Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ogłoszenie Starosty Kłodzkiego w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem - część budynku w Kłodzku, przy ul. Daszyńskiego 18

GN. 6845.1.1.2021.GN3

 

OGŁOSZENIE  STAROSTY KŁODZKIEGO

 

z dnia 24.03.2022 r.

 

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w  najem 

 

Działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.  Dz. U. z 2021r. poz. 1899 ze zm.) Starosta Kłodzki ogłasza co następuje:

 

Z zasobu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczam do oddania w najem  następującą  nieruchomość, opisaną szczegółowo w poniższym wykazie:

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem:

1

2

Położenie

 

Powiat Kłodzki

Miasto Kłodzko

Ul. Daszyńskiego 18

Oznaczenie nieruchomości wg katastru nieruchomości oraz księgi wieczystej

Działka zabudowana nr 102/2  (AM –1) obręb Centrum o pow. 0,1699 ha Księga wieczysta SW1K/00093058/8, Bi-inne tereny zabudowane-0,0999 ha , Wp- gruntu pod wodami powierzchniowymi płynącymi -0,0700 ha

Opis

Część budynku  o pow. 47,00 m2 stanowiąca zaplecze gastronomiczno-sanitarne lokalu użytkowego, położona w suterenie budynku Daszyńskiego 18

 

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

 

Najem na cele związane z działalnością gospodarczą o profilu gastronomicznym.

Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Kłodzku nr XLVIII/497/2010 z dnia 25.02.2010r. teren na którym zlokalizowana jest nieruchomość oznaczony jest symbolem 1U –przeznaczenie podstawowe – usługi  (w tym gastronomia), uzupełniające: mieszkanie funkcyjne, zieleń, parkingi itp.  oraz 1WS, 2WS i 3WS (teren wód powierzchniowych i urządzeń wodnych);

Użytkowanie zgodne z dotychczasowym.

Nieruchomość przeznaczona do: 

Oddania w najem na czas oznaczony do dnia 30 listopada 2025r.

Wysokość czynszu najmu

800,00 zł (osiemset złotych 00/100) + należny podatek Vat

 

Termin wnoszenia opłat

Do 10 dnia każdego miesiąca z góry.

Aktualizacja opłat

Waloryzacja raz w roku o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w stosunku do roku poprzedniego

 

Zgodnie z art. 35 ust. 1 powołanej wyżej ustawy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kłodzku przy ul. Okrzei 1, na stronie podmiotowej Wojewody Dolnośląskiego w  Biuletynie Informacji Publicznej oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Starostwa, w terminie  od dnia  24.03.2022 r. do dnia 14.04.2022 r.