Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół sesji - XII sesja Rady Powiatu Kłodzkiego w dniu 30 listopada 2021 roku


Protokół nr XII/21

z XII sesji Rady Powiatu Kłodzkiego

w dniu 30 listopada 2021 roku

Informacje ogólne:

Obrady rozpoczęto 30-11-2021 o godz. 10:00, a zakończono o godz. 12:17 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 21 członków:

1. Marek Mazurkiewicz

2. Waldemar Bicz

3. Mariusz Borcz

4. Michał Cisakowski

5. Robert Duma

6. Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk

7. Małgorzata Kanecka

8. Józef Kołt

9. Grzegorz Kuzak

10. Zbigniew Łopusiewicz

11. Agnieszka Mandryk - Kryniecka

12. Piotr Marchewka

13. Ryszard Niebieszczański

14. Anita Piszko

15. Jarosław Przybył

16. Ewelina Ptak

17. Krystyna Śliwińska

18. Joanna Walaszczyk

19. Tadeusz Zieliński

20. Maciej Awiżeń

21. Jolanta Walkiewicz

1. Otwarcie sesji. (10:00:00)

Nastąpiła zmiana kworum (10:01)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 23

Do sesji dołączyli radni:

1. Sławomir Karwowski

2. Borysław Zatoka

Przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego p. Zbigniew Łopusiewicz otworzył obrady XII sesji, powitał osoby uczestniczące w sesji - radnych oraz zaproszonych gości. Odczytał listę obecności.

Oznajmił, że w sesji uczestniczy 23 radnych i stwierdził prawomocność obrad.

Lista obecności radnych stanowi załącznik do protokołu - załącznik nr 1.

Lista gości uczestniczących w sesji stanowi załącznik do protokołu - załącznik nr 2.

        Starosta Kłodzki, p. Maciej Awiżeń oraz Przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego, p. Zbigniew Łopusiewicz wręczyli Zbigniewowi Piotrowiczowi Odznakę Honorową Powiatu Kłodzkiego, z racji nieobecności osoby odznaczonej na sesji uroczystej. To prestiżowe wyróżnienie otrzymują podczas specjalnej uroczystej Sesji Rady Powiatu Kłodzkiego – osoby oraz instytucje, które w sposób szczególny wniosły swój wkład w rozwój gospodarczy, społeczny i kulturalny powiatu kłodzkiego oraz jego promocję w kraju i za granicą.

2. Ustalenie porządku obrad. (10:06:00)

Porządek obrad XII sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Powiatu Kłodzkiego.
 4. Uchwalenie Programu współpracy Powiatu Kłodzkiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022:
  • rozpatrzenie uchwały oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Kłodzkiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022 (druk nr XII/1),
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach:
  • zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2021 rok (druk nr XII/2),
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr XII/3),
  • skargi z dnia 29 października 2021 roku do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu wniesionej przez Gminę Nowa Ruda na uchwałę Rady Powiatu Kłodzkiego nr IX/69/2021 z dnia 29 września 2021 roku w sprawie pozbawienia drogi powiatowej (byłej drogi wojewódzkiej nr 380) kategorii drogi powiatowej (druk nr XII/4),
  • ustalenia wynagrodzenia Starosty Kłodzkiego (druk nr XII/5),
  • ustalenia zasad i wysokości przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Powiatu Kłodzkiego (druk XII/6)
  • określenia rozkładu godzin pracy oraz harmonogramu pracy w porze nocnej aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu kłodzkiego na rok 2022 (druk nr XII/7).
  • przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przyjmowania wniosków paszportowych i wydawania paszportów (druk nr XII/8)
  • powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora podmiotu leczniczego „Zespołu Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku (druk nr XII/9),
  • rozpatrzenia skargi z dnia 9 października 2021 roku na Starostę Kłodzkiego (druk nr XII/10).
 6. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Kłodzkiego w okresie między sesjami, w tym informacja Starosty Kłodzkiego z wyjazdów i spotkań.
 7. Interpelacje i pytania radnych.
 8. Wnioski i oświadczenia radnych.
 9. Sprawy różne.
 10. Zamknięcie obrad XII sesji Rady Powiatu Kłodzkiego.

        Radna, p. Krystyna Śliwińska, jako Przewodnicząca Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość zgłosiła wniosek formalny o wprowadzenie do porządku obrad sesji stanowisk Rady Powiatu Kłodzkiego: w sprawie obrony polskich granic i poparcia dla polskich służb, jak również w sprawie 40. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego.

         Głos w dyskusji zabrali: Starosta Kłodzki, p. Maciej Awiżeń, Przewodniczący Rady, p. Zbigniew Łopusiewicz, radna, p. Joanna Walaszczyk, radny, p. Borysław Zatoka, Etatowy Członek Zarządu, p. Piotr Marchewka.

Przewodniczący Rady zarządził 10 minut przerwy w celach organizacyjnych – przekazania radnym projektów stanowisk przedstawionych przez radną, p. Krystynę Śliwińską.

Po przerwie.

Głos w dyskusji ponownie zabrali: Starosta Kłodzki, p. Maciej Awiżeń, Przewodniczący Rady, p. Zbigniew Łopusiewicz, radny, p. Józef Kołt, radna, p. Joanna Walaszczyk.

Głosowanie w sprawie:

Wniosek Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość o wprowadzenie do porządku obrad stanowiska Rady Powiatu Kłodzkiego w sprawie obrony polskich granic i poparcia dla polskich służb (10:37)

Wyniki imienne:

ZA(7):

Sławomir Karwowski, Borysław Zatoka, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Józef Kołt, Joanna Walaszczyk, Mariusz Borcz, Krystyna Śliwińska.

PRZECIW(13):

Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Jarosław Przybył, Ewelina Ptak, Marek Mazurkiewicz, Tadeusz Zieliński, Maciej Awiżeń, Anita Piszko, Małgorzata Kanecka, Jolanta Walkiewicz, Grzegorz Kuzak, Waldemar Bicz, Piotr Marchewka, Ryszard Niebieszczański

WSTRZYMUJĘ SIĘ(3):

Zbigniew Łopusiewicz, Michał Cisakowski, Robert Duma

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(4):

Jacek Hecht, Adam Łącki, Paweł Szafran, Tomasz Nowicki

Z przyczyn technicznych, zgodnie z §25 ust. 2 Statutu Powiatu Kłodzkiego radna p. Krystyna Śliwińska poprosiła o odnotowanie, iż oddaje głos „za” uwzględnieniem wniosku.

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 7 radnych głosowało za, 3 radnych wstrzymało się od głosu, 13 radnych głosowało przeciw. Stwierdził, że wniosek nie został uwzględniony.

Głosowanie w sprawie:

Wniosek Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość o wprowadzenie do porządku obrad stanowiska Rady Powiatu Kłodzkiego w sprawie 40 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego (10:39)

Wyniki imienne:

ZA(7):

Sławomir Karwowski, Borysław Zatoka, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Mariusz Borcz, Joanna Walaszczyk, Krystyna Śliwińska, Józef Kołt.

PRZECIW(12):

Tadeusz Zieliński, Marek Mazurkiewicz, Maciej Awiżeń, Jarosław Przybył, Jolanta Walkiewicz, Ewelina Ptak, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Anita Piszko, Małgorzata Kanecka, Ryszard Niebieszczański, Piotr Marchewka, Grzegorz Kuzak.

WSTRZYMUJĘ SIĘ(4):

Zbigniew Łopusiewicz, Robert Duma, Michał Cisakowski, Waldemar Bicz.

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(4):

Jacek Hecht, Adam Łącki, Paweł Szafran, Tomasz Nowicki.

Z przyczyn technicznych, zgodnie z §25 ust. 2 Statutu Powiatu Kłodzkiego radna p. Krystyna Śliwińska i radny p. Józef Kołt poprosili o odnotowanie, iż oddają głos „za” uwzględnieniem wniosku. Radny p. Grzegorz Kuzak oznajmił, że oddaje głos „przeciw”.

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 7 radnych głosowało za, 4 radnych wstrzymało się od głosu, 12 radnych głosowało przeciw. Stwierdził, że wniosek nie został uwzględniony.

3. Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Powiatu Kłodzkiego (10:41:00)

Nie było uwag do protokołu.

Głosowanie w sprawie:

Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Powiatu Kłodzkiego (10:42)

Wyniki imienne:

ZA(23):

Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Tadeusz Zieliński, Marek Mazurkiewicz, Józef Kołt, Małgorzata Kanecka, Anita Piszko, Maciej Awiżeń, Ryszard Niebieszczański, Jolanta Walkiewicz, Waldemar Bicz, Robert Duma, Mariusz Borcz, Zbigniew Łopusiewicz, Grzegorz Kuzak, Sławomir Karwowski, Joanna Walaszczyk, Jarosław Przybył, Michał Cisakowski, Ewelina Ptak, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Piotr Marchewka, Borysław Zatoka, Krystyna Śliwińska.

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(4):

Jacek Hecht, Adam Łącki, Paweł Szafran, Tomasz Nowicki.

        Z przyczyn technicznych, zgodnie z §25 ust. 2 Statutu Powiatu Kłodzkiego radna p. Krystyna Śliwińska i radny p. Borysław Zatoka poinformowali, że oddają głos „za”. Głosy zostały uwzględnione przy głosowaniu imiennym.

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 23 radnych głosowało za. Stwierdził, że protokół z XI sesji został przyjęty.

4. Uchwalenie Programu współpracy Powiatu Kłodzkiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022: (10:42:00)

4.1. a) rozpatrzenie uchwały oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Kłodzkiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022 (druk nr XII/1) (10:42:00)

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Rozwoju, Promocji, Turystyki i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Brak głosów w dyskusji.

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Kłodzkiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022 (druk nr XII/1) (10:44)

W związku z problemem technicznym przy głosowaniu elektronicznym Przewodniczący Rady, na podstawie §25 ust. 2 zapytał radnych: p. Krystyny Śliwińskiej oraz p. Borysława Zatoki, imiennie czy jest „za”, „przeciw’, „wstrzymuje się”.

Radna p. Krystyna Śliwińska i radny p. Borysław Zatoka poinformowali, że głosują „za”.

Wyniki imienne:

ZA(23):

Ewelina Ptak, Jolanta Walkiewicz, Waldemar Bicz, Tadeusz Zieliński, Jarosław Przybył, Zbigniew Łopusiewicz, Maciej Awiżeń, Małgorzata Kanecka, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Piotr Marchewka, Michał Cisakowski, Grzegorz Kuzak, Joanna Walaszczyk, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Sławomir Karwowski, Anita Piszko, Ryszard Niebieszczański, Mariusz Borcz, Marek Mazurkiewicz, Robert Duma, Józef Kołt, Krystyna Śliwińska, Borysław Zatoka.

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(4):

Jacek Hecht, Adam Łącki, Paweł Szafran, Tomasz Nowicki.

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 23 radnych głosowało za. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr XII/96/2021 - załącznik nr 3

5. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach: (10:44:00)

a. zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2021 rok (druk nr XII/2) (10:44:00)

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

Nikt nie zabrał głosu.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2021 rok (druk nr XII/2) (10:46)

W związku z problemem technicznym przy głosowaniu elektronicznym Przewodniczący Rady, na podstawie §25 ust. 2 zapytał radnej p. Krystyny Śliwińskiej imiennie czy jest „za”, „przeciw’, „wstrzymuje się”.

Radna p. Krystyna Śliwińska poinformowała, że oddaje głos „wstrzymujący”.

Wyniki imienne:

ZA(18):

Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Sławomir Karwowski, Jolanta Walkiewicz, Grzegorz Kuzak, Ewelina Ptak, Maciej Awiżeń, Waldemar Bicz, Anita Piszko, Tadeusz Zieliński, Małgorzata Kanecka, Borysław Zatoka, Zbigniew Łopusiewicz, Robert Duma, Ryszard Niebieszczański, Jarosław Przybył, Marek Mazurkiewicz, Piotr Marchewka, Michał Cisakowski.

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(5):

Mariusz Borcz, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Józef Kołt, Joanna Walaszczyk, Krystyna Śliwińska.

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(4):

Jacek Hecht, Adam Łącki, Paweł Szafran, Tomasz Nowicki.

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 18 radnych głosowało za, 5 radnych wstrzymało się od głosu. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr XII/97/2021 - załącznik nr 4

b. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr XII/3) (10:46:00)

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

Nikt nie zabrał głosu.

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr XII/3) (10:47)

W związku z problemem technicznym przy głosowaniu elektronicznym Przewodniczący Rady, na podstawie §25 ust. 2 zapytał radną, p. Krystynę Śliwińską oraz radnego, p. Józefa Kołta imiennie czy głosują „za”, „przeciw’, „wstrzymuje się”.

Radna p. Krystyna Śliwińska oraz radny p. Józef Kołt poinformowali, że oddają głos „wstrzymujący”.

Wyniki imienne:

ZA(18):

Borysław Zatoka, Tadeusz Zieliński, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Maciej Awiżeń, Ewelina Ptak, Grzegorz Kuzak, Jolanta Walkiewicz, Ryszard Niebieszczański, Michał Cisakowski, Piotr Marchewka, Zbigniew Łopusiewicz, Anita Piszko, Marek Mazurkiewicz, Małgorzata Kanecka, Jarosław Przybył, Waldemar Bicz, Robert Duma, Sławomir Karwowski.

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(5):

Joanna Walaszczyk, Mariusz Borcz, Agnieszka Mandryk – Kryniecka, Krystyna Śliwińska, Józef Kołt.

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(4):

Jacek Hecht, Adam Łącki, Paweł Szafran, Tomasz Nowicki.

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 18 radnych głosowało za, 5 radnych wstrzymało się od głosu. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr XII/98/2021 - załącznik nr 5

c. skargi z dnia 29 października 2021 roku do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu wniesionej przez Gminę Nowa Ruda na uchwałę Rady Powiatu Kłodzkiego nr IX/69/2021 z dnia 29 września 2021 roku w sprawie pozbawienia drogi powiatowej (byłej drogi wojewódzkiej nr 380) kategorii drogi powiatowej (druk nr XII/4) (10:49:00)

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Infrastruktury Drogowej poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

      Głos nad procedowanym projektem uchwały zabrali: Radna, p. Joanna Walaszczyk, Przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego, p. Zbigniew Łopusiewicz, Adwokat, p. Paweł Totuszyński, Radna, p. Krystyna Śliwińska, Radny, p. Józef Kołt, Radny, p. Borysław Zatoka.

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie skargi z dnia 29 października 2021 roku do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu wniesionej przez Gminę Nowa Ruda na uchwałę Rady Powiatu Kłodzkiego nr IX/69/2021 z dnia 29 września 2021 roku w sprawie pozbawienia drogi powiatowej (byłej drogi wojewódzkiej nr 380) kategorii drogi powiatowej (druk nr XII/4) (10:56)

W związku z problemem technicznym przy głosowaniu elektronicznym Przewodniczący Rady, na podstawie §25 ust. 2 zapytał radnej p. Krystyny Śliwińskiej oraz radnego, p. Borysława Zatoki imiennie czy są „za”, „przeciw”, „wstrzymuje się”.

Radna p. Krystyna Śliwińska poinformowała, że oddaje głos „wstrzymujący”, Radny p. Borysław Zatoka oddał głos „za”.

Wyniki imienne:

ZA(17):

Ewelina Ptak, Anita Piszko, Małgorzata Kanecka, Waldemar Bicz, Jolanta Walkiewicz, Piotr Marchewka, Grzegorz Kuzak, Tadeusz Zieliński, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Zbigniew Łopusiewicz, Maciej Awiżeń, Robert Duma, Ryszard Niebieszczański, Michał Cisakowski, Jarosław Przybył, Marek Mazurkiewicz, Borysław Zatoka.

PRZECIW(1):

Sławomir Karwowski

WSTRZYMUJĘ SIĘ(5):

Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Józef Kołt, Joanna Walaszczyk, Mariusz Borcz, Krystyna Śliwińska.

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(4):

Jacek Hecht, Adam Łącki, Paweł Szafran, Tomasz Nowicki.

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 17 radnych głosowało za, 5 radnych wstrzymało się od głosu, 1 radny głosował przeciw. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr XII/99/2021 - załącznik nr 6

d. ustalenia wynagrodzenia Starosty Kłodzkiego (druk nr XII/5) (10:56:00)

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

             Głos w dyskusji nad procedowanym projektem uchwały zabrali: Starosta Kłodzki, p. Maciej Awiżeń, Sekretarz Powiatu Kłodzkiego, p. Grzegorz Gredys, Radna, p. Krystyna Śliwińska, Adwokat, p. Paweł Totuszyński, Radny, p. Marek Mazurkiewicz.

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Kłodzkiego (druk nr XII/5) (11:09)

             W związku z problemem technicznym przy głosowaniu elektronicznym Przewodniczący Rady, na podstawie §25 ust. 2 zapytał radnej p. Krystyny Śliwińskiej imiennie czy jest „za”, „przeciw”, „wstrzymuje się”.

Radna p. Krystyna Śliwińska poinformowała, że oddaje głos „wstrzymujący”.

Wyniki imienne:

ZA(17):

Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Ewelina Ptak, Jarosław Przybył, Tadeusz Zieliński, Sławomir Karwowski, Jolanta Walkiewicz, Małgorzata Kanecka, Borysław Zatoka, Grzegorz Kuzak, Waldemar Bicz, Michał Cisakowski, Ryszard Niebieszczański, Zbigniew Łopusiewicz, Robert Duma, Anita Piszko, Marek Mazurkiewicz, Piotr Marchewka.

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(5):

Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Joanna Walaszczyk, Mariusz Borcz, Józef Kołt, Krystyna Śliwińska.

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(5):

Jacek Hecht, Adam Łącki, Paweł Szafran, Maciej Awiżeń, Tomasz Nowicki.

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 17 radnych głosowało za 5 radnych wstrzymało się od głosu.  Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr XII/100/2021 - załącznik nr 7

e. ustalenia zasad i wysokości przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Powiatu Kłodzkiego (druk nr XII/6) (11:09:00)

Przewodniczący Rady zgłosił autopoprawkę wprowadzoną na Komisji Budżetu i Finansów przez Zarząd Powiatu, na jego wniosek, do projektu uchwały - dotyczącą § 5: „w przypadku wygaśnięcia mandatu radnego, odwołania go z pełnionej funkcji lub zaprzestania sprawowania funkcji radnego z innych przyczyn, radny zachowuje w tym miesiącu prawo do diety w pełnej wysokości”- z dopisaniem „z zastrzeżeniem § 4”.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie wraz ze zgłoszoną poprawką.

         Głos w dyskusji nad procedowanym projektem uchwały zabrali: Radny, p. Józef Kołt, Sekretarz Powiatu Kłodzkiego, p. Grzegorz Gredys, Wicestarosta, p. Małgorzata Jędrzejewska – Skrzypczyk, Radna, p. Krystyna Śliwińska, Radny, p. Borysław Zatoka, Przewodniczący Rady, p. Zbigniew Łopusiewicz.

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Powiatu Kłodzkiego (druk nr XII/6) (11:21)

Wyniki imienne:

ZA(18):

Sławomir Karwowski, Tadeusz Zieliński, Maciej Awiżeń, Zbigniew Łopusiewicz, Borysław Zatoka, Grzegorz Kuzak, Waldemar Bicz, Ewelina Ptak, Jolanta Walkiewicz, Piotr Marchewka, Małgorzata Kanecka, Michał Cisakowski, Robert Duma, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Anita Piszko, Ryszard Niebieszczański, Marek Mazurkiewicz, Jarosław Przybył

PRZECIW(3):

Joanna Walaszczyk, Mariusz Borcz, Krystyna Śliwińska

WSTRZYMUJĘ SIĘ(2):

Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Józef Kołt

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(4):

Jacek Hecht, Adam Łącki, Paweł Szafran, Tomasz Nowicki.

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 18 radnych głosowało za, 3 radnych głosowało przeciw, 2 radnych wstrzymało się od głosu. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr XII/101/2021 - załącznik nr 8

f. określenia rozkładu godzin pracy oraz harmonogramu pracy w porze nocnej aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu kłodzkiego na rok 2022 (druk nr XII/7) (11:22:00)

Wiceprzewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych poinformowała, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

Głos nad procedowanym projektem uchwały zabrali: Radny, p. Borysław Zatoka, Starosta Kłodzki, p. Maciej Awiżeń.

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy oraz harmonogramu pracy w porze nocnej aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu kłodzkiego na rok 2022 (druk nr XII/7) (11:25)

W związku z problemem technicznym przy głosowaniu elektronicznym Przewodniczący Rady, na podstawie §25 ust. 2 Statutu Powiatu Kłodzkiego zapytał radnej p. Krystyny Śliwińskiej imiennie czy jest „za”, „przeciw’, „wstrzymuje się”.

Radna p. Krystyna Śliwińska poinformowała, że oddaje głos „za”.

Wyniki imienne:

ZA(20):

Tadeusz Zieliński, Sławomir Karwowski, Piotr Marchewka, Marek Mazurkiewicz, Grzegorz Kuzak, Maciej Awiżeń, Borysław Zatoka, Zbigniew Łopusiewicz, Anita Piszko, Waldemar Bicz, Jolanta Walkiewicz, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Ewelina Ptak, Mariusz Borcz, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Jarosław Przybył, Robert Duma, Michał Cisakowski, Józef Kołt, Krystyna Śliwińska.

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1):

Joanna Walaszczyk

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(6):

Jacek Hecht, Małgorzata Kanecka, Adam Łącki, Ryszard Niebieszczański, Paweł Szafran, Tomasz Nowicki.

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 20 radnych głosowało za, 1 radny wstrzymał się od głosu. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr XII/102/2021 - załącznik nr 9

g. przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przyjmowania wniosków paszportowych i wydawania paszportów (druk nr XII/8) (11:25:00)

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Rozwoju, Promocji, Turystyki i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Nikt nie zabrał głosu.

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przyjmowania wniosków paszportowych i wydawania paszportów (druk nr XII/8) (11:27)

W związku z problemem technicznym przy głosowaniu elektronicznym Przewodniczący Rady, na podstawie §25 ust. 2 Statutu Powiatu Kłodzkiego zapytał radnego p. Borysława Zatokę imiennie czy jest „za”, „przeciw’, „wstrzymuje się”.

Radny p. Borysław Zatoka poinformował, że oddaje głos „za”.

Wyniki imienne:

ZA(23):

Sławomir Karwowski, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Tadeusz Zieliński, Anita Piszko, Jolanta Walkiewicz, Maciej Awiżeń, Waldemar Bicz, Ewelina Ptak, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Jarosław Przybył, Michał Cisakowski, Grzegorz Kuzak, Piotr Marchewka, Zbigniew Łopusiewicz, Małgorzata Kanecka, Joanna Walaszczyk, Mariusz Borcz, Robert Duma, Krystyna Śliwińska, Józef Kołt, Marek Mazurkiewicz, Ryszard Niebieszczański, Borysław Zatoka.

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(4):

Jacek Hecht, Adam Łącki, Paweł Szafran, Tomasz Nowicki

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 23 radnych głosowało za. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr XII/103/2021 - załącznik nr 10

h. powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora podmiotu leczniczego „Zespołu Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku (druk nr XII/9) (11:27:00)

Wiceprzewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych poinformowała, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

Głos w dyskusji nad rzeczonym projektem uchwały zabrali: Radna, p. Krystyna Śliwińska, Starosta Kłodzki, p. Maciej Awiżeń.

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora podmiotu leczniczego „Zespołu Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku (druk nr XII/9) (11:32)

Wyniki imienne:

ZA(18):

Ewelina Ptak, Sławomir Karwowski, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Grzegorz Kuzak, Tadeusz Zieliński, Jarosław Przybył, Marek Mazurkiewicz, Anita Piszko, Waldemar Bicz, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Jolanta Walkiewicz, Zbigniew Łopusiewicz, Małgorzata Kanecka, Ryszard Niebieszczański, Michał Cisakowski, Robert Duma, Maciej Awiżeń, Piotr Marchewka.

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(5):

Borysław Zatoka, Joanna Walaszczyk, Mariusz Borcz, Józef Kołt, Krystyna Śliwińska.

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(4):

Jacek Hecht, Adam Łącki, Paweł Szafran, Tomasz Nowicki

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 18 radnych głosowało za, 5 radnych wstrzymało się od głosu. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr XII/104/2021 - załącznik nr 11

i. rozpatrzenia skargi z dnia 9 października 2021 roku na Starostę Kłodzkiego (druk nr XII/10) (11:32:00)

Przewodniczący Rady poinformował, że sporządził projekt uchwały na podstawie opinii Komisji Skarg, Wniosków i Petycji a następnie, na podstawie § 22 ust. 4 Statutu Powiatu Kłodzkiego, przekazał go Zarządowi Powiatu Kłodzkiego do zaopiniowania. Zarząd pozytywnie zaopiniował projekt uchwały.

Nikt nie zabrał głosu.

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 9 października 2021 roku na Starostę Kłodzkiego (druk nr XII/10) (11:33)

W związku z problemem technicznym przy głosowaniu elektronicznym Przewodniczący Rady, na podstawie §25 ust. 2 Statutu Powiatu Kłodzkiego zapytał radnego p. Borysława Zatokę imiennie czy jest „za”, „przeciw’, „wstrzymuje się”.

Radny p. Borysław Zatoka poinformował, że oddaje głos „za”.

Wyniki imienne:

ZA(19):

Marek Mazurkiewicz, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Sławomir Karwowski, Grzegorz Kuzak, Maciej Awiżeń, Ewelina Ptak, Zbigniew Łopusiewicz, Małgorzata Kanecka, Tadeusz Zieliński, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Jolanta Walkiewicz, Piotr Marchewka, Anita Piszko, Jarosław Przybył, Michał Cisakowski, Waldemar Bicz, Ryszard Niebieszczański, Robert Duma, Borysław Zatoka.

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(4):

Mariusz Borcz, Krystyna Śliwińska, Joanna Walaszczyk, Józef Kołt.

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(4):

Jacek Hecht, Adam Łącki, Paweł Szafran, Tomasz Nowicki.

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 19 radnych głosowało za, 4 radnych wstrzymało się od głosu. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr XII/105/2021 - załącznik nr 12

6. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Kłodzkiego w okresie między sesjami, w tym informacja Starosty Kłodzkiego z wyjazdów i spotkań (11:34:00)

Brak głosów w dyskusji.

Przewodniczący Rady ogłosił przerwę do godz. 11.45.

Po przerwie.

7. Interpelacje i pytania radnych. (11:35:00)

Przewodniczący Rady poinformował, iż nie wpłynęła pisemna interpelacja.

Pytania do Zarządu Powiatu Kłodzkiego przedłożyli: Radny, p. Mariusz Borcz, Radna, p. Joanna Walaszczyk.

Odpowiedzi udzielili: Etatowy Członek Zarządu, p. Piotr Marchewka, Adwokat, p. Paweł Totuszyński.

8. Wnioski i oświadczenia radnych. (11:55:00)

Wnioski i oświadczenia złożył: Radny, p. Borysław Zatoka.

      Radna, p. Krystyna Śliwińska oraz Radna, p. Joanna Walaszczyk odczytały stanowiska Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość w sprawie obrony polskich granic i poparcia dla polskich służb, jak również w sprawie 40. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego.

9. Sprawy różne. (12:08:00)

Głos w sprawach różnych zabrali: Radna, p. Krystyna Śliwińska, Radny, p. Borysław Zatoka.

10. Zamknięcie obrad XII sesji Rady Powiatu Kłodzkiego. (12:17:00)

Przewodniczący Rady po wyczerpaniu porządku, zamknął obrady XII sesji Rady Powiatu Kłodzkiego.

Imienny wykaz głosowań radnych Rady Powiatu Kłodzkiego stanowi załącznik do protokołu- załącznik nr 13.

Cyfrowe nagranie z przebiegu sesji stanowi załącznik do protokołu - załącznik nr 14.

Transmisja sesji, zgodnie z art. 15 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym, udostępniona jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kłodzku oraz na stronie internetowej Powiatu Kłodzkiego.

Na tym protokół zakończono.

                                               Przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego

                         Zbigniew Łopusiewicz

Protokołowały:

Marta Paprocka

Diana Zając

Sporządziła:

Diana Zając

Wersja pdf z podpisami:

PDFProtokół nr XII/21 z XII sesji RPK w dniu 30 listopada 2021 roku.pdf (832,78KB)