Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie Starosty Kłodzkiego w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia - dz. nr 108/4 w obrębie Jerzykowice Wielkie

GN. 6840.1.8 .2019.GN 3

OGŁOSZENIE

STAROSTY KŁODZKIEGO

z dnia   31 stycznia  2022 r.

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia.

 

Działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz.1899 t.j.) Starosta Kłodzki ogłasza co następuje:

I

Z zasobu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczam do zbycia  następującą nieruchomość, opisaną szczegółowo w poniższym wykazie:

Wykaz nieruchomości przeznaczonej   do zbycia:

Lp.

1.

2.

1.

Ozn. geodez. działki

Działka nr 108/4  (AM – 1) obręb Jerzykowice Wielkie

2.

Położenie nieruchomości

Powiat Kłodzki

Gmina Lewin Kłodzki

Wieś Jerzykowice Wielkie

3.

Opis nieruchomości

Nieruchomość niezabudowana, naturalnie utwardzona, kształt działki nieregularny - wydłużony, teren jest nachylony stanowiąc skarpę.

4.

Pow. działki w ha

0,0209 ha

5.

Nr KW

SW1K/00083676/3

6.

Przeznaczenie nieruchomości

I sposób jej zagospodarowania

W Studium uwarunkowań i kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lewin Kłodzki uchwalonego w dniu 7 sierpnia 2002 r. uchwałą nr XLI/289/02 Rady Gminy Lewin Kłodzki  działka nr 108/4 oznaczona jest symbolami MP (teren zabudowy mieszkaniowo – gospodarczej), K (granica strefy ochrony Krajobrazu kulturowego, OW (granica strefy obserwacji archeologicznej. Sposób zagospodarowania zgodnie z przeznaczeniem.

7.

Przeznaczona do:

Sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz  współwłaścicieli nieruchomości przyległych oznaczonych geodezyjnie jako działki nr 108/2                       o pow.0,0732 ha  i  nr 108/7 o pow. 0,1160 ha

8.

Cena nieruchomości:

Cena nieruchomości  wynosi: 4 700,00 zł. Do ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT w obowiązującej wysokości (23%).

II

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1, pkt. 1 i 2 cyt. wyżej ustawy wynosi 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

III

Zgodnie z art. 35 ust. 1 powołanej wyżej ustawy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni  w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kłodzku przy ul. Okrzei 1, zamieszczeniu na stronie internetowej Starostwa i stronie podmiotowej Wojewody Dolnośląskiego w Biuletynie Informacji Publicznej, w terminie od 31.01.2022. r. do 14.03.2022 r.

Sporządził:

Sylwia Świniańska Tel. 74/8657532