Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół sesji - XI nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Kłodzkiego w dniu 19 października 2022 roku

Protokół nr XI/22

z XI nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Kłodzkiego

w dniu 19 października 2022 roku

Informacje ogólne:

Obrady rozpoczęto 19-10-2022 o godz. 09:00, a zakończono o godz. 09:18 tego samego dnia.

Sesja zwołana na podstawie art. 15 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U.2022.1526) w związku z § 7 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 1 Statutu Powiatu Kłodzkiego (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 2 października 2018 roku, poz.  4702), na wniosek Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 13 października 2022 roku.

Posiedzenie odbywało się w trybie zdalnym, poprzez wideokonferencję w aplikacji Microsoft Teams. Podstawa prawna- art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2021.2095 ze zm.)

W posiedzeniu wzięło udział 22 członków:

1. Marek Mazurkiewicz

2. Mariusz Borcz

3. Michał Cisakowski

4. Robert Duma

5. Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk

6. Sławomir Karwowski

7. Józef Kołt

8. Grzegorz Kuzak

9. Adam Łącki

10. Zbigniew Łopusiewicz

11. Piotr Marchewka

12. Ryszard Niebieszczański

13. Anita Piszko

14. Jarosław Przybył

15. Ewelina Ptak

16. Paweł Szafran

17. Krystyna Śliwińska

18. Joanna Walaszczyk

19. Borysław Zatoka

20. Tadeusz Zieliński

21. Maciej Awiżeń

22. Tomasz Nowicki

1. Otwarcie sesji. (09:00:00)

Nastąpiła zmiana kworum (09:05)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 27

Do sesji dołączyli radni:

1. Waldemar Bicz

2. Jacek Hecht

3. Małgorzata Kanecka

4. Agnieszka Mandryk - Kryniecka

5. Jolanta Walkiewicz

Oznajmił, że w sesji uczestniczy zdalnie 27 radnych i stwierdził prawomocność obrad.                                                         

       Lista zdalnej obecności radnych stanowi załącznik do protokołu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ZAŁĄCZNIK 1

Lista gości uczestniczących zdalnie w sesji stanowi załącznik do protokołu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ZAŁĄCZNIK 2

2. Przedstawienie porządku obrad. (09:05:00)

Porządek obrad XI sesji:

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach:

      a) zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2022 rok (druk nr XI/1),

      b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr XI/2),

      c) przyjęcia rezygnacji członka Zarządu Powiatu (XI/3).

4. Zamknięcie sesji.

 

3. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach: (09:05:00)

 

a) zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2022 rok (druk nr XI/1) (09:05:00)

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

Nie było głosów w dyskusji.

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2022 rok (druk nr XI/1) (09:07)

      Z przyczyn technicznych, zgodnie z §25 ust. 2 Statutu Powiatu Kłodzkiego radni: Adam Łącki, Anita Piszko, Jarosław Przybył, Józef Kołt, Ewelina Ptak, Tadeusz Zieliński poinformowali, że oddają głos „za”. Głosy zostały uwzględnione przy głosowaniu imiennym.

Wyniki imienne:

ZA(26):

Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Maciej Awiżeń, Marek Mazurkiewicz, Sławomir Karwowski, Grzegorz Kuzak, Zbigniew Łopusiewicz, Tomasz Nowicki, Małgorzata Kanecka, Paweł Szafran, Mariusz Borcz, Jacek Hecht, Robert Duma, Ryszard Niebieszczański, Piotr Marchewka, Krystyna Śliwińska, Joanna Walaszczyk, Borysław Zatoka, Michał Cisakowski, Waldemar Bicz, Józef Kołt, Adam Łącki, Anita Piszko, Jarosław Przybył, Ewelina Ptak, Tadeusz Zieliński.

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Jolanta Walkiewicz

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 26 radnych głosowało za. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr XI/79/2022 - ZAŁĄCZNIK NR 3

 

b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr XI/2) (09:09:00)

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

Nikt nie zabrał głosu.

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr XI/2), (09:10)

     Z przyczyn technicznych, zgodnie z §25 ust. 2 Statutu Powiatu Kłodzkiego radni: Adam Łącki, Józef Kołt, Ewelina Ptak, Tadeusz Zieliński poinformowali, że oddają głos „za”. Głosy zostały uwzględnione przy głosowaniu imiennym.

Wyniki imienne:

ZA(26):

Tomasz Nowicki, Piotr Marchewka, Jarosław Przybył, Joanna Walaszczyk, Mariusz Borcz, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Borysław Zatoka, Robert Duma, Jacek Hecht, Marek Mazurkiewicz, Sławomir Karwowski, Zbigniew Łopusiewicz, Ryszard Niebieszczański, Grzegorz Kuzak, Maciej Awiżeń, Paweł Szafran, Anita Piszko, Małgorzata Kanecka, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Michał Cisakowski, Krystyna Śliwińska, Waldemar Bicz, Józef Kołt, Adam Łącki, Ewelina Ptak, Tadeusz Zieliński.

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Jolanta Walkiewicz

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 26 radnych głosowało za. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr XI/80/2022 - ZAŁĄCZNIK NR 5

c) przyjęcia rezygnacji członka Zarządu Powiatu (09:10:00)

   

    Głos w dyskusji zabrali: Radny, p. Józef Kołt, Starosta Kłodzki, p. Maciej Awiżeń, Przewodniczący Rady, p. Zbigniew Łopusiewicz.

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji członka Zarządu Powiatu (druk nr XI/3) (09:17)

       Z przyczyn technicznych, zgodnie z §25 ust. 2 Statutu Powiatu Kłodzkiego radni: Adam Łącki, Ewelina Ptak, Tadeusz Zieliński poinformowali, że oddają głos „za”. Głosy zostały uwzględnione przy głosowaniu imiennym.

Wyniki imienne:

ZA(25):

Grzegorz Kuzak, Piotr Marchewka, Sławomir Karwowski, Maciej Awiżeń, Jarosław Przybył, Małgorzata Kanecka, Joanna Walaszczyk, Mariusz Borcz, Jolanta Walkiewicz, Paweł Szafran, Robert Duma, Ryszard Niebieszczański, Borysław Zatoka, Michał Cisakowski, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Anita Piszko, Jacek Hecht, Marek Mazurkiewicz, Krystyna Śliwińska, Zbigniew Łopusiewicz, Waldemar Bicz, Adam Łącki, Ewelina Ptak, Tadeusz Zieliński.

PRZECIW(1):

Józef Kołt

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1):

Tomasz Nowicki

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 25 radnych głosowało za, 1 radny głosował przeciw, 1 radny wstrzymał się od głosu.  Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr XI/81/2022 - ZAŁĄCZNIK NR 6

4. Zamknięcie obrad XI sesji Rady Powiatu Kłodzkiego. (09:18:00)

  Przewodniczący Rady po wyczerpaniu porządku, zamknął obrady XI nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Kłodzkiego.

Imienny wykaz głosowań radnych Rady Powiatu Kłodzkiego stanowi załącznik do protokołu.

                                                                                                                                                                                       ZAŁĄCZNIK 7

Cyfrowe nagranie z przebiegu sesji stanowi załącznik do protokołu.

                                                                                                                                                                                       ZAŁĄCZNIK 8

   Transmisja sesji, zgodnie z art. 15 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym, udostępniona jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kłodzku oraz na stronie internetowej Powiatu Kłodzkiego.

Na tym protokół zakończono.

                                                                                              Przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego

                                                                                                              Zbigniew Łopusiewicz

Protokołowała:

Marta Paprocka

Diana Zając

Sporządziła:

Diana Zając

 

Wersja pdf z podpisami:

PDFProtokół nr XI.22 z XI nadzwyczajnej sesji RPK w dniu 19 października 2022 roku.pdf (313,75KB)