Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ogłoszenie Starosty Kłodzkiego w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste - dz. nr 35/1 w Pasterce

GN. 6841.1.1.2022.GN 3

 

OGŁOSZENIE

STAROSTY KŁODZKIEGO

Z DNIA  31.03.2022  r.

 

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste

 

Działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r.  poz. 1899 ze zm.) Starosta Kłodzki ogłasza co następuje:

I

Z zasobu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczona została do oddania           w użytkowanie wieczyste  następująca nieruchomość:

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste.

Lp.

1.

2.

1.

Położenie

Powiat Kłodzki

Gmina Radków

Wieś Pasterka

2.

Oznaczenie nieruchomości wg katastru nieruchomości oraz księgi wieczystej

Nieruchomość niezabudowana nr 35/1 (AM – 1) obręb Pasterka. Księga wieczysta nr SW2K/00013103/2. Rodzaj użytków B- tereny mieszkaniowe, PsIV i PsV pastwiska trwałe oraz RV – grunty orne.

3.

Opis nieruchomości

Nieruchomość niezabudowana. Działka posiada zwarty, regularny kształt, zbliżony do trójkąta. Posiada bezpośredni dostęp do drogi asfaltowej publicznej.

4.

Pow. działki w ha

 0,5734

5.

Przeznaczenie nieruchomości

I sposób jej zagospodarowania

Ustanowienie prawa użytkowania wieczystego na okres 99 lat. Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Radkowie nr XIX/147/04 z dnia 26 marca 2004 r. teren na którym zlokalizowana jest nieruchomość oznaczony jest symbolem w części MR/ME przeznaczenie podstawowe – zabudowa zagrodowa i gospodarcza związana z produkcją rolną, zabudowa mieszkaniowo – rekreacyjna o podwyższonym standardzie ekologicznym w części RP/RZ: tereny łąk i pastwisk, tereny użytków rolnych – uprawy polowe.

Sposób zagospodarowania zgodnie z przeznaczeniem.

6.

Termin zagospodarowania

nieruchomości

Końcowy termin zagospodarowania nieruchomości wynosi 2 lata licząc od daty oddania nieruchomości użytkowanie wieczyste.

7.

Przeznaczona do:

Oddania w użytkowanie wieczyste na rzecz Parku Narodowego Gór Stołowych z/s w Kudowie Zdroju na okres 99 lat, po wykonaniu prawa pierwokupu.

8.

Cena nieruchomości:

561 932,00 zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa zł).

9.

Wys. stawek procentowych

/ opłat rocznych

Od parków narodowych nie pobiera się opłaty rocznej z tyt. użytkowania wieczystego – zgodnie z art. 10 ust. 5m ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2021, poz. 1098 t.j).

10.

Wys. stawki procent.

/ pierwszej opłaty

Oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste parkowi narodowemu  następuje nieodpłatnie – zgodnie z art. 10 ust. 5l ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2021, poz. 1098 t.j).

 

II

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1, pkt. 1 i 2 cyt. wyżej ustawy wynosi 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

 

III

 

Zgodnie z art. 35 ust. 1 powołanej wyżej ustawy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kłodzku przy ul. Okrzei 1, na stronie podmiotowej Wojewody Dolnośląskiego w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Starostwa, w terminie od dnia 31.03. 2022r. do dnia 21.04.2022 r.