Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół sesji - III sesja Rady Powiatu Kłodzkiego w dniu 30 marca 2022 roku

Protokół nr III/22

z III sesji Rady Powiatu Kłodzkiego

w dniu 30 marca 2022 roku

Informacje ogólne:

Obrady rozpoczęto 30-03-2022 o godz. 10:02, a zakończono o godz. 14:03 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 24 członków:

1. Marek Mazurkiewicz

2. Waldemar Bicz

3. Mariusz Borcz

4. Michał Cisakowski

5. Robert Duma

6. Jacek Hecht

7. Małgorzata Kanecka

8. Sławomir Karwowski

9. Józef Kołt

10. Grzegorz Kuzak

11. Adam Łącki

12. Zbigniew Łopusiewicz

13. Agnieszka Mandryk - Kryniecka

14. Piotr Marchewka

15. Ryszard Niebieszczański

16. Anita Piszko

17. Jarosław Przybył

18. Ewelina Ptak

19. Paweł Szafran

20. Krystyna Śliwińska

21. Joanna Walaszczyk

22. Borysław Zatoka

23. Tadeusz Zieliński

24. Jolanta Walkiewicz

1. Otwarcie sesji. (10:02:00)

Przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego p. Zbigniew Łopusiewicz – otworzył obrady III sesji, powitał osoby uczestniczące w sesji - radnych oraz zaproszonych gości. Oznajmił, że w sesji uczestniczy zdalnie 24 radnych i stwierdził prawomocność obrad.

Lista obecności radnych stanowi załącznik do protokołu - załącznik nr 1.

Lista gości uczestniczących w sesji stanowi załącznik do protokołu - załącznik nr 2.

2. Ustalenie porządku obrad. (10:03:00)

Porządek obrad III sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Powiatu Kłodzkiego.
 4. Ocena działania służb, inspekcji i straży w 2021 roku w zakresie stanu bezpieczeństwa publicznego w Powiecie Kłodzkim:
 • rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały w sprawie stanowiska Rady Powiatu Kłodzkiego dotyczącego pozytywnej oceny działalności służb, inspekcji i straży w roku 2021 w zakresie stanu bezpieczeństwa publicznego w Powiecie Kłodzkim (druk nr III/1).
 1. Sprawozdanie z realizacji zadań Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Powiatu Kłodzkiego na lata 2021- 2025 za rok 2021:
  • rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Powiatu Kłodzkiego na lata 2021- 2025 za rok 2021 (druk nr III/2).
 2. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z realizacji w 2021 roku rocznego planu kontroli.
 3. Sprawozdania komisji stałych Rady Powiatu Kłodzkiego z działalności w 2021 roku.
 4. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach:
  • zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2022 rok (druk nr III/3),
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr III/4),
  • przyjęcia powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2022-2025 (druk nr III/5),
  • zmiany uchwały nr XII/102/2021 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 30 listopada2021 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz harmonogramu pracyw porze nocnej aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu kłodzkiego na rok 2022 (druk nr III/6),
  • zmiany Statutu podmiotu leczniczego „Zespołu Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku (druk nr III/7),
  • określenia zadań i podziału środków finansowanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2022 rok (druk nr III/8),
  • złożenia wniosku o zezwolenie na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w Zespole Szkół technicznych w Kłodzku oraz zobowiązania się do ponoszenia kosztów kształcenia w oddziale przygotowania wojskowego (druk nr III/9),
  • likwidacji filii Biblioteki Pedagogicznej w Kłodzku, Filia Nowa Ruda wchodzącej w skład Powiatowego Centrum Psychologiczno- Pedagogicznego w Kłodzku (druk nr III/10),
  • przekazania przez Powiat Kłodzki Gminie Lewin Kłodzki zadania własnego powiatu w zakresie letniego utrzymania dróg powiatowych (druk nr III/11),
  • przyjęcia stanowiska Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kłodzkiego dotyczącego oceny z badania dokumentacji związanej z zawieszeniem i odwołaniem dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Kłodzku (druk nr III/12).
 5. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Kłodzkiego w okresie między sesjami, w tym informacja Starosty Kłodzkiego z wyjazdów i spotkań.
 6. Interpelacje i pytania radnych.
 7. Wnioski i oświadczenia radnych.
 8. Sprawy różne.
 9. Zamknięcie obrad III sesji Rady Powiatu Kłodzkiego.

       Przewodniczący Rady poinformował o piśmie Zarządu Powiatu Kłodzkiego dotyczącym wniosku o wprowadzenie do porządku obrad sesji – jako pkt. 8k) - projektu uchwały w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa oraz obywateli Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Głosowanie w sprawie:

Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad III sesji Rady Powiatu Kłodzkiego projektu uchwały w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa oraz obywateli Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. (10:06)

Wyniki imienne:

ZA(24):

Michał Cisakowski, Grzegorz Kuzak, Zbigniew Łopusiewicz, Piotr Marchewka, Robert Duma, Sławomir Karwowski, Joanna Walaszczyk, Borysław Zatoka, Ryszard Niebieszczański, Józef Kołt, Małgorzata Kanecka, Marek Mazurkiewicz, Ewelina Ptak, Adam Łącki, Jolanta Walkiewicz, Mariusz Borcz, Waldemar Bicz, Anita Piszko, Tadeusz Zieliński, Jacek Hecht, Paweł Szafran, Krystyna Śliwińska, Jarosław Przybył, Agnieszka Mandryk - Kryniecka

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3):

Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Maciej Awiżeń, Tomasz Nowicki

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 24 głosowało za. Stwierdził, że porządek obrad został poszerzony o pkt. 5 k).

3. Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Powiatu Kłodzkiego. (10:06:00)

Nie było uwag do protokołu.

Głosowanie w sprawie:

Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Powiatu Kłodzkiego. (10:07)

Wyniki imienne:

ZA(22):

Mariusz Borcz, Piotr Marchewka, Michał Cisakowski, Tadeusz Zieliński, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Robert Duma, Grzegorz Kuzak, Anita Piszko, Jarosław Przybył, Jacek Hecht, Jolanta Walkiewicz, Sławomir Karwowski, Paweł Szafran, Adam Łącki, Marek Mazurkiewicz, Ewelina Ptak, Zbigniew Łopusiewicz, Małgorzata Kanecka, Krystyna Śliwińska, Ryszard Niebieszczański, Józef Kołt, Waldemar Bicz

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1):

Joanna Walaszczyk

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(4):

Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Borysław Zatoka, Maciej Awiżeń, Tomasz Nowicki

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 22 radnych głosowało za, 1 radny wstrzymał się od głosu. Stwierdził, że protokół z II sesji został przyjęty.

4. Ocena działania służb, inspekcji i straży w 2021 roku w zakresie stanu bezpieczeństwa publicznego w Powiecie Kłodzkim (10:07:00)

 

a) rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały w sprawie stanowiska Rady Powiatu Kłodzkiego dotyczącego pozytywnej oceny działalności służb, inspekcji i straży w roku 2021 w zakresie stanu bezpieczeństwa publicznego w Powiecie Kłodzkim (druk nr III/1). (10:07:00)

 

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Infrastruktury Drogowej poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

Głos w dyskusji zabrali: Radny, p. Borysław Zatoka. Radny zwrócił się do służb  - przy przygotowywaniu w przyszłych latach oceny działalności służb, inspekcji i straży – o informację ze współpracy ze strażą miejską.

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie stanowiska Rady Powiatu Kłodzkiego dotyczącego pozytywnej oceny działalności służb, inspekcji i straży w roku 2021 w zakresie stanu bezpieczeństwa publicznego w Powiecie Kłodzkim (druk nr III/1). (10:11)

Wyniki imienne:

ZA(24):

Piotr Marchewka, Grzegorz Kuzak, Michał Cisakowski, Sławomir Karwowski, Borysław Zatoka, Tadeusz Zieliński, Robert Duma, Anita Piszko, Jacek Hecht, Ewelina Ptak, Marek Mazurkiewicz, Zbigniew Łopusiewicz, Waldemar Bicz, Joanna Walaszczyk, Mariusz Borcz, Ryszard Niebieszczański, Adam Łącki, Jolanta Walkiewicz, Józef Kołt, Małgorzata Kanecka, Krystyna Śliwińska, Paweł Szafran, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Jarosław Przybył

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3):

Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Maciej Awiżeń, Tomasz Nowicki

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 24 radnych głosowało za. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr III/15/2022 - załącznik nr 3

5. Sprawozdanie z realizacji zadań Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Powiatu Kłodzkiego na lata 2021- 2025 za rok 2021 (10:12:00)

 

a) rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Powiatu Kłodzkiego na lata 2021- 2025 za rok 2021 (druk nr III/2). (10:12:00)

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Infrastruktury Drogowej i Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych poinformowali, że projekt został zaopiniowany pozytywnie.

Brak głosów w dyskusji.

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Powiatu Kłodzkiego na lata 2021- 2025 za rok 2021 (druk nr III/2) (10:14)

Wyniki imienne:

ZA(20):

Grzegorz Kuzak, Tadeusz Zieliński, Sławomir Karwowski, Małgorzata Kanecka, Ewelina Ptak, Michał Cisakowski, Robert Duma, Piotr Marchewka, Zbigniew Łopusiewicz, Marek Mazurkiewicz, Anita Piszko, Waldemar Bicz, Jarosław Przybył, Ryszard Niebieszczański, Jacek Hecht, Adam Łącki, Jolanta Walkiewicz, Borysław Zatoka, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Paweł Szafran

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(4):

Joanna Walaszczyk, Mariusz Borcz, Krystyna Śliwińska, Józef Kołt

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3):

Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Maciej Awiżeń, Tomasz Nowicki

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 20 radnych głosowało za, 4 radnych wstrzymało się od głosu. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr III/16/2022 - załącznik nr 4

6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z realizacji w 2021 roku rocznego planu kontroli. (10:15:00)

Brak głosów w dyskusji.

7. Sprawozdania komisji stałych Rady Powiatu Kłodzkiego z działalności w 2021 roku. (10:15:00)

Nie było uwag do sprawozdań.

Przewodniczący Rady w celu zaopiniowania projektu uchwały wprowadzonego do porządku dzisiejszej sesji ogłosił 15 minut przerwy.

Po przerwie.

8. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach: (10:16:00)

a) zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2022 rok (druk nr III/3) (10:16:00)

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

Nikt nie zabrał głosu.

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2022 rok (druk nr III/3) (10:45)

Wyniki imienne:

ZA(22):

Sławomir Karwowski, Grzegorz Kuzak, Ewelina Ptak, Piotr Marchewka, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Mariusz Borcz, Michał Cisakowski, Anita Piszko, Robert Duma, Tadeusz Zieliński, Borysław Zatoka, Joanna Walaszczyk, Zbigniew Łopusiewicz, Jarosław Przybył, Waldemar Bicz, Małgorzata Kanecka, Paweł Szafran, Jacek Hecht, Ryszard Niebieszczański, Adam Łącki, Krystyna Śliwińska, Jolanta Walkiewicz

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(5):

Marek Mazurkiewicz, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Józef Kołt, Maciej Awiżeń, Tomasz Nowicki

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 22 radnych głosowało za. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr III/17/2022 - załącznik nr 5

b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr III/4) (10:46:00)

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

Nikt nie zabrał głosu.

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr  III/4) (10:52)

Wyniki imienne:

ZA(24):

Mariusz Borcz, Marek Mazurkiewicz, Grzegorz Kuzak, Michał Cisakowski, Borysław Zatoka, Joanna Walaszczyk, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Jarosław Przybył, Anita Piszko, Małgorzata Kanecka, Robert Duma, Jolanta Walkiewicz, Tadeusz Zieliński, Sławomir Karwowski, Jacek Hecht, Ewelina Ptak, Adam Łącki, Zbigniew Łopusiewicz, Waldemar Bicz, Paweł Szafran, Krystyna Śliwińska, Józef Kołt, Ryszard Niebieszczański, Piotr Marchewka

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3):

Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Maciej Awiżeń, Tomasz Nowicki

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 24 radnych głosowało za. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr III/18/2022 - załącznik nr 6

Przewodniczący Rady ogłosił przerwę.

Po przerwie.

c) przyjęcia powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2022-2025 (druk nr III/5), (10:52:00)

 

Przewodniczący Rady poinformował - w związku z podjęciem wniosku przez Komisję Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Infrastruktury Drogowej - o autopoprawce Zarządu do uzasadnienia projektu o treści: „Poza działaniami uwzględnionymi w Powiatowym Programie Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2022 -2025 powiat oraz odpowiednie służby działają w zakresie zarządzania kryzysowego uwzględniając również aktualnie występujące zagrożenia, w tym m.in. związane z epidemią Covid 19, powodzie oraz wynikające z masowego napływu do powiatu kłodzkiego uchodźców wojennych z Ukrainy. Efekty podejmowanych działań będą na bieżąco analizowane oraz przedstawione w corocznej informacji o działalności zespolonych służb, inspekcji i straży”.

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Infrastruktury Drogowej poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

Nikt nie zabrał głosu.

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości Oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2022-2025 (druk nr III/5), (10:55)

Wyniki imienne:

ZA(24):

Grzegorz Kuzak, Sławomir Karwowski, Zbigniew Łopusiewicz, Anita Piszko, Ewelina Ptak, Jarosław Przybył, Adam Łącki, Marek Mazurkiewicz, Waldemar Bicz, Borysław Zatoka, Małgorzata Kanecka, Ryszard Niebieszczański, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Tadeusz Zieliński, Jacek Hecht, Paweł Szafran, Józef Kołt, Krystyna Śliwińska, Piotr Marchewka, Robert Duma, Joanna Walaszczyk, Mariusz Borcz, Michał Cisakowski, Jolanta Walkiewicz

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3):

Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Maciej Awiżeń, Tomasz Nowicki

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 24 radnych głosowało za. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr III/19/2022 - załącznik nr 7

d) zmiany uchwały nr XII/102/2021 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz harmonogramu pracy w porze nocnej aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu kłodzkiego na rok 2022 (druk nr III/6) (10:55:00)

 

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych poinformował, że projekt został zaopiniowany pozytywnie.

Nikt nie zabrał głosu.

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XII/102/2021 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz harmonogramu pracy w porze nocnej aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu kłodzkiego na rok 2022 (druk nr III/6), (10:56)

Wyniki imienne:

ZA(21):

Grzegorz Kuzak, Piotr Marchewka, Sławomir Karwowski, Mariusz Borcz, Marek Mazurkiewicz, Zbigniew Łopusiewicz, Borysław Zatoka, Anita Piszko, Jacek Hecht, Ryszard Niebieszczański, Jolanta Walkiewicz, Robert Duma, Małgorzata Kanecka, Michał Cisakowski, Tadeusz Zieliński, Adam Łącki, Ewelina Ptak, Jarosław Przybył, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Paweł Szafran, Waldemar Bicz

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(3):

Joanna Walaszczyk, Krystyna Śliwińska, Józef Kołt

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3):

Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Maciej Awiżeń, Tomasz Nowicki

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 21 radnych głosowało za, 3 radnych wstrzymało się od głosu. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

 

Uchwała nr III/20/2022 - załącznik nr 8

e) zmiany Statutu podmiotu leczniczego „Zespołu Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku (druk nr III/7) (10:57:00)

 

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych poinformował, że projekt został zaopiniowany pozytywnie.

    Głos w dyskusji zabrali: Radna, p. Joanna Walaszczyk, Etatowy Członek Zarządu, p. Piotr Marchewka, p. Jacek Marcelewicz – Z-ca Dyrektora ds. administracyjnych ZOZ w Kłodzku, Radny, p. Sławomir Karwowski, Radna, p. Krystyna Śliwińska, Radny, p. Borysław Zatoka, Radny, p. Józef Kołt, Przewodniczący Rady, Radny, p. Marek Mazurkiewicz, Radny, p. Jarosław Przybył, Mecenas p. Arkadiusz Osipow.

Radny, p. Józef Kołt zgłosił wniosek formalny o wycofanie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu podmiotu leczniczego „Zespołu Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku z porządku obrad III sesji Rady Powiatu Kłodzkiego (12:06)

 

Przewodniczący zarządził 15 minut przerwy.

Po przerwie.

Sesję opuścili radni:

Agnieszka Mandryk - Kryniecka

Głosowanie w sprawie:

Wniosek radnego p. Józefa Kołta o wycofanie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu podmiotu leczniczego „Zespołu Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku z porządku obrad III sesji Rady Powiatu Kłodzkiego (12:06)

Wyniki imienne:

ZA(9):

Sławomir Karwowski, Grzegorz Kuzak, Jacek Hecht, Borysław Zatoka, Joanna Walaszczyk, Mariusz Borcz, Paweł Szafran, Józef Kołt, Krystyna Śliwińska

PRZECIW(14):

Michał Cisakowski, Jolanta Walkiewicz, Zbigniew Łopusiewicz, Marek Mazurkiewicz, Małgorzata Kanecka, Waldemar Bicz, Robert Duma, Tadeusz Zieliński, Jarosław Przybył, Ewelina Ptak, Adam Łącki, Anita Piszko, Piotr Marchewka, Ryszard Niebieszczański

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(4):

Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Maciej Awiżeń, Tomasz Nowicki

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 9 radnych głosowało za, 14 radnych głosowało przeciw. Stwierdził, że wniosek został odrzucony.

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu podmiotu leczniczego „Zespołu Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku (druk nr III/7) (12:07)

Wyniki imienne:

ZA(15):

Zbigniew Łopusiewicz, Robert Duma, Małgorzata Kanecka, Anita Piszko, Piotr Marchewka, Michał Cisakowski, Jolanta Walkiewicz, Grzegorz Kuzak, Ewelina Ptak, Jarosław Przybył, Tadeusz Zieliński, Waldemar Bicz, Ryszard Niebieszczański, Adam Łącki, Marek Mazurkiewicz

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(8):

Sławomir Karwowski, Mariusz Borcz, Borysław Zatoka, Józef Kołt, Joanna Walaszczyk, Paweł Szafran, Krystyna Śliwińska, Jacek Hecht

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(4):

Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Maciej Awiżeń, Tomasz Nowicki

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 15 radnych głosowało za, 8 radnych wstrzymało się od głosu. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

 

Uchwała nr III/21/2022 - załącznik nr 9

f) określenia zadań i podziału środków finansowanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2022 rok (druk nr III/8) (12:07:00)

 

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów poinformowali, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

     Głos w dyskusji zabrali: Radny, p. Borysław Zatoka, Dyrektor PCPR w Kłodzku, p. Bogumił Zwardoń, Radny, p. Sławomir Karwowski, Etatowy Członek Zarządu, p. Piotr Marchewka.

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań i podziału środków finansowanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2022 rok (druk nr III/8), (12:11)

Wyniki imienne:

ZA(22):

Grzegorz Kuzak, Sławomir Karwowski, Borysław Zatoka, Ewelina Ptak, Zbigniew Łopusiewicz, Małgorzata Kanecka, Mariusz Borcz, Tadeusz Zieliński, Adam Łącki, Michał Cisakowski, Ryszard Niebieszczański, Jacek Hecht, Robert Duma, Anita Piszko, Paweł Szafran, Waldemar Bicz, Józef Kołt, Jolanta Walkiewicz, Piotr Marchewka, Jarosław Przybył, Krystyna Śliwińska, Marek Mazurkiewicz

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1):

Joanna Walaszczyk

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(4):

Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Maciej Awiżeń, Tomasz Nowicki

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 22 radnych głosowało za, 1 radny wstrzymał się od głosu. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

 

Uchwała nr III/22/2022 - załącznik nr 10

g) złożenia wniosku o zezwolenie na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w Zespole Szkół Technicznych w Kłodzku oraz zobowiązania się do ponoszenia kosztów kształcenia w oddziale przygotowania wojskowego (druk nr III/9) (12:11:00)

 

Przewodniczący Komisji Edukacji poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

Głos w dyskusji zabrali: Radna, p. Krystyna Śliwińska, Przewodniczący Rady, Etatowy Członek Zarządu, p. Piotr Marchewka, Radna, p. Joanna Walaszczyk.

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie złożenia wniosku o zezwolenie na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w Zespole Szkół Technicznych w Kłodzku oraz zobowiązania się do ponoszenia kosztów kształcenia w oddziale przygotowania wojskowego (druk nr III/9) (12:24)

Wyniki imienne:

ZA(23):

Sławomir Karwowski, Grzegorz Kuzak, Borysław Zatoka, Robert Duma, Zbigniew Łopusiewicz, Anita Piszko, Małgorzata Kanecka, Jarosław Przybył, Ryszard Niebieszczański, Jolanta Walkiewicz, Jacek Hecht, Adam Łącki, Paweł Szafran, Ewelina Ptak, Tadeusz Zieliński, Waldemar Bicz, Marek Mazurkiewicz, Józef Kołt, Piotr Marchewka, Joanna Walaszczyk, Mariusz Borcz, Michał Cisakowski, Krystyna Śliwińska

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(4):

Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Maciej Awiżeń, Tomasz Nowicki.

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 23 radnych głosowało za. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

 

Uchwała nr III/23/2022 - załącznik nr 11

h) likwidacji filii Biblioteki Pedagogicznej w Kłodzku, Filia Nowa Ruda wchodzącej w skład Powiatowego Centrum Psychologiczno- Pedagogicznego w Kłodzku (druk nr III/10) (12:25:00)

 

Przewodniczący Komisji Edukacji poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

Brak głosów w dyskusji.

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji filii Biblioteki Pedagogicznej w Kłodzku, Filia Nowa Ruda wchodzącej w skład Powiatowego Centrum Psychologiczno- Pedagogicznego w Kłodzku (druk nr III/10) (12:25)

Wyniki imienne:

ZA(17):

Michał Cisakowski, Anita Piszko, Tadeusz Zieliński, Jolanta Walkiewicz, Ewelina Ptak, Borysław Zatoka, Jarosław Przybył, Ryszard Niebieszczański, Zbigniew Łopusiewicz, Robert Duma, Marek Mazurkiewicz, Małgorzata Kanecka, Waldemar Bicz, Adam Łącki, Grzegorz Kuzak, Jacek Hecht, Piotr Marchewka

PRZECIW(2):

Sławomir Karwowski, Paweł Szafran

WSTRZYMUJĘ SIĘ(4):

Joanna Walaszczyk, Mariusz Borcz, Józef Kołt, Krystyna Śliwińska

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(4):

Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Maciej Awiżeń, Tomasz Nowicki

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 17 radnych głosowało za, 2 radnych głosowało przeciw, 4 radnych wstrzymało się od głosu. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

 

Uchwała nr III/24/2022 - załącznik nr 12

i) przekazania przez Powiat Kłodzki Gminie Lewin Kłodzki zadania własnego powiatu w zakresie letniego utrzymania dróg powiatowych (druk nr III/11) (12:26:00)

 

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Infrastruktury Drogowej poinformował, że projekt został zaopiniowany pozytywnie.

Brak głosów w dyskusji.

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie przekazania przez Powiat Kłodzki Gminie Lewin Kłodzki zadania własnego powiatu w zakresie letniego utrzymania dróg powiatowych (druk nr III/11) (12:27)

Wyniki imienne:

ZA(22):

Mariusz Borcz, Michał Cisakowski, Piotr Marchewka, Grzegorz Kuzak, Józef Kołt, Borysław Zatoka, Zbigniew Łopusiewicz, Jacek Hecht, Ryszard Niebieszczański, Małgorzata Kanecka, Jolanta Walkiewicz, Waldemar Bicz, Anita Piszko, Ewelina Ptak, Robert Duma, Sławomir Karwowski, Jarosław Przybył, Joanna Walaszczyk, Adam Łącki, Paweł Szafran, Krystyna Śliwińska, Marek Mazurkiewicz

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(5):

Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Tadeusz Zieliński, Maciej Awiżeń, Tomasz Nowicki

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 22 radnych głosowało za. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr III/25/2022 - załącznik nr 13

 

j) przyjęcia stanowiska Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kłodzkiego dotyczącego oceny z badania dokumentacji związanej z zawieszeniem i odwołaniem dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Kłodzku (druk nr III/12) (12:28:00)

 

Przewodniczący Rady sporządził projekt uchwały na podstawie wniosków Komisji Rewizyjnej z dnia 22 marca 2022 roku załączonych do materiałów na sesję RPK.

    Głos w dyskusji zabrali: Radny, p. Tadeusz Zieliński, Radna, p. Krystyna Śliwińska, Radny, p. Jacek Hecht, Mecenas p. Arkadiusz Osipow.

Radny, p. Sławomir Karwowski złożył wniosek formalny o odesłanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kłodzkiego, dotyczącego oceny z badania dokumentacji związanej z zawieszeniem i odwołaniem dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Kłodzku do ponownej pracy w Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący Rady ogłosił 5 minut przerwy.

Po przerwie.

Głosowanie w sprawie:

Wniosek radnego p. Sławomira Karwowskiego o odesłanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kłodzkiego, dotyczącego oceny z badania dokumentacji związanej z zawieszeniem i odwołaniem dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Kłodzku do ponownej pracy w Komisji Rewizyjnej (13:16)

Wyniki imienne:

ZA(8):

Jacek Hecht, Sławomir Karwowski, Joanna Walaszczyk, Borysław Zatoka, Paweł Szafran, Mariusz Borcz, Józef Kołt, Krystyna Śliwińska

PRZECIW(14):

Marek Mazurkiewicz, Ewelina Ptak, Zbigniew Łopusiewicz, Jarosław Przybył, Tadeusz Zieliński, Michał Cisakowski, Robert Duma, Grzegorz Kuzak, Jolanta Walkiewicz, Ryszard Niebieszczański, Piotr Marchewka, Anita Piszko, Małgorzata Kanecka, Adam Łącki

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(5):

Waldemar Bicz, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Maciej Awiżeń, Tomasz Nowicki

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 8 radnych głosowało za, 14 radnych głosowało przeciw. Stwierdził, że wniosek został odrzucony.

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kłodzkiego dotyczącego oceny z badania dokumentacji związanej z zawieszeniem i odwołaniem dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Kłodzku (druk nr III/12) (13:17)

Wyniki imienne:

ZA(14):

Jarosław Przybył, Piotr Marchewka, Grzegorz Kuzak, Michał Cisakowski, Zbigniew Łopusiewicz, Małgorzata Kanecka, Marek Mazurkiewicz, Tadeusz Zieliński, Jolanta Walkiewicz, Anita Piszko, Robert Duma, Ryszard Niebieszczański, Ewelina Ptak, Adam Łącki

PRZECIW(7):

Sławomir Karwowski, Joanna Walaszczyk, Mariusz Borcz, Paweł Szafran, Jacek Hecht, Borysław Zatoka, Krystyna Śliwińska

WSTRZYMUJĘ SIĘ(2):

Waldemar Bicz, Józef Kołt

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(4):

Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Maciej Awiżeń, Tomasz Nowicki

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 14 radnych głosowało za, 7 radnych głosowało przeciw, 2 radnych wstrzymało się od głosu. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

 

Uchwała nr III/26/2022 - załącznik nr 14

k) o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (druk nr III/13) (13:17:00)

 

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Infrastruktury Drogowej poinformował, że projekt został zaopiniowany pozytywnie, wraz z wnioskiem o zmianę tytułu uchwały, w związku z nowelizacją ustawy tematycznej.

Głosowanie w sprawie:

Wniosek o wprowadzenie zmian do projektu uchwały w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa oraz obywateli Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej- na wniosek Komisji Bezpieczeństwa Porządku Publicznego i Infrastruktury Drogowej  (13:20)

Wyniki imienne:

ZA(22):

Tadeusz Zieliński, Sławomir Karwowski, Małgorzata Kanecka, Grzegorz Kuzak, Borysław Zatoka, Paweł Szafran, Mariusz Borcz, Ryszard Niebieszczański, Jacek Hecht, Robert Duma, Zbigniew Łopusiewicz, Jarosław Przybył, Jolanta Walkiewicz, Piotr Marchewka, Joanna Walaszczyk, Adam Łącki, Michał Cisakowski, Ewelina Ptak, Marek Mazurkiewicz, Anita Piszko, Józef Kołt, Krystyna Śliwińska

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(5):

Waldemar Bicz, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Maciej Awiżeń, Tomasz Nowicki

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 22 radnych głosowało za. Stwierdził, że wniosek o wprowadzenie zmian do projektu uchwały, zgodnie z podjętym wnioskiem Komisji Bezpieczeństwa został przyjęty.

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa oraz obywateli Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (na wniosek Komisji Bezpieczeństwa Porządku Publicznego i Infrastruktury Drogowej projekt uchwały zmienił nazwę- w sprawie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa) (druk nr III/13) (13:22)

Wyniki imienne:

ZA(23):

Michał Cisakowski, Grzegorz Kuzak, Zbigniew Łopusiewicz, Piotr Marchewka, Robert Duma, Marek Mazurkiewicz, Tadeusz Zieliński, Małgorzata Kanecka, Borysław Zatoka, Jarosław Przybył, Ewelina Ptak, Mariusz Borcz, Waldemar Bicz, Sławomir Karwowski, Jacek Hecht, Ryszard Niebieszczański, Paweł Szafran, Józef Kołt, Adam Łącki, Krystyna Śliwińska, Joanna Walaszczyk, Anita Piszko, Jolanta Walkiewicz

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(4):

Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Maciej Awiżeń, Tomasz Nowicki

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 23 radnych głosowało za. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr III/27/2022 - załącznik nr 15

Przewodniczący Rady uczcił pamięć osób poległych, dzieci w związku z trwającym konfliktem zbrojnym na Ukrainie - minutą ciszy.

9. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Kłodzkiego w okresie między sesjami, w tym informacja Starosty Kłodzkiego z wyjazdów i spotkań. (13:24:00)

Nikt nie zabrał głosu.

10. Interpelacje i pytania radnych. (13:24:00)

Przewodniczący Rady poinformował, iż nie wpłynęła pisemna interpelacja.

     Pytania do Zarządu Powiatu Kłodzkiego przedłożyli: Radny, p. Marek Mazurkiewicz, Radny, p. Adam Łącki, Radny, p. Tadeusz Zieliński, Radny, p. Sławomir Karwowski, Radny, p. Borysław Zatoka, Radny, p. Józef Kołt, Radny, p. Mariusz Borcz, Radny, p. Jacek Hecht.

     Odpowiedzi udzielił: Etatowy Członek Zarządu p. Piotr Marchewka.

11. Wnioski i oświadczenia radnych. (13:47:00)

Głos zabrała Radna, p. Anita Piszko, Radny, p. Borysław Zatoka.

12. Sprawy różne. (13:52:00)

Głos w sprawach różnych zabrali: Radny, p. Tadeusz Zieliński, Dyrektor ds. Zarządzania Kryzysowego, Bezpieczeństwa i Polityki Zdrowotnej Starostwa Powiatowego w Kłodzku, p. Jan Kalfas.

Przewodniczący Rady poinformował radnych o terminie składania oświadczeń majątkowych, który upływa z końcem kwietnia br. W imieniu Prezydium złożył wszystkim Życzenia z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych.

13. Zamknięcie obrad III sesji Rady Powiatu Kłodzkiego. (14:03:00)

Przewodniczący Rady po wyczerpaniu porządku, zamknął obrady III sesji Rady Powiatu Kłodzkiego.

Imienny wykaz głosowań radnych Rady Powiatu Kłodzkiego stanowi załącznik do protokołu- załącznik nr 16.

Cyfrowe nagranie z przebiegu sesji stanowi załącznik do protokołu - załącznik nr 17.

Transmisja sesji, zgodnie z art. 15 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym, udostępniona jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kłodzku oraz na stronie internetowej Powiatu Kłodzkiego.

Na tym protokół zakończono.

                                               Przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego              

  Zbigniew Łopusiewicz

Protokołowały:

Marta Paprocka

Diana Zając

Sporządziła:

Diana Zając

Wersja pdf z podpisami:

PDFProtokół nr III/22 z III sesji RPK w dniu 30 marca 2022 roku.pdf (946,41KB)