Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

III sesja Rady Powiatu Kłodzkiego w dniu 30 marca 2022 roku

OGŁOSZENIE

Przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego

 zawiadamia, że w dniu 30 marca 2022 roku, o godz. 10.00

w sali obrad Rady Powiatu Kłodzkiego ( nr 109 )

 w Starostwie Powiatowym w Kłodzku przy ul. Okrzei 1

    odbędzie się III sesja Rady Powiatu Kłodzkiego.

 

Porządek obrad III sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Powiatu Kłodzkiego.
 4. Ocena działania służb, inspekcji i straży w 2021 roku w zakresie stanu bezpieczeństwa publicznego w Powiecie Kłodzkim:
 1. rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały w sprawie stanowiska Rady Powiatu Kłodzkiego dotyczącego pozytywnej oceny działalności służb, inspekcji i straży w roku 2021 w zakresie stanu bezpieczeństwa publicznego w Powiecie Kłodzkim.
 1. Sprawozdanie z realizacji zadań Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Powiatu Kłodzkiego na lata 2021- 2025 za rok 2021:
   
  1. rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Powiatu Kłodzkiego na lata 2021- 2025 za rok 2021.
    
 2. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z realizacji w 2021 roku rocznego planu kontroli.
 3. Sprawozdania komisji stałych Rady Powiatu Kłodzkiego z działalności w 2021 roku.
 4. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2022 rok,
  2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego,
  3. przyjęcia powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2022-2025,
  4. zmiany uchwały nr XII/102/2021 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz harmonogramu pracy w porze nocnej aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu kłodzkiego na rok 2022,
  5. zmiany Statutu podmiotu leczniczego „Zespołu Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku,
  6. określenia zadań i podziału środków finansowanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób               Niepełnosprawnych na 2022 rok,
  7. złożenia wniosku o zezwolenie na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w Zespole Szkół Technicznych w Kłodzku oraz zobowiązania się do ponoszenia kosztów kształcenia w oddziale przygotowania wojskowego,
  8. likwidacji filii Biblioteki Pedagogicznej w Kłodzku, Filia Nowa Ruda wchodzącej w skład Powiatowego Centrum Psychologiczno- Pedagogicznego w Kłodzku,
  9. przekazania przez Powiat Kłodzki Gminie Lewin Kłodzki zadania własnego powiatu w zakresie letniego utrzymania dróg powiatowych,
  10. przyjęcia stanowiska Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kłodzkiego dotyczącego oceny z badania dokumentacji związanej z zawieszeniem i odwołaniem dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Kłodzku.
 5. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Kłodzkiego w okresie między sesjami, w tym informacja Starosty Kłodzkiego z wyjazdów i spotkań.
 6. Interpelacje i pytania radnych.
 7. Wnioski i oświadczenia radnych.
 8. Sprawy różne.
 9. Zamknięcie obrad III sesji Rady Powiatu Kłodzkiego.

 

                                                                            Przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego

                               (-)

               Zbigniew Łopusiewicz