Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Deklaracja dostępności

Starostwo Powiatowe w Kłodzku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kłodzku.

Data publikacji strony internetowej: 01.01.2021 r.

Data ostatniej aktualizacji strony internetowej: strona nie była aktualizowana


Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.


Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 08.03.2021 r.

Oświadczenie w sprawie dostępności sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu 31.03.2022 r.


Skróty klawiszowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz "TAB" przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę.

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać używając różnych systemów operacyjnych i różnych przeglądarek. Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Koordynator ds. Dostępności Monika Garbowicz, m.garbowicz@powiat.klodzko.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 74 865 75 40. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej cyfrowo oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.


Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie zawiera:

  • dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem;
  • wskazanie strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego, które mają być dostępne cyfrowo;
  • wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.


Postępowanie odwoławcze

Na niedotrzymanie powyższych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do Starosty Kłodzkiego:

57-300 Kłodzko, ul. Okrzei 1

e-mail: powiat@powiat.klodzko.pl

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/


Dane teleadresowe podmiotu publicznego

Starostwo Powiatowe w Kłodzku

57-300 Kłodzko, ul. Okrzei 1

Tel.: 74 865 75 23

Faks: 74 867 32 32

E-mail: powiat@powiat.klodzko.pl

Strona internetowa: powiat.klodzko.pl


Informacja o dostępności tłumacza języka migowego

W każdym budynku Urzędu jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego. Wystarczy zgłosić chęć skorzystania z tej usługi na 3 dni przed planowaną wizytą w Starostwie Powiatowym w Kłodzku.

Szczegółowe informacje na podstronie Tłumacz języka migowego.


Do każdego z budynków można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.


DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Budynek starostwa przy ul. Okrzei 1 w Kłodzku

Na parkingu przed budynkiem znajdują się 2 miejsca parkingowe  dla osób ze szczególnymi potrzebami pomalowane w kolorze niebieskim z białą kopertą, oraz oznaczone znakiem pionowym. Dostęp do budynku możliwy jest przy użyciu platformy dla osób niepełnosprawnych   ułatwiająca przemieszczanie się osób ze szczególnymi potrzebami na parter budynku. Platforma zlokalizowana jest w bezpośrednim sąsiedztwie parkingu.  Biuro Obsługi Klienta dostosowane do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. W bezpośrednim sąsiedztwie Biura Obsługi Klienta znajduje się „ciche pomieszczenie” dedykowane do obsługi klientów ze szczególnymi potrzebami i dostępne bez barier architektonicznych.  W głównym ciągu komunikacyjnym budynku na I piętrze znajduje się mata ewakuacyjna dla osób ze szczególnymi potrzebami.  Na parterze zapewniono informację na temat rozkładu pomieszczeń za pomocą tyflomapy.

Budynek starostwa  przy ul. Wyspiańskiego 2K w Kłodzku

Na parkingu przed budynkiem znajdują się 2 miejsca parkingowe  dla osób ze szczególnymi potrzebami pomalowane w kolorze niebieskim z białą kopertą, oraz oznaczone znakiem pionowym. Budynek wyposażony jest w windę  z dostępem do wszystkich kondygnacji. Biuro Obsługi Klienta – punkt podawczy na parterze budynku dostosowany do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. Na każdej kondygnacji (parter, I piętro , II piętro) znajdują się toalety przystosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym dostępne są przywoływacze. Dodatkowo w toalecie na parterze znajduje się przewijak dla małych dzieci. Dostęp do budynku i pomieszczeń wewnątrz pozbawiony jest progów.

Budynek starostwa przy ul. Sienkiewicza 6 w Bystrzycy Kłodzkiej

Przed budynkiem znajduje się parking dla klientów. Przy schodach przed głównym wejściem znajduje się dzwonek przywołujący pracownika do obsługi osoby ze szczególnymi potrzebami.

Budynek starostwa przy ul. Niepodległości  6-8 w Nowej Rudzie

Pomieszczenia biurowe znajdują się na parterze budynku ze swobodnym dostępem dla osób ze szczególnymi potrzebami.