Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół sesji - VI sesja Rady Powiatu Kłodzkiego w dniu 31 maja 2022 roku

Protokół nr VI/22

z VI sesji Rady Powiatu Kłodzkiego

w dniu 31 maja 2022 roku

Informacje ogólne:

Obrady rozpoczęto 31-05-2022 o godz. 10:02, a zakończono o godz. 12:43 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 26 członków:

1. Marek Mazurkiewicz

2. Mariusz Borcz

3. Michał Cisakowski

4. Robert Duma

5. Jacek Hecht

6. Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk

7. Małgorzata Kanecka

8. Sławomir Karwowski

9. Józef Kołt

10. Grzegorz Kuzak

11. Adam Łącki

12. Zbigniew Łopusiewicz

13. Agnieszka Mandryk - Kryniecka

14. Piotr Marchewka

15. Ryszard Niebieszczański

16. Anita Piszko

17. Jarosław Przybył

18. Ewelina Ptak

19. Paweł Szafran

20. Krystyna Śliwińska

21. Joanna Walaszczyk

22. Borysław Zatoka

23. Tadeusz Zieliński

24. Maciej Awiżeń

25. Tomasz Nowicki

26. Jolanta Walkiewicz

1. Otwarcie sesji. (10:02:00)

Przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego p. Zbigniew Łopusiewicz otworzył obrady VI sesji, powitał osoby uczestniczące w sesji - radnych oraz zaproszonych gości. Odczytał listę obecności.

Oznajmił, że w sesji uczestniczy 26 radnych i stwierdził prawomocność obrad.

Lista obecności radnych stanowi załącznik do protokołu - załącznik nr 1.

Lista gości uczestniczących w sesji stanowi załącznik do protokołu - załącznik nr 2.

2. Ustalenie porządku obrad. (10:03:00)

Porządek obrad VI sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Powiatu Kłodzkiego w dniu 27 kwietnia 2022 roku.
 4. Rozpatrzenie Raportu o stanie Powiatu Kłodzkiego za 2021 rok:
 1. przedstawienie pod debatę Raportu o stanie Powiatu Kłodzkiego za 2021 rok,
 2. debata nad Raportem o stanie Powiatu Kłodzkiego za 2021 rok,
 3. rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielania Zarządowi Powiatu Kłodzkiego wotum zaufania (druk nr VI/1).
 1. Wykonanie budżetu Powiatu Kłodzkiego za 2021 rok i absolutorium dla Zarządu Powiatu Kłodzkiego z wykonania budżetu Powiatu Kłodzkiego za 2021 rok:
 1. przedstawienie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Kłodzkiego za 2021 rok,
 2. zapoznanie się z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Kłodzkiego sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Powiatu Kłodzkiego za 2021 rok,
 3. przedstawienie sprawozdania finansowego Powiatu Kłodzkiego za 2021 rok,
 4. zapoznanie się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za okres od 1.01.2021r. do 31.12.2021r.,
 5. zapoznanie się z informacją o stanie mienia Powiatu Kłodzkiego za 2021 rok,
 6. zapoznanie się z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 11 maja 2022 roku w sprawie wykonania budżetu za 2021 rok i udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Kłodzkiego,
 7. przedstawienie opinii pozostałych komisji w sprawie wykonania budżetu Powiatu Kłodzkiego za 2021 rok,
 8. przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kłodzkiego w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Kłodzkiego z wykonania budżetu Powiatu Kłodzkiego za 2021 rok,
 9. zapoznanie się z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu Kłodzkiego z wykonania budżetu Powiatu Kłodzkiego za 2021 rok,
 10. debata nad wykonaniem budżetu Powiatu Kłodzkiego za 2021 rok w świetle przedstawionych sprawozdań, opinii, informacji i wniosku Komisji Rewizyjnej,
 11. rozpatrzenie projektu uchwały i podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Kłodzkiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Kłodzkiego za 2021 rok (druk nr VI/2),
 12. rozpatrzenie projektu uchwały i podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Kłodzkiego z wykonania budżetu Powiatu Kłodzkiego za 2021 rok (druk nr VI/3).
   
 1. Informacja dotycząca działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku wraz z realizacją Powiatowego Programu Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2021- 2027 za 2021 rok.
 2. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2022 rok (druk nr VI/4),
  2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr VI/5),
  3. przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie budżetu obywatelskiego powiatu kłodzkiego                                   na 2023 (druk nr VI/6),
  4. przekazania do realizacji Gminie Lądek- Zdrój zadania własnego Powiatu Kłodzkiego z zakresu oświaty, polegającego na założeniu i prowadzeniu publicznego pięcioletniego technikum (druk nr VI/7),
  5. zwiększenia wysokości środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo- wychowawczych typu rodzinnego na terenie powiatu kłodzkiego (druk nr VI/8),
  6. przyjęcia Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Kłodzkiego (druk nr VI/9),
  7. przyjęcia wniosków i zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzanych w roku 2021 i 2022 w domach pomocy społecznej prowadzonych przez Powiat Kłodzki (druk nr VI/10),
  8. rozpatrzenia skargi z dnia 21 kwietnia 2022 roku na Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. B. Chrobrego w Kłodzku (druk nr VI/11).
 3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie wraz z oddziałem dla osób przewlekle psychicznie chorych w Ścinawce Dolnej, przeprowadzonej w dniu 26 kwietnia 2022 roku.
 4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Kłodzkiego w okresie między sesjami, w tym informacja Starosty Kłodzkiego z wyjazdów i spotkań.
 5. Interpelacje i pytania radnych.
 6. Wnioski i oświadczenia radnych.
 7. Sprawy różne.
 8. Zamknięcie obrad VI sesji Rady Powiatu Kłodzkiego.
   

3. Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Powiatu Kłodzkiego w dniu 27 kwietnia 2022 roku. (10:04:00)

Nie było uwag do protokołu.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad protokołem z V sesji.

Głosowanie w sprawie:

Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Powiatu Kłodzkiego w dniu 27 kwietnia 2022 roku. (10:07)

Wyniki imienne:

ZA(23):

Jacek Hecht, Maciej Awiżeń, Michał Cisakowski, Robert Duma, Adam Łącki, Zbigniew Łopusiewicz, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Tadeusz Zieliński, Józef Kołt, Małgorzata Kanecka, Piotr Marchewka, Marek Mazurkiewicz, Tomasz Nowicki, Jarosław Przybył, Joanna Walaszczyk, Borysław Zatoka, Ewelina Ptak, Ryszard Niebieszczański, Grzegorz Kuzak, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Jolanta Walkiewicz, Mariusz Borcz, Paweł Szafran

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(4):

Waldemar Bicz, Sławomir Karwowski, Anita Piszko, Krystyna Śliwińska

Przewodniczący Rady poinformował, że 23 radnych głosowało za, 4 radnych nie brało udziału w głosowaniu. Protokół został przyjęty.

4. Rozpatrzenie Raportu o stanie Powiatu Kłodzkiego za 2021 rok: (10:08:00)

a) przedstawienie pod debatę Raportu o stanie Powiatu Kłodzkiego za 2021 rok, (10:08:00)

Przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego- poinformował, że raport ten uwzględnia wszystkie uwagi, które były poruszane podczas ubiegłorocznej sesji, na której było uchwalane wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Kłodzkiego. Poinformował również, że zgodnie z przepisami mieszkańcy mogą zgłaszać się do debaty i jednocześnie poinformował, że nie wpłynął wniosek od mieszkańców. Następnie udzielił głosu Staroście Kłodzkiemu.

b) debata nad Raportem o stanie Powiatu Kłodzkiego za 2021 rok, (10:09:00)

        Głos w dyskusji nad Raportem o stanie powiatu za rok 2021 zabrali: Starosta Kłodzki, p. Maciej Awiżeń, Radna, p. Ewelina Ptak, Radny, p. Marek Mazurkiewicz, Radna, p. Krystyna Śliwińska.

c) rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielania Zarządowi Powiatu Kłodzkiego wotum zaufania (druk nr VI/1). (10:27:00)

Przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego- poinformował, że wszystkie komisje merytoryczne pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.

Przewodniczący Rady – spytał, czy ktoś chciałby zabrać głos w tej sprawie.

Nikt nie zabrał głosu.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie imienne nad projektem uchwały.

Podjęcie uchwały w sprawie udzielania Zarządowi Powiatu Kłodzkiego wotum zaufania (druk nr VI/1). (10:32)

Wyniki imienne:

ZA(20):

Sławomir Karwowski, Maciej Awiżeń, Zbigniew Łopusiewicz, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Tadeusz Zieliński, Marek Mazurkiewicz, Piotr Marchewka, Jolanta Walkiewicz, Borysław Zatoka, Małgorzata Kanecka, Ryszard Niebieszczański, Robert Duma, Jacek Hecht, Michał Cisakowski, Paweł Szafran, Anita Piszko, Ewelina Ptak, Jarosław Przybył, Grzegorz Kuzak, Adam Łącki

PRZECIW(4):

Mariusz Borcz, Krystyna Śliwińska, Joanna Walaszczyk, Agnieszka Mandryk - Kryniecka

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1):

Tomasz Nowicki

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):

Waldemar Bicz, Józef Kołt

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 20 radnych głosowało za, 4 radnych głosowało przeciw,  1 radny wstrzymał się od głosu, 2 radnych nie brało udziału w głosowaniu. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr VI/35/2022 - załącznik nr 3

 

Raport o stanie Powiatu Kłodzkiego za 2021 rok wraz z projektem uchwały został zamieszczony na stronie http://www.powiatklodzki.rada365.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP).

 

5. Wykonanie budżetu Powiatu Kłodzkiego za 2021 rok i absolutorium dla Zarządu Powiatu Kłodzkiego z wykonania budżetu Powiatu Kłodzkiego za 2021 rok: (10:33:00)

Przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego- poinformował, że w ramach materiałów dotyczących wykonania budżetu i absolutorium za 2021 rok radnym przedstawione zostały poszczególne dokumenty:

a) przedstawienie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Kłodzkiego za 2021 rok, (10:33:00)

b) zapoznanie się z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Kłodzkiego sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Powiatu Kłodzkiego za 2021 rok, (10:34:00)

c) przedstawienie sprawozdania finansowego Powiatu Kłodzkiego za 2021 rok (10:34:00)

d) zapoznanie się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za okres od 1.01.2021r. do 31.12.2021r., (10:34:00)

e) zapoznanie się z informacją o stanie mienia Powiatu Kłodzkiego za 2021 rok, (10:34:00)

f) zapoznanie się z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 11 maja 2022 roku w sprawie wykonania budżetu za 2021 rok i udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Kłodzkiego, (10:34:00)

g) przedstawienie opinii pozostałych komisji w sprawie wykonania budżetu Powiatu Kłodzkiego za 2021 rok, (10:34:00)

h) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kłodzkiego w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Kłodzkiego z wykonania budżetu Powiatu Kłodzkiego za 2021 rok, (10:34:00)

i) zapoznanie się z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu Kłodzkiego z wykonania budżetu Powiatu Kłodzkiego za 2021 rok, (10:34:00)

j) debata nad wykonaniem budżetu Powiatu Kłodzkiego za 2021 rok w świetle przedstawionych sprawozdań, opinii, informacji i wniosku Komisji Rewizyjnej, (10:35:00)

k) rozpatrzenie projektu uchwały i podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Kłodzkiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Kłodzkiego za 2021 rok (druk nr VI/2), (11:13:00)

l) rozpatrzenie projektu uchwały i podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Kłodzkiego z wykonania budżetu Powiatu Kłodzkiego za 2021 rok (druk nr VI/3). (11:16:00)

Przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego oddał głos Staroście Kłodzkiemu, który przedstawił krótką prezentację w zakresie wykonania budżetu Powiatu Kłodzkiego za 2021 rok.

       Głos w debacie nad wykonaniem budżetu Powiatu Kłodzkiego zabrali: Przewodniczący Rady Powiatu, p. Zbigniew Łopusiewicz, Radny, p. Borysław Zatoka.

Wyniki imienne:

ZA(20):

Zbigniew Łopusiewicz, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Sławomir Karwowski, Grzegorz Kuzak, Maciej Awiżeń, Jolanta Walkiewicz, Jarosław Przybył, Tadeusz Zieliński, Jacek Hecht, Piotr Marchewka, Marek Mazurkiewicz, Borysław Zatoka, Małgorzata Kanecka, Anita Piszko, Ryszard Niebieszczański, Adam Łącki, Paweł Szafran, Robert Duma, Michał Cisakowski, Ewelina Ptak

PRZECIW(4):

Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Krystyna Śliwińska, Mariusz Borcz, Joanna Walaszczyk

WSTRZYMUJĘ SIĘ(2):

Tomasz Nowicki, Józef Kołt

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Waldemar Bicz

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 20 radnych głosowało za, 4 radnych głosowało przeciw, 2 radnych wstrzymało się od głosu, 1 radny nie brał udziału w głosowaniu. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr VI/36/2022 - załącznik nr 4

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Kłodzkiego z wykonania budżetu Powiatu Kłodzkiego za 2021 rok (druk nr VI/3) (11:17)

Wyniki imienne:

ZA(20):

Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Grzegorz Kuzak, Zbigniew Łopusiewicz, Borysław Zatoka, Michał Cisakowski, Tadeusz Zieliński, Sławomir Karwowski, Jolanta Walkiewicz, Robert Duma, Ewelina Ptak, Jarosław Przybył, Małgorzata Kanecka, Anita Piszko, Jacek Hecht, Adam Łącki, Marek Mazurkiewicz, Ryszard Niebieszczański, Paweł Szafran, Maciej Awiżeń, Piotr Marchewka

PRZECIW(4):

Mariusz Borcz, Joanna Walaszczyk, Krystyna Śliwińska, Agnieszka Mandryk - Kryniecka

WSTRZYMUJĘ SIĘ(2):

Tomasz Nowicki, Józef Kołt

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Waldemar Bicz

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 20 radnych głosowało za, 4 radnych głosowało przeciw, 2 radnych wstrzymało się od głosu, 1 radny nie brał udziału w głosowaniu. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr VI/37/2022 - załącznik nr 5

Przewodniczący Rady Powiatu zarządził przerwę do godziny 11.30.

Po przerwie.

6. Informacja dotycząca działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku wraz z realizacją Powiatowego Programu Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2021- 2027 za 2021 rok. (11:35:00)

Brak głosów w dyskusji.

7. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach: (11:35:00)

a) zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2022 rok (druk nr VI/4), (11:35:00)

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

Brak głosów w dyskusji.

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2022 rok (druk nr VI/4), (11:38)

Wyniki imienne:

ZA(20):

Sławomir Karwowski, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Tadeusz Zieliński, Zbigniew Łopusiewicz, Tomasz Nowicki, Jarosław Przybył, Ewelina Ptak, Piotr Marchewka, Anita Piszko, Jolanta Walkiewicz, Grzegorz Kuzak, Marek Mazurkiewicz, Małgorzata Kanecka, Robert Duma, Ryszard Niebieszczański, Paweł Szafran, Adam Łącki, Józef Kołt, Michał Cisakowski, Maciej Awiżeń

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(4):

Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Mariusz Borcz, Joanna Walaszczyk, Krystyna Śliwińska

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3):

Waldemar Bicz, Jacek Hecht, Borysław Zatoka

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 20 radnych głosowało za, 4 radnych wstrzymało się od głosu, 3 radnych nie brało udziału w głosowaniu. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr VI/38/2022 - załącznik nr 6

b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr VI/5), (11:38:00)

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

Brak głosów w dyskusji.

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr VI/5), (11:39)

Wyniki imienne:

ZA(22):

Tomasz Nowicki, Grzegorz Kuzak, Tadeusz Zieliński, Jarosław Przybył, Michał Cisakowski, Sławomir Karwowski, Ewelina Ptak, Maciej Awiżeń, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Zbigniew Łopusiewicz, Jolanta Walkiewicz, Ryszard Niebieszczański, Robert Duma, Piotr Marchewka, Adam Łącki, Małgorzata Kanecka, Paweł Szafran, Marek Mazurkiewicz, Józef Kołt, Borysław Zatoka, Anita Piszko, Jacek Hecht

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(4):

Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Krystyna Śliwińska, Mariusz Borcz, Joanna Walaszczyk

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Waldemar Bicz

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 22 radnych głosowało za, 4 radnych wstrzymało się od głosu, 1 radny nie brał udziału w głosowaniu. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr VI/39/2022 - załącznik nr 7

c) przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie budżetu obywatelskiego powiatu kłodzkiego na 2023 (druk nr VI/6) (11:39:00)

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

Brak głosów w dyskusji.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie imienne nad projektem uchwały.

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie budżetu obywatelskiego powiatu kłodzkiego na 2023 (druk nr VI/6) (11:40)

Wyniki imienne:

ZA(24):

Grzegorz Kuzak, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Ewelina Ptak, Michał Cisakowski, Maciej Awiżeń, Jolanta Walkiewicz, Mariusz Borcz, Zbigniew Łopusiewicz, Małgorzata Kanecka, Sławomir Karwowski, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Marek Mazurkiewicz, Piotr Marchewka, Tomasz Nowicki, Tadeusz Zieliński, Paweł Szafran, Robert Duma, Borysław Zatoka, Adam Łącki, Anita Piszko, Ryszard Niebieszczański, Jarosław Przybył, Jacek Hecht, Józef Kołt

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(2):

Joanna Walaszczyk, Krystyna Śliwińska

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Waldemar Bicz

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 24 radnych głosowało za, 2 radnych wstrzymało się od głosu, 1 radny nie brał udziału w głosowaniu. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr VI/40/2022 - załącznik nr 8

 

d) przekazania do realizacji Gminie Lądek- Zdrój zadania własnego Powiatu Kłodzkiego z zakresu oświaty, polegającego na założeniu i prowadzeniu publicznego pięcioletniego technikum (druk nr VI/7) (11:41:00)

Przewodniczący Komisji Edukacji poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

Brak głosów w dyskusji.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie imienne nad projektem uchwały.

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do realizacji Gminie Lądek- Zdrój zadania własnego Powiatu Kłodzkiego z zakresu oświaty, polegającego na założeniu i prowadzeniu publicznego pięcioletniego technikum (druk nr VI/7) (11:41)

Wyniki imienne:

ZA(26):

Sławomir Karwowski, Jarosław Przybył, Borysław Zatoka, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Grzegorz Kuzak, Marek Mazurkiewicz, Zbigniew Łopusiewicz, Tadeusz Zieliński, Robert Duma, Maciej Awiżeń, Ewelina Ptak, Tomasz Nowicki, Jolanta Walkiewicz, Ryszard Niebieszczański, Piotr Marchewka, Michał Cisakowski, Mariusz Borcz, Jacek Hecht, Paweł Szafran, Adam Łącki, Józef Kołt, Joanna Walaszczyk, Anita Piszko, Krystyna Śliwińska, Małgorzata Kanecka

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Waldemar Bicz

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 26 radnych głosowało za, 1 radny nie brał udziału w głosowaniu. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr VI/41/2022 - załącznik nr 9

e) zwiększenia wysokości środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo- wychowawczych typu rodzinnego na terenie powiatu kłodzkiego (druk nr VI/8) (11:42:00)

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

Brak głosów w dyskusji.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie imienne nad projektem uchwały.

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia wysokości środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo- wychowawczych typu rodzinnego na terenie powiatu kłodzkiego (druk  nr  VI/8) (11:43)

Wyniki imienne:

ZA(26):

Grzegorz Kuzak, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Maciej Awiżeń, Marek Mazurkiewicz, Tadeusz Zieliński, Sławomir Karwowski, Zbigniew Łopusiewicz, Tomasz Nowicki, Jarosław Przybył, Borysław Zatoka, Jolanta Walkiewicz, Małgorzata Kanecka, Józef Kołt, Michał Cisakowski, Ryszard Niebieszczański, Paweł Szafran, Ewelina Ptak, Robert Duma, Piotr Marchewka, Joanna Walaszczyk, Adam Łącki, Jacek Hecht, Krystyna Śliwińska, Mariusz Borcz, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Anita Piszko

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Waldemar Bicz

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 26 radnych głosowało za, 1 radny nie brało udziału w głosowaniu. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr VI/42/2022 - załącznik nr 10

f) przyjęcia Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Kłodzkiego (druk nr VI/9) (11:43:00)

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Infrastruktury Drogowej poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

Głos w dyskusji zabrali: Radny, p. Borysław Zatoka, Etatowy Członek Zarządu, p. Piotr Marchewka, Przewodniczący Rady, p. Zbigniew Łopusiewicz.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie imienne nad projektem uchwały.

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Kłodzkiego (druk nr VI/9) (11:49)

Wyniki imienne:

ZA(22):

Sławomir Karwowski, Jarosław Przybył, Michał Cisakowski, Grzegorz Kuzak, Zbigniew Łopusiewicz, Piotr Marchewka, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Marek Mazurkiewicz, Ewelina Ptak, Jolanta Walkiewicz, Ryszard Niebieszczański, Tadeusz Zieliński, Małgorzata Kanecka, Robert Duma, Anita Piszko, Józef Kołt, Adam Łącki, Paweł Szafran, Tomasz Nowicki, Jacek Hecht, Maciej Awiżeń, Agnieszka Mandryk - Kryniecka

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(4):

Joanna Walaszczyk, Mariusz Borcz, Borysław Zatoka, Krystyna Śliwińska

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Waldemar Bicz

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 22 radnych głosowało za, 4 radnych wstrzymało się od głosu, 1 radny nie brał udziału w głosowaniu. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr VI/43/2022 - załącznik nr 11

 

g) przyjęcia wniosków i zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzanych w roku 2021 i 2022 w domach pomocy społecznej prowadzonych przez Powiat Kłodzki (druk nr VI/10) (11:49:00)

Przewodniczący Rady sporządził projekt uchwały na podstawie wniosku Komisji Rewizyjnej, a następnie, na podstawie § 22 ust. 4 Statutu Powiatu Kłodzkiego, przekazał go Zarządowi Powiatu Kłodzkiego do zaopiniowania. Zarząd pozytywnie zaopiniował projekt uchwały.

Brak głosów w dyskusji.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie imienne nad projektem uchwały.

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wniosków i zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzanych w roku 2021 i 2022 w domach pomocy społecznej prowadzonych przez Powiat Kłodzki (druk nr VI/10) (11:50)

Wyniki imienne:

ZA(23):

Grzegorz Kuzak, Sławomir Karwowski, Małgorzata Kanecka, Zbigniew Łopusiewicz, Tomasz Nowicki, Tadeusz Zieliński, Michał Cisakowski, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Ryszard Niebieszczański, Marek Mazurkiewicz, Jarosław Przybył, Adam Łącki, Mariusz Borcz, Anita Piszko, Borysław Zatoka, Jolanta Walkiewicz, Robert Duma, Piotr Marchewka, Paweł Szafran, Ewelina Ptak, Jacek Hecht, Krystyna Śliwińska, Maciej Awiżeń

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(3):

Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Joanna Walaszczyk, Józef Kołt

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Waldemar Bicz

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 23 radnych głosowało za, 3 radnych wstrzymało się od głosu, 1 radny nie brał udziału w głosowaniu. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr VI/44/2022 - załącznik nr 12

h) rozpatrzenia skargi z dnia 21 kwietnia 2022 roku na Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. B. Chrobrego w Kłodzku (druk nr VI/11) (11:51:00)

       Przewodniczący Rady sporządził projekt uchwały na podstawie opinii Komisji Skarg Wniosków i Petycji, a następnie na podstawie §22 ust. 4 Statutu Rady Powiatu Kłodzkiego przekazał go Zarządowi Powiatu Kłodzkiego do zaopiniowania. Zarząd Powiatu Kłodzkiego nie wniósł uwag do projektu tej uchwały i zaopiniował go pozytywnie.

Głos w dyskusji nad projektem uchwały zabrali: Radny, p. Sławomir Karwowski, Starosta Kłodzki, p.  Maciej Awiżeń, Radny, p. Tomasz Nowicki.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie imienne nad projektem uchwały.

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 21 kwietnia 2022 roku na Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. B. Chrobrego w Kłodzku (druk nr VI/11) (11:59)

Wyniki imienne:

ZA(15):

Sławomir Karwowski, Jacek Hecht, Grzegorz Kuzak, Adam Łącki, Borysław Zatoka, Jolanta Walkiewicz, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Ewelina Ptak, Zbigniew Łopusiewicz, Paweł Szafran, Joanna Walaszczyk, Tadeusz Zieliński, Anita Piszko, Mariusz Borcz, Krystyna Śliwińska

PRZECIW(6):

Maciej Awiżeń, Małgorzata Kanecka, Marek Mazurkiewicz, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Jarosław Przybył, Ryszard Niebieszczański

WSTRZYMUJĘ SIĘ(5):

Robert Duma, Tomasz Nowicki, Michał Cisakowski, Józef Kołt, Piotr Marchewka

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Waldemar Bicz

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 15 radnych głosowało za, 6 radnych głosowało przeciw, 5 radnych wstrzymało się od głosu, 1 radny nie brał udziału w głosowaniu. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr VI/45/2022 - załącznik nr 13

 

8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie wraz z oddziałem dla osób przewlekle psychicznie chorych w Ścinawce Dolnej, przeprowadzonej w dniu 26 kwietnia 2022 roku. (12:00:00)

Brak głosów w dyskusji.

9. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Kłodzkiego w okresie między sesjami, w tym informacja Starosty Kłodzkiego z wyjazdów i spotkań. (12:00:00)

Głos w dyskusji zabrał Radny, p. Borysław Zatoka, odpowiedzi udzielił Starosta Kłodzki, p. Maciej Awiżeń.

10. Interpelacje i pytania radnych. (12:03:00)

Przewodniczący Rady poinformował, że nie wpłynęła pisemna interpelacja.

Pytania do Zarządu Powiatu Kłodzkiego przedłożyli: Radny, p. Borysław Zatoka, Radny, p. Adam Łącki, Radny p. Mariusz Borcz, Radna, p. Joanna Walaszczyk, Radna, p. Krystyna Śliwińska, Radny, p. Tadeusz Zieliński, Radny, p. Jacek Hecht.

Odpowiedzi udzielili: Starosta Kłodzki, p. Maciej Awiżeń, Etatowy Członek Zarządu, p. Piotr Marchewka.

11. Wnioski i oświadczenia radnych. (12:30:00)

Głos zabrał: Radny, p. Borysław Zatoka.

12. Sprawy różne. (12:32:00)

        Przewodniczący Rady poinformował, że sesja czerwcowa odbędzie się 27 czerwca 2022 roku – w poniedziałek. Ponadto w sprawach różnych głos zabrali: Radny, p. Borysław Zatoka, Radny, p. Sławomir Karwowski, Starosta Kłodzki, p. Maciej Awiżeń.

 

13. Zamknięcie obrad VI sesji Rady Powiatu Kłodzkiego. (12:43:00)

        Przewodniczący Rady po wyczerpaniu porządku, zamknął obrady VI sesji Rady Powiatu Kłodzkiego.

Imienny wykaz głosowań radnych Rady Powiatu Kłodzkiego stanowi załącznik do protokołu- załącznik nr 14.

Cyfrowe nagranie z przebiegu sesji stanowi załącznik do protokołu - załącznik nr 15.

Transmisja sesji, zgodnie z art. 15 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym, udostępniona jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kłodzku oraz na stronie internetowej Powiatu Kłodzkiego.

Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Rady Powiatu   Kłodzkiego

           Zbigniew Łopusiewicz

 

Protokołowały:

Marta Paprocka

Diana Zając

Sporządziła:

Diana Zając

Wersja pdf z podpisami :

PDFProtokół nr VI.22 z VI sesji RPK w dniu 31 maja 2022 roku.pdf (779,20KB)