Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ogłoszenie Starosty Kłodzkiego o przetargu na sprzedaż garażu nr 40 w Stroniu Śląskim

 GN. 6840.1.10a .2016.GN 3                                                                            Kłodzko, dn.  1 października  2021 r. 

 

STAROSTA KŁODZKI

ogłasza

 przetarg ustny nieograniczony

 

na sprzedaż prawa własności lokalu niemieszkalnego – garażu nr 40 o pow. 15m², będącego odrębną nieruchomością stanowiącą własność Skarbu Państwa, dla której prowadzona jest lokalowa księga wieczysta nr SW1K/00103228/8 wraz z udziałem 187/10000 w prawie użytkowania wieczystego gruntu, usytuowanego na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Stroniu Śląskim, przy ul. Sudeckiej, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 559/13 AM – 11, obręb  Stronie Śląskie   o pow. 0,2789 ha dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku  prowadzi  księgę wieczystą  nr SW1K/00068004/1.

Opis nieruchomości:

Nieruchomość zabudowana lokalem niemieszkalnym – garażem nr 40, będącym odrębną nieruchomością o pow. 19m² wraz z udziałem 187/10000  w prawie użytkowania wieczystego gruntu. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą Nr XXXVII/249/17 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 13 maja 2017 r. działka wchodzi w skład obszaru oznaczonego symbolem 12KS, z przeznaczeniem na tereny parkingów i garaży.

Nieruchomość jest obciążona umową najmu z osobą fizyczną zawartą na czas nieoznaczony.

Nieruchomość nie jest przedmiotem innych niż ww. obciążeń i zobowiązań.

Warunki  przetargu:

  1. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 10 500,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy pięćset zł 00/100 ).     W skład ceny wchodzi wartość udziału 187/10000 w  gruncie w wysokości  2 625,00 zł co stanowi 25% ceny wywoławczej oraz wartość lokalu niemieszkalnego – garażu nr 40  w wysokości   7 875,00 zł, co stanowi 75% ceny wywoławczej. W cenie uzyskanej w wyniku przetargu, dla odrębnego ustalenia ceny za lokal niemieszkalny – garażu nr 40 oraz za grunt przyjmuje się proporcje zachodzące między nimi    w cenie wywoławczej.
  2. Minimalne postąpienie przetargowe wynosi: 110,00 zł (słownie: sto dziesięć zł 00/100).
  3. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego kształtuje się w następujący sposób:

- stawka procentowa pierwszej opłaty wynosi 25% ceny nieruchomości gruntowej uzyskanej   w  wyniku przetargu, 

- stawka procentowa opłaty rocznej wynosi 1% ceny nieruchomości gruntowej uzyskanej  w  wyniku przetargu. Do ustalonych opłat: pierwszej opłaty oraz opłaty rocznej zostanie doliczony podatek VAT  w obowiązującej wysokości, tj. 23%.

4.    Sprzedaż budynku garażu nr 40 zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 i 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

5.    Pierwsza opłata za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczystej podlega zapłacie jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy o oddanie tej nieruchomości w użytkowanie wieczyste.

6.    Opłaty roczne wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok.

7.    Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej podlega aktualizacji nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie.

  1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości:   525,00 zł (słownie: pięćset dwadzieścia pięć zł 00/100) na  konto  Starostwa Powiatowego   w   Kłodzku    –   Getin Noble Bank S.A.  nr  50 1560 0013 2005 4225 7000 0005   w terminie do dnia  28 października 2021 r. W tytule przelewu należy podać: „wadium,  przetarg, Stronie Śląskie, garaż nr 40 wraz  z udziałem 187/10000 w gruncie dz. nr 559/13  ” oraz nazwę podmiotu, który będzie nieruchomość nabywał. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu środków na wskazany rachunek bankowy.
  2. Przetarg odbędzie się w dniu 3 listopada 2021 r.  o godz. 12.00, w budynku Starostwa Powiatowego   w Kłodzku, ul. Okrzei 1, pokój nr 302, Biuro Rady Powiatu.                              
  3. Warunkiem udziału w  przetargu jest:

            -              przedłożenie Komisji przetargowej dowodu wpłacenia wadium;

-              osobiste stawiennictwo w dniu  przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na    podstawie pełnomocnictwa z notarialnym poświadczeniem podpisu;

-              w przypadku udziału w przetargu osób pozostających w związku małżeńskim, które obowiązuje ustawowa wspólność majątkowa konieczne jest stawiennictwo obojga małżonków lub  w przypadku udziału jednego z nich przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu; w przypadku rozdzielności majątkowej - przedstawienie dokumentu ustanawiającego rozdzielność;

-              w przypadku przedsiębiorców, przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru oraz dokumentów upoważniających do działania w ich imieniu.

11.          Jeżeli osoba, która wystąpi o nabycie nieruchomości jest cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, zobowiązana  jest przedłożyć w dniu przetargu komisji przetargowej zezwolenie, o którym mowa w art. 1 ust 1 w/w ustawy lub promesę uzyskania takiego zezwolenia, chyba że ustawa stanowi inaczej.

12.          Osoby, którym przysługują uprawnienia określone w ustawie z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji  prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami  Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2017,  poz. 2097) zgodnie z art. 14 ust. 4 cytowanej wyżej ustawy zwolnione są z obowiązku wpłacenia wadium, jeżeli w terminie do dnia  28 października 2021 r. w pokoju nr 214 w siedzibie Starostwa Powiatowego  w Kłodzku dołączą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości ustalonego wadium   w razie uchylenia się od zawarcia umowy oraz przedstawią we wskazanym wyżej terminie dokument potwierdzający prawo do rekompensaty (zaświadczenie lub decyzję) z adnotacją Wojewody o wybranej formie realizacji prawa do rekompensaty i zarejestrowaniu we właściwym rejestrze.

13           Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia  nieruchomości.

14.          Nabywca nieruchomości ponosi koszty notarialne  i sądowe związane  z zawarciem umowy  sprzedaży.

15.          Nieruchomość jest sprzedawana w istniejącym stanie technicznym, na podstawie danych  z ewidencji gruntów.  Wznowienie i okazanie granic na koszt i staraniem nabywcy.

16.          Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do   zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, Starosta Kłodzki może  odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

17.          Osobom, które nie wygrały przetargu, wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia,  unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

18.          Starosta Kłodzki zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.

19.          Dodatkowych informacji dotyczących przetargu udzielają pracownicy Wydziału  Gospodarki Nieruchomościami, ul. Okrzei 1, pokój 

                214, tel. 74 865 75 32.

20.          Ogłoszenie o przetargu publikowane jest na stronie internetowej Powiatu Kłodzkiego,  w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.klodzko.pl (zakładka: przetargi na nieruchomości), na tablicy  informacyjnej  Starostwa   Powiatowego  w  Kłodzku   przy   ul.   Okrzei  1 (parter). Wyciąg  z ogłoszenia publikowany jest  na stronie internetowej – komunikaty doba.pl

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych uczestników przetargu na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L 119 z 4.5.2016) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.                      o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2020, poz.1990 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.  w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014, poz. 1490). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Starostwo Powiatowe w Kłodzku można uzyskać na stronie www.bip.powiat.klodzko.pl w zakładce: Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym  w Kłodzku.