Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkurs na stanowisko położnej oddziałowej oddziału położniczo-ginekologicznego w ZOZ w Kłodzku

Strona archiwalna

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

 

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłodzku ul. Szpitalna 1a w porozumieniu  z Okręgową Radą Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu ogłasza konkurs na stanowisko:  

Położnej Oddziałowej Oddziału Położniczo-Ginekologicznego  
 

Kandydaci na w/w stanowisko winni posiadać kwalifikacje zgodne z rozporządzeniem

 • Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151, poz. 896).

Kandydaci zgłaszając się do konkursu składają:

 1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;
 2. dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowanego stanowiska, dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu;
 3. opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;
 4. inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata;
 5. kopie dokumentów, o których mowa w punkcie 4, powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonywane przez kandydata, na prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów;
 6. oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska;
 7. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych
  w celach przeprowadzania postępowania konkursowego na dane stanowisko.

Dokumenty, o których mowa wyżej, kandydaci zgłaszający się do konkursu składają
w terminie do 28 lutego 2023r., na adres:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłodzku, ul. Szpitalna 1a, 57-300 Kłodzko.

 • na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację o treści:
  „Konkurs na stanowisko Położnej Oddziałowej Oddziału Położniczo-Ginekologicznego”
 • rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur odbędzie się w Zespole Opieki Zdrowotnej  w Kłodzku w terminie – marzec 2023r.

Materiały i informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego można uzyskać w Dyrekcji Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłodzku, ul. Szpitalna 1a.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 06 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z dnia 17 lutego 2012 r. poz.182) zmienione rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 listopada 2016 r. (Dz. U. z dnia 5 grudnia 2016 r. poz. 1957), tekst jednolity z dnia 24 lutego 2021 r. poz. 430.