Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

zawiadomienie - obwieszczenia dot. Alfa-Food S.A.z/s w Trzebieszowicach

Kłodzko, dnia  02 września 2022 r.

GN. 6820.8.2016.GN7

 

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) - dalej „k.p.a.”, w związku z art. 9 ust. 2a, 2b i 2i Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 1997 r., Nr 121, poz. 770 ze zm.),

 

Podaję do publicznej wiadomości,

że został zgromadzony materiał dowodowy w postępowaniu o stwierdzenie nieodpłatnego nabycia z mocy prawa z dniem 1 stycznia 2016 roku przez Skarb Państwa reprezentowany przez Starostę Kłodzkiego, mienia pozostałego po przedsiębiorcy firmie „Alfa-Food” Spółka Akcyjna z siedzibą w Trzebieszowicach wpisanym pod numerem RHB 1479, obejmującego udział własności nieruchomości 1760/10000 w nieruchomości zabudowanej położonej w Lądku –Zdroju, przy ul. Zwycięstwa 10A, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 98 (AM – 3) obręb Stary Zdrój o pow. 0,1231 ha.

Stosownie do art. 10 § 1 k.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Zgodnie z art. 28 k.p.a. „stroną postępowania jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie, albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek”.

Z uwagi na powyższe zainteresowane strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy  (po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu spotkania)  w siedzibie w Starostwa Powiatowego w Kłodzku w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, przy ul. Wyspiańskiego 2K – budynek nr 4, pok. Nr 1.8 (I piętro), w terminie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Zgodnie z art. 49 § 1 K.p.a. - „Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.”

Zgodnie z art.  49a. - „Poza przypadkami, o których mowa w art. 49, organ może dokonywać zawiadomienia o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej w formie, o której mowa w art. 49 § 1, jeżeli w postępowaniu bierze udział więcej niż dwadzieścia stron. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, zawiadomienie jest w takim przypadku skuteczne wobec stron, które zostały na piśmie uprzedzone o zamiarze zawiadamiania ich w określony sposób. Do zawiadomienia stosuje się przepis art. 49 § 2.

Zgodnie z art. 49 § 2 K.p.a. - „Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.”

W związku z powyższym informacja opublikowana została na tablicy ogłoszeń Starostwa  Powiatowego w Kłodzku oraz na stronach internetowych: www.bip.powiat.klodzko.pl oraz www.komunikaty.doba.pl
Datę publicznego ogłoszenia uznaje się dzień - 02 września 2022 r. 
Dalsze informacje dotyczące przedmiotowego postępowania będą dostarczane stronom w formie publicznego obwieszczenia.

 

Do wiadomości:

  1. Prokuratura Rejonowa w Kłodzku

               Plac Bolesława Chrobrego 20

         57 – 300 Kłodzko

  1. Sąd Rejonowy w Kłodzku

               I Wydział Cywilny

               (dot. sygn.akt.  I C 1275/20)

               ul. Bohaterów Getta 15

                57-300 Kłodzko

  1. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

               Wydział Funduszu Gwarantowanych

               Świadczeń Pracowniczych

               ul. Międzyleska 4

               50 – 514 Wrocław