Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Zarządu Powiatu Kłodzkiego w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do nieodpłatnego zbycia-dz. 25/1, AM-1, obręb Wrzosówka

Uchwała Nr 187/2021
Zarządu Powiatu Kłodzkiego

z dnia 22 listopada 2021 r.

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej  do nieodpłatnego zbycia

Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U.2020, poz.920) oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2021, poz.1899) Zarząd Powiatu Kłodzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do zbycia w drodze darowizny nieruchomość położoną w Gminie Lądek-Zdrój w obrębie Wrzosówka oznaczoną geodezyjnie jako działka gruntu nr 25/1, AM-1 o pow. 0,2724 ha objętą księgą wieczystą nr SW1K/00087574/6, opisaną w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykaz wywiesza się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kłodzku przy ul. Okrzei 1 w okresie od 01.12.2021r. do 21.12.2021r. a także zamieszcza się go na stronach internetowych Starostwa Powiatowego w Kłodzku. Informację o zamieszczeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik do uchwały Zarządu Powiatu Kłodzkiego

Nr 187/2021 z dnia 22 listopada 2021r.

Termin wywieszenia: 01.12.2021r. – 21.12.2021r.                                                                        

                                                                           

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do nieodpłatnego zbycia

Nr działki (oznaczenie użytku wg danych ewidencji gruntów) oraz powierzchnia

działka nr 25/1, AM-1 obręb Wrzosówka  o pow.  0,2724 ha (użytek-dr),

położone w jednostce ewidencyjnej Lądek Zdrój – obszar wiejski  

Położenie

Wrzosówka, Gmina Lądek-Zdrój  

Opis nieruchomości

Działka stanowi drogę gruntową  położoną we wsi Wrzosówka. 

Księga wieczysta

SW1K/00087574/6

Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą nr XLV/469/06  Rady Miejskiej w Lądku- Zdroju z dnia 26 stycznia 2006r. działka gruntu nr 25/1 położona jest na terenie oznaczonym symbolem przeznaczenia KDL-02  i posiadają następujące przeznaczenie: teren drogi publicznej klasy drogi lokalnej.

 

Sposób zagospodarowania: droga publiczna

 

Przeznaczona do:

darowizny na rzecz jednostki samorządu terytorialnego Gminy Lądek-Zdrój na cele publiczne

Wartość nieruchomości:

39 000 zł (pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy sto złotych 00/100)

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości: nie dotyczy na podst. art. 34 ust. 8 powołanej wyżej ustawy. 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kłodzku przy ul. Okrzei 1,    a także zamieszcza się na stronach internetowych Starostwa Powiatowego  w Kłodzku. Informację o zamieszczeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.

GN.6840.6.2021.GN5