Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół sesji - IX sesja Rady Powiatu Kłodzkiego w dniu 29 września 2021 roku

Protokół nr IX/21

z IX sesji Rady Powiatu Kłodzkiego

w dniu 29 września 2021 roku

Informacje ogólne:

Obrady rozpoczęto 29-09-2021 o godz. 09:59, a zakończono o godz. 12:56 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 24 członków:

 1.    Marek Mazurkiewicz
 2.    Waldemar Bicz
 3.    Mariusz Borcz
 4.    Michał Cisakowski
 5.    Robert Duma
 6.    Jacek Hecht
 7.    Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk
 8.    Sławomir Karwowski
 9.    Józef Kołt
 10. Grzegorz Kuzak
 11. Adam Łącki
 12. Zbigniew Łopusiewicz
 13. Agnieszka Mandryk - Kryniecka
 14. Piotr Marchewka
 15. Ryszard Niebieszczański
 16. Anita Piszko
 17. Ewelina Ptak
 18. Paweł Szafran
 19. Joanna Walaszczyk
 20. Borysław Zatoka
 21. Tadeusz Zieliński
 22. Maciej Awiżeń
 23. Tomasz Nowicki
 24. Jolanta Walkiewicz

1. Otwarcie sesji. (09:59:00)

Przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego p. Zbigniew Łopusiewicz otworzył obrady IX sesji, powitał osoby uczestniczące w sesji - radnych oraz zaproszonych gości. Odczytał listę obecności.

Oznajmił, że w sesji uczestniczy 23 radnych i stwierdził prawomocność obrad.

Lista obecności radnych stanowi załącznik do protokołu - załącznik nr 1.

Lista gości uczestniczących w sesji stanowi załącznik do protokołu - załącznik nr 2.

2. Ustalenie porządku obrad. (10:03:00)

Porządek obrad IX sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Uroczyste wręczenie dyplomów Stypendium Uczniowskiego Programu Stypendialnego Powiatu Kłodzkiego "Discipulus Exemplorum".
 4. Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Powiatu Kłodzkiego w dniu 31 sierpnia 2021 roku.
 5. Informacja Zarządu Powiatu Kłodzkiego z przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2020 roku oraz kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej- zgodnie z art. 266 ustawy o finansach publicznych.
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach:
  • zmiany w składzie osobowym Komisji Rozwoju, Promocji, Turystyki i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Kłodzkiego (druk nr IX/1),
  • zmiany w składzie osobowym Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Kłodzkiego (druk nr IX/2),
  • wyboru Przewodniczącego Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Kłodzkiego (druk nr IX/3),
  • zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2021 rok (druk nr IX/4),
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr IX/5),
  • pozbawienia dróg położonych na terenie powiatu kłodzkiego kategorii drogi powiatowej (druk nr IX/6),
  • pozbawienia dróg położonych na terenie powiatu kłodzkiego kategorii drogi powiatowej (druk nr IX/7),
  • nadania Stanisławowi Aniołowi Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego, (druk nr IX/8),
  • nadania Małgorzacie Bednarek Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr IX/9),
  • nadania Zygmuntowi Byrskiemu Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr IX/10),
  • nadania Piotrowi Hercogowi Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr IX/11),
  • nadania Markowi Janikowskiemu Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr IX/12),
  • nadania Dariuszowi Kłonowskiemu Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr IX/13),
  • nadania Wojciechowi Kołodziejowi Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr IX/14),
  • nadania Ludwikowi Pikule Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr IX/15),
  • nadania Zbigniewowi Piotrowiczowi Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr IX/16),
  • nadania Piotrowi Pustelnikowi Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr IX/17),
  • nadania Lilianie Stopce Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr IX/18),
  • nadania Szkole Artystycznej Open Vocal Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr IX/19),
  • nadania Renacie Wolan – Niemczyk Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr IX/20),
  • nadania Waldemarowi Zielińskiemu Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr IX/21),
  • rozpatrzenia skargi z dnia 17 sierpnia 2021 roku na Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku (druk nr IX/22).
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie realizacji zadań (w 2020 roku oraz na bieżąco), finansowanych przez PFRON na likwidację barier architektonicznych i technicznych.
 8. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Kłodzkiego w okresie między sesjami, w tym informacja Starosty Kłodzkiego z wyjazdów i spotkań.
 9. Interpelacje i pytania radnych.
 10. Wnioski i oświadczenia radnych.
 11. Sprawy różne.
 12. Zamknięcie obrad IX sesji Rady Powiatu Kłodzkiego.

3. Uroczyste wręczenie dyplomów Stypendium Uczniowskiego Programu Stypendialnego Powiatu Kłodzkiego "Discipulus Exemplorum" (10:03:00)

         Uroczyście wręczono stypendia "Discipulus Exemplorum" za rok szkolny 2020/2021. Z rąk Starosty Kłodzkiego, p. Macieja Awiżenia, Przewodniczącego Rady Powiatu Kłodzkiego, p. Zbigniewa Łopusiewicza i Wicestarosty Kłodzkiego, p. Małgorzaty Jędrzejewskiej-Skrzypczyk, dwadzieścioro uczniów i absolwentów szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Kłodzki otrzymało wyróżnienia.

        Następnie Zbigniew Hnatiuk -Prezes Zrzeszenia Pszczelarzy Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku , oraz Bolesław Krawczyk - członek zarządu Dolnośląskiego Związku Pszczelarzy we Wrocławiu i pani Teresa Jaworska – również członek Zrzeszenia Pszczelarzy Ziemi Kłodzkiejwręczyli odznaczenia przyznawane za wkład w rozwój pszczelarstwa i ochrony środowiska naturalnego oraz przyczynianie się do rozwoju i popularyzowania znaczenia pszczoły miodnej. Złotą Odznakę Polskiego Związku Pszczelarstwa otrzymała Małgorzata Jędrzejewska-Skrzypczyk - Wicestarosta Kłodzki, Srebrną Odznakę Polskiego Związku Pszczelarstwa otrzymała Agnieszka Kopaczyńska – dyr. Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa, natomiast za całokształt działalności i udaną współpracę na rzecz Zrzeszenia Pszczelarzy Ziemi Kłodzkiej,Złotą Pszczołęotrzymał Maciej Awiżeń – Starosta Kłodzki.

Nastąpiła zmiana quorum (10:10:00)

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 25

Do sesji dołączyli radni:

 1. Małgorzata Kanecka

4. Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Powiatu Kłodzkiego w dniu 31 sierpnia 2021 roku. (10:22:00)

Nie było uwag do protokołu.

Wyniki imienne:

Grzegorz Kuzak, Borysław Zatoka, Sławomir Karwowski, Jacek Hecht, Tomasz Nowicki, Joanna Walaszczyk, Marek Mazurkiewicz, Tadeusz Zieliński, Maciej Awiżeń, Robert Duma, Anita Piszko, Adam Łącki, Michał Cisakowski, Józef Kołt, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Zbigniew Łopusiewicz, Małgorzata Kanecka, Piotr Marchewka, Ewelina Ptak, Jolanta Walkiewicz, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Ryszard Niebieszczański

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1):

Waldemar Bicz

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(4):

Mariusz Borcz, Jarosław Przybył, Paweł Szafran, Krystyna Śliwińska

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 22 radnych głosowało za, 1 radny wstrzymał się od głosu, 4 radnych nie brało udziału w głosowaniu. Stwierdził, że protokół z VIII sesji został przyjęty.

 

5. Informacja Zarządu Powiatu Kłodzkiego z przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2020 roku oraz kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej- zgodnie z art. 266 ustawy o finansach publicznych. (10:31:00)

Głos w dyskusji zabrali: Starosta Kłodzki, p. Maciej Awiżeń, Przewodniczący Rady, p. Zbigniew Łopusiewicz.

6. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach: (10:39:00)

a. zmiany w składzie osobowym Komisji Rozwoju, Promocji, Turystyki i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Kłodzkiego (druk nr IX/1), (10:39:00)

Przewodniczący Rady poinformował, że zgodnie z §22 ust. 4 pkt. 2 Statutu Powiatu Kłodzkiego projekty uchwał dotyczące składu komisji Rady nie wymagają opinii Zarządu Powiatu.

Brak głosów w dyskusji.

Przewodniczący Rady z powodów technicznych, na podstawie §25 pkt 2 Statutu Rady Powiatu Kłodzkiego zarządził głosowanie imienne nad zaplanowanymi w porządku obrad projektami uchwał, pytając kolejno każdego radnego imiennie, czy jest „za”, „przeciw’, „wstrzymuje się”.

Głosowanie w sprawie:

Zmiany w składzie osobowym Komisji Rozwoju, Promocji, Turystyki i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Kłodzkiego (druk nr IX/1) (10:40)

Maciej Awiżeń

Za

Waldemar Bicz

Za

Mariusz Borcz

Za

Michał Cisakowski

Za

Robert Duma

Za

Jacek Hecht

Za

Małgorzata Jędrzejewska-Skrzypczyk

Za

Małgorzata Kanecka

Za

Sławomir Karwowski

Za

Józef Kołt

Przeciw

Grzegorz Kuzak

Za

Adam Łącki

Za

Zbigniew Łopusiewicz

Za

Agnieszka Mandryk-Kryniecka

Za

Piotr Marchewka

Za

Marek Mazurkiewicz

Za

Ryszard Niebieszczański

Za

Tomasz Nowicki

Za

Anita Piszko

Za

Ewelina Ptak

Za

Joanna Walaszczyk

Za

Jolanta Walkiewicz

Za

Borysław Zatoka

Za

Tadeusz Zieliński

Za

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 23 radnych głosowało za, 1 radny głosował przeciw. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr IX/64/2021 - załącznik nr 3

 

b. zmiany w składzie osobowym Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Kłodzkiego (druk nr IX/2), (10:43:00)

Przewodniczący Rady poinformował, że zgodnie z §22 ust. 4 pkt. 2 Statutu Powiatu Kłodzkiego projekty uchwał dotyczące składu komisji Rady nie wymagają opinii Zarządu Powiatu.

Brak głosów w dyskusji.

Przewodniczący Rady zapytał kolejno wszystkich radnych imiennie czy są „za”, „przeciw’, „wstrzymuje się”.

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Kłodzkiego (druk nr IX/2)

Maciej Awiżeń

Za

Waldemar Bicz

Za

Mariusz Borcz

Za

Michał Cisakowski

Za

Robert Duma

Za

Jacek Hecht

Za

Małgorzata Jędrzejewska-Skrzypczyk

Za

Małgorzata Kanecka

Za

Sławomir Karwowski

Za

Józef Kołt

Za

Grzegorz Kuzak

Za

Adam Łącki

Za

Zbigniew Łopusiewicz

Za

Agnieszka Mandryk-Kryniecka

Za

Piotr Marchewka

Za

Marek Mazurkiewicz

Za

Ryszard Niebieszczański

Za

Tomasz Nowicki

Za

Anita Piszko

Za

Ewelina Ptak

Za

Joanna Walaszczyk

Za

Jolanta Walkiewicz

Za

Borysław Zatoka

Za

Tadeusz Zieliński

Za

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 24 radnych głosowało za. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr IX/65/2021 - załącznik nr 4

 

c. wyboru Przewodniczącego Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Kłodzkiego (druk nr IX/3), (10:50:00)

Przewodniczący Rady poinformował, że zgodnie z §22 ust. 4 pkt. 2 Statutu Powiatu Kłodzkiego projekty uchwał dotyczące składu komisji Rady nie wymagają opinii Zarządu Powiatu. Następnie zgłosił kandydaturę radnego p. Tomasza Nowickiego.

Głos nad procedowanym projektem uchwały zabrał Radny, p. Tomasz Nowicki.

Przewodniczący Rady zapytał kolejno wszystkich radnych imiennie czy są „za”, „przeciw’, „wstrzymuje się”.

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Kłodzkiego (druk nr IX/3)

Maciej Awiżeń

Za

Waldemar Bicz

Za

Mariusz Borcz

Za

Michał Cisakowski

Za

Robert Duma

Za

Jacek Hecht

Za

Małgorzata Jędrzejewska-Skrzypczyk

Za

Małgorzata Kanecka

Za

Sławomir Karwowski

Za

Józef Kołt

Za

Grzegorz Kuzak

Za

Adam Łącki

Za

Zbigniew Łopusiewicz

Za

Agnieszka Mandryk-Kryniecka

Za

Piotr Marchewka

Za

Marek Mazurkiewicz

Za

Ryszard Niebieszczański

Za

Tomasz Nowicki

Wstrzymujący

Anita Piszko

Za

Ewelina Ptak

Za

Joanna Walaszczyk

Za

Jolanta Walkiewicz

Za

Borysław Zatoka

Za

Tadeusz Zieliński

Za

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 23 radnych głosowało za, 1 radny wstrzymał się od głosu. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr IX/66/2021 - załącznik nr 5

 

d. zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2021 rok (druk nr IX/4), (10:51:00)

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

Nikt nie zabrał głosu.

Przewodniczący Rady zapytał kolejno wszystkich radnych imiennie czy są „za”, „przeciw’, „wstrzymuje się”.

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2021 rok (druk nr IX/4)

Maciej Awiżeń

Za

Waldemar Bicz

Za

Mariusz Borcz

Wstrzymujący

Michał Cisakowski

Za

Robert Duma

Za

Jacek Hecht

Za

Małgorzata Jędrzejewska-Skrzypczyk

Za

Małgorzata Kanecka

Za

Sławomir Karwowski

Za

Józef Kołt

Wstrzymujący

Grzegorz Kuzak

Za

Adam Łącki

Za

Zbigniew Łopusiewicz

Za

Agnieszka Mandryk-Kryniecka

Wstrzymujący

Piotr Marchewka

Za

Marek Mazurkiewicz

Za

Ryszard Niebieszczański

Za

Tomasz Nowicki

Za

Anita Piszko

Za

Ewelina Ptak

Za

Joanna Walaszczyk

Wstrzymujący

Jolanta Walkiewicz

Za

Borysław Zatoka

Za

Tadeusz Zieliński

Za

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 20 radnych głosowało za, 4 radnych wstrzymało się od głosu. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr IX/67/2021 - załącznik nr 6

 

e. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr IX/5), (10:52:00)

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

Nikt nie zabrał głosu.

Przewodniczący Rady zapytał kolejno wszystkich radnych imiennie czy są „za”, „przeciw’, „wstrzymuje się”.

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego (druk  nr  IX/5)

Maciej Awiżeń

Za

Waldemar Bicz

Za

Mariusz Borcz

Wstrzymujący

Michał Cisakowski

Za

Robert Duma

Za

Jacek Hecht

Za

Małgorzata Jędrzejewska-Skrzypczyk

Za

Małgorzata Kanecka

Za

Sławomir Karwowski

Za

Józef Kołt

Wstrzymujący

Grzegorz Kuzak

Za

Adam Łącki

Za

Zbigniew Łopusiewicz

Za

Agnieszka Mandryk-Kryniecka

Wstrzymujący

Piotr Marchewka

Za

Marek Mazurkiewicz

Za

Ryszard Niebieszczański

Za

Tomasz Nowicki

Za

Anita Piszko

Za

Ewelina Ptak

Za

Joanna Walaszczyk

Przeciw

Jolanta Walkiewicz

Za

Borysław Zatoka

Za

Tadeusz Zieliński

Za

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 20 radnych głosowało za, 3 radnych wstrzymało się od głosu, 1 radny głosował przeciw. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr IX/68/2021 - załącznik nr 7

 

f. pozbawienia dróg położonych na terenie powiatu kłodzkiego kategorii drogi powiatowej - była droga wojewódzka nr 380 (druk nr IX/6), (10:54:00)

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Infrastruktury Drogowej poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

Przewodniczący Rady odczytał pismo Gminy Nowa Ruda z dnia 27.09.2021 roku.

       Głos w dyskusji zabrali: Przewodniczący Rady, p. Zbigniew Łopusiewicz, Etatowy Członek Zarządu, p. Piotr Marchewka, Radny, p. Borysław Zatoka, Radny, p. Sławomir Karwowski, Radny, p. Józef Kołt, Radny, p. Marek Mazurkiewicz, Radna, p. Joanna Walaszczyk, Starosta Kłodzki, p. Maciej Awiżeń, Radny, p. Grzegorz Kuzak.

Radny p. Józef Kołt zgłosił wniosek formalny dotyczący zdjęcia z porządku obrad uchwały dotyczącej pozbawienia dróg położonych na terenie powiatu kłodzkiego kategorii drogi powiatowej - była droga wojewódzka nr 380 (11:33)

Głosowanie w sprawie:

Wniosek radnego p. Józefa Kołta dotyczący zdjęcia z porządku obrad uchwały dotyczącej pozbawienia dróg położonych na terenie powiatu kłodzkiego kategorii drogi powiatowej - była droga wojewódzka nr 380 (11:33)

Wyniki imienne:

ZA(9):

Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Marek Mazurkiewicz, Joanna Walaszczyk, Adam Łącki, Mariusz Borcz, Robert Duma, Józef Kołt, Sławomir Karwowski, Borysław Zatoka

PRZECIW(13):

Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Maciej Awiżeń, Ewelina Ptak, Małgorzata Kanecka, Anita Piszko, Zbigniew Łopusiewicz, Piotr Marchewka, Ryszard Niebieszczański, Tadeusz Zieliński, Michał Cisakowski, Jolanta Walkiewicz, Grzegorz Kuzak, Waldemar Bicz

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1):

Tomasz Nowicki

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(4):

Jacek Hecht, Jarosław Przybył, Paweł Szafran, Krystyna Śliwińska

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 9 radnych głosowało za, 1 radny wstrzymał się od głosu, 13 radnych głosowało przeciw. Stwierdził, że wniosek radnego, p. Józefa Kołta nie został uwzględniony.

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia dróg położonych na terenie powiatu kłodzkiego kategorii drogi powiatowej (druk nr IX/6) (11:35)

Wyniki imienne:

ZA(16):

Maciej Awiżeń, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Waldemar Bicz, Zbigniew Łopusiewicz, Jolanta Walkiewicz, Adam Łącki, Ryszard Niebieszczański, Robert Duma, Małgorzata Kanecka, Piotr Marchewka, Tadeusz Zieliński, Michał Cisakowski, Marek Mazurkiewicz, Anita Piszko, Ewelina Ptak, Grzegorz Kuzak

PRZECIW(2):

Józef Kołt, Sławomir Karwowski

WSTRZYMUJĘ SIĘ(5):

Mariusz Borcz, Tomasz Nowicki, Joanna Walaszczyk, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Borysław Zatoka

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(4):

Jacek Hecht, Jarosław Przybył, Paweł Szafran, Krystyna Śliwińska

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 16 radnych głosowało za, 2 przeciw, 5 radnych wstrzymało się od głosu. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr IX/69/2021 - załącznik nr 8

 

g. pozbawienia dróg położonych na terenie powiatu kłodzkiego kategorii drogi powiatowej - część ul. Lipowej w Kłodzku (druk nr IX/7), (11:35:00)

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Infrastruktury Drogowej poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

Nikt nie zabrał głosu.

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia dróg położonych na terenie powiatu kłodzkiego kategorii drogi powiatowej (druk nr IX/7) (11:36)

Wyniki imienne:

ZA(23):

Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Mariusz Borcz, Robert Duma, Tadeusz Zieliński, Sławomir Karwowski, Adam Łącki, Piotr Marchewka, Maciej Awiżeń, Marek Mazurkiewicz, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Zbigniew Łopusiewicz, Waldemar Bicz, Joanna Walaszczyk, Michał Cisakowski, Ewelina Ptak, Ryszard Niebieszczański, Tomasz Nowicki, Jolanta Walkiewicz, Małgorzata Kanecka, Anita Piszko, Józef Kołt, Grzegorz Kuzak, Borysław Zatoka

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(4):

Jacek Hecht, Jarosław Przybył, Paweł Szafran, Krystyna Śliwińska

 

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 23 radnych głosowało za. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr IX/70/2021 - załącznik nr 9

 

h. nadania Stanisławowi Aniołowi Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego, (druk nr IX/8), (11:37:00)

Przewodniczący Komisji Rozwoju, Promocji, Turystyki i Ochrony Środowiska poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

Nikt nie zabrał głosu.

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie nadania Stanisławowi Aniołowi Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego, (druk nr IX/8) (11:39)

Wyniki imienne:

ZA(20):

Ewelina Ptak, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Grzegorz Kuzak, Michał Cisakowski, Marek Mazurkiewicz, Waldemar Bicz, Zbigniew Łopusiewicz, Tomasz Nowicki, Jolanta Walkiewicz, Adam Łącki, Borysław Zatoka, Ryszard Niebieszczański, Sławomir Karwowski, Małgorzata Kanecka, Robert Duma, Maciej Awiżeń, Tadeusz Zieliński, Anita Piszko, Piotr Marchewka, Józef Kołt

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1):

Agnieszka Mandryk - Kryniecka

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(6):

Mariusz Borcz, Jacek Hecht, Jarosław Przybył, Paweł Szafran, Krystyna Śliwińska, Joanna Walaszczyk

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 20 radnych głosowało za, 1 radny wstrzymał się od głosu. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr IX/71/2021 - załącznik nr 10

 

i. nadania Małgorzacie Bednarek Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr IX/9), (11:39:00)

Przewodniczący Komisji Rozwoju, Promocji, Turystyki i Ochrony Środowiska poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

Nikt nie zabrał głosu.

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie nadania Małgorzacie Bednarek Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr IX/9) (11:41)

Wyniki imienne:

ZA(20):

Grzegorz Kuzak, Maciej Awiżeń, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Waldemar Bicz, Małgorzata Kanecka, Marek Mazurkiewicz, Ewelina Ptak, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Sławomir Karwowski, Anita Piszko, Borysław Zatoka, Adam Łącki, Józef Kołt, Robert Duma, Michał Cisakowski, Jolanta Walkiewicz, Ryszard Niebieszczański, Tadeusz Zieliński, Zbigniew Łopusiewicz, Piotr Marchewka

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1):

Tomasz Nowicki

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(6):

Mariusz Borcz, Jacek Hecht, Jarosław Przybył, Paweł Szafran, Krystyna Śliwińska, Joanna Walaszczyk

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 20 radnych głosowało za, 1 radny wstrzymał się od głosu. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr IX/72/2021 - załącznik nr 11

 

j. nadania Zygmuntowi Byrskiemu Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr IX/10), (11:41:00)

Przewodniczący Komisji Rozwoju, Promocji, Turystyki i Ochrony Środowiska poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

Nikt nie zabrał głosu.

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie nadania Zygmuntowi Byrskiemu Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr IX/10) (11:42)

Wyniki imienne:

ZA(20):

Mariusz Borcz, Sławomir Karwowski, Maciej Awiżeń, Grzegorz Kuzak, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Tadeusz Zieliński, Robert Duma, Małgorzata Kanecka, Adam Łącki, Zbigniew Łopusiewicz, Anita Piszko, Waldemar Bicz, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Jolanta Walkiewicz, Tomasz Nowicki, Ryszard Niebieszczański, Piotr Marchewka, Marek Mazurkiewicz, Ewelina Ptak, Michał Cisakowski

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1):

Józef Kołt

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(6):

Jacek Hecht, Jarosław Przybył, Paweł Szafran, Krystyna Śliwińska, Joanna Walaszczyk, Borysław Zatoka

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 20 radnych głosowało za 1 radny wstrzymał się od głosu. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr IX/73/2021 - załącznik nr 12

 

k. nadania Piotrowi Hercogowi Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr IX/11), (11:42:00)

Przewodniczący Komisji Rozwoju, Promocji, Turystyki i Ochrony Środowiska poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

Nikt nie zabrał głosu.

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie nadania Piotrowi Hercogowi Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr IX/11) (11:43)

Wyniki imienne:

ZA(19):

Małgorzata Kanecka, Sławomir Karwowski, Tomasz Nowicki, Grzegorz Kuzak, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Michał Cisakowski, Ewelina Ptak, Tadeusz Zieliński, Waldemar Bicz, Marek Mazurkiewicz, Ryszard Niebieszczański, Zbigniew Łopusiewicz, Anita Piszko, Jolanta Walkiewicz, Robert Duma, Adam Łącki, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Maciej Awiżeń, Piotr Marchewka

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1):

Józef Kołt

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(7):

Mariusz Borcz, Jacek Hecht, Jarosław Przybył, Paweł Szafran, Krystyna Śliwińska, Joanna Walaszczyk, Borysław Zatoka

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 19 radnych głosowało za 1 radny wstrzymał się od głosu. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr IX/74/2021 - załącznik nr 13

 

l. nadania Markowi Janikowskiemu Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr IX/12), (11:43:00)

Przewodniczący Komisji Rozwoju, Promocji, Turystyki i Ochrony Środowiska poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

Głos w procedowanej uchwale zabrał Radny, p. Sławomir Karwowski.

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie nadania Markowi Janikowskiemu Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr IX/12)

Wyniki imienne:

ZA(20):

Sławomir Karwowski, Ewelina Ptak, Maciej Awiżeń, Tadeusz Zieliński, Grzegorz Kuzak, Waldemar Bicz, Małgorzata Kanecka, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Robert Duma, Jolanta Walkiewicz, Marek Mazurkiewicz, Tomasz Nowicki, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Zbigniew Łopusiewicz, Anita Piszko, Ryszard Niebieszczański, Józef Kołt, Piotr Marchewka, Borysław Zatoka, Michał Cisakowski

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(7):

Mariusz Borcz, Jacek Hecht, Adam Łącki, Jarosław Przybył, Paweł Szafran, Krystyna Śliwińska, Joanna Walaszczyk

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 20 radnych głosowało za. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr IX/75/2021 - załącznik nr 14

 

m. nadania Dariuszowi Kłonowskiemu Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr IX/13), (11:46:00)

Przewodniczący Komisji Rozwoju, Promocji, Turystyki i Ochrony Środowiska poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

Nikt nie zabrał głosu.

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie nadania Dariuszowi Kłonowskiemu Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr IX/13)  (11:46)

Wyniki imienne:

ZA(19):

Grzegorz Kuzak, Waldemar Bicz, Sławomir Karwowski, Maciej Awiżeń, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Ewelina Ptak, Tomasz Nowicki, Jolanta Walkiewicz, Zbigniew Łopusiewicz, Tadeusz Zieliński, Adam Łącki, Marek Mazurkiewicz, Anita Piszko, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Michał Cisakowski, Robert Duma, Ryszard Niebieszczański, Małgorzata Kanecka, Józef Kołt

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1):

Borysław Zatoka

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(7):

Mariusz Borcz, Jacek Hecht, Piotr Marchewka, Jarosław Przybył, Paweł Szafran, Krystyna Śliwińska, Joanna Walaszczyk

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 19 radnych głosowało za 1 radny wstrzymał się od głosu. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr IX/76/2021 - załącznik nr 15

 

n. nadania Wojciechowi Kołodziejowi Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr IX/14), (11:47:00)

Przewodniczący Komisji Rozwoju, Promocji, Turystyki i Ochrony Środowiska poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

Nikt nie zabrał głosu.

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie nadania Wojciechowi Kołodziejowi Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr IX/14) (11:48)

Wyniki imienne:

ZA(21):

Grzegorz Kuzak, Maciej Awiżeń, Tomasz Nowicki, Ewelina Ptak, Michał Cisakowski, Sławomir Karwowski, Marek Mazurkiewicz, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Robert Duma, Jolanta Walkiewicz, Waldemar Bicz, Borysław Zatoka, Józef Kołt, Tadeusz Zieliński, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Małgorzata Kanecka, Zbigniew Łopusiewicz, Ryszard Niebieszczański, Anita Piszko, Adam Łącki, Piotr Marchewka

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(6):

Mariusz Borcz, Jacek Hecht, Jarosław Przybył, Paweł Szafran, Krystyna Śliwińska, Joanna Walaszczyk

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 21 radnych głosowało za. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr IX/77/2021 - załącznik nr 16

 

o. nadania Ludwikowi Pikule Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr IX/15), (11:48:00)

Przewodniczący Komisji Rozwoju, Promocji, Turystyki i Ochrony Środowiska poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

Nikt nie zabrał głosu.

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie nadania Ludwikowi Pikule Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr IX/15) (11:49)

Wyniki imienne:

ZA(21):

Grzegorz Kuzak, Ewelina Ptak, Tomasz Nowicki, Sławomir Karwowski, Maciej Awiżeń, Jolanta Walkiewicz, Małgorzata Kanecka, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Marek Mazurkiewicz, Adam Łącki, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Borysław Zatoka, Robert Duma, Tadeusz Zieliński, Józef Kołt, Zbigniew Łopusiewicz, Piotr Marchewka, Anita Piszko, Ryszard Niebieszczański, Waldemar Bicz, Michał Cisakowski

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(6):

Mariusz Borcz, Jacek Hecht, Jarosław Przybył, Paweł Szafran, Krystyna Śliwińska, Joanna Walaszczyk

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 21 radnych głosowało za. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr IX/78/2021 - załącznik nr 17

 

p. nadania Zbigniewowi Piotrowiczowi Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr IX/16), (11:50:00)

Przewodniczący Komisji Rozwoju, Promocji, Turystyki i Ochrony Środowiska poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

Nikt nie zabrał głosu.

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie nadania Zbigniewowi Piotrowiczowi Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr IX/16) (11:51)

Wyniki imienne:

ZA(19):

Grzegorz Kuzak, Sławomir Karwowski, Tomasz Nowicki, Maciej Awiżeń, Waldemar Bicz, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Piotr Marchewka, Robert Duma, Adam Łącki, Małgorzata Kanecka, Jolanta Walkiewicz, Borysław Zatoka, Ryszard Niebieszczański, Anita Piszko, Zbigniew Łopusiewicz, Ewelina Ptak, Marek Mazurkiewicz, Michał Cisakowski, Tadeusz Zieliński

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1):

Agnieszka Mandryk - Kryniecka

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(7):

Mariusz Borcz, Jacek Hecht, Józef Kołt, Jarosław Przybył, Paweł Szafran, Krystyna Śliwińska, Joanna Walaszczyk

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 19 radnych głosowało za 1 radny wstrzymał się od głosu. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr IX/79/2021 - załącznik nr 18

 

q. nadania Piotrowi Pustelnikowi Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr IX/17), (11:51:00)

Przewodniczący Komisji Rozwoju, Promocji, Turystyki i Ochrony Środowiska poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

Nikt nie zabrał głosu.

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie nadania Piotrowi Pustelnikowi Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr IX/17) (11:52)

Wyniki imienne:

ZA(21):

Sławomir Karwowski, Grzegorz Kuzak, Tomasz Nowicki, Michał Cisakowski, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Ewelina Ptak, Maciej Awiżeń, Małgorzata Kanecka, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Marek Mazurkiewicz, Jolanta Walkiewicz, Anita Piszko, Robert Duma, Borysław Zatoka, Józef Kołt, Ryszard Niebieszczański, Waldemar Bicz, Adam Łącki, Zbigniew Łopusiewicz, Piotr Marchewka, Tadeusz Zieliński

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(6):

Mariusz Borcz, Jacek Hecht, Jarosław Przybył, Paweł Szafran, Krystyna Śliwińska, Joanna Walaszczyk

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 21 radnych głosowało za. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr IX/80/2021 - załącznik nr 19

 

r. nadania Lilianie Stopce Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr IX/18), (11:52:00)

Przewodniczący Komisji Rozwoju, Promocji, Turystyki i Ochrony Środowiska poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

Nikt nie zabrał głosu.

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie nadania Lilianie Stopce Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr IX/18) (11:53)

Wyniki imienne:

ZA(20):

Michał Cisakowski, Borysław Zatoka, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Maciej Awiżeń, Waldemar Bicz, Sławomir Karwowski, Mariusz Borcz, Grzegorz Kuzak, Robert Duma, Zbigniew Łopusiewicz, Ewelina Ptak, Jolanta Walkiewicz, Małgorzata Kanecka, Marek Mazurkiewicz, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Ryszard Niebieszczański, Anita Piszko, Piotr Marchewka, Adam Łącki, Tadeusz Zieliński

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(7):

Jacek Hecht, Józef Kołt, Jarosław Przybył, Paweł Szafran, Krystyna Śliwińska, Joanna Walaszczyk, Tomasz Nowicki

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 20 radnych głosowało za. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr IX/81/2021 - załącznik nr 20

 

s. nadania Szkole Artystycznej Open Vocal Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr IX/19), (11:53:00)

Przewodniczący Komisji Rozwoju, Promocji, Turystyki i Ochrony Środowiska poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

Nikt nie zabrał głosu.

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie nadania Szkole Artystycznej Open Vocal Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr IX/19) (11:54)

Wyniki imienne:

ZA(21):

Waldemar Bicz, Borysław Zatoka, Tomasz Nowicki, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Ewelina Ptak, Maciej Awiżeń, Grzegorz Kuzak, Michał Cisakowski, Jolanta Walkiewicz, Robert Duma, Zbigniew Łopusiewicz, Małgorzata Kanecka, Józef Kołt, Piotr Marchewka, Adam Łącki, Mariusz Borcz, Sławomir Karwowski, Marek Mazurkiewicz, Ryszard Niebieszczański, Anita Piszko, Tadeusz Zieliński

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(6):

Jacek Hecht, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Jarosław Przybył, Paweł Szafran, Krystyna Śliwińska, Joanna Walaszczyk

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 21 radnych głosowało za. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr IX/82/2021 - załącznik nr 21

 

t. nadania Renacie Wolan – Niemczyk Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr IX/20), (11:54:00)

Przewodniczący Komisji Rozwoju, Promocji, Turystyki i Ochrony Środowiska poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

Nikt nie zabrał głosu.

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie nadania Renacie Wolan – Niemczyk Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr IX/20) (11:55)

Wyniki imienne:

ZA(23):

Maciej Awiżeń, Tomasz Nowicki, Sławomir Karwowski, Ryszard Niebieszczański, Grzegorz Kuzak, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Ewelina Ptak, Borysław Zatoka, Marek Mazurkiewicz, Robert Duma, Józef Kołt, Jolanta Walkiewicz, Jacek Hecht, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Piotr Marchewka, Adam Łącki, Mariusz Borcz, Zbigniew Łopusiewicz, Małgorzata Kanecka, Waldemar Bicz, Anita Piszko, Tadeusz Zieliński, Michał Cisakowski

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(4):

Jarosław Przybył, Paweł Szafran, Krystyna Śliwińska, Joanna Walaszczyk

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 23 radnych głosowało za. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr IX/83/2021 - załącznik nr 22

 

u. nadania Waldemarowi Zielińskiemu Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr IX/21), (11:56:00)

Przewodniczący Komisji Rozwoju, Promocji, Turystyki i Ochrony Środowiska poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

Nikt nie zabrał głosu.

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie nadania Waldemarowi Zielińskiemu Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr IX/21) (11:56)

Wyniki imienne:

ZA(21):

Sławomir Karwowski, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Maciej Awiżeń, Michał Cisakowski, Jacek Hecht, Tomasz Nowicki, Borysław Zatoka, Zbigniew Łopusiewicz, Ewelina Ptak, Robert Duma, Marek Mazurkiewicz, Grzegorz Kuzak, Waldemar Bicz, Jolanta Walkiewicz, Małgorzata Kanecka, Ryszard Niebieszczański, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Anita Piszko, Adam Łącki, Piotr Marchewka, Tadeusz Zieliński

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(6):

Mariusz Borcz, Józef Kołt, Jarosław Przybył, Paweł Szafran, Krystyna Śliwińska, Joanna Walaszczyk

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 21 radnych głosowało za. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr IX/84/2021 - załącznik nr 23

 

v. rozpatrzenia skargi z dnia 17 sierpnia 2021 roku na Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku (druk nr IX/22), (11:57:00)

Przewodniczący Rady poinformował, że sporządził projekt uchwały na podstawie opinii Komisji Skarg, Wniosków i Petycji a następnie, na podstawie § 22 ust. 4 Statutu Powiatu Kłodzkiego, przekazał go Zarządowi Powiatu Kłodzkiego do zaopiniowania. Zarząd pozytywnie zaopiniował projekt uchwały.

Nikt nie zabrał głosu.

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 17 sierpnia 2021 roku na Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku (druk nr IX/22) (11:58)

Wyniki imienne:

ZA(23):

Sławomir Karwowski, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Tomasz Nowicki, Borysław Zatoka, Anita Piszko, Ryszard Niebieszczański, Ewelina Ptak, Małgorzata Kanecka, Robert Duma, Maciej Awiżeń, Grzegorz Kuzak, Zbigniew Łopusiewicz, Marek Mazurkiewicz, Tadeusz Zieliński, Jacek Hecht, Adam Łącki, Michał Cisakowski, Joanna Walaszczyk, Waldemar Bicz, Jolanta Walkiewicz, Mariusz Borcz, Piotr Marchewka

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1):

Józef Kołt

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3):

Jarosław Przybył, Paweł Szafran, Krystyna Śliwińska

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 23 radnych głosowało za. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

         Uchwała nr IX/85/2021 - załącznik nr 24

 

Przewodniczący Rady ogłosił przerwę do godziny 12.10.

Po przerwie.

7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie realizacji zadań (w 2020 roku oraz na bieżąco), finansowanych przez PFRON na likwidację barier architektonicznych i technicznych (11:58:00)

Brak głosów w dyskusji.

8. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Kłodzkiego w okresie między sesjami, w tym informacja Starosty Kłodzkiego z wyjazdów i spotkań. (12:13:00)

Brak głosów w dyskusji.

9. Interpelacje i pytania radnych. (12:14:00)

Przewodniczący Rady poinformował, że nie wpłynęła pisemna interpelacja.

Pytania do Zarządu Powiatu Kłodzkiego przedłożyli: Przewodniczący Rady, p. Zbigniew Łopusiewicz, Radny, p. Borysław Zatoka, Radny, p. Józef Kołt.

                Odpowiedzi udzielili: Starosta Kłodzki, p. Maciej Awiżeń, Etatowy Członek Zarządu, p. Piotr Marchewka.

10. Wnioski i oświadczenia radnych. (12:47:00)

Wnioski i oświadczenia złożyli: Radny, p. Józef Kołt, Radny, p. Borysław Zatoka, Radny, p. Sławomir Karwowski.

11. Sprawy różne. (12:53:00)

        Przewodniczący Rady odczytał pismo radnego p. Pawła Szafrana informujące o rezygnacji z członkostwa w Klubie Radnych Prawo i Sprawiedliwość z przyczyn osobistych. Następnie poinformował, że 19 października 2021 roku odbędzie się uroczysta sesja RPK – wręczenie Odznak Honorowych Powiatu Kłodzkiego, która odbędzie się w Auli Arnoszta w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Kłodzku.

12. Zamknięcie obrad IX sesji Rady Powiatu Kłodzkiego. (12:56:00)

Przewodniczący Rady po wyczerpaniu porządku, zamknął obrady IX sesji Rady Powiatu Kłodzkiego.

Imienny wykaz głosowań radnych Rady Powiatu Kłodzkiego stanowi załącznik do protokołu- załącznik nr 25.

Cyfrowe nagranie z przebiegu sesji stanowi załącznik do protokołu - załącznik nr 26.

Transmisja sesji, zgodnie z art. 15 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym, udostępniona jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kłodzku oraz na stronie internetowej Powiatu Kłodzkiego.

Na tym protokół zakończono.

                                                        Przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego                                              

                                                           Zbigniew Łopusiewicz

Protokołowała i sporządziła:

Diana Zając

Wersja pdf z podpisami:

PDFProtokół nr IX/21 z IX sesji Rady Powiatu Kłodzkiego w dniu 29 września 2021 roku.pdf (1,18MB)