Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZPAiB.6740.9.44.2022

Rank Progress S.A.Otwock S.K

Budowa budynku rekreacji indywidualnej wraz z budynkiem gospodarczym i niezbędną infrastrukturą techniczną

Wrzosówka,dz. 54/22, jednostka ewid.:Lądek Zdrój -obszar Wiejski,obręb Wrzosówka

PDFINFORMACJA STAROSTY KŁODZKIEGO O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE.pdf (156,40KB)
PDFKARTA INFORMACYJNA.pdf (181,91KB)

PDFObwieszczenie ZPAiB.6740.9.44.2022.pdf (132,51KB)

 

Informacja Starosty Kłodzkiego

Starosta Kłodzki działając na podstawie art. 72 ust. 6 i 6a, w związku z art. 72 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 2373 )

podaje do publicznej wiadomości

informację  o  wydanej decyzji nr   3/IX/B/2023  z dnia  31.01.2023   Starosty Kłodzkiego dotyczącej zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego  i udzielenia pozwolenia na budowę :                                      

Budowa budynku rekreacji indywidualnej wraz z budynkiem gospodarczym i niezbędną infrastruktura techniczną

Lądek Zdrój- obszar wiejski,obręb Wrzosówka, dz. nr 54/22

 

Uprzejmie informuję, że z treścią ww. decyzji można zapoznać się w urzędowym publikatorze teleinformatycznym – Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kłodzku, pod adresem: https:// http://bip.powiat.klodzko.pl, w zakładce „Informacje o środowisku –Wydział Zagospodarowania Przestrzennego Architektury i Budownictwa”, od dnia   01.02.2023  lub osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kłodzku, ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko, w dniach pracy urzędu, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny przyjęcia pod numerem telefonu (74) 8657545.

 

Pouczenie

W myśl art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 2373 ), organ właściwy do wydania decyzji, o których mowa w ust. 1, dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, niezwłocznie po wydaniu decyzji, podaje do publicznej wiadomości informacje o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, a także udostępnia na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu treść tej decyzji. W informacji wskazuje się dzień udostępnienia treści decyzji.

W myśl art. 72 ust. 6a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 247 ), udostępnienie dokumentacji sprawy, o której mowa w ust. 6, następuje zgodnie z przepisami działu II

Pouczenie o przysługujących środkach zaskarżenia zawarte jest w  art. 86g ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,

[file,id_cmsPDFDECYZJA 3IXB2023.pdf (1,42MB)
PDFDECYZJA 3IXB2023 2.pdf (1 005,80KB)
PDFKarta Informac.pdf (861,33KB)