Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół sesji - XIV sesja Rady Powiatu Kłodzkiego w dniu 28 listopada 2022 roku

  Protokół nr XIV/22

z XIV sesji Rady Powiatu Kłodzkiego

w dniu 28 listopada 2022 roku

Informacje ogólne:

Obrady rozpoczęto 28-11-2022 o godz. 11:01, a zakończono o godz. 11:44 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 23 członków:

1. Marek Mazurkiewicz

2. Waldemar Bicz

3. Mariusz Borcz

4. Michał Cisakowski

5. Robert Duma

6. Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk

7. Małgorzata Kanecka

8. Sławomir Karwowski

9. Józef Kołt

10. Grzegorz Kuzak

11. Adam Łącki

12. Zbigniew Łopusiewicz

13. Agnieszka Mandryk - Kryniecka

14. Piotr Marchewka

15. Ryszard Niebieszczański

16. Anita Piszko

17. Jarosław Przybył

18. Ewelina Ptak

19. Paweł Szafran

20. Krystyna Śliwińska

21. Tadeusz Zieliński

22. Tomasz Nowicki

23. Jolanta Walkiewicz

1. Otwarcie sesji. (11:01:00)

Nastąpiła zmiana kworum (11:02)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 24

Do sesji dołączyli radni:

1. Jacek Hecht

Nastąpiła zmiana kworum (11:05)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 25

Do sesji dołączyli radni:

 1. Borysław Zatoka

     Przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego p. Zbigniew Łopusiewicz otworzył obrady XIV sesji, powitał osoby uczestniczące w sesji - radnych oraz zaproszonych gości. Odczytał listę obecności.

Oznajmił, że w sesji uczestniczy 25 radnych i stwierdził prawomocność obrad.

Lista obecności radnych stanowi załącznik do protokołu - załącznik nr 1.

Lista gości uczestniczących w sesji stanowi załącznik do protokołu - załącznik nr 2.

2. Ustalenie porządku obrad. (11:08:00)

Porządek obrad XIV sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XII i XIII uroczystej sesji Rady Powiatu Kłodzkiego.
 4. Uchwalenie Programu współpracy Powiatu Kłodzkiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023:
  • rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Kłodzkiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023 (druk nr XIV/1).
 5. Informacja na temat oświadczeń majątkowych radnych i pracowników.
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach:
  • zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2022 rok (druk nr XIV/2),
  • zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr XIV/3),
  • określenia rozkładu godzin pracy oraz harmonogramu pracy w porze nocnej aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu kłodzkiego na rok 2023 (druk nr XIV/4),
  • określenia zadań i podziału środków finansowanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2022 rok (druk nr XIV/5),
  • utworzenia Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej typu socjalizacyjnego „Delta” w Nowej Rudziei nadania jej statutu (druk nr XIV/6),
  • zmiany uchwały nr IV/22/2020 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia, odroczenia płatności, rozkładania na ratyi odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, w zakładzie opiekuńczo- leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno- opiekuńczym i w zakładach rehabilitacji leczniczej (druk nr XIV/7),
  • przekazania Gminie Kłodzko zarządzania odcinkiem drogi powiatowej nr 3291D w celu realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3291D na odcinku wsi Szalejów Górny i Szalejów Dolny" (druk nr XIV/8),
  • rozpatrzenia skargi z dnia 21 września 2022 roku na Dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych w Dusznikach- Zdroju (druk nr XIV/9).
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli Zarządu Dróg Powiatowych w zakresie realizacji inwestycji drogowych na drogach powiatowych w latach 2020- 2021, w kontekście zapisów „Programu rozwoju sieci dróg powiatowych na terenie powiatu kłodzkiego” - przyjętego uchwałą nr II/18/2012 Rady Powiatu Kłodzkiego w dniu 7 marca 2012 r. wraz z informacją na temat inwestycji bieżących i planów na rok 2023,

przeprowadzonej w dniach 28 września 2022 roku i 11 października 2022 roku.

 1. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Kłodzkiego w okresie między sesjami, w tym informacja Starosty Kłodzkiego z wyjazdów i spotkań.
 2. Interpelacje i pytania radnych.
 3. Wnioski i oświadczenia radnych.
 4. Sprawy różne.
 5. Zamknięcie obrad XIV sesji Rady Powiatu Kłodzkiego.

3. Przyjęcie protokołu z XII i XIII uroczystej sesji Rady Powiatu Kłodzkiego. (11:08:00)

Nie było uwag do protokołów.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad protokołem z XII sesji.

Głosowanie w sprawie:

Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Powiatu Kłodzkiego w dniu 26 października 2022 roku. (11:10)

      Z powodu braku możliwości oddania głosu elektronicznie z przyczyn technicznych, zgodnie z §25 ust. 2 Statutu Powiatu Kłodzkiego radna Małgorzata Kanecka poinformowała, że oddaje głos „za”. Głos został uwzględniony przy głosowaniu imiennym.

Wyniki imienne:

ZA(25):

Ewelina Ptak, Grzegorz Kuzak, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Borysław Zatoka, Tadeusz Zieliński, Robert Duma, Zbigniew Łopusiewicz, Piotr Marchewka, Sławomir Karwowski, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Marek Mazurkiewicz, Tomasz Nowicki, Mariusz Borcz, Paweł Szafran, Jolanta Walkiewicz, Ryszard Niebieszczański, Waldemar Bicz, Józef Kołt, Anita Piszko, Jacek Hecht, Krystyna Śliwińska, Michał Cisakowski, Adam Łącki, Jarosław Przybył, Małgorzata Kanecka.

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):

Joanna Walaszczyk, Maciej Awiżeń

      Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 25 radnych głosowało za. Stwierdził, że protokół z XII sesji został przyjęty.

Głosowanie w sprawie:

Przyjęcie protokołu z XIII uroczystej sesji Rady Powiatu Kłodzkiego w dniu 10 listopada 2022 roku. (11:10)

Wyniki imienne:

ZA(24):

Grzegorz Kuzak, Sławomir Karwowski, Zbigniew Łopusiewicz, Ewelina Ptak, Adam Łącki, Robert Duma, Tomasz Nowicki, Marek Mazurkiewicz, Mariusz Borcz, Paweł Szafran, Jolanta Walkiewicz, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Michał Cisakowski, Krystyna Śliwińska, Borysław Zatoka, Józef Kołt, Jacek Hecht, Ryszard Niebieszczański, Anita Piszko, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Małgorzata Kanecka, Piotr Marchewka, Waldemar Bicz, Tadeusz Zieliński

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1):

Jarosław Przybył

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):

Joanna Walaszczyk, Maciej Awiżeń

        Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 24 radnych głosowało za, 1 radny wstrzymał się od głosu. Stwierdził, że protokół z XIII uroczystej sesji został przyjęty.

4. Uchwalenie Programu współpracy Powiatu Kłodzkiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023. (11:11:00)

a) rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Kłodzkiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023 (druk nr XIV/1) (11:11:00)

Przewodniczący Komisji Rozwoju, Promocji, Turystyki i Ochrony Środowiska poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

Nie było głosów w dyskusji.

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Kłodzkiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023 (druk nr XIV/1) (11:12)

Wyniki imienne:

ZA(25):

Ewelina Ptak, Marek Mazurkiewicz, Grzegorz Kuzak, Sławomir Karwowski, Tomasz Nowicki, Piotr Marchewka, Jolanta Walkiewicz, Małgorzata Kanecka, Paweł Szafran, Józef Kołt, Mariusz Borcz, Zbigniew Łopusiewicz, Robert Duma, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Anita Piszko, Waldemar Bicz, Michał Cisakowski, Jarosław Przybył, Ryszard Niebieszczański, Jacek Hecht, Krystyna Śliwińska, Borysław Zatoka, Adam Łącki, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Tadeusz Zieliński

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):

Joanna Walaszczyk, Maciej Awiżeń

       Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 25 radnych głosowało za. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr XIV/86/2022 - załącznik nr 3

5. Informacja na temat oświadczeń majątkowych radnych i pracowników. (11:12:00)

       Przewodniczący Rady poinformował o wpływie informacji z urzędów skarbowych. Poprosił radnych o zapoznanie się z nimi.

6. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach: (11:14:00)

a) zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2022 rok (druk nr XIV/2) (11:14:00)

 Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

Brak głosów w dyskusji.

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2022 rok (druk nr XIV/2) (11:15)

Wyniki imienne:

ZA(24):

Grzegorz Kuzak, Michał Cisakowski, Ewelina Ptak, Marek Mazurkiewicz, Piotr Marchewka, Jolanta Walkiewicz, Borysław Zatoka, Robert Duma, Jarosław Przybył, Tomasz Nowicki, Paweł Szafran, Waldemar Bicz, Ryszard Niebieszczański, Małgorzata Kanecka, Adam Łącki, Jacek Hecht, Zbigniew Łopusiewicz, Sławomir Karwowski, Józef Kołt, Anita Piszko, Mariusz Borcz, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Tadeusz Zieliński, Krystyna Śliwińska

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1):

Agnieszka Mandryk - Kryniecka

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):

Joanna Walaszczyk, Maciej Awiżeń

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 24 radnych głosowało za, 1 radny wstrzymał się od głosu Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr XIV/87/2022 - załącznik nr 4

b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr XIV/3) (11:15:00)

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

Brak głosów w dyskusji.

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego (druk  nr  XIV/3), (11:16)

Wyniki imienne:

ZA(25):

Grzegorz Kuzak, Sławomir Karwowski, Ewelina Ptak, Marek Mazurkiewicz, Tomasz Nowicki, Jolanta Walkiewicz, Robert Duma, Małgorzata Kanecka, Waldemar Bicz, Paweł Szafran, Adam Łącki, Michał Cisakowski, Jacek Hecht, Krystyna Śliwińska, Józef Kołt, Anita Piszko, Piotr Marchewka, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Jarosław Przybył, Zbigniew Łopusiewicz, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Mariusz Borcz, Borysław Zatoka, Ryszard Niebieszczański, Tadeusz Zieliński

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):

Joanna Walaszczyk, Maciej Awiżeń

   Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 25 radnych głosowało za. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr XIV/88/2022 - załącznik nr 5

c) określenia rozkładu godzin pracy oraz harmonogramu pracy w porze nocnej aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu kłodzkiego na rok 2023 (druk nr XIV/4) (11:17:00)

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

Brak głosów w dyskusji.

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy oraz harmonogramu pracy w porze nocnej aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu kłodzkiego na rok 2023 (druk nr XIV/4) (11:17)

Wyniki imienne:

ZA(25):

Tadeusz Zieliński, Tomasz Nowicki, Jarosław Przybył, Marek Mazurkiewicz, Małgorzata Kanecka, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Ewelina Ptak, Jacek Hecht, Grzegorz Kuzak, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Paweł Szafran, Adam Łącki, Robert Duma, Waldemar Bicz, Piotr Marchewka, Mariusz Borcz, Józef Kołt, Krystyna Śliwińska, Michał Cisakowski, Jolanta Walkiewicz, Zbigniew Łopusiewicz, Ryszard Niebieszczański, Borysław Zatoka, Sławomir Karwowski, Anita Piszko

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):

Joanna Walaszczyk, Maciej Awiżeń

      Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 25 radnych głosowało za. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr XIV/89/2022 - załącznik nr 6

d) określenia zadań i podziału środków finansowanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2022 rok (druk nr XIV/5), (11:18:00)

      Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów oraz Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych poinformowali, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań i podziału środków finansowanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2022 rok (druk nr XIV/5) (11:18)

Wyniki imienne:

ZA(25):

Grzegorz Kuzak, Ewelina Ptak, Sławomir Karwowski, Zbigniew Łopusiewicz, Tomasz Nowicki, Mariusz Borcz, Marek Mazurkiewicz, Anita Piszko, Małgorzata Kanecka, Piotr Marchewka, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Jolanta Walkiewicz, Adam Łącki, Waldemar Bicz, Paweł Szafran, Jacek Hecht, Borysław Zatoka, Ryszard Niebieszczański, Robert Duma, Jarosław Przybył, Józef Kołt, Krystyna Śliwińska, Michał Cisakowski, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Tadeusz Zieliński

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):

Joanna Walaszczyk, Maciej Awiżeń

      Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 25 radnych głosowało za. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr XIV/90/2022 - załącznik nr 7

e) utworzenia Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej typu socjalizacyjnego "Delta" w Nowej Rudzie i nadanie jej statutu (druk nr XIV/6) (11:19:00)

    Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

Brak głosów w dyskusji.

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej typu socjalizacyjnego "Delta" w Nowej Rudzie i nadanie jej statutu (druk nr XIV/6) (11:20)

Wyniki imienne:

ZA(25):

Grzegorz Kuzak, Marek Mazurkiewicz, Sławomir Karwowski, Ewelina Ptak, Piotr Marchewka, Tomasz Nowicki, Zbigniew Łopusiewicz, Jolanta Walkiewicz, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Ryszard Niebieszczański, Mariusz Borcz, Michał Cisakowski, Anita Piszko, Paweł Szafran, Robert Duma, Adam Łącki, Borysław Zatoka, Waldemar Bicz, Małgorzata Kanecka, Jacek Hecht, Krystyna Śliwińska, Józef Kołt, Tadeusz Zieliński, Jarosław Przybył

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):

Joanna Walaszczyk, Maciej Awiżeń

     Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 25 radnych głosowało za. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr XIV/91/2022 - załącznik nr 8

f) zmiany uchwały nr IV/22/2020 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia, odroczenia płatności, rozkładania na raty i odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, w zakładzie opiekuńczo- leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno- opiekuńczym i w zakładach rehabilitacji leczniczej (druk nr XIV/7) (11:20:00)

       Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów oraz Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych poinformowali, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

Brak głosów w dyskusji.

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr IV/22/2020 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia, odroczenia płatności, rozkładania na raty i odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, w zakładzie opiekuńczo- leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno- opiekuńczym i w zakładach rehabilitacji leczniczej (druk nr XIV/7) (11:21)

Wyniki imienne:

ZA(25):

Marek Mazurkiewicz, Grzegorz Kuzak, Ewelina Ptak, Sławomir Karwowski, Tomasz Nowicki, Zbigniew Łopusiewicz, Ryszard Niebieszczański, Robert Duma, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Michał Cisakowski, Adam Łącki, Jolanta Walkiewicz, Małgorzata Kanecka, Józef Kołt, Krystyna Śliwińska, Waldemar Bicz, Jacek Hecht, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Borysław Zatoka, Mariusz Borcz, Paweł Szafran, Anita Piszko, Piotr Marchewka, Jarosław Przybył, Tadeusz Zieliński

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):

Joanna Walaszczyk, Maciej Awiżeń

      Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 25 radnych głosowało za. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr XIV/92/2022 - załącznik nr 9

g) przekazania Gminie Kłodzko zarządzania odcinkiem drogi powiatowej nr 3291D w celu realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3291D na odcinku wsi Szalejów Górny i Szalejów Dolny" (druk nr XIV/8) (11:22:00)

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Infrastruktury Drogowej poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

Brak głosów w dyskusji.

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie przekazania Gminie Kłodzko zarządzania odcinkiem drogi powiatowej nr 3291D w celu realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3291D na odcinku wsi Szalejów Górny i Szalejów Dolny" (druk nr XIV/8) (11:23)

Wyniki imienne:

ZA(25):

Marek Mazurkiewicz, Grzegorz Kuzak, Ewelina Ptak, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Mariusz Borcz, Borysław Zatoka, Jolanta Walkiewicz, Robert Duma, Ryszard Niebieszczański, Jarosław Przybył, Małgorzata Kanecka, Józef Kołt, Adam Łącki, Waldemar Bicz, Krystyna Śliwińska, Jacek Hecht, Paweł Szafran, Michał Cisakowski, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Zbigniew Łopusiewicz, Anita Piszko, Piotr Marchewka, Tomasz Nowicki, Sławomir Karwowski, Tadeusz Zieliński

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):

Joanna Walaszczyk, Maciej Awiżeń

    Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 25 radnych głosowało za. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr XIV/93/2022 - załącznik nr 10

h) rozpatrzenia skargi z dnia 21 września 2022 roku na Dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych w Dusznikach- Zdroju (druk nr XIV/9) (11:23:00)

Przewodniczący Rady sporządził projekt uchwały na podstawie opinii Komisji Skarg, Wniosków i Petycji a  następnie, na podstawie § 22 ust. 4 Statutu Powiatu Kłodzkiego, przekazał go Zarządowi Powiatu Kłodzkiego do zaopiniowania. Zarząd Powiatu wydał opinie pozytywną.

Brak głosów w dyskusji.             

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 21 września 2022 roku na Dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych w Dusznikach- Zdroju (druk nr XIV/9). (11:26)

Wyniki imienne:

ZA(17):

Grzegorz Kuzak, Ewelina Ptak, Sławomir Karwowski, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Zbigniew Łopusiewicz, Waldemar Bicz, Adam Łącki, Ryszard Niebieszczański, Anita Piszko, Jolanta Walkiewicz, Jarosław Przybył, Robert Duma, Tadeusz Zieliński, Michał Cisakowski, Małgorzata Kanecka, Piotr Marchewka, Marek Mazurkiewicz

PRZECIW(1):

Krystyna Śliwińska

WSTRZYMUJĘ SIĘ(7):

Tomasz Nowicki, Paweł Szafran, Józef Kołt, Borysław Zatoka, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Jacek Hecht, Mariusz Borcz

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):

Joanna Walaszczyk, Maciej Awiżeń

    Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 17 radnych głosowało za, 1 radny był przeciw, 7 radnych wstrzymało się od głosu. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr XIV/94/2022 - załącznik nr 11

7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli Zarządu Dróg Powiatowych w zakresie realizacji inwestycji drogowych na drogach powiatowych w latach 2020- 2021, w kontekście zapisów „Programu rozwoju sieci dróg powiatowych na terenie powiatu kłodzkiego” - przyjętego uchwałą nr II/18/2012 Rady Powiatu Kłodzkiego w dniu 7 marca 2012 r. wraz z informacją na temat inwestycji bieżących i planów na rok 2023 przeprowadzonej w dniach 28 września 2022 roku i 11 października 2022 roku. (11:26:00)

Brak głosów w dyskusji.

8. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Kłodzkiego w okresie między sesjami, w tym informacja Starosty Kłodzkiego z wyjazdów i spotkań. (11:27:00)

Brak głosów w dyskusji.

9. Interpelacje i pytania radnych. (11:28:00)

Przewodniczący Rady poinformował, że do Biura Rady nie wpłynęła pisemna interpelacja.

Radna, p. Krystyna Śliwińska poinformowała o zamiarze złożenia przez Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości pisemnej interpelacji w sprawie dotyczącej możliwych nieprawidłowości w funkcjonowaniu DWD w Dusznikach- Zdroju.

Ponadto głos w dyskusji zabrali: Radny, p. Borysław Zatoka, Radna, p. Krystyna Śliwińska, Wicestarosta Kłodzki, p. Małgorzata Jędrzejewska – Skrzypczyk, Radna, p. Anita Piszko.

10. Wnioski i oświadczenia radnych. (11:30:00)

Brak głosów w dyskusji.

11. Sprawy różne. (11:37:00)

Brak głosów w dyskusji.

12. Zamknięcie obrad XIV sesji Rady Powiatu Kłodzkiego. (11:44:00)

Przewodniczący Rady po wyczerpaniu porządku, zamknął obrady XIV sesji Rady Powiatu Kłodzkiego.

Imienny wykaz głosowań radnych Rady Powiatu Kłodzkiego stanowi załącznik do protokołu- załącznik nr 11.

Cyfrowe nagranie z przebiegu sesji stanowi załącznik do protokołu - załącznik nr 12.

    

         Transmisja sesji, zgodnie z art. 15 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym, udostępniona jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kłodzku oraz na stronie internetowej Powiatu Kłodzkiego.

Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego

           Zbigniew Łopusiewicz

 

Protokołowały:

Marta Paprocka

Diana Zając

Sporządziła:

Diana Zając

Wersja pdf z podpisami:

PDFProtokół nr XIV.22 z XIV sesji RPK w dniu 28 listopada 2022 roku.pdf (684,57KB)