Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

uchwała Zarządu Powiatu Kłodzkiego w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia - dz. nr 229/13, AM-9, obręb Stary Zdrój, Kudowa - Zdrój

UCHWAŁA NR 91/2022
ZARZĄDU POWIATU KŁODZKIEGO

z dnia 24 maja 2022 r.

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia

Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 2022, poz. 528) oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2021, poz. 1899) Zarząd Powiatu Kłodzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. Z Powiatowego Zasobu Nieruchomości przeznacza się do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość niezabudowaną położoną w Kudowie - Zdroju przy ul. Zdrojowej, oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 229/13, AM-9, obręb Stary Zdrój o powierzchni 0,0654 ha, wpisaną w księdze wieczystej SW1K/00076056/9, opisaną w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykaz wywiesza się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kłodzku przy ul. Okrzei 1 w okresie od 02.06.2022 r.  do .23.06.2022 r.  a także zamieszcza się go na stronach internetowych Starostwa Powiatowego w Kłodzku. Informację o zamieszczeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały Zarządu Powiatu Kłodzkiego

nr 91/2022 z dnia 24 maja 2022 roku

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia

Nr działki (oznaczenie użytku wg danych ewidencji gruntów)

dz. nr  229/13,  AM-9, obręb Stary Zdrój  

Bi – inne tereny zabudowane

 

Położenie

Kudowa - Zdrój, ul. Zdrojowa

Opis nieruchomości

Nieruchomość niezabudowana. Kształt działki nieregularny, wydłużony. Ukształtowanie sytuacyjno-wysokościowe przeciętne, teren w części płaski,   w części stanowi skarpę. Teren ogrodzony na słupkach stalowych.  Uzbrojenie: sieć elektroenergetyczna, wodna, kanalizacyjna, gazowa. Przez teren działki przebiegają dwie linie energetyczne, wodociąg, sieć gazowa średniego ciśnienia PE De 90, kanalizacja deszczowa.

Na granicy działki 229/13 i działki drogowej – ul. Jana Matejki (dz. nr 236, AM-9, obręb Stary Zdrój) zlokalizowana jest skrzynka gazowa. Przeniesienie skrzynki gazowej wiązać się będzie z koniecznością przebudowy przyłącza gazowego.  Ewentualne przeniesienie i przebudowa  przyłącza winne być wykonane przez nabywcę nieruchomości jego kosztem i staraniem   w oparciu o wydane przez PSG techniczne warunki przebudowy sieci gazowej oraz podpisane porozumienie. 

Przez przedmiotową działkę przebiega sieć gazowa średniego ciśnienia PE De 90, która również może wymagać przebudowy przez nabywcę.

Na terenie działki pojedyncze zadrzewienia. Ewentualna wycinka będzie mogła nastąpić na koszt nabywcy po uzyskaniu pozytywnej decyzji administracyjnej.

 

Powierzchnia działki

0,0654 ha

Księga wieczysta

SW1K/00076056/9

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Wg  „Miejscowego Planu  Zagospodarowania Przestrzennego gminy Kudowa - Zdrój dla strefy A ochrony uzdrowiskowej”  działka położona jest w jednostce przeznaczenia terenu oznaczonej symbolem 20.UZ.

Dla terenów oznaczonych symbolem UZ ustala się:

1) przeznaczenie terenów -  tereny zabudowy uzdrowiskowej, na których:

a) dopuszcza się:

- urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego,

- zieleń urządzoną, ciągi piesze, miejsca parkingowe oraz dojazdy,

- lokalizację obiektów infrastruktury technicznej służących prawidłowemu funkcjonowaniu uzdrowiska,

b) obowiązują zakazy w strefie „A” wynikające z przepisów ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach  i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych,

c) zakazuje się lokalizacji głębinowych pomp ciepła.

 

W zakresie ochrony strefy A ochrony uzdrowiskowej ustala się:

1) obowiązują zakazy w strefie „A” wynikające z przepisów ustawy o lecznictwie  uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych;

2) zakazuje się stosowania inwazyjnych gatunków obcych roślin na powierzchni biologicznie czynnej;

3) należy zachować udział powierzchni terenów zieleni w strefie A zgodny ze Statutem Uzdrowiska.

Ustala się dla terenu 20.UZ:

a) maksymalny wskaźnik zabudowy: 45%

b) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: 25%

c) pozostałe ustalenia zgodnie z odpowiednimi przepisami działu II.

 

Sposób zagospodarowania zgodny z miejscowym planem.

 

Przeznaczona do:

zbycia

Cena nieruchomości:

246 500,00 zł  plus 23% podatku VAT

 (słownie: dwieście czterdzieści sześć tysięcy pięćset złotych)

 

 

Termin wywieszenia: od  02.06.2022 r.     do  23.06.2022 r.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kłodzku przy ul. Okrzei 1, a także zamieszcza się na stronach internetowych Starostwa Powiatowego w Kłodzku. Informację o zamieszczeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez  ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego  położona jest nieruchomość.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2021, poz. 1899 ze zm.) wynosi 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

 

GN.6840.1.2022.GN6

Sporządziła: Ilona Siudak