Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół sesji - XV sesja Rady Powiatu Kłodzkiego w dniu 28 grudnia 2022 roku

  Protokół nr XV/22

z XV sesji Rady Powiatu Kłodzkiego

w dniu 28 grudnia 2022 roku

Informacje ogólne:

Obrady rozpoczęto 28-12-2022 o godz. 10:02, a zakończono o godz. 12:19 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 23 członków:

1. Marek Mazurkiewicz

2. Waldemar Bicz

3. Mariusz Borcz

4. Michał Cisakowski

5. Robert Duma

6. Małgorzata Kanecka

7. Sławomir Karwowski

8. Grzegorz Kuzak

9. Adam Łącki

10. Zbigniew Łopusiewicz

11. Agnieszka Mandryk - Kryniecka

12. Piotr Marchewka

13. Ryszard Niebieszczański

14. Anita Piszko

15. Jarosław Przybył

16. Ewelina Ptak

17. Paweł Szafran

18. Krystyna Śliwińska

19. Joanna Walaszczyk

20. Borysław Zatoka

21. Tadeusz Zieliński

22. Tomasz Nowicki

23. Jolanta Walkiewicz

       Przed otwarciem sesji odbyły się dwie uroczystości. Pierwszą z nich, było wręczenie Wyróżnień Starosty Kłodzkiego za Wybitne Osiągnięcia Sportowe w 2022 roku. W ramach wyróżnienia oprócz dyplomu, sportowcy otrzymali nagrodę pieniężną. Wyróżnienia wręczyli  Zbigniew Łopusiewicz – Przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego oraz Piotr Marchewka - Etatowy Członek Zarządu Powiatu Kłodzkiego.

      Drugim akcentem w trakcie XV Sesji Rady Powiatu Kłodzkiego, było uhonorowanie przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych radnej Rady Powiatu Kłodzkiego, Krystyny Śliwińskiej - odznaką honorową, przyznawaną przez Szefa Urzędu – Józefa Kasprzyka. Odznakę uroczyście wręczył Krystynie Śliwińskiej, Bogusław Szpytma – Wicewojewoda Dolnośląski, m.in. za jej działalność Solidarnościową.

 

1. Otwarcie sesji. (10:02:00)

Nastąpiła zmiana kworum (10:03)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 24

Do sesji dołączyli radni:

  1. Józef Kołt

Przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego p. Zbigniew Łopusiewicz otworzył obrady XV sesji, powitał osoby uczestniczące w sesji - radnych oraz zaproszonych gości. Odczytał listę obecności.

Oznajmił, że w sesji uczestniczy 24 radnych i stwierdził prawomocność obrad.

Lista obecności radnych stanowi załącznik do protokołu - załącznik nr 1.

Lista gości uczestniczących w sesji stanowi załącznik do protokołu - załącznik nr 2.

 

2. Ustalenie porządku obrad. (10:17:00)

Porządek obrad XV sesji:

1. Otwarcie sesji.

2. Ustalenie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Powiatu Kłodzkiego.

4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego i     Uchwały Budżetowej Powiatu Kłodzkiego na rok 2023:

a) wystąpienie przedstawiciela Zarządu Powiatu Kłodzkiego,

b) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego,

c) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie Uchwały Budżetowej Powiatu Kłodzkiego na rok 2023,

d) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Kłodzkiego na 2023 rok,

e) opinie komisji merytorycznych do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego oraz o projekcie Uchwały Budżetowej Powiatu Kłodzkiego na rok 2023,

f) dyskusja,

g) podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr XV/1),

h) podjęcie Uchwały Budżetowej Powiatu Kłodzkiego na rok 2023 (druk nr XV/2),

5. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach:

a) zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2022 rok (druk nr XV/3),

b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr XV/4),

c) wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 (druk nr XV/5),

d) wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej w Kłodzku S.A.- w restrukturyzacji na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych o charakterze użyteczności publicznej na terenie powiatu kłodzkiego (druk nr XV/6),

e) zmiany uchwały Rady Powiatu Kłodzkiego nr X/62/2022 z dnia 28 września 2022 r. w sprawie ustalenia na 2023 rok wysokości opłat za usuniecie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia (druk nr XV/7),

f) określenia zadań i podziału środków finansowanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2022 rok (druk nr XV/8),

g) zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2023 (druk nr XV/9),

h) zatwierdzenia ramowych planów pracy komisji Rady Powiatu Kłodzkiego na 2023 rok (druk nr XV/10),

i) zatwierdzenia ramowego planu pracy Rady Powiatu Kłodzkiego na 2023 rok (druk nr XV/11).

6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli realizacji programu naprawczego "Zespołu Opieki Zdrowotnej" w Kłodzku, przeprowadzonej w dniu 14 listopada 2022 roku.

7. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Kłodzkiego w okresie między sesjami.

8. Interpelacje i pytania radnych.

9. Wnioski i oświadczenia radnych.

10. Sprawy różne.

11. Zamknięcie obrad XV sesji Rady Powiatu Kłodzkiego.

 

3. Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Powiatu Kłodzkiego. (10:17:00)

Nie było uwag do protokołu.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad protokołem z XIV sesji.

Głosowanie w sprawie:

Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Powiatu Kłodzkiego. (10:18)

        Z powodu braku możliwości oddania głosu elektronicznie z przyczyn technicznych, zgodnie z §25 ust. 2 Statutu Powiatu Kłodzkiego radna Ewelina Ptak oraz radny Jarosław Przybył poinformowali, że oddają głos „za”. Głos został uwzględniony przy głosowaniu imiennym.

Wyniki imienne:

ZA(22):

Ryszard Niebieszczański, Marek Mazurkiewicz, Waldemar Bicz, Jolanta Walkiewicz, Michał Cisakowski, Małgorzata Kanecka, Borysław Zatoka, Paweł Szafran, Zbigniew Łopusiewicz, Piotr Marchewka, Anita Piszko, Mariusz Borcz, Krystyna Śliwińska, Tadeusz Zieliński, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Robert Duma, Tomasz Nowicki, Adam Łącki, Józef Kołt, Grzegorz Kuzak, Jarosław Przybył, Ewelina Ptak.

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1):

Joanna Walaszczyk

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(4):

Jacek Hecht, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Sławomir Karwowski, Maciej Awiżeń

      Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 22 radnych głosowało za, 1 radny wstrzymał się od głosu. Stwierdził, że protokół z XIV sesji został przyjęty.

 

4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego i Uchwały Budżetowej Powiatu Kłodzkiego na rok 2023 (10:19:00)

a) wystąpienie przedstawiciela Zarządu Powiatu Kłodzkiego (10:19:00)

Skarbnik Powiatu Kłodzkiego, p. Henryka Popiel przedstawiła najważniejsze założenia w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego i Uchwały Budżetowej Powiatu Kłodzkiego na rok 2023.

b) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego (10:44:00)

Opinia pozytywna.

c) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie Uchwały Budżetowej Powiatu Kłodzkiego na rok 2023 (10:44:00)

Opinia pozytywna.

d) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Kłodzkiego na 2023 rok (10:44:00)

Opinia pozytywna.

e) opinie komisji merytorycznych do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego oraz o projekcie Uchwały Budżetowej Powiatu Kłodzkiego na rok 2023 (10:44:00)

Przewodniczący Rady poinformował, że projekty uchwał zostały pozytywnie zaopiniowane przez wszystkie komisje.

f) dyskusja (10:44:00)

    Głos w dyskusji zabrali: Etatowy Członek Zarządu, p. Piotr Marchewka, Radny, p. Marek Mazurkiewicz, Radna, p. Krystyna Śliwińska, Radny, p. Józef Kołt.

Powyższe materiały dotyczące Uchwały Budżetowej na 2023 rok oraz uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej zostały przekazane radnym przed sesją.

Przewodniczący Rady ogłosił przerwę do godz. 11.05.

Po przerwie.

     Głos w dyskusji po przerwie zabrali: Radna, p. Krystyna Śliwińska, Radna, p. Joanna Walaszczyk, Etatowy Członek Zarządu, p. Piotr Marchewka, Radny, p. Borysław Zatoka.

g) podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr XV/1), (11:05:00)

Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez wszystkie komisje.

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr XV/1), (11:21)

Wyniki imienne:

ZA(19):

Grzegorz Kuzak, Sławomir Karwowski, Ewelina Ptak, Adam Łącki, Borysław Zatoka, Jolanta Walkiewicz, Waldemar Bicz, Ryszard Niebieszczański, Zbigniew Łopusiewicz, Anita Piszko, Jarosław Przybył, Małgorzata Kanecka, Michał Cisakowski, Tadeusz Zieliński, Paweł Szafran, Robert Duma, Tomasz Nowicki, Marek Mazurkiewicz, Piotr Marchewka

PRZECIW(5):

Joanna Walaszczyk, Mariusz Borcz, Krystyna Śliwińska, Józef Kołt, Agnieszka Mandryk - Kryniecka

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3):

Jacek Hecht, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Maciej Awiżeń

     Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 19 radnych głosowało za, 5 radnych głosowało przeciw. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr XV/95/2022 - załącznik nr 3

h) podjęcie Uchwały Budżetowej Powiatu Kłodzkiego na rok 2023 (druk nr XV/2). (11:22:00)

Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez wszystkie komisje.

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie Uchwały Budżetowej Powiatu Kłodzkiego na rok 2023 (druk nr XV/2) (11:22)

Wyniki imienne:

ZA(19):

Grzegorz Kuzak, Michał Cisakowski, Zbigniew Łopusiewicz, Tomasz Nowicki, Marek Mazurkiewicz, Borysław Zatoka, Małgorzata Kanecka, Tadeusz Zieliński, Waldemar Bicz, Ryszard Niebieszczański, Piotr Marchewka, Robert Duma, Jarosław Przybył, Ewelina Ptak, Paweł Szafran, Anita Piszko, Sławomir Karwowski, Jolanta Walkiewicz, Adam Łącki

PRZECIW(5):

Józef Kołt, Mariusz Borcz, Joanna Walaszczyk, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Krystyna Śliwińska

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3):

Jacek Hecht, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Maciej Awiżeń

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 19 radnych głosowało za, 5 radnych głosowało przeciw. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr XV/96/2022 - załącznik nr 4

 

5. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach: (11:22:00)

a) zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2022 rok (druk nr XV/3), (11:22:00)

 Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

Brak głosów w dyskusji.

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2022 rok (druk nr XV/3), (11:23)

Wyniki imienne:

ZA(22):

Grzegorz Kuzak, Michał Cisakowski, Tomasz Nowicki, Joanna Walaszczyk, Borysław Zatoka, Mariusz Borcz, Waldemar Bicz, Zbigniew Łopusiewicz, Tadeusz Zieliński, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Jolanta Walkiewicz, Sławomir Karwowski, Ryszard Niebieszczański, Ewelina Ptak, Robert Duma, Jarosław Przybył, Marek Mazurkiewicz, Małgorzata Kanecka, Paweł Szafran, Anita Piszko, Piotr Marchewka, Adam Łącki

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(2):

Józef Kołt, Krystyna Śliwińska

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3):

Jacek Hecht, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Maciej Awiżeń

     Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 22 radnych głosowało za, 2 radnych wstrzymało się od głosu Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr XV/97/2022 - załącznik nr 5

b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr XV/4), (11:23:00)

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

Brak głosów w dyskusji.

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr XV/4), (11:24)

Wyniki imienne:

ZA(22):

Grzegorz Kuzak, Zbigniew Łopusiewicz, Waldemar Bicz, Małgorzata Kanecka, Marek Mazurkiewicz, Tomasz Nowicki, Joanna Walaszczyk, Mariusz Borcz, Jarosław Przybył, Anita Piszko, Jolanta Walkiewicz, Tadeusz Zieliński, Ryszard Niebieszczański, Michał Cisakowski, Sławomir Karwowski, Robert Duma, Ewelina Ptak, Borysław Zatoka, Paweł Szafran, Adam Łącki, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Piotr Marchewka

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(2):

Krystyna Śliwińska, Józef Kołt

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3):

Jacek Hecht, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Maciej Awiżeń

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 22 radnych głosowało za, 2 radnych wstrzymało się od głosu. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr XV/98/2022 - załącznik nr 6

c) wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 (druk nr XV/5), (11:24:00)

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

Brak głosów w dyskusji.

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 (druk nr XV/5), (11:25)

Wyniki imienne:

ZA(20):

Jarosław Przybył, Mariusz Borcz, Grzegorz Kuzak, Michał Cisakowski, Tadeusz Zieliński, Tomasz Nowicki, Sławomir Karwowski, Ewelina Ptak, Waldemar Bicz, Małgorzata Kanecka, Ryszard Niebieszczański, Marek Mazurkiewicz, Borysław Zatoka, Paweł Szafran, Jolanta Walkiewicz, Zbigniew Łopusiewicz, Robert Duma, Adam Łącki, Piotr Marchewka, Anita Piszko

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(4):

Joanna Walaszczyk, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Józef Kołt, Krystyna Śliwińska

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3):

Jacek Hecht, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Maciej Awiżeń.

     Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 20 radnych głosowało za, 4 radnych wstrzymało się od głosu. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr XV/99/2022 - załącznik nr 7

d) wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej w Kłodzku S.A.- w restrukturyzacji na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Kłodzkiego (druk nr XV/6) (11:25:00)

    Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Infrastruktury Drogowej poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej w Kłodzku S.A.- w restrukturyzacji na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Kłodzkiego (druk nr XV/6) (11:26)

Wyniki imienne:

ZA(24):

Michał Cisakowski, Sławomir Karwowski, Tomasz Nowicki, Marek Mazurkiewicz, Zbigniew Łopusiewicz, Grzegorz Kuzak, Tadeusz Zieliński, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Joanna Walaszczyk, Jolanta Walkiewicz, Paweł Szafran, Adam Łącki, Mariusz Borcz, Ewelina Ptak, Małgorzata Kanecka, Jarosław Przybył, Józef Kołt, Ryszard Niebieszczański, Waldemar Bicz, Anita Piszko, Borysław Zatoka, Piotr Marchewka, Krystyna Śliwińska, Robert Duma

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3):

Jacek Hecht, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Maciej Awiżeń

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 24 radnych głosowało za. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr XV/100/2022 - załącznik nr 8

e) zmiany uchwały Rady Powiatu Kłodzkiego nr X/62/2022 z dnia 28 września 2022 r. w sprawie ustalenia na 2023 rok wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia (druk nr XV/7) (11:27:00)

    Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Infrastruktury Drogowej oraz Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów poinformowali, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

Brak głosów w dyskusji.

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Kłodzkiego nr X/62/2022 z dnia 28 września 2022 r. w sprawie ustalenia na 2023 rok wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia (druk nr XV/7) (11:28)

Wyniki imienne:

ZA(24):

Grzegorz Kuzak, Marek Mazurkiewicz, Zbigniew Łopusiewicz, Borysław Zatoka, Waldemar Bicz, Piotr Marchewka, Sławomir Karwowski, Małgorzata Kanecka, Robert Duma, Ewelina Ptak, Jolanta Walkiewicz, Józef Kołt, Paweł Szafran, Krystyna Śliwińska, Adam Łącki, Jarosław Przybył, Ryszard Niebieszczański, Tadeusz Zieliński, Tomasz Nowicki, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Anita Piszko, Michał Cisakowski, Joanna Walaszczyk, Mariusz Borcz

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3):

Jacek Hecht, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Maciej Awiżeń

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 24 radnych głosowało za. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr XV/101/2022 - załącznik nr 9

f) określenia zadań i podziału środków finansowanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2022 rok (druk nr XV/8), (11:28:00)

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów oraz Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych poinformowali, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

Brak głosów w dyskusji.

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań i podziału środków finansowanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2022 rok (druk nr XV/8) (11:29)

Wyniki imienne:

ZA(24):

Grzegorz Kuzak, Paweł Szafran, Jarosław Przybył, Sławomir Karwowski, Michał Cisakowski, Tadeusz Zieliński, Tomasz Nowicki, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Waldemar Bicz, Ryszard Niebieszczański, Ewelina Ptak, Joanna Walaszczyk, Anita Piszko, Borysław Zatoka, Robert Duma, Adam Łącki, Józef Kołt, Piotr Marchewka, Mariusz Borcz, Zbigniew Łopusiewicz, Jolanta Walkiewicz, Małgorzata Kanecka, Krystyna Śliwińska, Marek Mazurkiewicz

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3):

Jacek Hecht, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Maciej Awiżeń

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 24 radnych głosowało za. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr XV/102/2022 - załącznik nr 10

g) zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2023 (druk nr XV/9) (11:29:00)

Przewodniczący Rady poinformował, że Zarząd Powiatu Kłodzkiego pozytywnie zaopiniował projekt uchwały.

Brak głosów w dyskusji.

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2023 (druk nr XV/9) (11:30)

Wyniki imienne:

ZA(24):

Ryszard Niebieszczański, Grzegorz Kuzak, Zbigniew Łopusiewicz, Paweł Szafran, Mariusz Borcz, Tadeusz Zieliński, Michał Cisakowski, Waldemar Bicz, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Borysław Zatoka, Ewelina Ptak, Joanna Walaszczyk, Robert Duma, Tomasz Nowicki, Małgorzata Kanecka, Józef Kołt, Jarosław Przybył, Adam Łącki, Marek Mazurkiewicz, Piotr Marchewka, Krystyna Śliwińska, Anita Piszko, Jolanta Walkiewicz, Sławomir Karwowski

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3):

Jacek Hecht, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Maciej Awiżeń

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 24 radnych głosowało za. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr XV/103/2022 - załącznik nr 11

h) zatwierdzenia ramowych planów pracy komisji Rady Powiatu Kłodzkiego na 2023 rok (druk nr XV/10) (11:30:00)

Przewodniczący Rady poinformował, że Zarząd Powiatu Kłodzkiego pozytywnie zaopiniował projekt uchwały.

Brak głosów w dyskusji.

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia ramowych planów pracy komisji Rady Powiatu Kłodzkiego na 2023 rok (druk nr XV/10) (11:31)

Wyniki imienne:

ZA(24):

Jarosław Przybył, Paweł Szafran, Sławomir Karwowski, Tomasz Nowicki, Grzegorz Kuzak, Marek Mazurkiewicz, Waldemar Bicz, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Ewelina Ptak, Ryszard Niebieszczański, Tadeusz Zieliński, Robert Duma, Joanna Walaszczyk, Zbigniew Łopusiewicz, Anita Piszko, Małgorzata Kanecka, Józef Kołt, Borysław Zatoka, Krystyna Śliwińska, Adam Łącki, Michał Cisakowski, Piotr Marchewka, Jolanta Walkiewicz, Mariusz Borcz

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3):

Jacek Hecht, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Maciej Awiżeń

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 24 radnych głosowało za. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr XV/104/2022 - załącznik nr 12

i) zatwierdzenia ramowego planu pracy Rady Powiatu Kłodzkiego na 2023 rok (druk nr XV/11) (11:31:00)

Przewodniczący Rady poinformował, że Zarząd Powiatu Kłodzkiego pozytywnie zaopiniował projekt uchwały.

Brak głosów w dyskusji.

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy Rady Powiatu Kłodzkiego na 2023 rok (druk nr XV/11) (11:32)

Wyniki imienne:

ZA(24):

Jarosław Przybył, Paweł Szafran, Grzegorz Kuzak, Ryszard Niebieszczański, Michał Cisakowski, Józef Kołt, Marek Mazurkiewicz, Sławomir Karwowski, Tadeusz Zieliński, Jolanta Walkiewicz, Borysław Zatoka, Waldemar Bicz, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Zbigniew Łopusiewicz, Robert Duma, Ewelina Ptak, Adam Łącki, Małgorzata Kanecka, Mariusz Borcz, Tomasz Nowicki, Anita Piszko, Piotr Marchewka, Krystyna Śliwińska, Joanna Walaszczyk

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3):

Jacek Hecht, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Maciej Awiżeń

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 24 radnych głosowało za. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr XV/105/2022 - załącznik nr 13

 

6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli realizacji programu naprawczego "Zespołu Opieki Zdrowotnej" w Kłodzku, przeprowadzonej w dniu 14 listopada 2022 roku. (11:32:00)

Głos w dyskusji zabrali:  Radna, p. Joanna Walaszczyk, Radny, p. Grzegorz Kuzak, Przewodniczący Rady, p. Zbigniew Łopusiewicz.

 

7. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Kłodzkiego w okresie między sesjami. (11:39:00)

Brak głosów w dyskusji.

Przewodniczący Rady zarządził 10 minut przerwy.

Po przerwie.

 

8. Interpelacje i pytania radnych. (11:39:00)

Przewodniczący Rady poinformował, że do Biura Rady nie wpłynęła pisemna interpelacja.

Nastąpiła zmiana kworum (11:51)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 22

Sesję opuścili radni:

1. Marek Mazurkiewicz

2. Tadeusz Zieliński

     Głos w dyskusji zabrali: Radna, p. Krystyna Śliwińska, Radna, p. Joanna Walaszczyk, Etatowy Członek Zarządu, p. Piotr Marchewka, Sekretarz Powiatu Kłodzkiego, p. Grzegorz Gredys, Radny, p. Mariusz Borcz, Radny, p. Józef Kołt.

 

9. Wnioski i oświadczenia radnych. (12:12:00)

Brak głosów w dyskusji.

 

10. Sprawy różne. (12:12:00)

    Głos w sprawach różnych zabrali: radny, p. Borysław Zatoka, Przewodniczący Rady, p. Zbigniew Łopusiewicz, Etatowy Członek Zarządu, p. Piotr Marchewka, Radna, p. Krystyna Śliwińska, Radny, p. Michał Cisakowski.

 

11. Zamknięcie obrad XV sesji Rady Powiatu Kłodzkiego. (12:19:00)

Przewodniczący Rady po wyczerpaniu porządku, zamknął obrady XV sesji Rady Powiatu Kłodzkiego.

Imienny wykaz głosowań radnych Rady Powiatu Kłodzkiego stanowi załącznik do protokołu- załącznik nr 14.

Cyfrowe nagranie z przebiegu sesji stanowi załącznik do protokołu - załącznik nr 15.

Transmisja sesji, zgodnie z art. 15 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym, udostępniona jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kłodzku oraz na stronie internetowej Powiatu Kłodzkiego.

Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego

           Zbigniew Łopusiewicz

 

 

Protokołowały:

Marta Paprocka

Diana Zając

Sporządziła:

Diana Zając

Wersja pdf z podpisami:

PDFProtokół nr XV.22 z XV seji RPK w dniu 28 grudnia 2022 roku.pdf (838,59KB)