnia 21 maja 2021 roku na Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku (druk nr VII/6) (10:36:00)

Przewodniczący Rady poinformował, że sporządził projekt uchwały na podstawie opinii Komisji Skarg Wniosków i Petycji, a następnie na podstawie §22 ust. 4 Statutu Rady Powiatu Kłodzkiego przekazał go Zarządowi Powiatu Kłodzkiego do zaopiniowania. Zarząd Powiatu Kłodzkiego nie wniósł uwag do projektu tej uchwały i zaopiniował go pozytywnie.

Głos zabrali: Radna, p. Krystyna Śliwińska, Radca Prawny, p. Jolanta Mikrut – Musiał.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie imienne nad projektem uchwały.

Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 21 maja 2021 roku na Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku (druk nr VII/6) (10:41:00)

Przewodniczący Rady na podstawie § 25 pkt 2 Statutu Rady Powiatu Kłodzkiego, zapytał radnych mający problem techniczny z głosowaniem elektronicznym, imiennie czy są „za”, „przeciw’, „wstrzymuje się”:

Adam Łącki, Zbigniew Łopusiewicz, Paweł Szafran poinformowali kolejno, że są „za”.

Wyniki imienne:

ZA(23):

Maciej Awiżeń, Tomasz Nowicki, Małgorzata Kanecka, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Renata Wolan-Niemczyk, Piotr Marchewka, Jacek Hecht, Grzegorz Kuzak, Ewelina Ptak, Sławomir Karwowski, Marek Mazurkiewicz, Ryszard Niebieszczański, Mariusz Borcz, Anita Piszko, Robert Duma, Tadeusz Zieliński, Michał Cisakowski, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Jarosław Przybył, Borysław Zatoka, Adam Łącki, Zbigniew Łopusiewicz, Paweł Szafran

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(3):

Józef Kołt, Joanna Walaszczyk, Krystyna Śliwińska

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Waldemar Bicz

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 23 radnych głosowało za, 3 radnych wstrzymało się od głosu, 1 radny nie brał udziału w głosowaniu. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr VII/50/2021 - załącznik nr 8

6. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Kłodzkiego w okresie między sesjami, w tym informacja Starosty Kłodzkiego z wyjazdów i spotkań. (10:42:00)

Brak głosów w dyskusji.

7. Interpelacje i pytania radnych. (10:42:00)

Przewodniczący Rady poinformował, że nie wpłynęła pisemna interpelacja.

Pytania do Zarządu Powiatu Kłodzkiego przedłożyli: Radna, p. Krystyna Śliwińska, Radny, p. Borysław Zatoka, Radny, p. Sławomir Karwowski , Radna, p. Joanna Walaszczyk, Radny, p. Adam Łącki.

Odpowiedzi udzielili: Starosta Kłodzki, p. Maciej Awiżeń, Dyrektor ZOZ w Kłodzku, p. Jadwiga Radziejewska, Przewodniczący Rady, p. Zbigniew Łopusiewicz.

8. Wnioski i oświadczenia radnych. (12:12:00)

     Wnioski i oświadczenia złożyli: Radny, p. Józef Kołt, Wicestarosta, p. Małgorzata Jędrzejewska – Skrzypczyk, Radna, p. Joanna Walaszczyk, Radny, p. Michał Cisakowski, Radny, p. Borysław Zatoka, Przewodniczący Rady, p. Zbigniew Łopusiewicz, Starosta Kłodzki, p. Maciej Awiżeń.

9. Sprawy różne. (12:26:00)

       Głos w sprawach różnych zabrali: Radny, p. Józef Kołt, Wicestarosta, p. Małgorzata Jędrzejewska – Skrzypczyk, Starosta Kłodzki, p. Maciej Awiżeń, Przewodniczący Rady, p. Zbigniew Łopusiewicz, Radny, p. Borysław Zatoka, Radny, p. Jacek Hecht, Etatowy Członek Zarządu, p. Piotr Marchewka, Radny, p. Adam Łącki, Radna, p. Krystyna Śliwińska.

10. Zamknięcie obrad VII sesji Rady Powiatu Kłodzkiego. (13:05:00)

Przewodniczący Rady po wyczerpaniu porządku, zamknął obrady VII sesji Rady Powiatu Kłodzkiego.

Imienny wykaz głosowań radnych Rady Powiatu Kłodzkiego stanowi załącznik do protokołu- załącznik nr 9.

Cyfrowe nagranie z przebiegu sesji stanowi załącznik do protokołu - załącznik nr 10.

Transmisja sesji, zgodnie z art. 15 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym, udostępniona jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kłodzku oraz na stronie internetowej Powiatu Kłodzkiego.

Na tym protokół zakończono.

                                               Przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego

                                                                   Zbigniew Łopusiewicz

Protokołowały:

Marta Paprocka

Diana Zając

Sporządziła:

Diana Zając

Wersja pdf z podpisami:

PDFProtokół nr VII.21 z VII sesji RPK w dniu 30 czerwca 2021 roku.pdf (696,68KB)