Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

VI sesja Rady Powiatu Kłodzkiego w dniu 31 maja 2022 roku

       OGŁOSZENIE

Przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego

 zawiadamia, że w dniu 31 maja 2022 roku, o godz. 10.00

w sali obrad Rady Powiatu Kłodzkiego ( nr 109 )

 w Starostwie Powiatowym w Kłodzku przy ul. Okrzei 1

     odbędzie się VI sesja Rady Powiatu Kłodzkiego.

 

Porządek obrad VI sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Powiatu Kłodzkiego w dniu 27 kwietnia 2022 roku.
 4. Rozpatrzenie Raportu o stanie Powiatu Kłodzkiego za 2021 rok:
 1. przedstawienie pod debatę Raportu o stanie Powiatu Kłodzkiego za 2021 rok,
 2. debata nad Raportem o stanie Powiatu Kłodzkiego za 2021 rok,
 3. rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielania Zarządowi Powiatu Kłodzkiego wotum zaufania.
 1. Wykonanie budżetu Powiatu Kłodzkiego za 2021 rok i absolutorium dla Zarządu Powiatu Kłodzkiego  z wykonania budżetu Powiatu Kłodzkiego za 2021 rok:
 1. przedstawienie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Kłodzkiego za 2021 rok,
 2. zapoznanie się z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Kłodzkiego sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Powiatu Kłodzkiego za 2021 rok,
 3. przedstawienie sprawozdania finansowego Powiatu Kłodzkiego za 2021 rok,
 4. zapoznanie się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za okres od 1.01.2021r. do 31.12.2021r.,
 5. zapoznanie się z informacją o stanie mienia Powiatu Kłodzkiego za 2021 rok,
 6. zapoznanie się z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 11 maja 2022 roku w sprawie wykonania budżetu za 2021 rok i udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Kłodzkiego,
 7. przedstawienie opinii pozostałych komisji w sprawie wykonania budżetu Powiatu Kłodzkiego za 2021 rok,
 8. przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kłodzkiego w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Kłodzkiego z wykonania budżetu Powiatu Kłodzkiego za 2021 rok,
 9. zapoznanie się z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu Kłodzkiego z wykonania budżetu Powiatu Kłodzkiego za 2021 rok,
 10. debata nad wykonaniem budżetu Powiatu Kłodzkiego za 2021 rok w świetle przedstawionych sprawozdań, opinii, informacji i wniosku Komisji Rewizyjnej,
 11. rozpatrzenie projektu uchwały i podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Kłodzkiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Kłodzkiego za 2021 rok,
 12. rozpatrzenie projektu uchwały i podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Kłodzkiego z wykonania budżetu Powiatu Kłodzkiego za 2021 rok,
 1. Informacja dotycząca działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku wraz z realizacją Powiatowego Programu Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2021- 2027 za 2021 rok.
 2. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2022 rok,
  2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego,
  3. przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie budżetu obywatelskiego powiatu kłodzkiego na 2023,
  4. przekazania do realizacji Gminie Lądek- Zdrój zadania własnego Powiatu Kłodzkiego z zakresu oświaty, polegającego na założeniu i prowadzeniu publicznego pięcioletniego technikum,
  5. zwiększenia wysokości środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo- wychowawczych typu rodzinnego na terenie powiatu kłodzkiego,
  6. przyjęcia Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Kłodzkiego,
  7. przyjęcia wniosków i zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzanych w roku 2021 i 2022 w domach pomocy społecznej prowadzonych przez Powiat Kłodzki,
  8. rozpatrzenia skargi z dnia 21 kwietnia 2022 roku na Dyrektora (-).
 3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie wraz z oddziałem dla osób przewlekle psychicznie chorych w Ścinawce Dolnej, przeprowadzonej w dniu 26 kwietnia 2022 roku.
 4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Kłodzkiego w okresie między sesjami, w tym informacja Starosty Kłodzkiego z wyjazdów i spotkań.
 5. Interpelacje i pytania radnych.
 6. Wnioski i oświadczenia radnych.
 7. Sprawy różne.
 8. Zamknięcie obrad VI sesji Rady Powiatu Kłodzkiego.

 

        

                                                                                Przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego

                               (-)

               Zbigniew Łopusiewicz