Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół sesji - XI sesja Rady Powiatu Kłodzkiego w dniu 27 października 2021 roku

Protokół nr XI/21

z XI sesji Rady Powiatu Kłodzkiego

w dniu 27 października 2021 roku

 Informacje ogólne:

 Obrady rozpoczęto 27-10-2021 o godz. 10:00, a zakończono o godz. 11:57 tego samego dnia.

 W posiedzeniu wzięło udział 24 członków:

1. Marek Mazurkiewicz

2. Waldemar Bicz

3. Mariusz Borcz

4. Michał Cisakowski

5. Robert Duma

6. Jacek Hecht

7. Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk

8. Sławomir Karwowski

9. Józef Kołt

10. Grzegorz Kuzak

11. Adam Łącki

12. Zbigniew Łopusiewicz

13. Agnieszka Mandryk - Kryniecka

14. Piotr Marchewka

15. Ryszard Niebieszczański

16. Anita Piszko

17. Jarosław Przybył

18. Ewelina Ptak

19. Krystyna Śliwińska

20. Joanna Walaszczyk

21. Borysław Zatoka

22. Maciej Awiżeń

23. Tomasz Nowicki

24. Jolanta Walkiewicz

1. Otwarcie sesji. (10:00:00)

Przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego p. Zbigniew Łopusiewicz otworzył obrady XI sesji, powitał osoby uczestniczące w sesji - radnych oraz zaproszonych gości. Odczytał listę obecności.

Oznajmił, że w sesji uczestniczy 24 radnych i stwierdził prawomocność obrad.

Lista obecności radnych stanowi załącznik do protokołu - załącznik nr 1.

Lista gości uczestniczących w sesji stanowi załącznik do protokołu - załącznik nr 2.

 

2. Ustalenie porządku obrad. (10:24:00)

Porządek obrad XI sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z IX i X sesji Rady Powiatu Kłodzkiego.
 4. Informacja na temat oświadczeń majątkowych radnych i pracowników.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach:
  • zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2021 rok (druk nr XI/1),
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr XI/2),
  • wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości (druk nr XI/3),
  • wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości (druk nr XI/4),
  • dopuszczenia zapłaty należności stanowiących dochody budżetu Powiatu Kłodzkiego instrumentem płatniczym (druk nr XI/5),
  • wyboru podmiotu uprawnionego do zbadania sprawozdania finansowego podmiotu leczniczego „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku na lata 2021 i 2022 (druk nr XI/6),
  • określenia zadań i podziału środków finansowanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2021 rok (druk nr XI/7),
  • podniesienia wysokości świadczeń pieniężnych dla rodzin zastępczych zawodowych, prowadzących rodzinne domy dziecka oraz rodzin pomocowych (druk nr XI/8),
  • ustalenia zwiększonej kwoty na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo- wychowawczej typu rodzinnego prowadzonej przez Powiat Kłodzki (druk nr XI/9),
  • ustalenia na 2022 rok wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia (druk nr XI/10).
 6. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Kłodzkiego w okresie między sesjami, w tym informacja Starosty Kłodzkiego z wyjazdów i spotkań oraz informacja na temat realizacji uchwał Rady Powiatu Kłodzkiego za trzy kwartały 2021 roku.
 7. Interpelacje i pytania radnych.
 8. Wnioski i oświadczenia radnych.
 9. Sprawy różne.
 10. Zamknięcie obrad XI sesji Rady Powiatu Kłodzkiego.

3. Przyjęcie protokołu z IX i X sesji Rady Powiatu Kłodzkiego. (10:24:00)

Nie było uwag do protokołu.

Głosowanie w sprawie:

Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Powiatu Kłodzkiego w dniu 29 września 2021 roku (10:25)

Wyniki imienne:

ZA(23):

Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Grzegorz Kuzak, Sławomir Karwowski, Mariusz Borcz, Ewelina Ptak, Marek Mazurkiewicz, Jacek Hecht, Tomasz Nowicki, Michał Cisakowski, Robert Duma, Joanna Walaszczyk, Anita Piszko, Zbigniew Łopusiewicz, Ryszard Niebieszczański, Jarosław Przybył, Jolanta Walkiewicz, Józef Kołt, Piotr Marchewka, Borysław Zatoka, Maciej Awiżeń, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Waldemar Bicz, Krystyna Śliwińska.

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(4):

Małgorzata Kanecka, Adam Łącki, Paweł Szafran, Tadeusz Zieliński

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 23 radnych głosowało za, 4 radnych nie brało udziału w głosowaniu. Stwierdził, że protokół z IX sesji został przyjęty.

Głosowanie w sprawie:

Przyjęcie protokołu z X uroczystej sesji Rady Powiatu Kłodzkiego w dniu 19 października 2021 roku (10:27)

Nie było uwag do protokołu.

Wyniki imienne:

ZA(23):

Grzegorz Kuzak, Joanna Walaszczyk, Sławomir Karwowski, Tomasz Nowicki, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Józef Kołt, Jolanta Walkiewicz, Mariusz Borcz, Robert Duma, Waldemar Bicz, Zbigniew Łopusiewicz, Maciej Awiżeń, Ryszard Niebieszczański, Jacek Hecht, Piotr Marchewka, Borysław Zatoka, Marek Mazurkiewicz, Krystyna Śliwińska, Ewelina Ptak, Jarosław Przybył, Anita Piszko, Michał Cisakowski

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(4):

Małgorzata Kanecka, Adam Łącki, Paweł Szafran, Tadeusz Zieliński

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 23 radnych głosowało za, 4 radnych nie brało udziału w głosowaniu. Stwierdził, że protokół z X (uroczystej) sesji został przyjęty.

4. Informacja na temat oświadczeń majątkowych radnych i pracowników. (10:27:00)

Przewodniczący Rady poinformował o wpływie informacji z urzędu skarbowego oraz o brakujących informacjach pisemnych, które mają zostać przedłożone do końca miesiąca. Poprosił o zapoznanie się.

5. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach: (10:28:00)

a. zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2021 rok (druk nr XI/1) (10:28:00)

     a) zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2021 rok (druk nr XI/1) (10:28)

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

Nikt nie zabrał głosu.

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2021 rok (druk nr XI/1) (10:29)

Wyniki imienne:

ZA(19):

Sławomir Karwowski, Tomasz Nowicki, Borysław Zatoka, Grzegorz Kuzak, Anita Piszko, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Zbigniew Łopusiewicz, Maciej Awiżeń, Piotr Marchewka, Waldemar Bicz, Ewelina Ptak, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Jolanta Walkiewicz, Jacek Hecht, Robert Duma, Marek Mazurkiewicz, Ryszard Niebieszczański, Jarosław Przybył, Michał Cisakowski.

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(4):

Joanna Walaszczyk, Mariusz Borcz, Krystyna Śliwińska, Józef Kołt

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(4):

Małgorzata Kanecka, Adam Łącki, Paweł Szafran, Tadeusz Zieliński

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 19 radnych głosowało za, 4 radnych wstrzymało się od głosu. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr XI/86/2021 - załącznik nr 3

 

b. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr XI/2), (10:30:00)

b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr XI/2), (10:30)

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

Nikt nie zabrał głosu.

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr XI/2) (10:31)

Wyniki imienne:

ZA(18):

Tomasz Nowicki, Grzegorz Kuzak, Sławomir Karwowski, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Ewelina Ptak, Anita Piszko, Robert Duma, Zbigniew Łopusiewicz, Waldemar Bicz, Jolanta Walkiewicz, Maciej Awiżeń, Borysław Zatoka, Jacek Hecht, Jarosław Przybył, Piotr Marchewka, Ryszard Niebieszczański, Michał Cisakowski.

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(4):

Mariusz Borcz, Joanna Walaszczyk, Józef Kołt, Krystyna Śliwińska

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(5):

Marek Mazurkiewicz, Małgorzata Kanecka, Adam Łącki, Paweł Szafran, Tadeusz Zieliński

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 18 radnych głosowało za, 4 radnych wstrzymało się od głosu. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr XI/87/2021 - załącznik nr 4

 

c. wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości (druk nr XI/3), (10:31:00)

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

Nikt nie zabrał głosu.

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości (druk nr XI/3) (10:32)

Wyniki imienne:

ZA(23):

Grzegorz Kuzak, Tomasz Nowicki, Sławomir Karwowski, Jacek Hecht, Maciej Awiżeń, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Borysław Zatoka, Marek Mazurkiewicz, Waldemar Bicz, Robert Duma, Piotr Marchewka, Joanna Walaszczyk, Józef Kołt, Jolanta Walkiewicz, Jarosław Przybył, Ryszard Niebieszczański, Anita Piszko, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Krystyna Śliwińska, Zbigniew Łopusiewicz, Ewelina Ptak, Michał Cisakowski, Mariusz Borcz

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(4):

Małgorzata Kanecka, Adam Łącki, Paweł Szafran, Tadeusz Zieliński

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 23 radnych głosowało za. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr XI/88/2021 - załącznik nr 5

 

d. wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości (druk nr XI/4), (10:33:00)

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

Nikt nie zabrał głosu.

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości (druk nr XI/4) (10:34)

W związku z problemem technicznym przy głosowaniu elektronicznym Przewodniczący Rady zapytał radnego Adama Łąckiego imiennie czy jest „za”, „przeciw’, „wstrzymuje się”.

Wyniki imienne:

ZA(24):

Tomasz Nowicki, Mariusz Borcz, Jacek Hecht, Sławomir Karwowski, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Marek Mazurkiewicz, Waldemar Bicz, Grzegorz Kuzak, Borysław Zatoka, Maciej Awiżeń, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Michał Cisakowski, Ryszard Niebieszczański, Ewelina Ptak, Robert Duma, Joanna Walaszczyk, Anita Piszko, Piotr Marchewka, Jolanta Walkiewicz, Jarosław Przybył, Józef Kołt, Zbigniew Łopusiewicz, Krystyna Śliwińska, Adam Łącki.

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3):

Małgorzata Kanecka, Paweł Szafran, Tadeusz Zieliński.

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 24 radnych głosowało za. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr XI/89/2021 - załącznik nr 6

 

e. dopuszczenia zapłaty należności stanowiących dochody budżetu Powiatu Kłodzkiego instrumentem płatniczym (druk nr XI/5), (10:35:00)

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

Nikt nie zabrał głosu.

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty należności stanowiących dochody budżetu Powiatu Kłodzkiego instrumentem płatniczym (druk nr XI/5), (10:36)

W związku z problemem technicznym przy głosowaniu elektronicznym Przewodniczący Rady zapytał radnych (Adama Łąckiego oraz Krystynę Śliwińską) - imiennie czy są „za”, „przeciw’, „wstrzymuje się”. Poinformował również, że sam głosuje „za”.

Wyniki imienne:

ZA(23):

Maciej Awiżeń, Michał Cisakowski, Robert Duma, Grzegorz Kuzak, Waldemar Bicz, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Ryszard Niebieszczański, Piotr Marchewka, Mariusz Borcz, Tomasz Nowicki, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Joanna Walaszczyk, Ewelina Ptak, Borysław Zatoka, Jolanta Walkiewicz, Jarosław Przybył, Jacek Hecht, Anita Piszko, Sławomir Karwowski, Marek Mazurkiewicz, Zbigniew Łopusiewicz, Adam Łącki, Krystyna Śliwińska.

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1):

Józef Kołt

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3):

Małgorzata Kanecka, Paweł Szafran, Tadeusz Zieliński.

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 23 radnych głosowało za, 1 radny wstrzymał się od głosu. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr XI/90/2021 - załącznik nr 7

 

f. wyboru podmiotu uprawnionego do zbadania sprawozdania finansowego podmiotu leczniczego „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku na lata 2021 i 2022 (druk nr XI/6) (10:37:00)

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

Nikt nie zabrał głosu.

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do zbadania sprawozdania finansowego podmiotu leczniczego „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku na lata 2021 i 2022 (druk nr XI/6) (10:38)

W związku z problemem technicznym przy głosowaniu elektronicznym Przewodniczący Rady zapytał radnego Adama Łąckiego imiennie czy jest „za”, „przeciw’, „wstrzymuje się”.

Wyniki imienne:

ZA(20):

Grzegorz Kuzak, Tomasz Nowicki, Sławomir Karwowski, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Ewelina Ptak, Maciej Awiżeń, Zbigniew Łopusiewicz, Robert Duma, Waldemar Bicz, Jarosław Przybył, Marek Mazurkiewicz, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Anita Piszko, Michał Cisakowski, Ryszard Niebieszczański, Borysław Zatoka, Piotr Marchewka, Jacek Hecht, Jolanta Walkiewicz, Adam Łącki.

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(4):

Joanna Walaszczyk, Mariusz Borcz, Józef Kołt, Krystyna Śliwińska

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3):

Małgorzata Kanecka, Paweł Szafran, Tadeusz Zieliński.

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 20 radnych głosowało za, 4 radnych wstrzymało się od głosu. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr XI/91/2021 - załącznik nr 8

 

g. określenia zadań i podziału środków finansowanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2021 rok (druk nr XI/7), (10:39:00)

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów oraz Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych poinformowali, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

Nikt nie zabrał głosu.

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań i podziału środków finansowanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2021 rok (druk nr XI/7), (10:40)

W związku z problemem technicznym przy głosowaniu elektronicznym Przewodniczący Rady zapytał radnego Adama Łąckiego imiennie czy jest „za”, „przeciw’, „wstrzymuje się”.

Wyniki imienne:

ZA(24):

Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Grzegorz Kuzak, Sławomir Karwowski, Maciej Awiżeń, Tomasz Nowicki, Ewelina Ptak, Michał Cisakowski, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Borysław Zatoka, Waldemar Bicz, Marek Mazurkiewicz, Jacek Hecht, Jarosław Przybył, Mariusz Borcz, Robert Duma, Ryszard Niebieszczański, Joanna Walaszczyk, Jolanta Walkiewicz, Józef Kołt, Zbigniew Łopusiewicz, Anita Piszko, Krystyna Śliwińska, Piotr Marchewka, Adam Łącki.

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3):

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 24 radnych głosowało za. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr XI/92/2021 - załącznik nr 9

 

h. podniesienia wysokości świadczeń pieniężnych dla rodzin zastępczych zawodowych, prowadzących rodzinne domy dziecka oraz rodzin pomocowych (druk nr XI/8), (10:40:00)

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów oraz Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych poinformowali, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

Nikt nie zabrał głosu.

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie podniesienia wysokości świadczeń pieniężnych dla rodzin zastępczych zawodowych, prowadzących rodzinne domy dziecka oraz rodzin pomocowych (druk nr XI/8) (10:42)

W związku z problemem technicznym przy głosowaniu elektronicznym Przewodniczący Rady zapytał radnego Adama Łąckiego imiennie czy jest „za”, „przeciw’, „wstrzymuje się”.

Wyniki imienne:

ZA(24):

Grzegorz Kuzak, Sławomir Karwowski, Jacek Hecht, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Marek Mazurkiewicz, Waldemar Bicz, Michał Cisakowski, Piotr Marchewka, Ewelina Ptak, Ryszard Niebieszczański, Anita Piszko, Jolanta Walkiewicz, Mariusz Borcz, Borysław Zatoka, Maciej Awiżeń, Zbigniew Łopusiewicz, Robert Duma, Joanna Walaszczyk, Józef Kołt, Krystyna Śliwińska, Jarosław Przybył, Tomasz Nowicki, Adam Łącki.

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3):

Małgorzata Kanecka, Paweł Szafran, Tadeusz Zieliński

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 24 radnych głosowało za. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr XI/93/2021 - załącznik nr 10

 

i. ustalenia zwiększonej kwoty na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo- wychowawczej typu rodzinnego prowadzonej przez Powiat Kłodzki (druk nr XI/9), (10:42:00)

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów oraz Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych poinformowali, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

Nikt nie zabrał głosu.

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zwiększonej kwoty na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo- wychowawczej typu rodzinnego prowadzonej przez Powiat Kłodzki (druk nr XI/9) (10:43)

W związku z problemem technicznym przy głosowaniu elektronicznym Przewodniczący Rady zapytał radnych: Adama Łąckiego oraz Agnieszkę Mandryk – Kryniecką - imiennie czy są „za”, „przeciw’, „wstrzymuje się”.

Wyniki imienne:

ZA(24):

Grzegorz Kuzak, Sławomir Karwowski, Ryszard Niebieszczański, Tomasz Nowicki, Ewelina Ptak, Borysław Zatoka, Jacek Hecht, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Mariusz Borcz, Jolanta Walkiewicz, Waldemar Bicz, Jarosław Przybył, Anita Piszko, Zbigniew Łopusiewicz, Michał Cisakowski, Marek Mazurkiewicz, Robert Duma, Maciej Awiżeń, Joanna Walaszczyk, Józef Kołt, Piotr Marchewka, Krystyna Śliwińska, Adam Łącki, Agnieszka Mandryk – Kryniecka.

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3):

Małgorzata Kanecka, Paweł Szafran, Tadeusz Zieliński.

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 24 radnych głosowało za. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr XI/94/2021 - załącznik nr 11

 

j. ustalenia na 2022 rok wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia (druk nr XI/10). (10:44:00)

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów oraz Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Infrastruktury Drogowej poinformowali, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

Nikt nie zabrał głosu.

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia na 2022 rok wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia (druk nr XI/10) (10:45)

W związku z problemem technicznym przy głosowaniu elektronicznym Przewodniczący Rady zapytał radnych Adama Łąckiego oraz Krystynę Śliwińską - imiennie czy są „za”, „przeciw’, „wstrzymuje się”.

Wyniki imienne:

ZA(24):

Grzegorz Kuzak, Sławomir Karwowski, Tomasz Nowicki, Ryszard Niebieszczański, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Jarosław Przybył, Waldemar Bicz, Ewelina Ptak, Józef Kołt, Mariusz Borcz, Joanna Walaszczyk, Marek Mazurkiewicz, Piotr Marchewka, Robert Duma, Michał Cisakowski, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Jacek Hecht, Zbigniew Łopusiewicz, Jolanta Walkiewicz, Maciej Awiżeń, Anita Piszko, Borysław Zatoka, Adam Łącki, Krystyna Śliwińska.

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3):

Małgorzata Kanecka, Paweł Szafran, Tadeusz Zieliński

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 24 radnych głosowało za. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr XI/95/2021 - załącznik nr 12

 

6. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Kłodzkiego w okresie między sesjami, w tym informacja Starosty Kłodzkiego z wyjazdów i spotkań oraz informacja na temat realizacji uchwał Rady Powiatu Kłodzkiego za trzy kwartały 2021 roku. (10:45:00)

Brak głosów w dyskusji.

7. Interpelacje i pytania radnych. (10:46:00)

Przewodniczący Rady poinformował, iż nie wpłynęła pisemna interpelacja.

          Pytania do Zarządu Powiatu Kłodzkiego przedłożyli: radny, p. Borysław Zatoka, radny, p. Marek Mazurkiewicz, radna, p. Joanna Walaszczyk, radny, p. Jacek Hecht, radny, p. Adam Łącki.

          Odpowiedzi udzielili: Starosta Kłodzki, p. Maciej Awiżeń, Wicestarosta, p. Małgorzata Jędrzejewska – Skrzypczyk, Przewodniczący Rady, p. Zbigniew Łopusiewicz.

Nastąpiła zmiana kworum (11:23)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 23

Sesję opuścili radni:

1. Józef Kołt

8. Wnioski i oświadczenia radnych. (11:40:00)

Wnioski i oświadczenia złożyła: Radna, p. Krystyna Śliwińska.

Nastąpiła zmiana kworum (11:44)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 22

Sesję opuścili radni:

1. Sławomir Karwowski

9. Sprawy różne. (11:51:00)

Przewodniczący Rady poinformował o zawiązaniu Klubu Radnych „Inicjatywa dla Powiatu Kłodzkiego”.

Głos w sprawach różnych zabrali ponadto: Radna, p. Krystyna Śliwińska, Radny, p. Borysław Zatoka, Radny, p. Adam Łącki.

10. Zamknięcie obrad XI sesji Rady Powiatu Kłodzkiego. (11:56:00)

Przewodniczący Rady po wyczerpaniu porządku, zamknął obrady XI sesji Rady Powiatu Kłodzkiego.

Imienny wykaz głosowań radnych Rady Powiatu Kłodzkiego stanowi załącznik do protokołu- załącznik nr 13.

Cyfrowe nagranie z przebiegu sesji stanowi załącznik do protokołu - załącznik nr 14.

Transmisja sesji, zgodnie z art. 15 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym, udostępniona jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kłodzku oraz na stronie internetowej Powiatu Kłodzkiego.

Na tym protokół zakończono.

                                               Przewodniczący Rady Powiatu

                         Zbigniew Łopusiewicz

Protokołowały:

Marta Paprocka

Diana Zając

Sporządziła:

Diana Zając

Wersja pdf z podpisami:

PDFProtokół nr XI/21 z XI sesji RPK w dniu 27 października 2021 roku.pdf (741,83KB)