Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół sesji - X sesja Rady Powiatu Kłodzkiego w dniu 28 września 2022 roku

  Protokół nr X/22

z X sesji Rady Powiatu Kłodzkiego

w dniu 28 września 2022 roku

Informacje ogólne:

Obrady rozpoczęto 28-09-2022 o godz. 10:03, a zakończono o godz. 12:44 tego samego dnia.

1. Marek Mazurkiewicz

2. Waldemar Bicz

3. Mariusz Borcz

4. Michał Cisakowski

5. Robert Duma

6. Jacek Hecht

7. Małgorzata Kanecka

8. Józef Kołt

9. Grzegorz Kuzak

10. Adam Łącki

11. Zbigniew Łopusiewicz

12. Agnieszka Mandryk - Kryniecka

13. Piotr Marchewka

14. Ryszard Niebieszczański

15. Anita Piszko

16. Jarosław Przybył

17. Ewelina Ptak

18. Paweł Szafran

19. Joanna Walaszczyk

20. Borysław Zatoka

21. Tadeusz Zieliński

22. Maciej Awiżeń

23. Tomasz Nowicki

24. Jolanta Walkiewicz

      Przed otwarciem sesji uroczyście wręczono stypendia "Discipulus Exemplorum" za rok szkolny 2021/2022. Z rąk Starosty Kłodzkiego, p. Macieja Awiżenia, Przewodniczącego Rady Powiatu Kłodzkiego, p. Zbigniewa Łopusiewicza uczniowie i absolwenci szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Kłodzki otrzymali wyróżnienia.

Przewodniczący zarządził 5 minut przerwy.

Po przerwie.

1. Otwarcie sesji. (10:03:00)

Nastąpiła zmiana kworum (10:16)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 25

Do sesji dołączyli radni:

1. Krystyna Śliwińska

Przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego p. Zbigniew Łopusiewicz otworzył obrady X sesji, powitał osoby uczestniczące w sesji - radnych oraz zaproszonych gości. Odczytał listę obecności.

Oznajmił, że w sesji uczestniczy 25 radnych i stwierdził prawomocność obrad.

Lista obecności radnych stanowi załącznik do protokołu - załącznik nr 1.

Lista gości uczestniczących w sesji stanowi załącznik do protokołu - załącznik nr 2.

2. Ustalenie porządku obrad. (10:16:00)

Porządek obrad X sesji:

1. Otwarcie sesji.

2. Ustalenie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Powiatu Kłodzkiego.

4. Informacja zarządu z przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2022 roku oraz kształtowania

się wieloletniej prognozy finansowej- zgodnie z art. 266 ustawy o finansach publicznych.

5. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach:

   a) zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2022 rok (druk nr X/1),

   b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr X/2),

   c) określenia zadań i podziału środków finansowanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób

       Niepełnosprawnych na 2022 rok (druk nr X/3),

   d) udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Stronie Śląskie, Gminy Nowa

       Ruda, Gminy Bystrzyca Kłodzka, Gminy Radków, Gminy Międzylesie, Gminy Kłodzko (druk nr X/4),

   e) pozbawienia dróg położonych na terenie Powiatu Kłodzkiego kategorii drogi powiatowej (druk nr X/5),

   f) ustalenia na 2023 rok wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na

       parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia (druk nr X/6),

   g) zmiany Statutu podmiotu leczniczego „Zespół Opieki Zdrowotnej" w Kłodzku (druk nr X/7),

   h) nadania Ryszardowi Bilanowi Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr X/8),

   i) nadania Wojciechowi Ciężkowskiemu Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr X/9),

   j) nadania Krzysztofowi Filipowiczowi Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr X/10),

   k) nadania Tomaszowi Gmerkowi Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr X/11),

   I) nadania Elżbiecie Junak Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr X/12),

  m) nadania Klubowi Honorowych Dawców Krwi im. Zbyszka Iwanickiego przy Urzędzie Miasta w Kudowie- Zdroju Odznaki Honorowej Powiatu   Kłodzkiego (druk nr X/13),

  n) nadania Klubowi Tanecznemu „Rudan" Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr X/14),

  o) nadania Leszkowi Michalskiemu Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr X/15),

  p) nadania Międzyszkolnemu Klubowi Sportowemu Duszniki- Zdrój Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr X/16),

  q) nadania Ewie Mis- Krzemińskiej Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr X/17),

  r) nadania Piotrowi Palecznemu Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr X/18),

  s) nadania Krzysztofowi Stefaniakowi Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr X/19),             

  t)  nadania Darii Szulc Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr X/20),

  u) nadania Elżbiecie Ulatowskiej Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr X/21),

  v) nadania Zespołowi „Waliszowianie” Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr X/22).

6. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Kłodzkiego w okresie między sesjami, w tym informacja Starosty Kłodzkiego z wyjazdów i spotkań.

7. Interpelacje i pytania radnych.

8. Wnioski i oświadczenia radnych.

9. Sprawy różne.

10. Zamknięcie obrad X sesji Rady Powiatu Kłodzkiego.

 

3. Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Powiatu Kłodzkiego. (10:16:00)

 

Nie było uwag do protokołu.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad protokołem z IX sesji.

Głosowanie w sprawie:

Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Powiatu Kłodzkiego w dniu 31 sierpnia 2022 roku. (10:20)

        Z przyczyn technicznych, zgodnie z §25 ust. 2 Statutu Powiatu Kłodzkiego radni Adam Łącki oraz Ewelina Ptak poinformowali, że oddają głos „za”. Głosy zostały uwzględnione przy głosowaniu imiennym.

Wyniki imienne:

ZA(25):

Tomasz Nowicki, Jacek Hecht, Maciej Awiżeń, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Małgorzata Kanecka, Zbigniew Łopusiewicz, Borysław Zatoka, Marek Mazurkiewicz, Tadeusz Zieliński, Joanna Walaszczyk, Robert Duma, Jolanta Walkiewicz, Grzegorz Kuzak, Anita Piszko, Mariusz Borcz, Waldemar Bicz, Ryszard Niebieszczański, Michał Cisakowski, Krystyna Śliwińska, Paweł Szafran, Piotr Marchewka, Jarosław Przybył, Józef Kołt, Adam Łącki, Ewelina Ptak.

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):

Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Sławomir Karwowski.

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 25 radnych głosowało za. Stwierdził, że protokół z IX sesji został przyjęty.

 

4. Informacja zarządu z przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2022 roku oraz kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej- zgodnie z art. 266 ustawy o finansach publicznych. (10:21:00)

Brak głosów w dyskusji.

 

5. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach: (10:23:00)

 a) zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2022 rok (druk nr X/1) (10:23:00)

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

Brak głosów w dyskusji.

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2022 rok (druk nr X/1) (10:24)

      Z przyczyn technicznych, zgodnie z §25 ust. 2 Statutu Powiatu Kłodzkiego radni Adam Łącki oraz Ewelina Ptak poinformowali, że oddają głos „za”. Głosy zostały uwzględnione przy głosowaniu imiennym.

Wyniki imienne:

ZA(20):

Maciej Awiżeń, Tadeusz Zieliński, Michał Cisakowski, Grzegorz Kuzak, Zbigniew Łopusiewicz, Jolanta Walkiewicz, Robert Duma, Waldemar Bicz, Paweł Szafran, Jarosław Przybył, Tomasz Nowicki, Jacek Hecht, Anita Piszko, Małgorzata Kanecka, Piotr Marchewka, Borysław Zatoka, Marek Mazurkiewicz, Ryszard Niebieszczański, Adam Łącki, Ewelina Ptak.

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(5):

Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Krystyna Śliwińska, Józef Kołt, Joanna Walaszczyk, Mariusz Borcz

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):

Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Sławomir Karwowski.

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 20 radnych głosowało za, 5 radnych wstrzymało się od głosu.  Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr X/57/2022 - załącznik nr 3

b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr X/2) (10:25:00)

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

Brak głosów w dyskusji.

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego (druk  nr  X/2), (10:26)

       Z przyczyn technicznych, zgodnie z §25 ust. 2 Statutu Powiatu Kłodzkiego radni Adam Łącki i Ewelina Ptak poinformowali, że oddają głos „za”. Głosy zostały uwzględnione przy głosowaniu imiennym.

Wyniki imienne:

ZA(20):

Tomasz Nowicki, Zbigniew Łopusiewicz, Maciej Awiżeń, Robert Duma, Tadeusz Zieliński, Waldemar Bicz, Jolanta Walkiewicz, Jacek Hecht, Borysław Zatoka, Paweł Szafran, Jarosław Przybył, Ryszard Niebieszczański, Marek Mazurkiewicz, Michał Cisakowski, Piotr Marchewka, Grzegorz Kuzak, Anita Piszko, Małgorzata Kanecka, Adam Łącki, Ewelina Ptak.

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(5):

Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Mariusz Borcz, Joanna Walaszczyk, Józef Kołt, Krystyna Śliwińska

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):

Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Sławomir Karwowski.

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 20 radnych głosowało za, 5 radnych wstrzymało się od głosu. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr X/58/2022 - załącznik nr 4

c) określenia zadań i podziału środków finansowanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2022 rok (druk nr X/3), (10:26:00)

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów oraz Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych  poinformowali, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

Brak głosów w dyskusji.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie imienne nad projektem uchwały.

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań i podziału środków finansowanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2022 rok (druk nr X/3), (10:27)

        Z przyczyn technicznych, zgodnie z §25 ust. 2 Statutu Powiatu Kłodzkiego radni Adam Łącki i Ewelina Ptak poinformowali, że oddają głos „za”. Głosy zostały uwzględnione przy głosowaniu imiennym.

Wyniki imienne:

ZA(25):

Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Grzegorz Kuzak, Joanna Walaszczyk, Jarosław Przybył, Piotr Marchewka, Marek Mazurkiewicz, Mariusz Borcz, Maciej Awiżeń, Tomasz Nowicki, Małgorzata Kanecka, Paweł Szafran, Waldemar Bicz, Jacek Hecht, Krystyna Śliwińska, Anita Piszko, Michał Cisakowski, Robert Duma, Ryszard Niebieszczański, Jolanta Walkiewicz, Borysław Zatoka, Zbigniew Łopusiewicz, Tadeusz Zieliński, Józef Kołt, Adam Łącki, Ewelina Ptak.

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):

Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Sławomir Karwowski.

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 25 radnych głosowało za. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr X/59/2022 - załącznik nr 5

d) udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Stronie Śląskie, Gminy Nowa Ruda, Gminy Bystrzyca Kłodzka, Gminy Radków, Gminy Międzylesie, Gminy Kłodzko (druk nr X/4), (10:28:00)

Przewodniczący Komisji Rozwoju, Promocji, Turystyki i Ochrony Środowiska oraz Komisji Budżetu i Finansów poinformowali, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

Brak głosów w dyskusji.

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Stronie Śląskie, Gminy Nowa Ruda, Gminy Bystrzyca Kłodzka, Gminy Radków, Gminy Międzylesie, Gminy Kłodzko (druk nr X/4) (10:29)

       Z przyczyn technicznych, zgodnie z §25 ust. 2 Statutu Powiatu Kłodzkiego radni Adam Łącki oraz Ewelina Ptak poinformowali, że oddają głos „za”. Głosy zostały uwzględnione przy głosowaniu imiennym.

Wyniki imienne:

ZA(25):

Tadeusz Zieliński, Tomasz Nowicki, Anita Piszko, Maciej Awiżeń, Zbigniew Łopusiewicz, Michał Cisakowski, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Robert Duma, Małgorzata Kanecka, Jarosław Przybył, Marek Mazurkiewicz, Jacek Hecht, Paweł Szafran, Joanna Walaszczyk, Borysław Zatoka, Mariusz Borcz, Ryszard Niebieszczański, Krystyna Śliwińska, Jolanta Walkiewicz, Grzegorz Kuzak, Waldemar Bicz, Piotr Marchewka, Józef Kołt, Adam Łącki, Ewelina Ptak.

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):

Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Sławomir Karwowski.

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 25 radnych głosowało za. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr X/60/2022 - załącznik nr 6

e) pozbawienia dróg położonych na terenie Powiatu Kłodzkiego kategorii drogi powiatowej (druk nr X/5), (10:29:00)

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Infrastruktury Drogowej poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

Brak głosów w dyskusji.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie imienne nad projektem uchwały.

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia dróg położonych na terenie Powiatu Kłodzkiego kategorii drogi powiatowej (druk nr X/5) (10:30)

       Z przyczyn technicznych, zgodnie z §25 ust. 2 Statutu Powiatu Kłodzkiego radni: Adam Łącki,  Ewelina Ptak oraz Agnieszka Mandryk - Kryniecka poinformowali, że oddają głos „za”. Głosy zostały uwzględnione przy głosowaniu imiennym.

Wyniki imienne:

ZA(25):

Tomasz Nowicki, Mariusz Borcz, Zbigniew Łopusiewicz, Maciej Awiżeń, Borysław Zatoka, Marek Mazurkiewicz, Jolanta Walkiewicz, Ryszard Niebieszczański, Jacek Hecht, Grzegorz Kuzak, Małgorzata Kanecka, Michał Cisakowski, Paweł Szafran, Robert Duma, Piotr Marchewka, Joanna Walaszczyk, Jarosław Przybył, Anita Piszko, Tadeusz Zieliński, Waldemar Bicz, Krystyna Śliwińska, Józef Kołt, Adam Łącki, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Ewelina Ptak.

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):

Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Sławomir Karwowski.

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 25 radnych głosowało za. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr X/61/2022 - załącznik nr 7

f) ustalenia na 2023 rok wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia (druk nr X/6), (10:31:00)

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Infrastruktury Drogowej oraz Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów poinformowali, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

Brak głosów w dyskusji.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie imienne nad projektem uchwały.

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia na 2023 rok wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia (druk nr X/6) (10:32)

     Z przyczyn technicznych, zgodnie z §25 ust. 2 Statutu Powiatu Kłodzkiego radni: Adam Łącki oraz Ewelina Ptak poinformowali, że oddają głos „za”. Głosy zostały uwzględnione przy głosowaniu imiennym.

Wyniki imienne:

ZA(25):

Michał Cisakowski, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Tomasz Nowicki, Ryszard Niebieszczański, Piotr Marchewka, Zbigniew Łopusiewicz, Waldemar Bicz, Józef Kołt, Robert Duma, Mariusz Borcz, Małgorzata Kanecka, Maciej Awiżeń, Paweł Szafran, Jarosław Przybył, Marek Mazurkiewicz, Grzegorz Kuzak, Joanna Walaszczyk, Jacek Hecht, Jolanta Walkiewicz, Borysław Zatoka, Tadeusz Zieliński, Anita Piszko, Krystyna Śliwińska, Adam Łącki, Ewelina Ptak.

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):

Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Sławomir Karwowski.

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 25 radnych głosowało za. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr X/62/2022 - załącznik nr 8

g) zmiany Statutu podmiotu leczniczego „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku (druk nr X/7), (10:33:00)

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

Brak głosów w dyskusji.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie imienne nad projektem uchwały.

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu podmiotu leczniczego „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku (druk  nr X/7) (10:34)

        Z przyczyn technicznych, zgodnie z §25 ust. 2 Statutu Powiatu Kłodzkiego radni: Adam Łącki,  Ewelina Ptak poinformowali, że oddają głos „za”. Głosy zostały uwzględnione przy głosowaniu imiennym.

Wyniki imienne:

ZA(18):

Piotr Marchewka, Grzegorz Kuzak, Maciej Awiżeń, Borysław Zatoka, Michał Cisakowski, Robert Duma, Tadeusz Zieliński, Waldemar Bicz, Ryszard Niebieszczański, Jarosław Przybył, Jacek Hecht, Marek Mazurkiewicz, Zbigniew Łopusiewicz, Jolanta Walkiewicz, Małgorzata Kanecka, Anita Piszko, Adam Łącki, Ewelina Ptak.

PRZECIW(2):

Paweł Szafran, Joanna Walaszczyk

WSTRZYMUJĘ SIĘ(5):

Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Krystyna Śliwińska, Józef Kołt, Tomasz Nowicki, Mariusz Borcz

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):

Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Sławomir Karwowski.

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 18 radnych głosowało za, 2 radnych głosowało przeciw, 5 radnych wstrzymało się od głosu. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr X/63/2022 - załącznik nr 9

h) nadania Ryszardowi Bilanowi Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr X/8), (10:34:00)

Przewodniczący Komisji Rozwoju, Promocji, Turystyki i Ochrony Środowiska poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

Brak głosów w dyskusji.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie imienne nad projektem uchwały.

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie nadania Ryszardowi Bilanowi Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego (druk  nr X/8) (10:36)

        Z przyczyn technicznych, zgodnie z §25 ust. 2 Statutu Powiatu Kłodzkiego radni: Adam Łącki,  Ewelina Ptak poinformowali, że oddają głos „za”. Głosy zostały uwzględnione przy głosowaniu imiennym.

Wyniki imienne:

ZA(22):

Maciej Awiżeń, Zbigniew Łopusiewicz, Grzegorz Kuzak, Michał Cisakowski, Marek Mazurkiewicz, Tadeusz Zieliński, Waldemar Bicz, Jacek Hecht, Anita Piszko, Jolanta Walkiewicz, Robert Duma, Ryszard Niebieszczański, Jarosław Przybył, Borysław Zatoka, Paweł Szafran, Tomasz Nowicki, Małgorzata Kanecka, Piotr Marchewka, Józef Kołt, Mariusz Borcz, Adam Łącki, Ewelina Ptak.

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(2):

Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Krystyna Śliwińska

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3):

Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Sławomir Karwowski, Joanna Walaszczyk.

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 22 radnych głosowało za, 2 radnych wstrzymało się od głosu.

Uchwała nr X/64/2022 - załącznik nr 10

i) nadania Wojciechowi Ciężkowskiemu Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr X/9), (10:37:00)

Przewodniczący Komisji Rozwoju, Promocji, Turystyki i Ochrony Środowiska poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

Brak głosów w dyskusji.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie imienne nad projektem uchwały.

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie nadania Wojciechowi Ciężkowskiemu Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr X/9) (10:38)

    Z przyczyn technicznych, zgodnie z §25 ust. 2 Statutu Powiatu Kłodzkiego radni: Adam Łącki, Ewelina Ptak poinformowali, że oddają głos „za”. Głosy zostały uwzględnione przy głosowaniu imiennym.

Wyniki imienne:

ZA(24):

Grzegorz Kuzak, Tomasz Nowicki, Maciej Awiżeń, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Piotr Marchewka, Michał Cisakowski, Mariusz Borcz, Tadeusz Zieliński, Borysław Zatoka, Robert Duma, Anita Piszko, Jolanta Walkiewicz, Małgorzata Kanecka, Jacek Hecht, Ryszard Niebieszczański, Waldemar Bicz, Marek Mazurkiewicz, Jarosław Przybył, Paweł Szafran, Józef Kołt, Zbigniew Łopusiewicz, Krystyna Śliwińska, Adam Łącki, Ewelina Ptak.

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3):

Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Sławomir Karwowski, Joanna Walaszczyk.

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 24 radnych głosowało za. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr X/65/2022 - załącznik nr 11

j) nadania Krzysztofowi Filipowiczowi Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr X/10), (10:38:00)

Przewodniczący Komisji Rozwoju, Promocji, Turystyki i Ochrony Środowiska poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

Brak głosów w dyskusji.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie imienne nad projektem uchwały.

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie nadania Krzysztofowi Filipowiczowi Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr X/10) (10:39)

      Z przyczyn technicznych, zgodnie z §25 ust. 2 Statutu Powiatu Kłodzkiego radni: Adam Łącki,  Ewelina Ptak poinformowali, że oddają głos „za”. Głosy zostały uwzględnione przy głosowaniu imiennym.

Wyniki imienne:

ZA(21):

Michał Cisakowski, Tadeusz Zieliński, Grzegorz Kuzak, Maciej Awiżeń, Borysław Zatoka, Marek Mazurkiewicz, Małgorzata Kanecka, Waldemar Bicz, Robert Duma, Józef Kołt, Anita Piszko, Ryszard Niebieszczański, Paweł Szafran, Tomasz Nowicki, Zbigniew Łopusiewicz, Jarosław Przybył, Jolanta Walkiewicz, Piotr Marchewka, Jacek Hecht, Adam Łącki, Ewelina Ptak.

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(3):

Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Mariusz Borcz, Krystyna Śliwińska

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3):

Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Sławomir Karwowski, Joanna Walaszczyk.

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 21 radnych głosowało za, 3 radnych wstrzymało się od głosu Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr X/66/2022 - załącznik nr 12

k) nadania Tomaszowi Gmerkowi Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr X/11), (10:40:00)

Przewodniczący Komisji Rozwoju, Promocji, Turystyki i Ochrony Środowiska poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

Brak głosów w dyskusji.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie imienne nad projektem uchwały.

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie nadania Tomaszowi Gmerkowi Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr X/11) (10:41)

       Z przyczyn technicznych, zgodnie z §25 ust. 2 Statutu Powiatu Kłodzkiego radni: Adam Łącki, Ewelina Ptak poinformowali, że oddają głos „za”. Głosy zostały uwzględnione przy głosowaniu imiennym.

Wyniki imienne:

ZA(24):

Józef Kołt, Maciej Awiżeń, Tadeusz Zieliński, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Michał Cisakowski, Zbigniew Łopusiewicz, Marek Mazurkiewicz, Grzegorz Kuzak, Jacek Hecht, Ryszard Niebieszczański, Borysław Zatoka, Jolanta Walkiewicz, Jarosław Przybył, Robert Duma, Waldemar Bicz, Paweł Szafran, Tomasz Nowicki, Mariusz Borcz, Anita Piszko, Piotr Marchewka, Małgorzata Kanecka, Joanna Walaszczyk, Adam Łącki, Ewelina Ptak.

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1):

Krystyna Śliwińska

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):

Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Sławomir Karwowski.

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 24 radnych głosowało za, 1 radny wstrzymał się od głosu Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr X/67/2022 - załącznik nr 13

l) nadania Elżbiecie Junak Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr X/12), (10:41:00)

Przewodniczący Komisji Rozwoju, Promocji, Turystyki i Ochrony Środowiska poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

Brak głosów w dyskusji.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie imienne nad projektem uchwały.

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie nadania Elżbiecie Junak Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego (druk  nr  X/12) (10:42)

      Z przyczyn technicznych, zgodnie z §25 ust. 2 Statutu Powiatu Kłodzkiego radni: Adam Łącki, Ewelina Ptak poinformowali, że oddają głos „za”. Głosy zostały uwzględnione przy głosowaniu imiennym.

Wyniki imienne:

ZA(21):

Jacek Hecht, Grzegorz Kuzak, Małgorzata Kanecka, Tomasz Nowicki, Michał Cisakowski, Tadeusz Zieliński, Marek Mazurkiewicz, Waldemar Bicz, Robert Duma, Anita Piszko, Jolanta Walkiewicz, Ryszard Niebieszczański, Maciej Awiżeń, Paweł Szafran, Jarosław Przybył, Józef Kołt, Piotr Marchewka, Zbigniew Łopusiewicz, Borysław Zatoka, Adam Łącki, Ewelina Ptak.

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(3):

Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Mariusz Borcz, Krystyna Śliwińska

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3):

Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Sławomir Karwowski, Joanna Walaszczyk.

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 21 radnych głosowało za, 3 radnych wstrzymało się od głosu. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr X/68/2022 - załącznik nr 14

m) nadania Klubowi Honorowych Dawców Krwi im. Zbyszka Iwanickiego przy Urzędzie Miasta w Kudowie- Zdroju Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr X/13), (10:42:00)

Przewodniczący Komisji Rozwoju, Promocji, Turystyki i Ochrony Środowiska poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

Brak głosów w dyskusji.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie imienne nad projektem uchwały.

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie nadania Klubowi Honorowych Dawców Krwi im. Zbyszka Iwanickiego przy Urzędzie Miasta w Kudowie- Zdroju Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr X/13) (10:43)

       Z przyczyn technicznych, zgodnie z §25 ust. 2 Statutu Powiatu Kłodzkiego radni: Adam Łącki, Ewelina Ptak oraz Jarosław Przybył poinformowali, że oddają głos „za”. Głosy zostały uwzględnione przy głosowaniu imiennym.

Wyniki imienne:

ZA(25):

Józef Kołt, Grzegorz Kuzak, Joanna Walaszczyk, Michał Cisakowski, Borysław Zatoka, Jolanta Walkiewicz, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Tadeusz Zieliński, Maciej Awiżeń, Robert Duma, Piotr Marchewka, Jacek Hecht, Krystyna Śliwińska, Ryszard Niebieszczański, Paweł Szafran, Zbigniew Łopusiewicz, Mariusz Borcz, Marek Mazurkiewicz, Małgorzata Kanecka, Tomasz Nowicki, Anita Piszko, Waldemar Bicz, Adam Łącki, Jarosław Przybył, Ewelina Ptak.

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):

Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Sławomir Karwowski.

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 25 radnych głosowało za. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr X/69/2022 - załącznik nr 15

n) nadania Klubowi Tanecznemu „Rudan” Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr X/14), (10:44:00)

Przewodniczący Komisji Rozwoju, Promocji, Turystyki i Ochrony Środowiska poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

Brak głosów w dyskusji.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie imienne nad projektem uchwały.

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie nadania Klubowi Tanecznemu „Rudan” Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr X/14) (10:45)

     Z przyczyn technicznych, zgodnie z §25 ust. 2 Statutu Powiatu Kłodzkiego radni: Adam Łącki, Ewelina Ptak poinformowali, że oddają głos „za”. Głosy zostały uwzględnione przy głosowaniu imiennym.

Wyniki imienne:

ZA(25):

Piotr Marchewka, Zbigniew Łopusiewicz, Józef Kołt, Małgorzata Kanecka, Jarosław Przybył, Maciej Awiżeń, Tadeusz Zieliński, Joanna Walaszczyk, Robert Duma, Jolanta Walkiewicz, Jacek Hecht, Ryszard Niebieszczański, Mariusz Borcz, Marek Mazurkiewicz, Waldemar Bicz, Paweł Szafran, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Borysław Zatoka, Anita Piszko, Grzegorz Kuzak, Michał Cisakowski, Tomasz Nowicki, Krystyna Śliwińska, Adam Łącki, Ewelina Ptak.

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):

Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Sławomir Karwowski.

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 25 radnych głosowało za. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr X/70/2022 - załącznik nr 16

o) nadania Leszkowi Michalskiemu Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr X/15), (10:45:00)

Przewodniczący Komisji Rozwoju, Promocji, Turystyki i Ochrony Środowiska poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

Brak głosów w dyskusji.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie imienne nad projektem uchwały.

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie nadania Leszkowi Michalskiemu Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr X/15) (10:46)

     Z przyczyn technicznych, zgodnie z §25 ust. 2 Statutu Powiatu Kłodzkiego radni: Adam Łącki, Ewelina Ptak poinformowali, że oddają głos „za”. Głosy zostały uwzględnione przy głosowaniu imiennym.

Wyniki imienne:

ZA(22):

Grzegorz Kuzak, Michał Cisakowski, Zbigniew Łopusiewicz, Jacek Hecht, Ryszard Niebieszczański, Tadeusz Zieliński, Waldemar Bicz, Józef Kołt, Jolanta Walkiewicz, Paweł Szafran, Robert Duma, Jarosław Przybył, Marek Mazurkiewicz, Maciej Awiżeń, Anita Piszko, Piotr Marchewka, Tomasz Nowicki, Małgorzata Kanecka, Borysław Zatoka, Mariusz Borcz, Adam Łącki, Ewelina Ptak.

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(2):

Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Krystyna Śliwińska

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3):

Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Sławomir Karwowski, Joanna Walaszczyk.

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 22 radnych głosowało za, 2 radnych wstrzymało się od głosu.  Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr X/71/2022 - załącznik nr 17

p) nadania Międzyszkolnemu Klubowi Sportowemu Duszniki- Zdrój Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr X/16), (10:46:00)

Przewodniczący Komisji Rozwoju, Promocji, Turystyki i Ochrony Środowiska poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

Brak głosów w dyskusji.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie imienne nad projektem uchwały.

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie nadania Międzyszkolnemu Klubowi Sportowemu Duszniki- Zdrój Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr X/16) (10:47)

Z przyczyn technicznych, zgodnie z §25 ust. 2 Statutu Powiatu Kłodzkiego radni: Adam Łącki, Ewelina Ptak oraz Piotr Marchewka poinformowali, że oddają głos „za”. Głosy zostały uwzględnione przy głosowaniu imiennym.

Wyniki imienne:

ZA(25):

Zbigniew Łopusiewicz, Ryszard Niebieszczański, Grzegorz Kuzak, Małgorzata Kanecka, Paweł Szafran, Jarosław Przybył, Robert Duma, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Jacek Hecht, Marek Mazurkiewicz, Krystyna Śliwińska, Tomasz Nowicki, Józef Kołt, Waldemar Bicz, Maciej Awiżeń, Michał Cisakowski, Borysław Zatoka, Joanna Walaszczyk, Jolanta Walkiewicz, Tadeusz Zieliński, Mariusz Borcz, Anita Piszko, Adam Łącki, Piotr Marchewka, Ewelina Ptak.

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):

Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Sławomir Karwowski.

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 25 radnych głosowało za.  Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr X/72/2022 - załącznik nr 18

q)  nadania Ewie Miś- Krzemińskiej Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr X/17), (10:48:00)

Przewodniczący Komisji Rozwoju, Promocji, Turystyki i Ochrony Środowiska poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

Brak głosów w dyskusji.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie imienne nad projektem uchwały.

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie nadania Ewie Miś- Krzemińskiej Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr X/17) (10:49)

     Z przyczyn technicznych, zgodnie z §25 ust. 2 Statutu Powiatu Kłodzkiego radni: Adam Łącki, Ewelina Ptak poinformowali, że oddają głos „za”. Głosy zostały uwzględnione przy głosowaniu imiennym.

Wyniki imienne:

ZA(25):

Grzegorz Kuzak, Maciej Awiżeń, Piotr Marchewka, Tomasz Nowicki, Józef Kołt, Jacek Hecht, Joanna Walaszczyk, Robert Duma, Krystyna Śliwińska, Paweł Szafran, Michał Cisakowski, Tadeusz Zieliński, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Zbigniew Łopusiewicz, Ryszard Niebieszczański, Waldemar Bicz, Małgorzata Kanecka, Jolanta Walkiewicz, Jarosław Przybył, Mariusz Borcz, Borysław Zatoka, Anita Piszko, Marek Mazurkiewicz, Adam Łącki, Ewelina Ptak.

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):

Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Sławomir Karwowski.

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 25 radnych głosowało za.  Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr X/73/2022 - załącznik nr 19

r) nadania Piotrowi Palecznemu Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr X/18), (10:49:00)

Przewodniczący Komisji Rozwoju, Promocji, Turystyki i Ochrony Środowiska poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

Brak głosów w dyskusji.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie imienne nad projektem uchwały.

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie nadania Piotrowi Palecznemu Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr X/18) (10:50)

       Z przyczyn technicznych, zgodnie z §25 ust. 2 Statutu Powiatu Kłodzkiego radni: Adam Łącki, Ewelina Ptak, Mariusz Borcz oraz Jarosław Przybył poinformowali, że oddają głos „za”. Głosy zostały uwzględnione przy głosowaniu imiennym.

Wyniki imienne:

ZA(25):

Michał Cisakowski, Piotr Marchewka, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Grzegorz Kuzak, Jolanta Walkiewicz, Małgorzata Kanecka, Zbigniew Łopusiewicz, Maciej Awiżeń, Tomasz Nowicki, Robert Duma, Jacek Hecht, Joanna Walaszczyk, Paweł Szafran, Borysław Zatoka, Marek Mazurkiewicz, Tadeusz Zieliński, Ryszard Niebieszczański, Anita Piszko, Krystyna Śliwińska, Waldemar Bicz, Józef Kołt, Mariusz Borcz, Adam Łącki, Jarosław Przybył, Ewelina Ptak.

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):

Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Sławomir Karwowski.

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 25 radnych głosowało za.  Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr X/74/2022 - załącznik nr 20

s) nadania Krzysztofowi Stefaniakowi Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr X/19), (10:50:00)

Przewodniczący Komisji Rozwoju, Promocji, Turystyki i Ochrony Środowiska poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

Brak głosów w dyskusji.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie imienne nad projektem uchwały.

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie nadania Krzysztofowi Stefaniakowi Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr X/19) (10:51)

      Z przyczyn technicznych, zgodnie z §25 ust. 2 Statutu Powiatu Kłodzkiego radni: Adam Łącki, Ewelina Ptak poinformowali, że oddają głos „za”. Głosy zostały uwzględnione przy głosowaniu imiennym.

Wyniki imienne:

ZA(22):

Grzegorz Kuzak, Zbigniew Łopusiewicz, Marek Mazurkiewicz, Jarosław Przybył, Robert Duma, Jolanta Walkiewicz, Ryszard Niebieszczański, Paweł Szafran, Borysław Zatoka, Piotr Marchewka, Maciej Awiżeń, Michał Cisakowski, Anita Piszko, Jacek Hecht, Tomasz Nowicki, Waldemar Bicz, Tadeusz Zieliński, Józef Kołt, Małgorzata Kanecka, Mariusz Borcz, Adam Łącki, Ewelina Ptak.

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(2):

Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Krystyna Śliwińska

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3):

Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Sławomir Karwowski, Joanna Walaszczyk.

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 22 radnych głosowało za, 2 radnych wstrzymało się od głosu.  Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr X/75/2022 - załącznik nr 21

t) nadania Darii Szulc Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr X/20), (10:52:00)

Przewodniczący Komisji Rozwoju, Promocji, Turystyki i Ochrony Środowiska poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

Brak głosów w dyskusji.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie imienne nad projektem uchwały.

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie nadania Darii Szulc Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr X/20) (10:53)

     Z przyczyn technicznych, zgodnie z §25 ust. 2 Statutu Powiatu Kłodzkiego radni: Adam Łącki, Ewelina Ptak poinformowali, że oddają głos „za”. Głosy zostały uwzględnione przy głosowaniu imiennym.

Wyniki imienne:

ZA(20):

Grzegorz Kuzak, Jacek Hecht, Maciej Awiżeń, Michał Cisakowski, Piotr Marchewka, Borysław Zatoka, Waldemar Bicz, Małgorzata Kanecka, Jolanta Walkiewicz, Jarosław Przybył, Robert Duma, Paweł Szafran, Ryszard Niebieszczański, Marek Mazurkiewicz, Anita Piszko, Zbigniew Łopusiewicz, Tomasz Nowicki, Tadeusz Zieliński, Adam Łącki, Ewelina Ptak.

PRZECIW(1):

Krystyna Śliwińska

WSTRZYMUJĘ SIĘ(2):

Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Mariusz Borcz

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(4):

Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Sławomir Karwowski, Józef Kołt, Joanna Walaszczyk.

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 20 radnych głosowało za, 1 radny głosował przeciw, 2 radnych wstrzymało się od głosu.  Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr X/76/2022 - załącznik nr 22

u) nadania Elżbiecie Ulatowskiej Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr X/21), (10:53:00)

Przewodniczący Komisji Rozwoju, Promocji, Turystyki i Ochrony Środowiska poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

Brak głosów w dyskusji.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie imienne nad projektem uchwały.

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie nadania Elżbiecie Ulatowskiej Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr X/21) (10:54)

       Z przyczyn technicznych, zgodnie z §25 ust. 2 Statutu Powiatu Kłodzkiego radni: Adam Łącki, Ewelina Ptak poinformowali, że oddają głos „za”. Głosy zostały uwzględnione przy głosowaniu imiennym.

Wyniki imienne:

ZA(24):

Tadeusz Zieliński, Zbigniew Łopusiewicz, Grzegorz Kuzak, Józef Kołt, Borysław Zatoka, Piotr Marchewka, Jacek Hecht, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Robert Duma, Waldemar Bicz, Jarosław Przybył, Tomasz Nowicki, Maciej Awiżeń, Ryszard Niebieszczański, Joanna Walaszczyk, Marek Mazurkiewicz, Anita Piszko, Jolanta Walkiewicz, Małgorzata Kanecka, Paweł Szafran, Michał Cisakowski, Mariusz Borcz, Adam Łącki, Ewelina Ptak.

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1):

Krystyna Śliwińska

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):

Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Sławomir Karwowski.

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 24 radnych głosowało za, 1 radny wstrzymał się od głosu. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr X/77/2022 - załącznik nr 23

v) nadania Zespołowi „Waliszowianie” Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr X/22). (10:55:00)

Przewodniczący Komisji Rozwoju, Promocji, Turystyki i Ochrony Środowiska poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

Brak głosów w dyskusji.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie imienne nad projektem uchwały.

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie nadania Zespołowi „Waliszowianie” Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr X/22) (10:56)

     Z przyczyn technicznych, zgodnie z §25 ust. 2 Statutu Powiatu Kłodzkiego radni: Adam Łącki, Ewelina Ptak poinformowali, że oddają głos „za”. Głosy zostały uwzględnione przy głosowaniu imiennym.

Wyniki imienne:

ZA(24):

Józef Kołt, Grzegorz Kuzak, Ryszard Niebieszczański, Tadeusz Zieliński, Marek Mazurkiewicz, Michał Cisakowski, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Piotr Marchewka, Mariusz Borcz, Paweł Szafran, Zbigniew Łopusiewicz, Jacek Hecht, Waldemar Bicz, Robert Duma, Jolanta Walkiewicz, Maciej Awiżeń, Jarosław Przybył, Anita Piszko, Borysław Zatoka, Tomasz Nowicki, Małgorzata Kanecka, Krystyna Śliwińska, Adam Łącki, Ewelina Ptak.

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3):

Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Sławomir Karwowski, Joanna Walaszczyk.

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 24 radnych głosowało za. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr X/78/2022 - załącznik nr 24

6. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Kłodzkiego w okresie między sesjami, w tym informacja Starosty Kłodzkiego z wyjazdów i spotkań. (10:56:00)

Brak głosów w dyskusji.

Przewodniczący Rady zarządził przerwę do godziny 11.15.

Po przerwie.

7. Interpelacje i pytania radnych. (11:15:00)

Przewodniczący Rady poinformował, że nie wpłynęła pisemna interpelacja.

                Radna, p. Krystyna Śliwińska  z ramienia Klubu Radnych PiS odczytała pisemną interpelację dotyczącą alokacji funduszy rządowych przeznaczonych na wspieranie inwestycji rządowych w ramach programów: Polski Ład, Fundusz Dróg Samorządowych (FDS), Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL).

Pisemna interpelacja odczytana przez radną stanowi załącznik do protokołu

                                                                                                                                                                                      ZAŁĄCZNIK nr 25

                Radna, p. Joanna Walaszczyk również odczytała pisemną interpelację dotyczącą wykorzystania środków z rządowego programu „Polski Ład” (banery).

Ponadto głos w dyskusji zabrali: Starosta Kłodzki, p. Maciej Awiżeń, Przewodniczący Rady p. Zbigniew Łopusiewicz, radny, p. Borysław Zatoka, radny, p. Marek Mazurkiewicz, radny, p. Tadeusz Zieliński.

Odpowiedzi udzielili: Starosta Kłodzki, p. Maciej Awiżeń, Etatowy Członek Zarządu, p. Piotr Marchewka, Wicestarosta, p. Małgorzata Jędrzejewska – Skrzypczyk.

Pisemna interpelacja odczytana przez radną stanowi załącznik do protokołu

                                                                                                                                                                                      ZAŁĄCZNIK nr 26

8. Wnioski i oświadczenia radnych. (11:58:00)

Głos zabrali: Radny, p. Borysław Zatoka, Przewodniczący Rady, p. Zbigniew Łopusiewicz,
Radny, p. Jarosław Przybył, Radny, p. Michał Cisakowski, Radny, p. Józef Kołt, Etatowy Członek Zarządu, p. Piotr Marchewka, Radna, p. Joanna Walaszczyk, Starosta Kłodzko, p. Maciej Awiżeń, Radna, p. Krystyna Śliwińska.

9. Sprawy różne. (12:37:00)

Nie było głosów w dyskusji.

10. Zamknięcie obrad X sesji Rady Powiatu Kłodzkiego. (12:44:00)

Przewodniczący Rady po wyczerpaniu porządku, zamknął obrady X sesji Rady Powiatu Kłodzkiego.

Imienny wykaz głosowań radnych Rady Powiatu Kłodzkiego stanowi załącznik do protokołu- załącznik nr 27.

Cyfrowe nagranie z przebiegu sesji stanowi załącznik do protokołu - załącznik nr 28.

      Transmisja sesji, zgodnie z art. 15 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym, udostępniona jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kłodzku oraz na stronie internetowej Powiatu Kłodzkiego.

Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego

           Zbigniew Łopusiewicz

Protokołowały:

Marta Paprocka

Diana Zając

Sporządziła:

Diana Zając

 

Wersja pdf z podpisami:

PDFProtokół nr X.22 z X sesji RPK w dniu 28 września 2022 roku.pdf (1,15MB)