Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

uchwała Zarządu Powiatu Kłodzkiego w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia - dz. nr 98/33, AM-3, obręb 4-Nowa Ruda, poł. w Nowej Rudzie przy ul. Obozowej

UCHWAŁA NR 188/2021
ZARZĄDU POWIATU KŁODZKIEGO
z dnia 18 listopada 2021 r.
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia

Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 2020, poz. 920) oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2021, poz. 1899) Zarząd Powiatu Kłodzkiego uchwala, co następuje:
§ 1. Z Powiatowego Zasobu Nieruchomości przeznacza się do zbycia nieruchomość położoną w Nowej Rudzie przy ul. Obozowej, zabudowaną budynkiem użytkowym, oznaczoną jako działka nr 98/33, AM-3, obręb 4-Nowa Ruda o powierzchni 0,0680 ha, wpisaną w księdze wieczystej SW2K/00010888/7, opisaną w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykaz wywiesza się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kłodzku przy ul. Okrzei 1 w okresie od 29.11.2021r.  do 20.12.2021r.  a także zamieszcza się go na stronach internetowych Starostwa Powiatowego w Kłodzku. Informację o zamieszczeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest  nieruchomość.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały Zarządu Powiatu Kłodzkiego

Nr 188/2021 z dnia 18 listopada 2021 roku

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia

Nr działki (oznaczenie użytku wg danych ewidencji gruntów)

dz. nr  98/33,  AM-3, obręb 4-Nowa Ruda

Bi – inne tereny zabudowane

 

Położenie

Nowa Ruda- miasto, ul. Obozowa

Opis nieruchomości

Nieruchomość zabudowana  budynkiem  użytkowym o pow. użytkowej 244,41 m² wraz z ustanowieniem służebności drogowej (przechodu i przejazdu) przez dz. nr 98/34, AM-3, obręb 4-Nowa Ruda.

Budynek posiada dostęp do energii elektrycznej, wodociągu gminnego, kanalizacji ogólnospławnej, ogrzewania ze wspólnej kotłowni. Stan techniczny budynku średni.

Powierzchnia działki

0,0680 ha

Księga wieczysta

SW2K/00010888/7

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Wg  „Miejscowego Planu  Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Górniczej i Świdnickiej w Nowej Rudzie”  działka położona  jest w jednostce przeznaczenia terenu oznaczonej symbolem A16.UO – teren zabudowy usług oświaty:

  1. przeznaczenie podstawowe:

a) pod zabudowę usług nieuciążliwych, w zakresie:

- usług oświaty i kultury;

- usługi sportu i rekreacji;

- usług związanych z obsługą biznesu,  w zakresie: biura, sale konferencyjne, itp.;

- usług handlu o powierzchni sprzedaży maksymalnie: 400 m²;

       2) przeznaczenie towarzyszące:

a) lokale usługowe drobnej, nieuciążliwej przedsiębiorczości;

b) lokale mieszkalne związane z funkcją usługową;

c) pod obiekty i budynki gospodarcze;

d) pod obiekty małej architektury;

e) pod drogi wewnętrzne, miejsca postojowe i garaże;

f) pod sieci i urządzenia infrastruktury technicznej;

g) pod zieleń urządzoną.

 

Sposób zagospodarowania zgodny z miejscowym planem.

 

Przeznaczona do:

zbycia

Cena nieruchomości:

● 318 000 zł   (słownie: trzysta osiemnaście  tysięcy złotych)

sprzedaż zwolniona z podatku VAT na podstawie ustawy z dnia  11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług

● 21 000 zł +23 % pod. VAT, tj. 25 830 zł (jednorazowe wynagrodzenie za ustanowienie służebności drogowej)

 

Termin wywieszenia: od  29.11.2021 r.    do 20.12.2021 r.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kłodzku przy ul. Okrzei 1, a także zamieszcza się na stronach internetowych Starostwa Powiatowego w Kłodzku. Informację o zamieszczeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez  ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego  położona jest nieruchomość.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2021, poz. 1899 ze zm.) wynosi 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

 

GN.6840.2.3.2019.GN6