Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ogłoszenie Starosty Kłodzkiego o I przetargu ustnym nieograniczonym nieruchomości zabudowanej poł. w Kłodzku, przy ul. Wyspiańskiego 2I

GN. 6840.1.12.2016.GN3                                                                                                                   Kłodzko, dn. 01.06. 2022 r. 

 

STAROSTA KŁODZKI

ogłasza

 I przetarg ustny nieograniczony

 

na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym, stanowiącym własność Skarbu Państwa, położonej w Kłodzku, przy ul. Stanisława Wyspiańskiego 2 I, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 108/1, (AM – 3), obręb Ptasia Góra o pow. 0,1756 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku  prowadzi księgę wieczystą nr SW1K/00099020/5.

Opis nieruchomości:

Nieruchomość zabudowana budynkiem niemieszkalnym, o jednej kondygnacji naziemnej, podpiwniczony, o pow. użytkowej 381,77 m². Budynek o układzie funkcjonalnym dostosowanym do pierwotnej funkcji (była pralnia). Budynek wymaga gruntownego remontu. W sąsiedztwie znajdują się obiekty użyteczności publicznej.

Zgodnie z planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego uchwalonego Uchwałą Nr XLIX/407/2006 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 30 marca  2006 r.  nieruchomość znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem C 9U – przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy usługowej związanej z usługami oświaty oraz C5TZ/KS – teren zamknięty, przeznaczenie terenu ustala się bez zmian, strefa „B” teren ochrony konserwatorskiej.

Nieruchomość nie jest przedmiotem obciążeń i zobowiązań.

Warunki  przetargu:

 1. Cena wywoławcza nieruchomości: 320 300,00 zł (słownie: trzysta dwadzieścia tysięcy trzysta   złotych).
 2. Minimalne postąpienie przetargowe wynosi: 3 210,00 zł (słownie: trzy tysiące dwieście dziesięć  złotych).
 3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości  32 030,00 zł  (słownie:  trzydzieści dwa tysiące trzydzieści złotych) na  konto  Starostwa Powiatowego  w   Kłodzku    –   Getin Noble Bank S.A.  nr  50 1560 0013 2005 4225 7000 0005   w terminie do dnia 01.07.2022 r.  W tytule przelewu należy podać: „wadium, I przetarg, Kłodzko, ul. Wyspiańskiego 2 I” oraz nazwę podmiotu, który będzie nieruchomość nabywał. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu na wskazany rachunek bankowy.
 4. Przetarg odbędzie się w dniu 05.07. 2022 r. o godz. 10.00  w budynku Starostwa Powiatowego w Kłodzku, ul. Wyspiańskiego 2K, Sala Konferencyjna mieszcząca się na I piętrze, pokój nr 1.1.                             
 5. Warunkiem udziału w  przetargu jest:

-              osobiste stawiennictwo w dniu  przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na    podstawie pełnomocnictwa z notarialnym poświadczeniem podpisu;

-              w przypadku udziału w przetargu osób pozostających w związku małżeńskim, które obowiązuje ustawowa wspólność majątkowa konieczne jest stawiennictwo obojga małżonków lub w przypadku udziału jednego z nich przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu; w przypadku rozdzielności majątkowej - przedstawienie dokumentu ustanawiającego rozdzielność;

-              w przypadku przedsiębiorców, przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru oraz dokumentów upoważniających do działania w ich imieniu.

 1. Osoby, którym przysługują uprawnienia określone w ustawie z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2017,  poz. 2097) zgodnie z art. 14 ust. 4 cytowanej wyżej ustawy zwolnione są z obowiązku wpłacenia wadium, jeżeli w terminie do dnia 01.07. 2022 r.  w pokoju nr 1.9 w budynku  Starostwa Powiatowego w Kłodzku, przy ul. Wyspiańskiego 2K dołączą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości ustalonego wadium   w razie uchylenia się od zawarcia umowy oraz przedstawią we wskazanym wyżej terminie dokument potwierdzający prawo do rekompensaty (zaświadczenie lub decyzję)  z adnotacją Wojewody o wybranej formie realizacji prawa do rekompensaty  i zarejestrowaniu we właściwym rejestrze.
 2. Jeżeli osoba, która wystąpi o nabycie nieruchomości jest cudzoziemcem w rozumieniu ustawy  z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, zobowiązana jest przedłożyć w dniu przetargu komisji przetargowej zezwolenie, o którym mowa w art. 1 ust 1 w/w ustawy lub promesę uzyskania takiego zezwolenia, chyba że ustawa stanowi inaczej.
 3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia  nieruchomości.
 4. Nabywca nieruchomości ponosi koszty notarialne  i sądowe związane  z zawarciem umowy sprzedaży.
 5. Nieruchomość jest sprzedawana w istniejącym stanie technicznym, na podstawie danych  z ewidencji gruntów.  Wznowienie i okazanie granic na koszt i staraniem nabywcy. Skarb Państwa nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne różnice pomiędzy danymi ewidencyjnymi a ustaleniami dokonanymi w oparciu o wykonane prace geodezyjne.
 6. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, Starosta Kłodzki może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 7. Osobom, które nie wygrały przetargu, wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 8. Starosta Kłodzki zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.
 9. Dodatkowych informacji dotyczących przetargu udzielają pracownicy Wydziału  Gospodarki Nieruchomościami, ul. Wyspiańskiego 2K, pokój 1.9, tel. 74 865 75 32.
 10. Ogłoszenie o przetargu publikowane jest na stronie internetowej Powiatu Kłodzkiego, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.klodzko.pl (zakładka: przetargi na nieruchomości), na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Kłodzku   przy   ul.   Okrzei 1 (parter) oraz w budynku przy ul. Wyspiańskiego 2K (parter). Wyciąg z ogłoszenia publikowany jest  na stronie internetowej – komunikaty.doba.pl
 11. Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych uczestników przetargu na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku   z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L 119  z 4.5.2016) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2020, poz.65 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.  w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014, poz. 1490). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Starostwo Powiatowe w Kłodzku można uzyskać na stronie:

www.bip.powiat.klodzko.pl/841/226/klauzula-informacyjna-dot-przetwarzania-danych-osobowych.html