Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ogłoszenie Starosty Kłodzkiego o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej obiektami starego młyna przy ul. Daszyńskiego 18 w Kłodzku, działka nr 102/2

GN.6840.1.8.2012.GN3                                                                        Kłodzko, dnia  12 lipca 2022 r.

  STAROSTA KŁODZKI

ogłasza

przetarg ustny nieograniczony

 

na sprzedaż nieruchomości zabudowanej obiektami starego młyna, stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Kłodzku, przy ul. Daszyńskiego 18, ozn. geodez. jako działka nr 102/2 (AM – 1) obręb Centrum o pow. 0,1699 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku prowadzi księgę wieczystą nr SW1K/00093058/8.

 

Opis nieruchomości:

W jej skład wchodzą: dwukondygnacyjny budynek główny, przylegający do niego budynek z częścią mieszkalną oraz budynek turbinowni.  W granicach działki znajduje się część kanału Młynówki pokrytego powierzchniowymi wodami płynącymi doprowadzającego wodę do elektrowni wodnej.  Lokalizacja w strefie centralnej miasta Kłodzka. Położenie nieruchomości korzystne, sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkalno-usługowa, dostępność komunikacyjna dobra-dojazd ulicą Tadeusza Kościuszki stanowiąca drogę powiatową, poprzez wewnętrzną drogę gminną. Stan techniczny  budynku głównego jest mierny – wymaga remontu kapitalnego, pozostałych budynków przeciętny.

Nieruchomość położona jest na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dzielnicy staromiejskiej miasta Kłodzka Wyspa Piasek, uchwalonym uchwałą nr XLVIII/497/2010 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 25 lutego 2010 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego nr 94 poz. 1432 z dnia 18 maja 2010 r.  Zgodnie z ww. planem dz. nr 102/2, AM-1, obręb Centrum częściowo wchodzi  w skład obszaru oznaczonego symbolem 1U- o przeznaczeniu podstawowym: usługi administracji,  finanse, gastronomia, handel detaliczny, kultura, obsługa firm, służba zdrowia, turystyka, wypoczynek; uzupełniającym:  mieszkanie funkcyjne, zieleń urządzona, parkingi, garaże wbudowane, ulice wewnętrzne i place manewrowe, niezbędne sieci i urządzenia infrastruktury technicznej – w tym stacja transformatorowa oraz  częściowo w skład obszaru oznaczonego symbolem 1 WS, 2 WS, 3 WS – o przeznaczeniu podstawowym: tereny wód powierzchniowych – rzeka Młynówka; uzupełniającym: urządzenia wodne.

 

Budynek młyna wodnego przy ul. Daszyńskiego 18 położony w Kłodzku na działce nr 102/2 wpisany jest do rejestru zabytków decyzją z dnia 24.05.2017r. Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pod nr  A/6048 i podlega  ochronie i opiece nad zabytkami na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.   o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. z 2022r. poz. 840).

 1. W umowie przeniesienia prawa własności zostanie umieszczony zapis, iż budynek młyna wodnego przy ul. Daszyńskiego 18 w Kłodzku, jest wpisany do rejestru zabytków pod numerem A/6048 podlega  ochronie i opiece nad zabytkami na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.   o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. z 2022r. poz. 840).
 2. Nabywca nieruchomości zostanie zobowiązany do zapewnienia warunków, aby utrzymać zabytek w jak najlepszym stanie oraz korzystać  z niego w sposób zapewniający trwale zachowanie jego wartości.
 3. W wyniku kontroli obiektu przeprowadzonej w dniu 31.10.2019r. Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków we Wrocławiu wydał w dniu 20 lipca 2021r. zalecenia wykonania remontu dachu z powodu nieszczelności i zalewania wodami opadowymi elewacji budynku oraz jego wnętrza oraz uzupełnienia orynnowania w zakresie umożliwiającym odprowadzanie wód opadowych z połaci dachowych w terminie do dnia 30 czerwca 2023r.

 

Nieruchomość jest obciążona następującymi umowami:

- dzierżawy budynku małej elektrowni wodnej o pow. 113,63 m2 zawartej  na czas nieoznaczony,

- najmu części nieruchomości  o pow. 47,00 m2  zawartej  na czas oznaczony do dnia 30 listopada 2025r.,

- najmu lokalu mieszkalnego o pow. 51,05 m2 zawartej na czas nieoznaczony.

 

Warunki  przetargu:

 1. Cena wywoławcza nieruchomości: 700 000,00 zł (słownie: siedemset tysięcy  zł 00/100). Od ceny wylicytowanej w przetargu zostanie udzielona bonifikata w wysokości 75% w związku  z wpisaniem tej nieruchomości do rejestru zabytków.
 2. Minimalne postąpienie przetargowe wynosi: 7000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych).
 3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu  w wysokości  50 000,00zł  (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) na  konto  Starostwa Powiatowego  w   Kłodzku    –   Getin Noble Bank S.A.  nr  50 1560 0013 2005 4225 7000 0005   w terminie do dnia 23 września 2022 r.  W tytule przelewu należy podać: „wadium,  I przetarg, Kłodzko, ul. Daszyńskiego 18” oraz nazwę podmiotu, który będzie nieruchomość nabywał. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu na wskazany rachunek bankowy.
 4. Przetarg odbędzie się w dniu 29 września 2022 r. o godz. 10.00  w budynku Starostwa Powiatowego w Kłodzku, ul. Wyspiańskiego 2K, Sala Konferencyjna mieszcząca się na I piętrze, pokój nr 1.1.                  
 5. Warunkiem udziału w  przetargu jest:

- osobiste stawiennictwo w dniu  przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na    podstawie pełnomocnictwa z notarialnym poświadczeniem podpisu;

-  w przypadku udziału w przetargu osób pozostających w związku małżeńskim, które obowiązuje ustawowa wspólność majątkowa konieczne jest stawiennictwo obojga małżonków lub w przypadku udziału jednego z nich przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu; w przypadku rozdzielności majątkowej - przedstawienie dokumentu ustanawiającego rozdzielność;

- w przypadku przedsiębiorców, przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru oraz dokumentów upoważniających do działania w ich imieniu.

      6.  Osoby, którym przysługują uprawnienia określone w ustawie z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2017,  poz. 2097) zgodnie z art. 14 ust. 4 cytowanej wyżej ustawy zwolnione są z obowiązku wpłacenia wadium, jeżeli w terminie do dnia 23 września 2022 r.  w pokoju nr 1.9 w budynku  Starostwa Powiatowego w Kłodzku, przy ul. Wyspiańskiego 2K dołączą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości ustalonego wadium  w razie uchylenia się od zawarcia umowy oraz przedstawią we wskazanym wyżej terminie dokument potwierdzający prawo do rekompensaty (zaświadczenie lub decyzję) z adnotacją Wojewody o wybranej formie realizacji prawa do rekompensaty  i zarejestrowaniu we właściwym rejestrze.

    7.   Jeżeli osoba, która wystąpi o nabycie nieruchomości jest cudzoziemcem w rozumieniu ustawy  z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, zobowiązana jest przedłożyć w dniu przetargu komisji przetargowej zezwolenie, o którym mowa w art. 1 ust 1 w/w ustawy lub promesę uzyskania takiego zezwolenia, chyba że ustawa stanowi inaczej.

 1. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia  nieruchomości.
 2. Nabywca nieruchomości ponosi koszty notarialne  i sądowe związane  z zawarciem umowy sprzedaży.
 3.  Nieruchomość jest sprzedawana w istniejącym stanie technicznym, na podstawie danych  z ewidencji gruntów.  Wznowienie i okazanie granic na koszt i staraniem nabywcy. Skarb Państwa nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne różnice pomiędzy danymi ewidencyjnymi a ustaleniami dokonanymi w oparciu o wykonane prace geodezyjne.
 4. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, Starosta Kłodzki może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 5. Osobom, które nie wygrały przetargu, wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 6. Starosta Kłodzki zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.
 7. Dodatkowych informacji dotyczących przetargu udzielają pracownicy Wydziału  Gospodarki Nieruchomościami, ul. Wyspiańskiego 2K, pokój 1.9, tel. 74 865 75 32.
 8. Ogłoszenie o przetargu publikowane jest na stronie internetowej Powiatu Kłodzkiego, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.klodzko.pl (zakładka: przetargi na nieruchomości), na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Kłodzku   przy   ul.   Okrzei 1 (parter) oraz w budynku przy ul. Wyspiańskiego 2K (parter). Wyciąg z ogłoszenia publikowany jest  na stronie internetowej – komunikaty.doba.pl
 9. Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych uczestników przetargu na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku   z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L 119  z 4.5.2016) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2020, poz.65 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.  w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014, poz. 1490). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Starostwo Powiatowe w Kłodzku można uzyskać na stronie: www.bip.powiat.klodzko.pl/841/226/klauzula-informacyjna-dot-przetwarzania-danych-osobowych.html