Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

I sesja Rady Powiatu Kłodzkiego w dniu 26 stycznia 2022 roku

OGŁOSZENIE

 

Przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego

 zawiadamia, że w dniu 26 stycznia 2022 roku, o godz. 10.00

    odbędzie się I sesja Rady Powiatu Kłodzkiego.

Ponadto, na podstawie art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2021.2095 ze zm.) Przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego zarządza obradowanie w zdalnym trybie

 

Porządek obrad I sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Powiatu Kłodzkiego.
 4. Sprawozdanie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku (przy staroście) z działalności za rok 2021.
 5. Informacja za 2021 rok o realizacji zadań Powiatu Kłodzkiego w zakresie promocji i ochrony zdrowia.
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2022 rok,
  2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego,
  3. wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Powiatu Kłodzkiego za lata 2021 i 2022,
  4. ustalenia na rok 2022 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez uczelnie oraz form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kłodzki,
  5. zamiaru likwidacji filii Biblioteki Pedagogicznej w Kłodzku, Filia Nowa Ruda wchodzącej w skład Powiatowego Centrum Psychologiczno- Pedagogicznego w Kłodzku,
  6. zamiaru przekształcenia Powiatowego Centrum Psychologiczno- Pedagogicznego w Kłodzku,
  7. zamiaru przekształcenia Branżowej Szkoły I Stopnia nr 3 w Kłodzku wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Kłodzku poprzez zmianę jej siedziby,
  8. zmiany uchwały nr XII/102/2021 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz harmonogramu pracy w porze nocnej aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu kłodzkiego na rok 2022.
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli realizacji programu naprawczego przez „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku, przeprowadzonej w dniu 16 listopada 2021 roku.
 8. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Kłodzkiego w okresie między sesjami, w tym informacja Starosty Kłodzkiego z wyjazdów i spotkań, a także informacja o realizacji uchwał Rady Powiatu Kłodzkiego oraz uchwał Zarządu Powiatu Kłodzkiego podjętych w 2021 roku- według stanu na 31 grudnia 2021 roku.
 9. Interpelacje i pytania radnych.
 10. Wnioski i oświadczenia radnych.
 11. Sprawy różne.
 12. Zamknięcie obrad I sesji Rady Powiatu Kłodzkiego.

 

                                                                                Przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego

                               (-)

               Zbigniew Łopusiewicz