Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół sesji - XII sesja Rady Powiatu Kłodzkiego w dniu 26 października 2022 roku

  Protokół nr XII/22

z XII sesji Rady Powiatu Kłodzkiego

w dniu 26 października 2022 roku

Informacje ogólne:

Obrady rozpoczęto 26-10-2022 o godz. 10:00, a zakończono o godz. 12:22 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 24 członków:

1. Marek Mazurkiewicz

2. Waldemar Bicz

3. Mariusz Borcz

4. Michał Cisakowski

5. Robert Duma

6. Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk

7. Małgorzata Kanecka

8. Sławomir Karwowski

9. Józef Kołt

10. Grzegorz Kuzak

11. Adam Łącki

12. Zbigniew Łopusiewicz

13. Agnieszka Mandryk - Kryniecka

14. Piotr Marchewka

15. Ryszard Niebieszczański

16. Anita Piszko

17. Jarosław Przybył

18. Ewelina Ptak

19. Paweł Szafran

20. Krystyna Śliwińska

21. Tadeusz Zieliński

22. Maciej Awiżeń

23. Tomasz Nowicki

24. Jolanta Walkiewicz

1. Otwarcie sesji. (10:00:00)

Nastąpiła zmiana kworum (10:05)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 25

Do sesji dołączyli radni:

1. Borysław Zatoka

Przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego p. Zbigniew Łopusiewicz otworzył obrady XII sesji, powitał osoby uczestniczące w sesji - radnych oraz zaproszonych gości. Odczytał listę obecności.

Oznajmił, że w sesji uczestniczy 25 radnych i stwierdził prawomocność obrad.

Lista obecności radnych stanowi załącznik do protokołu - załącznik nr 1.

Lista gości uczestniczących w sesji stanowi załącznik do protokołu - załącznik nr 2.

              Zarząd Polskiego Związku Pszczelarskiego za wybitne zasługi w rozwoju pszczelarstwa, nadał Maciejowi Awiżeniowi Staroście Kłodzkiemu medal im. ks. dr Jana Dzierżona. Uroczyste wręczenie, miało miejsce przed sesją Rady Powiatu. Wręczenia medalu Staroście Kłodzkiemu dokonali: Czesław Trzciński, Prezes Zarządu Dolnośląskiego Związku Pszczelarzy we Wrocławiu, Bolesław Krawczyk członek Zarządu Dolnośląskiego, Zbigniew Hnatiuk, Prezes Zarządu Zrzeszenia Pszczelarzy Ziemi Kłodzkiej.

                Przyznano również uczniom szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Kłodzki, którzy nie mogli uczestniczyć – z uwagi na próbne matury –na poprzedniej sesji RPK stypendia i wyróżnienia "Discipulus Exemplorum" za rok szkolny 2020/2021. Uczniowie odebrali je z rąk Starosty Kłodzkiego, p. Macieja Awiżenia, Przewodniczącego Rady Powiatu Kłodzkiego, p. Zbigniewa Łopusiewicza.

Przewodniczący zarządził przerwę do godziny 10.20.

Po przerwie.

2. Ustalenie porządku obrad. (10:20:00)

Porządek obrad XII sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z X i XI nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Kłodzkiego.
 4. Wybór Wicestarosty:
  • powołanie Komisji Skrutacyjnej,
  • zgłoszenie kandydatury przez Starostę Kłodzkiego,
  • przeprowadzenie głosowania tajnego,
  • stwierdzenie podjęcia uchwały w sprawie wyboru Wicestarosty (druk nr XII/1).
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach:
  • przyjęcia „Strategii Rozwoju Powiatu Kłodzkiego na lata 2021 – 2030” (druk nr XII/2).
  • zmian w budżecie Powiatu Kłodzkiego na 2022 rok (druk nr XII/3),
  • zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr XII/4).
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie realizacji zadań (w 2021 roku oraz na bieżąco), finansowanych przez PFRON na likwidację barier architektonicznych i technicznych, przeprowadzonej w dniu 13 września 2022 roku.
 7. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Kłodzkiego w okresie między sesjami, w tym informacja Starosty Kłodzkiego z wyjazdów i spotkań oraz informacja na temat realizacji uchwał Rady Powiatu Kłodzkiego za trzy kwartały 2022 roku.
 8. Interpelacje i pytania radnych.
 9. Wnioski i oświadczenia radnych.
 10. Sprawy różne.
 11. Zamknięcie obrad XII sesji Rady Powiatu Kłodzkiego.

3. Przyjęcie protokołu z X i XI nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Kłodzkiego. (10:20:00)

Nie było uwag do protokołów.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad protokołem z X sesji.

Głosowanie w sprawie:

Przyjęcie protokołu z X sesji Rady Powiatu Kłodzkiego w dniu 28 września 2022 roku. (10:22)

Wyniki imienne:

ZA(22):

Piotr Marchewka, Sławomir Karwowski, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Zbigniew Łopusiewicz, Michał Cisakowski, Grzegorz Kuzak, Robert Duma, Paweł Szafran, Maciej Awiżeń, Ewelina Ptak, Mariusz Borcz, Małgorzata Kanecka, Tadeusz Zieliński, Ryszard Niebieszczański, Adam Łącki, Krystyna Śliwińska, Waldemar Bicz, Józef Kołt, Tomasz Nowicki, Anita Piszko, Jolanta Walkiewicz, Agnieszka Mandryk - Kryniecka

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(5):

Marek Mazurkiewicz, Jacek Hecht, Jarosław Przybył, Joanna Walaszczyk, Borysław Zatoka

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 22 radnych głosowało za. Stwierdził, że protokół z X sesji został przyjęty.

Głosowanie w sprawie:

Przyjęcie protokołu z XI nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Kłodzkiego w dniu 19 października 2022 roku. (10:23)

Wyniki imienne:

ZA(24):

Piotr Marchewka, Tomasz Nowicki, Zbigniew Łopusiewicz, Michał Cisakowski, Jolanta Walkiewicz, Marek Mazurkiewicz, Grzegorz Kuzak, Robert Duma, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Ewelina Ptak, Borysław Zatoka, Paweł Szafran, Sławomir Karwowski, Waldemar Bicz, Ryszard Niebieszczański, Małgorzata Kanecka, Mariusz Borcz, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Maciej Awiżeń, Anita Piszko, Tadeusz Zieliński, Adam Łącki, Józef Kołt, Krystyna Śliwińska

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3):

Jacek Hecht, Jarosław Przybył, Joanna Walaszczyk

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 24 radnych głosowało za. Stwierdził, że protokół z XI nadzwyczajnej sesji został przyjęty.

4. Wybór Wicestarosty: (10:23:00)

a) powołanie Komisji Skrutacyjnej, (10:23:00)

Przewodniczący Rady poinformował, że zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy o samorządzie powiatowym rada powiatu wybiera wicestarostę oraz pozostałych członków zarządu na wniosek starosty zwykłą
większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady,
w głosowaniu tajnym. Zgodnie z § 26 ust. 3 Statutu Powiatu Kłodzkiego głosowanie tajne zgłasza Komisja Skrutacyjna wybrana przez radę powiatu spośród radnych. Przewodniczący Rady proponuje, aby składała się z trzech osób.

Nie było uwag do zaproponowanego składu liczebnego komisji skrutacyjnej.

Starosta Kłodzki p. Maciej Awiżeń w imieniu Klubu Koalicji Obywatelskiej zgłosił do prac w komisji skrutacyjnej kandydaturę radnej p. Jolanty Walkiewicz.

Przewodniczący Rady p. Zbigniew Łopusiewicz – zapytał radną, p. Jolantę Walkiewicz, czy wyraża zgodę?

Radna, p. Jolanta Walkiewicz odpowiedziała, że wyraża zgodę.

Etatowy Członek Zarządu, p. Piotr Marchewka w imieniu Klubu Porozumienia Samorządowego Ziemi Kłodzkiej zgłosił do prac w komisji skrutacyjnej kandydaturę radnego, p. Tadeusza Zielińskiego.

Przewodniczący Rady p. Zbigniew Łopusiewicz – zapytał p. Tadeusza Zielińskiego, czy wyraża zgodę?

Radny, p. Tadeusz Zieliński odpowiedział, że wyraża zgodę.

Radny, p. Mariusz Borcz w imieniu Klubu Prawa i Sprawiedliwości zgłosił do prac w komisji skrutacyjnej kandydaturę radnej p. Agnieszki Mandryk - Krynieckiej.

Przewodniczący Rady p. Zbigniew Łopusiewicz – zapytał p. Agnieszkę Mandryk - Kryniecką, czy wyraża zgodę?

Radna, p. Agnieszka Mandryk - Kryniecka odpowiedziała, że wyraża zgodę.

Głosowanie w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej w składzie :

Jolanta Walkiewicz, Tadeusz Zieliński,  Agnieszka Mandryk - Kryniecka (10:27)

Wyniki imienne:

ZA(24):

Tomasz Nowicki, Grzegorz Kuzak, Sławomir Karwowski, Zbigniew Łopusiewicz, Ewelina Ptak, Tadeusz Zieliński, Marek Mazurkiewicz, Jolanta Walkiewicz, Piotr Marchewka, Michał Cisakowski, Paweł Szafran, Józef Kołt, Maciej Awiżeń, Anita Piszko, Małgorzata Kanecka, Borysław Zatoka, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Ryszard Niebieszczański, Mariusz Borcz, Adam Łącki, Krystyna Śliwińska, Waldemar Bicz, Robert Duma, Agnieszka Mandryk - Kryniecka

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3):

Jacek Hecht, Jarosław Przybył, Joanna Walaszczyk

Przewodniczący Rady p. Zbigniew Łopusiewicz – przedstawił wynik głosowania informując, iż 20 radnych głosowało za. Stwierdził, że Komisja Skrutacyjna została powołana.

Poprosił Komisję Skrutacyjną o przygotowanie kart do głosowania oraz regulaminu głosowania i przeprowadzenia głosowania tajnego.

b) zgłoszenie kandydatury przez Starostę Kłodzkiego (10:40:00)

Starosta Kłodzki p. Maciej Awiżeń w imieniu Klubu Koalicji Obywatelskiej zgłosił i przedstawił kandydaturę radnej p. Małgorzaty Jędrzejewskiej -Skrzypczyk.

Przewodniczący Rady p. Zbigniew Łopusiewicz – zapytał p. Małgorzatę Jędrzejewską - Skrzypczyk, czy wyraża zgodę na kandydowanie.

Radna p. Małgorzata Jędrzejewska-Skrzypczyk – odpowiedziała, że wyraża zgodę.

Przewodniczący ogłosił 10 minut przerwy.

                                                                                            Po przerwie.

c) przeprowadzenie głosowania tajnego (10:40:00)

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej p. Tadeusz Zieliński – odczytał dwa dokumenty: protokół ukonstytuowania się Komisji Skrutacyjnej Rady Powiatu Kłodzkiego powołanej w celu przeprowadzenia wyboru wicestarosty kłodzkiego. Komisja Skrutacyjna w składzie: radna, p. Agnieszka Mandryk – Kryniecka, radna, p. Jolanta Walkiewicz oraz radny, p. Tadeusz Zieliński – jako przewodniczący. Następnie przedstawił przygotowany przez komisje skrutacyjną regulamin głosowania w sprawie wyboru Wicestarosty Kłodzkiego. Członek komisji skrutacyjnej będzie wyczytywał w kolejności alfabetycznej radnych, którzy następnie będą kolejno podchodzili i pobierali karty do głosowania, a następnie udadzą się w wyznaczone miejsce w celu oddania głosu. Po oddaniu głosu radny wrzuci kartę do urny.

Protokół z ukonstytuowania się Komisji Skrutacyjnej Rady Powiatu Kłodzkiego powołanej w celu przeprowadzenia wyboru Wicestarosty Kłodzkiego na XII sesji w dniu 26 października 2022 roku.

ZAŁĄCZNIK 3

Regulamin głosowania w sprawie wyboru Wicestarosty Kłodzkiego stanowi załącznik do protokołu.

ZAŁĄCZNIK 4

Przystąpiono do głosowania tajnego. Członek Komisji Skrutacyjnej p. Jolanta Walkiewicz, wyczytywała w kolejności alfabetycznej poszczególnych radnych, zgodnie z listą obecności, którzy kolejno podchodzili do członka Komisji Skrutacyjnej p. Agnieszki Mandryk- Krynieckiej w celu pobrania karty do głosowania, a następnie udawali się w wyznaczone miejsce w celu oddania głosu, po czym wrzucali karty do urny. Zakończono głosowanie.

Przewodniczący Rady ogłosił 10 minut przerwy.

Po przerwie.

      Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej p. Tadeusz Zieliński – odczytał protokół z głosowania tajnego w sprawie wyboru Wicestarosty Kłodzkiego, z którego wynikało, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 24 radnych, 1 radny nieobecny podczas procedury głosowania, głosów nieważnych: 0. Na p. Małgorzatę Jędrzejewską – Skrzypczyk głosowało 17 radnych, 5 radnych głosowało przeciw, 2 radnych wstrzymało się od głosu. Komisja Skrutacyjna informuje, że p. Małgorzata Jędrzejewska-Skrzypczyk została wybrana na Wicestarostę Kłodzkiego.

Protokół z głosowania tajnego ws. wyboru Wicestarosty Kłodzkiego stanowi załącznik do protokołu.

ZAŁĄCZNIK 5

Koperta z 25 kartami do głosowania stanowi załącznik do protokołu.

ZAŁĄCZNIK 6

d) stwierdzenie podjęcia uchwały w sprawie wyboru Wicestarosty (druk nr XII/1). (11:12:00)

Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały podjętej w wyniku głosowania tajnego – uchwała ws. wyboru p.  Małgorzaty Jędrzejewskiej- Skrzypczyk na Wicestarostę Kłodzkiego.

Uchwała Nr XII/82/2022 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 26 października 2022 roku ws. wyboru Wicestarosty Kłodzkiego stanowi załącznik do protokołu.

ZAŁĄCZNIK 7

Wicestarosta Kłodzki p. Małgorzata Jędrzejewska-Skrzypczyk – podziękowała za poparcie jej kandydatury.

5. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach: (11:15:00)

a) przyjęcia "Strategii Rozwoju Powiatu Kłodzkiego na lata 2021- 2030" (druk nr XII/2). (11:15:00)

Ratuszniak Ireneusz - Prezes Zarządu firmy Efficon Sp. z o.o. omówił projekt uchwały przedstawiając prezentację dotyczącą rzeczonego tematu.

Głos w dyskusji zabrali: Radny, p. Borysław Zatoka, Radny, p. Adam Łącki, Radny, p. Tomasz Nowicki, Przewodniczący Rady, p. Zbigniew Łopusiewicz.

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Powiatu Kłodzkiego na lata 2021- 2030"

(druk nr XII/2) (12:07)

Wyniki imienne:

ZA(24):

Grzegorz Kuzak, Sławomir Karwowski, Piotr Marchewka, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Zbigniew Łopusiewicz, Małgorzata Kanecka, Jolanta Walkiewicz, Tadeusz Zieliński, Mariusz Borcz, Michał Cisakowski, Maciej Awiżeń, Ewelina Ptak, Borysław Zatoka, Tomasz Nowicki, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Waldemar Bicz, Robert Duma, Paweł Szafran, Adam Łącki, Ryszard Niebieszczański, Krystyna Śliwińska, Marek Mazurkiewicz, Anita Piszko, Józef Kołt

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3):

Jacek Hecht, Jarosław Przybył, Joanna Walaszczyk

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 24 radnych głosowało za. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr XII/83/2022 - załącznik nr 8

 

Prezentacja "Strategii Rozwoju Powiatu Kłodzkiego na lata 2021- 2030" została zamieszczona na stronie internetowej www.powiatklodzki.rada365.pl i stanowi załącznik do protokołu.

załącznik nr  9

b) zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2022 rok (druk nr XII/3) (12:07:00)

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

Brak głosów w dyskusji.

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2022 rok (druk nr XII/3) (12:09)

Wyniki imienne:

ZA(24):

Tomasz Nowicki, Mariusz Borcz, Maciej Awiżeń, Zbigniew Łopusiewicz, Adam Łącki, Jolanta Walkiewicz, Anita Piszko, Ryszard Niebieszczański, Paweł Szafran, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Ewelina Ptak, Grzegorz Kuzak, Sławomir Karwowski, Marek Mazurkiewicz, Michał Cisakowski, Małgorzata Kanecka, Piotr Marchewka, Tadeusz Zieliński, Józef Kołt, Robert Duma, Borysław Zatoka, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Waldemar Bicz, Krystyna Śliwińska

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3):

Jacek Hecht, Jarosław Przybył, Joanna Walaszczyk

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 24 radnych głosowało za. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr XII/84/2022 - załącznik nr 10

c) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr XII/4) (12:09:00)

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

Brak głosów w dyskusji.

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr XII/4), (12:10)

Wyniki imienne:

ZA(24):

Grzegorz Kuzak, Tadeusz Zieliński, Piotr Marchewka, Zbigniew Łopusiewicz, Marek Mazurkiewicz, Tomasz Nowicki, Małgorzata Kanecka, Ewelina Ptak, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Mariusz Borcz, Maciej Awiżeń, Borysław Zatoka, Sławomir Karwowski, Adam Łącki, Paweł Szafran, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Waldemar Bicz, Michał Cisakowski, Robert Duma, Krystyna Śliwińska, Józef Kołt, Anita Piszko, Ryszard Niebieszczański, Jolanta Walkiewicz

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3):

Jacek Hecht, Jarosław Przybył, Joanna Walaszczyk

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 24 radnych głosowało za. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr XII/85/2022 - załącznik nr 11

6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie realizacji zadań (w 2021 roku oraz na bieżąco), finansowanych przez PFRON na likwidację barier architektonicznych i technicznych, przeprowadzonej w dniu 13 września 2022 roku. (12:10:00)

Brak głosów w dyskusji.

7. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Kłodzkiego w okresie między sesjami, w tym informacja Starosty Kłodzkiego z wyjazdów i spotkań oraz informacja na temat realizacji uchwał Rady Powiatu Kłodzkiego za trzy kwartały 2022 roku. (12:11:00)

Brak głosów w dyskusji.

8. Interpelacje i pytania radnych. (12:11:00)

Przewodniczący Rady poinformował, że nie wpłynęła pisemna interpelacja.

Głos w pkt. Interpelacje i zapytania radnych zabrali: Radny, p. Borysław Zatoka, Starosta Kłodzki, p. Maciej Awiżeń.

9. Wnioski i oświadczenia radnych. (12:14:00)

Brak głosów w dyskusji.

10. Sprawy różne. (12:14:00)

Głos w pkt. Sprawy różne zabrali: Radny, p. Marek Mazurkiewicz, Starosta Kłodzki, p. Maciej Awiżeń.

11. Zamknięcie obrad XII sesji Rady Powiatu Kłodzkiego. (12:22:00)

Przewodniczący Rady po wyczerpaniu porządku, zamknął obrady XII sesji Rady Powiatu Kłodzkiego.

Imienny wykaz głosowań radnych Rady Powiatu Kłodzkiego stanowi załącznik do protokołu- załącznik nr 12.

Cyfrowe nagranie z przebiegu sesji stanowi załącznik do protokołu - załącznik nr 13.

Transmisja sesji, zgodnie z art. 15 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym, udostępniona jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kłodzku oraz na stronie internetowej Powiatu Kłodzkiego.

Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego

           Zbigniew Łopusiewicz

Protokołowały:

Marta Paprocka

Diana Zając

Sporządziła:

Diana Zając

 

 

Wersja pdf z podpisami:

PDFProtokół nr XII.22 z XII sesji RPK w dniu 26 października 2022 roku.pdf (576,86KB)