Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

uchwała Zarządu Powiatu Kłodzkiego w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia - dz. nr 4/5, nr 4/9, AM-1, obręb Niedźwiedna, poł. w Bystrzycy Kłodzkiej w okolicy ul. Floriańskiej

UCHWAŁA NR 184/2021
ZARZĄDU POWIATU KŁODZKIEGO
z dnia 22 listopada 2021 r.
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia

Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. 2020, poz. 920) oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 2021, poz. 1899) Zarząd Powiatu Kłodzkiego uchwala, co następuje:
§ 1. Z Powiatowego Zasobu Nieruchomości przeznacza się do zbycia nieruchomość niezabudowaną, położoną w Bystrzycy Kłodzkiej w rejonie ul. Floriańskiej, oznaczoną jako działka nr 4/5, AM-1, obręb Niedźwiedna o powierzchni 0,0347 ha oraz działka nr 4/9, AM-1, obręb Niedźwiedna o powierzchni 0,2608 ha, wpisaną w księdze wieczystej SW1K/00062119/8, opisaną w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykaz wywiesza się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kłodzku przy ul. Okrzei 1  w okresie od 29.11.2021 r.  do 20.12.2021 r. a także zamieszcza się go na stronach internetowych Starostwa Powiatowego w Kłodzku. Informację o zamieszczeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały Zarządu Powiatu Kłodzkiego

nr  184/2021 dnia 22 listopada 2021 roku

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia

Nr działki (oznaczenie użytku wg danych ewidencji gruntów)

  • dz. nr 4/5, AM-1, obręb  Niedźwiedna (RIVa, PsIV)
  • dz. nr 4/9, AM-1, obręb  Niedźwiedna (PsIV, RIVa)

Położenie

Bystrzyca Kłodzka, okolice  ul. Floriańskiej

Opis nieruchomości

Nieruchomość niezabudowana, kształt regularny,  teren zróżnicowany wysokościowo, nieruchomość porośnięta drzewostanem, w przewadze bez walorów użytkowych - samosiewy drzew gatunków szybkorosnących, teren zakrzaczony.

Teren położony w obrębie strefy „K” ochrony krajobrazu;                w strefie „B” ochrony konserwatorskiej;  w obrębie obszaru narażonego na niebezpieczeństwo powodzi;  w obrębie obszaru bezpośrednio zagrożonego powodzią; w sąsiedztwie ternu kolejowego

Powierzchnia

  • dz. nr 4/5 - 0,0347 ha
  • dz. nr 4/9 - 0,2608 ha

Księga wieczysta

SW1K/00062119/8

Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania

  • działka nr 4/5 -  symbol planu D028 KD-X: ciąg pieszo-jezdny
  • działka nr 4/9 - symbol planu D50U: przeznaczenie podstawowe – zabudowa usługowa

 

Sposób zagospodarowania zgodny z miejscowym planem

Przeznaczona do:

zbycia

Cena nieruchomości:

97 251,00 zł  plus 23% podatku VAT

(słownie: dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt jeden złotych)

 

Termin wywieszenia: od  29.11.2021r.    do 20.12.2021r.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kłodzku przy ul. Okrzei 1, a także zamieszcza się na stronach internetowych Starostwa Powiatowego w Kłodzku. Informację o zamieszczeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2021, poz. 1899) wynosi 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

GN.6840.2.1.2019.GN6