Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ogłoszenie Starosty Kłodzkiego w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia - dz. nr 102/2 w Kłodzku, przy ul. Daszyńskiego 18

GN. 6840.1.8 .2012.GN 3

OGŁOSZENIE

STAROSTY KŁODZKIEGO

z dnia 09.05. 2022 r.

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia.

Działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz.1899 t.j.) Starosta Kłodzki ogłasza co następuje:

I

Z zasobu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczam do zbycia  następującą nieruchomość, opisaną szczegółowo w poniższym wykazie:

Wykaz nieruchomości przeznaczonej   do zbycia:

Lp.

1.

2.

1.

Ozn. geodez. działki

Działka nr 102/2 (AM – 1) obręb Centrum

2.

Położenie nieruchomości

Powiat Kłodzki

Miasto Kłodzko

Ul. Ignacego Daszyńskiego 18

3.

Opis nieruchomości

Nieruchomość zabudowana obiektem Starego Młyna na który składają się: dwukondygnacyjny budynek główny, przylegający do niego budynek z częścią mieszkalną oraz budynek turbinowni. W granicach działki znajduje się również część kanału Młynówki pokrytego powierzchniowymi wodami płynącymi doprowadzającego wodę do elektrowni wodnej zlokalizowanej na przedmiotowej działce Obiekt byłego młyna, wymaga gruntownego remontu. Obiekt wpisany jest do rejestru zabytków nieruchomych pod numerem A/6048.

4.

Pow. działki w ha

0,1699 ha

5.

Nr KW

 SW1K/00093058/8

6.

Przeznaczenie nieruchomości

I sposób jej zagospodarowania

Działka objęta jest planem zagospodarowania przestrzennego, leży na terenie ozn. symbolem 1U (przeznaczenie podstawowe – usługi administracji, finanse, gastronomia, handel detaliczny, kultura, obsługa firm, służba zdrowia, turystyka, wypoczynek: uzupełniającym: mieszkanie funkcyjne, zieleń urządzona, parkingi, garaże wbudowane, ulice wewnętrzne i place manewrowe, niezbędne sieci i urządzenia infrastruktury technicznej – w tym stacja transformatorowa) oraz  częściowo w skład obszaru oznaczonego symbolem  1WS,2WS i 3WS (tereny oznaczone od 1WS do 8WS podstawowe przeznaczenie to tereny wód powierzchniowych – rzeka Młynówka, uzupełniające – urządzenia wodne).

Sposób zagospodarowania zgodnie z przeznaczeniem.

7.

Przeznaczona do:

Sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

8.

Cena nieruchomości:

700 000,00 zł (słownie: siedemset tysięcy  zł 00/100). Od ceny wylicytowanej w przetargu zostanie udzielona bonifikata w wysokości 75%  w związku z wpisaniem tej nieruchomości do rejestru zabytków.

II

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1, pkt. 1 i 2 cyt. wyżej ustawy wynosi 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

III

Zgodnie z art. 35 ust. 1 powołanej wyżej ustawy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni  w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kłodzku przy ul. Okrzei 1, zamieszczeniu na stronie internetowej Starostwa i stronie podmiotowej Wojewody Dolnośląskiego w Biuletynie Informacji Publicznej, w terminie od 09.05.2022. r. do 30.05.2022 r.

Sporządził:
Sylwia Świniańska
Tel. 74/8657532